Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser

 

I medfør af § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, § 12, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, §§ 19-20 i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget og § 31 i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Energiministeriet.

Stk. 2. Færdsels styrelsen varetager opgaver efter følgende love:

1) Færdselsloven.

2) Lov om godkendelse og syn af køretøjer.

3) Lov om buskørsel.

4) Lov om godskørsel.

5) Lov om taxikørsel m.v.

6) Lov om trafikselskaber.

7) Lov om postbefordring.

8) Lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen skal inddrage transport- og energiministeren i spørgsmål af væsentlig betydning.

Beføjelser efter færdselsloven

§ 2. Transport- og energiministerens beføjelser, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager, i § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 34, stk. 1-2, § 35, stk. 1-2, § 35, stk. 4, § 37, stk. 7, § 43, stk. 8-9, § 50, stk. 2-3, § 51, stk. 7, § 55a, stk. 2, § 68, § 69, § 70, stk. 3-4, § 81a, stk. 1, § 82, stk. 4, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 88a, § 124q, og § 139, stk. 2, i færdselsloven, udøves af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter i medfør af færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK). De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter som Detailforskrifter for Køretøjer, er ved kongelig anordning nr. 160 af 27. april 1977 undtaget fra indførelse i Lovtidende.

Stk. 3. Beføjelser efter færdselsloven til at træffe afgørelse i sager vedrørende færdselsloven kan efter Færdselsstyrelsens bestemmelse overføres til politiet.

Beføjelser efter lov om buskørsel

§ 3. Transport- og energiministerens beføjelser, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager, i § 1, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 4, § 18, § 20, § 20 a, stk. 5, og § 23 i lov om buskørsel, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om godskørsel

§ 4. Transport- og energiministerens beføjelser, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager, i § 1, stk. 1-2, § 2, § 3, stk. 2, § 4, stk. 4, § 5, § 6 a, stk. 4, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 16 b stk. 5, i lov om godskørsel, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om taxikørsel

§ 5. Transport- og energiministerens beføjelser, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager i § 1, stk. 2-3, § 3, stk. 2, § 4, stk. 4, § 5, stk. 3, og § 12, stk. 1, i lov om taxikørsel udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om trafikselskaber

§ 6. Transport- og energiministerens beføjelser, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager i §§ 21-24, i lov om trafikselskaber udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget

§ 7. Transport- og energiministerens beføjelser for så vidt angår motordrevne køretøjer, herunder til at udstede regler, træffe afgørelser og afgøre klager i § 2 stk. 2, § 15, stk. 2, og § 22 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget udøves af Færdselsstyrelsen.

Klageadgang

§ 8. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen i henhold til §§ 2, 5, 6 og 7 kan ikke indbringes for transport- og energiministeren eller anden administrativ myndighed.

Opsættende virkning

§ 9. Klage til Færdselsstyrelsen eller transport- og energiministeren har ikke opsættende virkning. Færdselsstyrelsen eller transport- og energiministeren kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 928 af 22. oktober 2001 om henlæggelse af opgaver til Færdselsstyrelsen.

Transport- og Energiministeriet, den 19. december 2006

Flemming Hansen

/Jesper Kaae