Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0055
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven 1)

 

I medfør af § 11 a, stk. 2, og § 50 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, fastsættes:

§ 1. Transmissions-, distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

Stk. 2. Programmet skal beskrive selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt for at opfylde det i stk. 1 nævnte formål.

§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd:

1) De tiltag, som skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som selskabet modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger der er forretningsmæssigt følsomme, samt hvilke procedurer der gælder for selskabets modtagelse og behandling af sådanne oplysninger.

2) De tiltag, som skal hindre, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1.

3) De foranstaltninger, som skal sikre, at adgangen til selskabets net eller lagerfaciliteter sker på ikkediskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet eller lagerfaciliteterne samt tilslutning til nettet gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets eller lagerfaciliteternes brugere.

4) De tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

5) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.dk.

6) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. naturgasforsyningslovens § 47, stk. 2, § 12 i lov om Energinet.dk, samt regler herom udstedt i medfør af naturgasforsyningsloven og lov om Energinet.dk.

7) De tiltag, som skal sikre, at kravene om habilitet, jf. naturgasforsyningslovens § 28 b, overholdes.

8) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c.

9) De tiltag, som skal sikre, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser sker efter ikke-diskriminerende kriterier, jf. naturgasforsyningsloven § 37, stk. 2, og § 38, stk. 1.

Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol af programmet.

Stk. 3. Energitilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i stk. 1 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i det pågældende selskab.

§ 3. Selskabet skal sikre, at programmet gennemføres, herunder at der gennemføres en passende kontrol af programmet.

§ 4. Det forhold, at et selskab har udarbejdet og gennemført et program for intern overvågning i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, fritager ikke selskabet for andre forpligtelser, som selskabet er pålagt efter naturgasforsyningsloven eller anden lovgivning eller efter regler eller afgørelser i henhold til lovgivning.

§ 5. Selskabet skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.

Stk. 2. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår.

§ 6. Energitilsynet fører tilsyn med at, programmet udformes i overensstemmelse med reglerne i §§ 1 og 2, og at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i § 5.

Stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Energitilsynet endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet.

§ 7. Klager over manglende overholdelse af bekendtgørelsen indgives til Energitilsynet.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 5 om offentliggørelse og anmeldelse af årsberetning til Energitilsynet.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 634 af 27. juni 2005.

Stk. 3. Lagerselskaber skal udarbejde den i § 5 nævnte årsberetning første gang for kalenderåret 2007, således at årsberetningen offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest 1. juni 2008.

Stk. 4. Lagerselskaber skal senest den 1. juni 2007 offentliggøre og til Energitilsynet anmelde en beretning, som skal indeholde en redegørelse for, hvorledes selskaberne i perioden fra 15. juni 2006 til 31. december 2006 har sikret overholdelsen af naturgasforsyningslovens § 11 a, stk. 1.

Energistyrelsen, den 11. december 2006

Ib Larsen

/Thomas Bastholm Bille

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF, (EF-Tidende 2003, nr. L 176, side 57).