Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Generelle bestemmelser, definitioner
  Kapitel 2Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug
  Kapitel 3Realisering af energibesparelser
  Kapitel 4Udliciteringspuljen
  Kapitel 5Samarbejde om energispareaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder
  Kapitel 6Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde
  Kapitel 7Tilsyn, påbud m.v.
  Kapitel 8Klageadgang
  Kapitel 9Straf
  Kapitel 10Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Målsætninger for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, jf. § 7
Bilag 2 Bidrag til udliciteringspuljen, jf. § 12
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

 

I medfør af § 22, stk. 5, og §§ 88, 89 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, i medfør af § 14, stk. 2, og §§ 50, 52 og 54 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20. april 2005, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, og i medfør af § 28 b, stk. 3, § 34, stk. 2 og 3, og § 26 a i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, samt efter bemyndigelse i henhold til §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 685 af 22. juni 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser, definitioner

§ 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse sikre realisering af dokumenterede energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for forbrugerne og samfundet.

Stk. 3. Netvirksomhederne og naturgas-distributionsvirksomhederne skal udøve deres energispareaktiviteter inden for de gældende indtægtsrammer.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for energiforbrug i transportmidler.

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1) Med en netvirksomhed forstås en kollektiv elforsyningsvirksomhed, der udøver netvirksomhed med bevilling i medfør af bestemmelserne i kapitel 4 i lov om elforsyning.

2) Med en distributionsvirksomhed forstås en naturgas- eller varmedistributionsvirksomhed, jf. nr. 3 og 4.

3) Med en naturgas-distributionsvirksomhed forstås enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til kunder.

4) Med en varmedistributionsvirksomhed forstås en virksomhed, som har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændbare gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning eller forsyning med varmt brugsvand.

5) Med en forbruger menes en slutforbruger, som køber og forbruger leveret energi. En energiproduktionsvirksomhed er ikke slutforbruger af energi.

6) Med en aktør forstås en virksomhed, som indgår aftale med en net- eller distributionsvirksomhed om aktiviteter efter kapitel 2 eller om gennemførelse af energispareaktiviteter som nævnt i kapitel 3. Aktøren skal være selskabsmæssigt adskilt fra den pågældende net- eller distributionsvirksomhed, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning, § 14, stk. 3, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 4, i lov om varmeforsyning.

7) Med sikring af realiseringen af energibesparelser forstås, at net- og distributionsvirksomhederne gennemfører eller medvirker til at gennemføre energibesparelser hos forbrugerne efter bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås aktiviteter, som er rettet mod forbruget af energi, og som reducerer behovet for tilførsel af energi til forbrugeren, herunder

1) effektivisering af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger hos forbrugerne,

2) udbredelse af nye energiproducerende anlæg hos forbrugerne, som reducerer behovet for levering af energi, og

3) initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsyningssystemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet.

Kapitel 2

Information om energibesparelser til forbrugerne, kortlægning af energiforbrug

§ 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal varetage de i §§ 4-6 nævnte opgaver i deres forsyningsområde.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan udføre opgaverne selv eller ved aftale med en aktør.

Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for nedennævnte virksomheder, jf. § 28 a, stk. 3, i lov om varmeforsyning:

1) Varmedistributionsvirksomheder, som kun fremfører energi fra varmeproduktionsanlæg og kraftvarmeanlæg med en varmekapacitet under 1 MW, og

2) Varme- eller kraftvarmecentraler, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

§ 4. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at alle forbrugere i forsyningsområdet årligt får information om udviklingen i deres energiforbrug. Informationen skal indeholde

1) oplysning om det seneste års energiforbrug,

2) sammenligning med de tre foregående års energiforbrug og

3) sammenligning med energiforbruget hos tilsvarende forbrugerkategori, i det omfang der foreligger et relevant sammenligningsgrundlag. Sammenligningen skal ske ved indplacering af forbrugeren på en relativ skala for forbrug, der viser bedste praksis.

Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden udarbejder information om energiforbruget en gang årligt. Virksomheden meddeler informationen til forbrugerne elektronisk eller på anden måde samtidig med udsendelsen af fakturaen for den senest afsluttede forbrugsperiode. Hvis informationen ikke udsendes sammen med fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes informationen bliver meddelt til forbrugerne.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte retningslinier om, i hvilken form net- og distributionsvirksomhederne skal meddele informationerne til forbrugerne.

