Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 - 5, § 6, stk. 1 - 3,
§§ 7 - 33 og §§ 35 - 38 i lov om trafikselskaber og om
ophævelse af visse love på Transport- og Energiministeriets
område

 

I medfør af § 32 og 33 i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber fastsættes følgende:

§ 1. Lovens §§ 1 – 5, § 6, stk. 1 - 3, §§ 7 - 33 og §§ 35 - 38 træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 2. Samtidig ophæves følgende love:

1) lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 16. juni 1995,

2) lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, og

3) lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

Transport- og Energiministeriet, den 12. december 2006

Flemming Hansen

/Lasse Winterberg