Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. På taglygten, tagreklameskilt eller bag på taxien skal der tydeligt og synligt være anbragt en tilladelsesnummerplade med tilladelsesnummeret vendende bagud. Tilladelsesnummerpladen skal være fremstillet af vejrbestandigt hårdt plastmateriale eller metal. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer. Tilladelsesnummeret, der består af det for den pågældende kommune af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte kommunenummer og et af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat løbenummer med en bindestreg imellem, påføres tilladelsen. Færdselsstyrelsen tildeler efter ansøgning kommunale fællesskaber et særligt kommunenummer, som skal anvendes på de tilladelser, der er omfattet af det kommunale fællesskab. Det kommunale fællesskab offentliggør områdenummeret på en passende måde. Tilladelsesnummerpladen udleveres mod betaling af den tilladelsesudstedende myndighed sammen med tilladelsen. Bortkommer pladen eller beskadiges den, kan en ny plade udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed mod ny betaling. Samtidig afleveres den hidtil anvendte plade, for så vidt den ikke er bortkommet, i hvilket tilfælde den tilladelsesudstedende myndighed skal kræve skriftlig erklæring herom. Indtil en ny plade kan udleveres, skal der benyttes en erstatningsplade, der ligeledes udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed. Tilladelsesnummerplader må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.«

2. I § 20 indsættes efter stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Taxier, der har fået tildelt tilladelsesnummer før den 1. januar 2007, skal inden den 1. januar 2010 være forsynet med en tilladelsesnummerplade, der opfylder kravene i § 10, stk. 4.«

3. § 10, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Tilladelsen, et eksemplar af de gældende takstbestemmelser og et eventuelt kørselsreglement udleveret af den tilladelsesudstedende myndighed, skal opbevares i taxien og på forlangende forevises passagererne og kontrolmyndighederne.«

4. Bilag 5 ophæves.

Bilag 6 bliver herefter bilag 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Færdselsstyrelsen, den 22. december 2006

Carsten Falk Hansen

/Theo Rabenberg