§ 5. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre oplysning til alle forbrugerkategorier i forsyningsområdet om muligheder for energibesparelser, for eksempel ved udsendelse af informationsmateriale, informationskampagner, undervisning og anden oplysningsvirksomhed.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, som virksomhederne oplyser om som nævnt i stk. 1, skal ske efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 6. Net- og distributionsvirksomhederne skal kortlægge energiforbruget i deres forsyningsområde fordelt på forbrugerkategorier og kategorier af energianvendelse.

Stk. 2. Net- eller distributionsvirksomheden skal offentliggøre informationer om energiforbrug m.v., som fremkommer ved kortlægningen, på en offentligt tilgængelig hjemmeside eller på anden tydelig måde, eller meddele disse informationer efter anmodning. I anmodningen skal de informationer, som ønskes meddelt, være identificeret.

Stk. 3. Informationer, som muliggør identificering af energiforbrug hos en enkelt forbruger, må kun offentliggøres eller meddeles som nævnt i stk. 2 efter skriftligt samtykke fra den pågældende.

Kapitel 3

Realisering af energibesparelser

§ 7. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmålsætninger for årene 2006-2013 incl.

Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålsætningerne kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som kan tilskrives som realiserede af virksomhederne efter § 8, og som kan opgøres efter § 9.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for de fastlagte rammer opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så effektivt og billigt som muligt.

Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet.

Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhederne beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser.. Virksomhederne skal dog samlet set over en rimelig periode og i et rimeligt omfang sikre en balanceret indsats for realisering af energibesparelser i forhold til alle forbrugergrupper.

Stk. 6. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for varmedistributionsvirksomheder med en samlet varmelevering i 2004 til nettet på eller under 100 TJ, jf. § 28 b, stk. 2, i lov om varmeforsyning.

§ 8. Realiserede energibesparelser kan tilskrives net- og distributionsvirksomhederne under nedenstående betingelser.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne kan tilskrives realiseringen af en energibesparelse, når virksomhederne har gennemført energispareaktiviteter som nævnt i nr. 1-2 eller har medvirket hertil, f.eks. ved sagkyndig bistand eller ved organisering eller finansiering af aktiviteten, jf. i øvrigt § 10 om indgåelse af aftale om gennemførelsen:

1) Konkrete eller standardiserede energispareaktiviteter hos en eller flere konkrete forbrugere, jf. stk. 3.

2) En adfærds- eller markedspåvirkning af en vis varighed, som er rettet mod en ubestemt kreds af forbrugere.

Stk. 3. Hvis energibespareaktiviteten retter sig til en eller flere konkrete forbrugere, skal net- eller distributionsvirksomheden endvidere have indgået aftale om tilskrivning af energibesparelsen som nævnt i stk. 4, inden energispareaktiviteten er gennemført.

Stk. 4. Net- eller distributionsvirksomheden indgår aftalen som nævnt i stk. 3 med den forbruger, som modtager energispareaktiviteten og helt eller delvis afholder omkostninger ved aktiviteten. Net- eller distributionsvirksomheden kan dog indgå aftalen med den aktør, som gennemfører energispareaktiviteten, hvis energiforbrugeren har givet samtykke hertil, eller hvis aktøren helt eller delvis har afholdt omkostningerne ved gennemførelsen. Aftalen kan betinges af, at net- eller distributionsvirksomheden i nærmere angivet omfang betaler omkostninger ved gennemførelsen, som forbrugeren eller aktøren har afholdt.

Stk.5. Hvis net- og distributionsvirksomhederne gennemfører energispareaktiviteter inden for energianvendelser, hvor der i lovgivningen er fastsat krav om energieffektivisering, eller hvor en myndighed har indgået aftaler med berørte parter om energieffektivisering, kan net- og distributionsvirksomhederne tilskrive sig den fulde virkning af de energibesparelser, som opgøres efter § 9.

Stk. 6. Net- og distributionsvirksomhederne skal ved indbyrdes aftale sikre, at virkningen af realiserede energibesparelser tilskrives en enkelt net- eller distributionsvirksomhed eller fordeles mellem flere virksomheder efter objektive kriterier. I tilfælde af uenighed herom mellem flere virksomheder skal disse lade en udpeget uvildig opmand afgøre fordelingen.

§ 9. Virkningen af energispareaktiviteter, som ifølge § 8 anses for realiseret af net- og distributionsvirksomhederne, opgøres som nævnt nedenfor:

1) Ved en konkret aktivitet hos en konkret forbruger opgøres energibesparelsen specifikt.

2) Ved en standardiseret aktivitet hos en konkret forbruger opgøres energibesparelsen på grundlag af generelle standardværdier.

3) Ved adfærds- og markedspåvirkning opgøres energibesparelsen på grundlag af vejledning herom som nævnt i § 11, stk. 2.

Stk. 3. En energibesparelse opgøres som besparelsen i det første år efter gennemførelsen af aktiviteten.

Stk. 4. Ved beregning af energibesparelsen ved omstilling mellem elektricitet og andre energiformer multipliceres elforbruget med en faktor på 2.5.

§ 10. En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af energibesparelser ved aktiviteter som nævnt i stk. 2 og 3, skal indgå aftale med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for net- eller distributionsvirksomheden.

Stk. 2. Net- eller forsyningsvirksomheden skal indgå aftale som nævnt i stk. 1, hvis virksomheden i sit eget forsyningsområde og inden for den pågældende energiart vil

1) gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos forbrugere, herunder installationsarbejder, energieffektivisering af udstyr og processer m.v. eller

2) deltage i salg af energieffektivt udstyr og tilvejebringelse af finansieringsmuligheder til realisering af energibesparelser.

Stk. 3. Net- eller forsyningsvirksomheden skal endvidere indgå aftale som nævnt i stk. 1, hvis virksomheden uden for sit eget forsyningsområde eller uden for sin egen energiart vil gennemføre energispareaktiviteter af enhver art, herunder generelle aktiviteter som nævnt i kapitel 2.

§ 11. Net- og distributionsvirksomhederne skal på grundlag af retningslinier som nævnt i stk. 2 dokumentere, at energisparemålsætningerne og bestemmelserne om tilskrivning og opgørelse af energibesparelser er opfyldt, jf. §§ 7-9. Eventuelle ændringer af retningslinier har virkning for dokumentation, som er udarbejdet efter ændringen.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter retningslinier for dokumentationen efter stk. 1, herunder standardværdier for opgørelse af effekter, standardiserede aktiviteter og vejledning i opgørelse af besparelser fra adfærds- og markedspåvirkning samt kriterier og procedurer for, hvorledes virkningen af energibesparelser fordeles som nævnt i § 8, stk. 6.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal opbevare dokumentationen i 5 år efter det år, som dokumentationen vedrører.

Kapitel 4

Udliciteringspuljen

§ 12. Net- og distributionsvirksomheder, som omfattes af bestemmelserne i kapitel 3, skal oprette en fælles udliciteringspulje for realiseringen af energibesparelser i erhvervsvirksomheder i årene 2006-13 incl. Puljen udgør 10 mio. kr. årligt incl. beløb til dækning af ledsagende administrative omkostninger. Bidragene til puljen fordeles til og med 2008 som nævnt i bilag 2.

Stk. 2. De i § 14 nævnte samarbejdsorganer opkræver midler til puljen fra net- og distributionsvirksomhederne og afholder udbud.

Stk. 3. Samarbejdsorganerne udpeger en udbudskomité, som for det enkelte udbud fastsætter kriterier for tildeling af midler og vurdering af indkomne tilbud. Formanden for komitéen skal være uafhængig af net- og distributionsvirksomhederne. De øvrige medlemmer skal repræsentere organisationer og myndigheder, som udøver aktiviteter inden for energibesparelser.

Stk. 4. Samarbejdsorganerne indgår aftale med de tilbudsgivere, hvis tilbud bliver antaget. Aftalen kan betinges af vilkår om, at betalingen ydes for realiserede energibesparelser, som er dokumenteret på nærmere angivet måde i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 5. Energistyrelsen fastsætter generelle retningslinier for afholdelse af udbud.

§ 13. Realiserede energibesparelser ved udbud opgøres og dokumenteres som nævnt i kapitel 3 og tilskrives de deltagende net- og distributionsvirksomheder i forhold til deres indbetalinger til puljen.

Stk. 2. Samarbejdsorganerne varetager dokumentation og tilskrivning af realiserede energibesparelser efter stk. 1 på de deltagende net- og distributionsvirksomheders vegne.

Kapitel 5

Samarbejde om energispareaktiviteter mellem net- og distributionsvirksomheder

§ 14. Net- og distributionsvirksomhederne skal samarbejde i fornødent omfang om realiseringen af energibesparelser i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal udpege samarbejdsorganer for virksomheder inden for hver af energiarterne elektricitet, naturgas og fjernvarme. Virksomhederne kan oprette et fælles samarbejdsorgan for to eller alle energiarter.

Stk. 3. Samarbejdsorganerne skal udføre følgende opgaver:

1) Hvert samarbejdsorgan skal hvert halve år udarbejde en rapport i skemaform med samlet opgørelse af de deltagende virksomheders realiserede energibesparelser på grundlag af dokumentation som nævnt i § 9. Rapporten indsendes til Energistyrelsen. Styrelsen udarbejder standardskemaer for rapporten med oplysning om frist for indsendelsen.

2) Samarbejdsorganerne skal, hvor der vurderes at være behov herfor, i fællesskab aftale principper for tilskrivning og opgørelse af energibesparelser og dokumentation herfor, jf. §§ 8, 9 og 11.

3) Samarbejdsorganerne skal i fællesskab administrere udliciteringspuljen som nævnt i § 12.

Stk. 4. Et samarbejdsorgan kan i øvrigt udføre ydelser for virksomhederne inden for den pågældende energiart, herunder udarbejde og levere materiale til disse virksomheders fælles informationskampagner m.v. efter kapitel 2 og hjælpemidler til deres dokumentation af energibesparelser m.v. Samarbejdsorganet fakturerer ydelserne til den eller de virksomheder, som modtager de pågældende ydelser, med mindre ydelserne stilles til rådighed for alle virksomheder inden for pågældende energiart uden særskilt vederlag, jf. stk. 5.

Stk. 5. Samarbejdsorganet opkræver bidrag fra de deltagende net- og distributionsvirksomheder til dækning af samarbejdsorganets omkostninger til opgaver som nævnt i stk. 3 og ydelser, som stilles til rådighed for alle virksomhederne uden særskilt vederlag som nævnt i stk. 4.

Stk. 6. Bidrag efter stk. 5 opgøres forholdsvist på grundlag af den enkelte virksomheds levering af energi til forbrug igennem virksomhedens distributionsnet i forhold til den samlede levering inden for pågældende energiart. Et samarbejdsorgan kan dog anvende standardbeløb for forskellige kategorier af net- og distributionsvirksomheder til dækning af samarbejdsorganets omkostninger som nævnt i stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4.

§ 15. Net- og distributionsvirksomhederne skal deltage i samarbejdsorganets aktiviteter i medfør af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog kapitel 6, og herunder

1) indberette realiserede energibesparelser som nævnt i kapitel 3 til samarbejdsorganet,

2) følge samarbejdsorganets beslutninger om, hvorledes energibesparelser skal opgøres og dokumenteres,

3) efter anmodning meddele fornødne oplysninger i øvrigt til samarbejdsorganet til brug for dettes virksomhed som nævnt i § 14 og

4) betale bidrag til samarbejdsorganet som nævnt i § 14, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Hvis en deltagende virksomhed uanset skriftlig påtale fra samarbejdsorganet tilsidesætter sine forpligtelser efter stk. 1 i et væsentligt omfang, underretter samarbejdsorganet Energistyrelsen herom.

Kapitel 6

Forpligtelser for net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i samarbejde

§ 16. En net- eller distributionsvirksomhed kan ved meddelelse til samarbejdsorganet afslå at deltage i samarbejdet som nævnt i kapitel 5. Meddelelsen kan gives ved oprettelsen af samarbejdsorganet eller på et senere tidspunkt og med et halvt års varsel.

Stk. 2. Hvis virksomheder, som repræsenterer 75 % af leverancen af energi inden for en af energiarterne elektricitet, naturgas eller fjernvarme, ikke deltager i samarbejdet, kan der ikke etableres et samarbejdsorgan, som kan varetage de i § 14 nævnte opgaver for virksomhederne inden for den pågældende energiart.

§ 17. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes net- og distributionsvirksomheder, som ikke deltager i et samarbejde som nævnt i § 16, skal overholde bestemmelserne i kapitel 3 og 4 om realisering af energibesparelser og udliciteringspuljen. Afgørelsen rettes til net- og distributionsvirksomhederne som nævnt i nr. 1 og 2:

1) Hvis en enkelt virksomhed ikke deltager i et samarbejde som nævnt i § 16, stk. 1, rettes afgørelsen til denne virksomhed.

2) Hvis der ikke etableres et samarbejdsorgan som nævnt i § 16, stk. 2, rettes afgørelsen til alle virksomheder inden for den pågældende energiart.

Stk. 2. Hvis afgørelsen retter sig til en enkelt virksomhed som nævnt i stk. 1, nr. 1, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at virksomheden skal

1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af de i bilag 1 nævnte målsætninger for energibesparelser,

2) udarbejde en rapport hvert halve år om virksomhedens realiserede energibesparelser og indsende rapporten til Energistyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 14, stk. 3, nr. 1,

3) betale forholdsmæssigt bidrag til udliciteringspuljen efter opgørelse fra samarbejdsorganet,

4) betale et rimeligt vederlag til samarbejdsorganet for ydelser som nævnt i § 14, stk. 4, som samarbejdsorganet uden særskilt vederlag stiller til rådighed for virksomhederne inden for pågældende energiart, og

5) efter anmodning meddele fornødne oplysninger til samarbejdsorganet til brug for dettes indsamling af data om energibesparelser.

