Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde, definitioner m.v.
  Kapitel 2Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning
  Kapitel 3Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning
  Kapitel 4Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger
  Kapitel 5Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger
  Kapitel 6Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme
  Kapitel 7Beskikkelse af energikonsulenter
  Kapitel 8Genbeskikkelse som energikonsulent
  Kapitel 9Registrerede energikonsulentfirmaer
  Kapitel 10Energikonsulentens og energikonsulentfirmaets forpligtelser i deres virksomhed
  Kapitel 11Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering
  Kapitel 12Klageadgang
  Kapitel 13Tilsyn m.v.
  Kapitel 14Straf
  Kapitel 15Øvrige bestemmelser
  Kapitel 16Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

 

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 6, § 4, stk. 1-4, § 5, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 3, §§ 12, 14, 15 og 20, § 22, stk. 2, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1, § 28, stk. 3, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, § 30, § 31, stk. 2, § 32, stk. 2, og § 35, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, § 32 a i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1253 af 6. december 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler energimærkning af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Ejendom: Et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. En ejendom omfatter de bygninger, som står på matrikelnummeret eller -numrene.

2) Bygning: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag. Ved helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række- kæde- og dobbelthuse) er hver boligenhed en bygning.

3) Det samlede etageareal for en bygning: Summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ved beregningen af det samlede etageareal fradrages arealer i bygninger og erhvervsenheder, som i BBR er registreret under de anvendelser på bygnings- og bygningsenhedsniveau, der er nævnt i §§ 3 og 4.

4) Intern energikonsulent: En energikonsulent, der er ansat af ejendommens ejer eller administrator til at udføre regelmæssig energimærkning i ejendommen, og som er beskikket efter § 24.

5) Registreret energikonsulentfirma: Et firma, som er registreret efter § 26.

6) Ejer: En ejer af en ejendom eller bygning eller, for så vidt angår ejerlejlighedsejendomme, en ejerforening, jf. dog § 12, stk. 2, om projektsalg.

Stk. 3. Anvendelseskode i BBR er anført i parentes i denne bekendtgørelse.

§ 2. Alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes, medmindre de er undtaget efter §§ 3-5.

§ 3. Bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning af bygninger:

1) Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l. (210). Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning uanset 1. pkt. og stk. 2.

2) Bygninger til industri, håndværk m.v. (220).

3) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).

4) Anden bygning til landbrug, industri etc. (290).

Stk. 2. Hvis over halvdelen af det samlede etageareal på en ejendom anvendes til formål, som er nævnt i stk. 1, er ejendommen som helhed undtaget fra krav om energimærkning.

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

1) Kirke (410).

2) Kolonihavehus (540).

3) Garage med plads til et eller to køretøjer (910).

4) Carport (920).

5) Udhus (930).

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

1) Fritliggende bygning med et bruttoareal på under 60 m2.

2) Bygning, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning.

3) Bygning, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.

4) Bygning, som er fredet efter bygningsfredning- og bevaringsloven.

5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm.

§ 6. Der skal udarbejdes energimærkning for hver enkelt bygning, selvom der er flere bygninger beliggende på den pågældende ejendom.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der i følgende tilfælde udarbejdes en fælles energimærkning for flere bygninger, som er beliggende på samme ejendom eller på flere ejendomme, som er beliggende ved siden af hinanden, uanset at de måtte være adskilt af vej eller sti:

1) Nye, helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130) og sommerhuse (510) med ensartet samlet etageareal, uanset om enfamilie- eller sommerhusene har samme ejer.

2) Eksisterende bygninger, som har samme anvendelseskode, forudsat at bygningerne har samme ejer eller samme opvarmningsform.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning

§ 7. Energimærkning af bygninger udføres af energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning i de kategorier, som er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af enfamiliehuse , kan udføre energimærkning af:

1) Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) til helårsbeboelse (120).

2) Ét hus i helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse til helårsbeboelse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130), og med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m2.

3) Stuehuse til en landbrugsejendom (110).

4) Sommerhuse (510), herunder boligenheder (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m2.

5) Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med en vandret adskillelse mellem enhederne (140) og med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m2.

Stk. 3. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger , kan udføre energimærkning af:

1) Helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130).

2) Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne (140).

3) Kollegier (150).

4) Døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160).

5) Anden bebyggelse til helårsbeboelse (190).

6) Bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520).

7) Bygninger til handel, service og administration m.v. (310, 320, 330, 390).

8) Bygninger til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490).

9) Bygninger til fritidsformål (530, 590).

10) Sommerhuse (510), herunder række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne med et samlet etageareal for ejendommen på 500 m2 og derover.

Stk. 4. For bygninger med blandet anvendelse er hovedformålet afgørende for bygningskategori efter stk. 2 og 3. Det formål, som optager den største andel af det samlede etageareal i bygningen, anses for hovedformålet.

§ 8 . Energikonsulenten skal udarbejde energimærkningen på grundlag af en bygningsgennemgang og i overensstemmelse med de retningslinjer, som er nævnt i § 10.

Stk. 2. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Energikonsulenten skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en energimærkning, samt en elektronisk kopi af energimærkningsrapporten til Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), jf. § 41, stk. 2.

Stk. 4. En energimærkning får gyldighed, når energikonsulenten efter stk. 3 har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og FEM-sekretariatet derefter har tildelt energimærkningsrapporten et energimærkningsnummer (gyldighedsdatoen). FEM-sekretariatet kan afvise indberetningen og afslå tildeling af et energimærkningsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 5. Energikonsulenten er ansvarlig for udarbejdelse og indberetning af energimærkning, uanset at dele af opgaverne varetages af andre.

Stk. 6. Det energikonsulentfirma, hvori energikonsulenten var beskæftiget ved udarbejdelsen af energimærkningen, skal opbevare dokumentation for den gennemførte energimærkning i 5 år fra indberetningsdatoen.

§ 9. Ejere, der har indgået aftale med et registreret energikonsulentfirma om at få udarbejdet en energimærkning, skal give energikonsulenten de oplysninger om ejendommen eller bygningen, som er nødvendige for udarbejdelsen af energimærkningen. Energikonsulenten skal herunder gives adgang til at indhente oplysninger om de tidligere udførte energimærkninger og eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til FEM-sekretariatet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aftalen om udarbejdelse af en energimærkning indgås med et registreret energikonsulentfirma af andre, der er berettiget til at indgå en sådan aftale efter § 6, stk. 2 og 4, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 10. Energistyrelsen fastsætter retningslinjer for udformning og indhold af energimærkningen, for energikonsulenternes udarbejdelse og indberetning af energimærkning og for dokumentation af energimærkningen (Håndbog for energikonsulenter). Energistyrelsen kan i retningslinjerne fastsætte særlige krav til energimærkning af nærmere angivne bygningskategorier. Styrelsen kan endvidere fastsætte krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.

§ 11. Det registrerede energikonsulentfirma skal efter anmodning udlevere energimærkningsrapporten i papirversion til den, der er berettiget til at få en energimærkning udleveret efter reglerne i § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Ejeren kan give den berettigede adgang til at få energimærkningen udleveret i elektronisk form.

Stk. 2. Hvis energimærkningsrapporten ikke er tilgængelig, kan den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller en bygning få energimærkningen udleveret fra FEM-sekretariatet. Energimærkningen kan elektronisk gøres tilgængelig på for ejeren på anden vis.

Kapitel 3

Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning

§ 12. Ved salg, jf. § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning.

Stk. 2. Ved indgåelse af aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri inden bygningens ibrugtagning (projektsalg), skal den, som er bygherre for bygningen, fremlægge energimærkning for køber inden ibrugtagningen, jf. § 16, stk. 1. Dette gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med overtagelse efter færdiggørelsen.

§ 13. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. §§ 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, der træder i kraft den 1. juli 2008, skal der senest med virkning fra den 1. juli 2008 foreligge en energimærkning.

§ 14. En energimærkning er gyldig i 5 år. En energimærkning af et sommerhus (510) med et samlet etageareal under 120 m2 er dog gyldig i 10 år.

Stk. 2. Gyldighedsperioden for en energimærkning regnes fra gyldighedsdatoen som nævnt i § 8, stk. 4.

Stk. 3. Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ombygninger, som omfattes af § 16, stk. 2, om udarbejdelse af ny energimærkning, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.

§ 15. En energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg som nævnt i § 12, ved udleje eller overdragelse af andel m.v. som nævnt i § 13 eller ved energimærkning af nybygning og ombygninger som nævnt i § 16.

Kapitel 4

Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger

§ 16. Inden ibrugtagning af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning af bygningen, medmindre der er foretaget energimærkning ved projektsalg efter § 12, stk. 2.

Stk. 2. Ejeren skal endvidere lade udarbejde en energimærkning inden ibrugtagningen af en ombygning, som er omfattet af bestemmelser om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori. Der skal således udarbejdes energimærkning, når ombygningen omfattes af bestemmelser i bygningsreglementet om, at en bygnings klimaskærm skal bringes i overensstemmelse med reglementets bestemmelser om tilbygninger, forudsat at de enkelte energibesparende foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet, samt at en bygnings installationer bringes i overensstemmelse med reglementets bestemmelser om ildsteder og skorstene samt installationer.

Stk. 3. Der skal ikke udarbejdes energimærkning af ombygning i bygninger, som omfattes af bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori, hvis der alene udføres ombygninger og forandringer, som er defineret som enkeltforanstaltninger i bygningsreglementet. For bygninger omfattet af bygningsreglement 1995 indgår enkeltforanstaltningerne dog i opgørelse af, om ombygningen omfatter mere end 25 pct. af bygningsværdien eller 25 pct. af klimaskærmen, der kan udløse krav om energimærkning efter stk. 2.

Stk. 4. Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger efter stk. 1.

Stk. 5. Energimærkning efter stk. 1 og 2 udarbejdes efter afslutningen af de nævnte byggearbejder. Ved byggeri, der afsluttes i etaper, udarbejdes energimærkningen efter hver etape.

Stk. 6. Ejeren skal fremsende energimærkningen efter stk. 1 og 2 til den stedlige bygningsmyndighed senest samtidig med afslutningen af byggearbejdet.

§ 17. Projekterende og udførende af byggeri, der skal energimærkes efter § 16, skal efter anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner til den energikonsulent, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen.

Kapitel 5

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger

§ 18. Der skal udarbejdes regelmæssig energimærkning hvert 5. år for følgende kategorier af ejendomme og bygninger:

1) Alle bygninger, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Indtil 1. januar 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygninger på pågældende ejendom er 1.500 m2 eller derover.

2) Andre ejendomme med et samlet etageareal på over 1.000 m2. Det påhviler ejeren af ejendommen at lade den regelmæssige energimærkning udarbejde. Indtil 1. juli 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygninger på pågældende ejendom er 1.500 m2 eller derover.

Stk. 2. Energimærkningen skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning af bygningen eller ejendommen ophører.

§  19. Offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger må ikke anvende interne energikonsulenter til at udføre regelmæssig energimærkning, hvis institutionen er omfattet af

1) regler om gennemførelse af rentable energibesparelser, der er anbefalet i en energiplan, eller

2) en aftale mellem transport- og energiministeren og de kommunale organisationer om gennemførelse af rentable energibesparelser anbefalet i en energiplan.

§ 20. Energistyrelsen kan efter ansøgning undtage statslige institutioner, der har ganske særligt behov herfor, fra § 20 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme

§ 21. I offentlige bygninger, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, med et samlet etageareal på 1.000 m2 og derover samt i ejendomme som nævnt i § 18, stk. 1, nr. 2, skal ejeren foretage registreringer af

1) ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand, og

2) de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.).

Stk. 2. Registreringerne foretages én gang månedligt og indsendes til energikonsulenten forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen.

Stk. 3. Energikonsulenten kan anbefale hyppigere registrering ved særligt stort forbrug eller særlige tekniske installationer.

Stk. 4. Registreringspligten omfatter ikke:

1) Forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret ved individuel forsyning.

2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse.

Kapitel 7

Beskikkelse af energikonsulenter

§ 22. Energistyrelsen beskikker efter ansøgning energikonsulenter til at udøve virksomhed i forbindelse med energimærkning af bygninger. Beskikkelsen er personlig og foretages for en af de to kategorier enfamiliehuse eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er gyldig i 3 år.

§ 23. For at kunne beskikkes som energikonsulent skal ansøgeren opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav:

1) Ansøgeren skal, jf. dog stk. 2-4, opfylde følgende uddannelseskrav:

a) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse, cand. arch., bygningskonstruktør eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober 1988.

b) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober 1988.

2) Ansøgeren skal have mindst 3 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 5 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt. Erfaringen skal være indhentet ved almindelig rådgivning i et kunde- eller klientforhold.

3) Ansøgeren skal have bestået en optagelsesprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Prøven skal være bestået inden et år efter, at ansøgeren er godkendt til deltagelse i optagelseskursus.

Stk. 2. En ansøger, der i udlandet har opnået uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med kravene i stk. 1, nr. 1, kan beskikkes som energikonsulent.

Stk. 3. Uanset at en ansøger ikke opfylder kravene til uddannelse i stk. 1, nr. 1, kan ansøgerens uddannelse godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ved prøven skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer svarende til uddannelser nævnt i stk. 1, nr. 1. En meddelt godkendelse af en uddannelse bortfalder ikke.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse af uddannelse som nævnt i stk. 3 skal være indgivet inden den 1. april 2007.

§ 24. En ansøger kan beskikkes som intern energikonsulent for bygninger til handel, service og offentlige bygninger , jf. § 7, stk. 3, nr. 7-9, hvis vedkommende opfylder de kvalifikationskrav, der fremgår af § 23, bortset fra kravet om kundekontakt i § 23, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Beskikkelse som intern energikonsulent udelukker ikke beskikkelse efter § 23, når betingelserne herfor er opfyldt.

Kapitel 8

Genbeskikkelse som energikonsulent

§  25. En beskikkelse som energikonsulent efter § 22, som er udløbet, kan fornys efter ansøgning. Genbeskikkelse er betinget af, at ansøgeren fortsat opfylder kvalifikationskravene i § 23 for beskikkelse som energikonsulent.

Stk. 2. Ansøgninger om genbeskikkelse, der er modtaget senere end 1 år efter beskikkelsens udløb, behandles efter reglerne om ny beskikkelse i kapitel 7.

Stk. 3. Ved ansøgning om genbeskikkelse behøver ansøgeren ikke fremlægge dokumentation for, at kravet om erhvervserfaring i § 23, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, hvis ansøgeren i en periode på 3 år inden ansøgningen om genbeskikkelse har indberettet mindst følgende antal gyldige energimærkninger til FEM-sekretariatet:

1) Ved genbeskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse , skal konsulenten have indberettet mindst 60 energimærkninger.

2) Ved genbeskikkelse for bygningskategorien flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger , skal konsulenten have indberettet mindst 15 energimærkninger omfattende i alt mindst 30.000 m2 etageareal.

Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at energikonsulenterne som betingelse for genbeskikkelse skal gennemføre genbeskikkelseskurser eller -prøver.

Stk. 5. Genbeskikkelse som energikonsulent kan nægtes, hvis ansøgeren i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomheden som beskikket energikonsulent på forsvarlig måde .

Stk. 6. For at kunne blive genbeskikket ved udløbet af den hidtidige beskikkelse skal energikonsulenten indsende ansøgning om genbeskikkelse til FEM-sekretariatet senest 4 måneder, inden den hidtidige beskikkelse udløber.

Stk. 7. En energikonsulent, som har fået inddraget sin beskikkelse på grund af fejl i energimærkningerne, kan tidligst ansøge om genbeskikkelse som energikonsulent 3 år efter inddragelsen.

Kapitel 9

Registrerede energikonsulentfirmaer

§ 26. Et energikonsulentfirma må kun udøve virksomhed med energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse, hvis firmaet er registreret i et register, som føres af FEM-sekretariatet, jf. § 41, stk. 2. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt.

Stk. 2. Registrering som energikonsulentfirma er betinget af,

1) at ejeren eller mindst én ansat er beskikket energikonsulent,

2) at firmaet er momsregistreret,

3) at firmaet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 500.000 kr., jf. dog stk. 3, og

4) at firmaet er dækket af en professionel ansvarsforsikring som nævnt i § 27.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 3, kan et energikonsulentfirma registreres, såfremt firmaet for den del af gælden, der overstiger 500.000 kr., har indgået afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.

§ 27. Et registreret energikonsulentfirma skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som de energikonsulenter, der er beskæftiget i firmaet, kan pålægges ansvaret for som følge af deres rådgivning som beskikkede energikonsulenter. Forsikringen skal som minimum være tegnet med en årlig forsikringssum på 2,5 mio. kr. for hver beskikket energikonsulent, der er beskæftiget i firmaet. Forsikringen skal dække skader, der anmeldes inden for 5 år efter energikonsulentens indberetning af en energimærkning eller anden energikonsulentopgave, herunder skader, der anmeldes efter energikonsulentens ophør som beskikket energikonsulent eller firmaets ophør som registreret energikonsulentfirma.

Stk. 2. Ved bygningsskade i stk. 1 forstås skader på bebyggelsen, som omfattes af energikonsulentens ydelser i sin egenskab af beskikket energikonsulent.

Kapitel 10

Energikonsulentens og energikonsulentfirmaets forpligtelser i deres virksomhed

§ 28. Energikonsulenterne skal udføre deres opgaver som beskikkede energikonsulenter i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen, jf. § 10, samt supplerende retningslinjer, som er udleveret til konsulenterne på obligatoriske kurser, orienteringsmøder m.v., jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Energikonsulenter skal endvidere

1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

2) følge kurser, orienteringsmøder m.v., som er obligatoriske efter bestemmelse fra Energistyrelsen, og

3) betale skyldige gebyrer, som påhviler dem for beskikkelse, kurser m.v.

Stk. 3. En energikonsulent skal være ejer af eller ansat i et registreret energikonsulentfirma som nævnt i kapitel 9 for at kunne udøve virksomhed som beskikket energikonsulent.

Stk. 4. En energikonsulent, som er beskikket som intern energikonsulent, undtages fra kravene i stk. 3 under udførelsen af energimærkning i sin egenskab af intern energikonsulent.

§ 29. Registrerede energikonsulentfirmaer skal udføre deres virksomhed med energimærkning af bygninger i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen som nævnt i §§ 10 og 31.

Stk. 2. Registrerede energikonsulentfirmaer skal endvidere

1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

2) betale skyldige gebyrer, som påhviler firmaerne for beskæftigede energikonsulenters deltagelse i kurser m.v., og

3) følge anvisninger fra Energistyrelsen vedrørende de beskæftigede energikonsulenter i forbindelse med kvalitetskontrol af energimærkning m.v.

Stk. 3. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning som nævnt i § 33, stk. 3, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det, pålægge det registrerede energikonsulentfirma, hvori den pågældende energikonsulent var beskæftiget på indberetningstidspunktet, at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at lade en anden energikonsulent udarbejde en ny energimærkning til den, der har fået energimærkningen udleveret efter § 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 30. Energikonsulenten og det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som beskikket energikonsulent.

Stk. 2. Energikonsulenten og det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af en ny bygning eller ombygning, som energimærkes efter § 16.

Stk. 3. Hvis energimærkning af en ejendom udføres i forbindelse med andet arbejde, skal energikonsulentfirmaet drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren klart fremgår, hvad omkostningerne til energimærkningen har været

§ 31. Registrerede energikonsulentfirmaer skal årligt fremsende dokumentation til FEM-sekretariatet for opfyldelsen af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring og momsregistrering. Energistyrelsen kan fastsætte retningslinjer for dokumentationen, herunder at forsikringsdækning efter § 27 skal dokumenteres på et særligt skema.

Stk. 2. Registrerede energikonsulent firmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om alle ændringer i de forsikringsmæssige forhold omfattet af § 27, som kan have betydning for overholdelsen af kravet om ansvarsforsikring.

Stk. 3. Energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om andre forhold af betydning for en bedømmelse af, om bestemmelserne om beskikkelse af energikonsulenter og registrering af energikonsulentfirmaer er overholdt. Endvidere skal der gives underretning om væsentlige ændringer i forhold, som konsulenten eller firmaet tidligere har underrettet FEM-sekretariatet om.

§ 32. Energikonsulentens virksomhed efter denne bekendtgørelse omfattes af de gældende Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR). De bestemmelser i ABR, hvorefter der kan træffes aftale mellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning, giver ikke adgang til at træffe aftale om disse forhold, hvorved klienten bliver stillet dårligere end, hvad der følger af bekendtgørelsen.

Kapitel 11

Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering

§ 33. Energistyrelsen kan over for energikonsulenter påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent, samt energikonsulentens overtrædelse af forpligtelser ifølge §§ 28, 30 og 31.

Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt overtrædelser som nævnt i stk. 1. I en advarsel angives, under hvilke betingelser en beskikkelse kan inddrages ved fortsatte overtrædelser.

Stk. 3. Energistyrelsen kan ved en påtale eller en advarsel pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog § 29, stk. 3.

Stk. 4. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og § 34, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til energikonsulenten.

Stk. 5. Energistyrelsen kan foretage registreringer af påtaler og advarsler til energikonsulenter. Energistyrelsen kan udtage energikonsulenter til skærpet kontrol.

§ 34. Energistyrelsen kan inddrage en energikonsulents beskikkelse, hvis vedkommende

1) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med energimærkninger eller andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent,

2) uanset en advarsel som nævnt i § 33, stk. 2, begår yderligere alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser, som er nævnt i § 33, stk. 1, eller

3) ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 7 for at være beskikket som energikonsulent.

Stk. 2. Inddragelse af en beskikkelse som energikonsulent kan betinges af, at nærmere angivne forhold berigtiges inden en frist, som fastsættes af Energistyrelsen, herunder

1) at energikonsulenten berigtiger fejl og mangler i en energimærkning som nævnt i § 33, stk. 3, forudsat at pågældende bygning har samme ejer som på gyldighedstidspunktet for mærkningen, eller

2) at energikonsulenten gennemfører en nærmere bestemt efteruddannelse o.l.

Stk. 3. Hvis en energikonsulent er beskikket i to bygningskategorier, kan Energistyrelsen i forbindelse med inddragelsen af konsulentens beskikkelse vedrørende én bygningskategori beslutte at inddrage konsulentens beskikkelse vedrørende den anden bygningskategori.

§ 35. Energistyrelsen kan over for registrerede energikonsulentfirmaer påtale overtrædelse af forpligtelser ifølge §§ 26, 27 og 29-31.

Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele registrerede energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og § 36, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til energikonsulentfirmaet.

Stk. 4. Energistyrelsen kan foretage registrering af påtaler og advarsler til registrerede energikonsulentfirmaer.

§ 36. Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et energikonsulentfirma,

1) hvis firmaet uanset en advarsel efter § 35, stk. 2, ikke inden for en given frist berigtiger alvorlige fejl, som er påvist i advarslen, eller

2) hvis firmaet uanset en advarsel i væsentligt omfang fortsat overtræder forpligtelser som nævnt i §§ 26, 27 og 29-31.

Stk. 2. Et energikonsulentfirma, hvis registrering er inddraget, kan umiddelbart ansøge om fornyet registrering. Ny registrering er betinget af, at firmaet dokumenterer, at der er taget fyldestgørende skridt til at berigtige de forhold, som har ført til inddragelse af registreringen.

§ 37. Beskikkelsen som energikonsulent ophører umiddelbart, hvis energikonsulenten skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at vedkommende vil ophøre som beskikket energikonsulent. Hvis en energikonsulent er beskikket i to bygningskategorier, kan ophøret vedrøre kun den ene bygningskategori.

Stk. 2. Registreringen som energikonsulentfirma ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret som energikonsulentfirma.

§ 38. Når registreringen af et energikonsulentfirma inddrages eller ophører, må firmaet ikke lade energikonsulenter, som er beskæftiget i firmaet, udarbejde energimærkninger for firmaet.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 39. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af

1) ejere, jf. § 1, stk. 2, nr. 6,

2) ejere af ejerlejligheder og

3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder.

Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

§ 40. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet:

1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i § 39, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen.

2) En ansøger om beskikkelse som energikonsulent kan påklage afslag på beskikkelse.

3) En energikonsulent kan påklage advarsel, inddragelse af beskikkelse som energikonsulent og afslag på ansøgning om genbeskikkelse.

4) Et energikonsulentfirma kan påklage advarsel og inddragelse af registrering.

Stk. 2. Endvidere kan Energiklagenævnet behandle følgende forhold i forbindelse med en klage fra en energikonsulent over Energistyrelsens afgørelser om advarsel, inddragelse af beskikkelse og afslag på genbeskikkelse:

1) Påtaler over for energikonsulenten, jf. § 33, stk. 1.

2) Berigtigelser af fejl, jf. § 33, stk. 3.

3) Registreringer af fejl, jf. § 33, stk. 5.

Stk. 3. Energiklagenævnet kan i forbindelse med en klage fra et energikonsulentfirma over inddragelse af registrering, jf. stk. 1, nr. 4, behandle Energistyrelsens afgørelser som nævnt i § 35.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Klager over de afgørelser, som er nævnt i stk. 2 og 3, skal indgives samtidig med, at klagen over en af de afgørelser, som Energistyrelsen har truffet efter stk. 1, nr. 3 og 4, indgives til Energiklagenævnet.

Stk. 5. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Tilsyn m.v.

§ 41. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende energimærkningsordningen, herunder:

1) Registrerer og fører lister over beskikkede energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer.

2) Forbereder sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus, beskikkelse af energikonsulenter, genbeskikkelse af energikonsulenter, inddragelse af beskikkelse som energikonsulent, registrering af energikonsulentfirmaer og inddragelse af registrering af disse, påtale og advarsel, berigtigelse af energimærkning, klager over arbejde udført af beskikkede energikonsulenter, kvalitetssikring samt henvendelser i øvrigt om energimærkningsordningen.

3) Opkræver gebyrer fastsat i medfør af § 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

4) Modtager og registrerer energimærkninger samt tildeler energimærkningsnumre.

5) Modtager årlig dokumentation vedrørende energikonsulentfirmaers opfyldelse af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige.

6) Udarbejder statistik vedrørende energimærkningsordningen.

7) Gennemfører kvalitetssikring.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte energimærkninger efter nærmere retningslinjer og anvisninger fra Energistyrelsen.

Kapitel 14

Straf

§ 42. Med bøde straffes

1) den ejer af en ejendom som nævnt i § 18, stk. 1, nr. 2, som overtræder § 18 om udarbejdelse af regelmæssig energimærkning,

2) det registrerede konsulentfirma, som overtræder § 27 om ansvarsforsikring,

3) det registrerede konsulentfirma, som overtræder § 38 ved uanset inddragelse af registreringen at lade energikonsulenter beskæftiget i firmaet udarbejde energimærkninger, eller

4) den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold efter denne bekendtgørelse, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen eller FEM-sekretariatet, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Øvrige bestemmelser

§ 43. Energistyrelsens retningslinjer som nævnt i §§ 10 og 31 samt standardformularer som nævnt i § 8, stk. 2, sendes til energikonsulenterne og offentliggøres på elektroniske medier.

§ 44. Dokumenter kan indsendes til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet i elektronisk form. Dokumenter i elektronisk form skal være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).

Stk. 2. Energistyrelsen kan bestemme, at energikonsulenter skal fremsende materiale til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet i elektronisk form, samt at energikonsulenter skal anvende digital signatur i forbindelse med elektronisk fremsendelse af materiale til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 .

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger ophæves.

§ 46. Gyldigheden af de energimærkninger, der er udarbejdet i henhold til kapitel 3 og 4 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger forlænges til 3 år fra datoen for energimærkningens indberetning.

§ 47. Godkendelse af energikonsulenter efter §§ 23 og 49 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger og godkendelse af en uddannelse efter § 23, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger opretholdes.

Stk. 2. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter § 29 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende, hvis firmaet inden den 1. marts 2007 indsender dokumentation til FEM-sekretariatet for, at firmaet opfylder betingelserne for registrering som nævnt i § 26.

§ 48. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf eller bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, dog færdigbehandles klager til henholdsvis Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme og Registreringsudvalget for Energimærkning af Store Ejendomme efter den 31. december 2005 af Energistyrelsen.

§ 49. Påklage af Energistyrelsens afgørelser i medfør af § 42, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger skal skriftligt indbringes for Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 50. Uanset klagefristen i § 39, stk. 1, forlænges klagefristen vedrørende energimærker, som er indberettet før den 1. januar 2007, således at klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 1. januar 2008.

Energistyrelsen, den 21. december 2006

Ib Larsen

/Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).