Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring
af havne og havnefaciliteter

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder desuden anvendelse på havne, der betjener følgende skibe i indenlandsk fart, som det fremgår af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 13. september 2006 om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart:

1) passagerskibe i rutefart, der er godkendt til at medføre mere end 100 passagerer, og som krydser den internationale transitrute »Rute T«,

2) andre passagerskibe i fart mellem danske havne, der er godkendt til at medføre mere end 500 passagerer, og

3) lastskibe i fart mellem danske havne med en bruttotonnage større end 500.«

§ 2, stk. 2, bliver herefter til § 2, stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.

Transport- og Energiministeriet, den 29. november 2006

Flemming Hansen

/Søren Wille