Stk. 3. Hvis afgørelsen rettes til alle virksomheder inden for en af energiarterne elektricitet, fjernvarme eller naturgas, jf. stk. 1, nr. 2, træffer Energistyrelsen afgørelse om, at den enkelte virksomhed skal

1) sikre realiseringen af en forholdsmæssig del af energibesparelsesmålsætningerne og udarbejde og indsende en halvårlig rapport som nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2,

2) samarbejde i fornødent omfang med virksomheder og samarbejdsorganer for de øvrige energiarter om tilskrivning, opgørelse og dokumentation af energibesparelser som nævnt i §§ 8, 9 og 11, og

3) indbetale et forholdsmæssigt bidrag til udliciteringspuljen, som beregnes af de i nr. 2 nævnte samarbejdsorganer på grundlag af fordelingsprincipperne i bilag 2 og stk. 4.

Stk. 4. Den enkelte net- eller distributionsvirksomheds forholdsmæssige andel af de samlede forpligtelser beregnes på grundlag af virksomhedens leverede mængde energi i det seneste opgjorte år i forhold til den samlede leverede mængde energi fra virksomheder inden for pågældende energiart.

Stk. 5. Hvis afgørelsen rettes til en netvirksomhed eller en naturgas-distributionsvirksomhed, kan virksomheden pålægges at udøve energispareaktiviteter inden for de gældende indtægtsrammer som nævnt i § 1, stk. 3.

Kapitel 7

Tilsyn, påbud m.v.

§ 18. Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder og samarbejdsorganer skal efter anmodning meddele Energistyrelsen fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 19. Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden

1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om information, oplysning og kortlægning,

2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter § 17 om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde, eller

3) i væsentligt omfang tilsidesætter forpligtelser, som påhviler virksomheden som led i deltagelse i et samarbejde efter bestemmelserne i kapitel 5.

§ 20. Energistyrelsen offentliggør sine retningslinier som nævnt i § 4, stk. 3, § 11, stk. 2, og § 12, stk. 5, og skemaer for til brug for rapporter som nævnt i § 14, stk. 3, nr. 1, på styrelsens hjemmeside og udsender retningslinierne og skemaerne til samarbejdsorganerne og til net- og distributionsvirksomhederne.

Stk. 2. Retningslinierne og skemaerne fastsættes efter forhandling med de berørte organisationer for net- og distributionsvirksomhederne.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 21. Afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til transport- og energiministeren.

Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 9

Straf

§ 22. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den net- eller distributionsvirksomhed, som

1) overtræder bestemmelserne i § 4 om meddelelse af information til forbrugerne om energiforbrug,

2) tilsidesætter Energistyrelsens påbud efter § 19,

3) afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom virksomheden er forpligtet til at give oplysninger til styrelsen efter bestemmelser i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. november 2006.

Energistyrelsen, den 9. november 2006

Ib Larsen

/Nicolai ZarganisBilag 1

Målsætninger for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser, jf. § 7

Net- og distributionsvirksomhederne skal i perioden 2006-13 i gennemsnit sikre realiseringen af følgende årlige energibesparelser:

 

PJ

Netvirksomheder i elforsyningen

1,4

Naturgas-distributionsvirksomheder

0,5

Varmedistributionsvirksomheder

0,9

I alt

2,8

 

 

 

Ovenstående besparelsesmål for net- og distributionsvirksomhederne gælder som helhed for alle de virksomheder i brancherne, der er omfattet af forpligtelsen.

 

De nævnte målsætninger for energibesparelser skal opfyldes således:

1) Besparelsesmålene udgør et gennemsnit over aftaleperioden.

2) Der må, indtil denne bekendtgørelse træder i kraft, forventes en lavere effekt.

3) Ved udgangen af 2008, hvor ordningen skal vurderes, skal der tilstræbes balance.

3) I hvert af årene 2009-2013 incl. kan der ved udgangen af et år maksimalt være en underdækning på 35 pct af det årlige mål.Bilag 2

Bidrag til udliciteringspuljen, jf. § 12

 

Mio. kr

Netvirksomhederne

7,59

Naturgas-distributionsvirksomhederne

0,72

Fjernvarme-distributionsvirksomhederne

1,69

I alt

10

 

Redaktionel note
 • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 177, den 2. december 2006