Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1172 af 3. december 2004 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 64 af 20. januar 2005 foretages følgende ændring:

1. § 19, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til politiet i den politikreds, hvor det trækkende køretøjs registrerede ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller i hvis område transporten har sit udgangspunkt. Ansøgninger, hvor det trækkende køretøjs registrerede ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted på Sjælland, Lolland, Falster eller Bornholm, eller hvor transporten har sit udgangspunkt i disse områder, indgives til Midt- og Vestsjællands Politi. Ansøgninger fra transportører, der er hjemmehørende i udlandet, indgives til Syd- og Sønderjyllands Politi.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Færdselsstyrelsen, den 13. december 2006

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen