Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler

BL 7-4, 2. udgave

 

I medfør af § 73, § 82, § 131 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications Volume I, II og III, seneste udgave.

 

1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave.

 

1.3 ICAO Annex 12, Search and Rescue, seneste udgave.

 

1.4 ICAO Doc 7030, Regional Supplementary Procedures, seneste udgave.

 

1.5 ICAO Doc 9731-AN/958, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR), Volume I, II og III, seneste udgave.

 

1.6 BL 1-10, Bestemmelser om nødradiopejlsendere, seneste udgave.

 

1.7 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

 

1.8 Pjecen “Kvalitetsstyring”, udgivet af Statens Luftfartsvæsen, seneste udgave.

 

1.9 Nationale SAR Håndbøger udgivet af Skibs- og Luftfartens Redningsråd, seneste udgaver.

 

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3 og pkt. 1.5, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere tillige med det dokument, der er nævnt i pkt. 1.4, erhverves ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tlf.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

E-post:

Sales_unit@icao.int

Web:

www.icao.int

 

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.6 - 1.7, findes på Retsinformations hjemmeside w w w.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk . De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.6 - 1.7, samt det dokument, der er nævnt i pkt. 1.8, kan endvidere fås ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

 

Tlf.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

 

1.12 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.9, findes på forsvarets hjemmeside www.forsvaret.dk .

 

2. Definitioner

 

Flyveredningscentral (Rescue Coordination Centre - RCC): En central, der har til opgave inden for et nærmere angivet område at sikre en effektiv organisering af flyveredningstjeneste.

 

Flyveredningstjeneste (Search and Rescue - SAR):

En tjeneste, et hvert tiltag, eller anvendelse af fartøj til brug for eftersøgnings- og redningstjeneste ydet til luftfartøjer i nød samt til nødstedte fra luftfartøjer.

 

Anm.: En sådan tjeneste, tiltag eller fartøj behøver nødvendigvis ikke være udpeget eller udrustet til formålet, men kan med fordel anvendes i forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste ydet til luftfartøjer i nød.

 

Luftfartøjschef (Pilot-in-Command): Den fører, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden.

 

Nød (Distress): En situation, hvori man trues af en alvorlig og overhængende fare, og som kræver øjeblikkelig hjælp.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser om flyveredningstjeneste og om etablering og drift af flyveredningscentraler inden for dansk område samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve flyveredningstjeneste.

 

Anm.: Danmark har etableret flyveredningscentraler, som dækker Karup eftersøgnings- og redningsregion og Søndrestrøm eftersøgnings- og redningsregion.

 

4. Generelt

 

4.1 Flyveredningstjeneste skal tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og skal udøves i overensstemmelse med de RCC-instrukser, der er fastsat i medfør af denne BL.

 

4.2 Statens Luftfartsvæsen

 

a. fastsætter RCC-instrukser for udøvelse af flyveredningstjeneste, herunder for

 

1. samarbejde mellem flyveredningstjenester,

 

2. samarbejde med militære myndigheder samt

 

3. koordination af aktiviteter, som udgør en mulig fare for luftfarten, og

 

b. udarbejder aftaler med SAR myndigheder i tilstødende eftersøgnings- og redningsregioner om udøvelse af flyveredningstjeneste.

 

5. Ansvar

 

5.1 Den, der har fået tilladelse til at etablere og drive en flyveredningscentral, jf. pkt. 6.1, i det følgende kaldet koncessionshaveren, har ansvaret for, at etableringen og driften sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

 

5.2 Den daglige leder af en flyveredningscentral er ansvarlig for den daglige drift af flyveredningscentralen, herunder at overholde de forpligtelser, der følger af pkt. 6.4.

 

5.3 Personalet ved en flyveredningscentral er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af pkt. 6.5.

 

5.4 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af afsnit 15.

 

5.5 Luftfartøjschefen er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af afsnit 16.

 

6. Etablering og drift

 

6.1 Etablering og drift af en flyveredningscentral kræver forudgående tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

 

Anm.: Den flyveredningscentral, som dækker Karup eftersøgnings- og redningsregion, drives p.t. af forsvaret, og tilladelsen til etablering og drift heraf er udstedt af Forsvarsministeriet, dog for så vidt angår det civile flyveredningsarbejde, af Transport- og Energiministeriet. Den flyveredningscentral, som dækker Søndrestrøm eftersøgnings- og redningsregion drives p.t. af Naviair, og tilladelsen til etablering og drift heraf er udstedt af Transport- og Energiministeriet.

 

6.2 Drift af en flyveredningscentral skal ske i henhold til ICAO Annex 12, seneste udgave, og ICAO Doc 9731-AN/958 International Aeronautical and Maritime SAR, seneste udgave.

 

6.3 Koncessionshaveren skal sikre,

 

a. at der ansættes det personale, der er nødvendigt for flyveredningscentralens drift, og at dette personale har den nødvendige uddannelse og de nødvendige kvalifikationer for udøvelse af deres funktioner,

 

b. at der udpeges en daglig leder af flyveredningscentralen, jf. afsnit 10,

 

c. at der forefindes lokaler og det fornødne udstyr, der er nødvendigt for drift af flyveredningscentralen,

 

d. at der er etableret de fornødne kommunikationslinier for at sikre, at flyveredningscentralen forsynes med de informationer, der er nævnt i BL 7-21, og

 

e. at personale, som udøver tjeneste i flyveredningscentralen, taler og forstår engelsk og dansk.

 

6.4 Den daglige leder af en flyveredningscentral er ansvarlig for,

 

a. at flyveredningscentralen drives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og de forskrifter og særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat af Statens Luftfartsvæsen,

 

b. at der er etableret den fornødne kvalitetsstyring i flyveredningscentralen, jf. afsnit 8,

 

c. at der inden udgangen af marts måned til Statens Luftfartsvæsen indsendes en opgørelse over de registreringer, som flyveredningstjenesteenhedens kvalitetsstyring er resulteret i, samt hvilke foranstaltninger dette har givet anledning til i det forløbne kalenderår,

 

d. at der fastsættes lokale RCC-instrukser,

 

e. at der indgås aftaler om samarbejde med andre danske flyveredningscentraler,

 

f. at Statens Luftfartsvæsens medarbejdere i inspektionsøjemed har uhindret adgang til enhedens materiel, lokaliteter, håndbøger mv.,

 

g. at varetage forbindelsen med Statens Luftfartsvæsen i alle anliggender vedrørende tjenesten, og

 

h. at udarbejde og publicere beredskabsplaner til iværksættelse i tilfælde af forstyrrelse eller afbrydelse i udøvelse af flyveredningstjeneste og dens understøttende tjenester inden for flyveredningscentralens ansvarsområder og koordinere disse beredskabsplaner med tilstødende flyveredningscentraler.

 

6.5 Personalet ved flyveredningscentralen er ansvarlig for, at udøvelse af flyveredningstjeneste ved flyveredningscentralen sker i overensstemmelse med de RCC-instrukser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen, samt i overensstemmelse med de lokale RCC-instrukser, der er fastsat af den daglige leder af flyveredningscentralen.

 

7. Godkendelse

 

En flyveredningscentral skal, før den tages i brug, være operationelt godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Ansøgning om godkendelse skal være vedlagt følgende:

 

a. Målsatte tegninger over operationslokale(r) med angivelse af arbejdspositioners placering.

 

b. Opgørelse over de enkelte arbejdspositioners fastmonterede udstyrsdele.

 

c. Et eksemplar af den lokale RCC-instruks.

 

8. Kvalitetsstyring

 

Der skal i flyveredningscentralen være etableret et kvalitetsstyringssystem, der omfatter følgende elementer:

 

a. Beskrivelse af virksomhedens organisation, ressourcer, kommandoveje og arbejdsgange i et håndbogssystem.

 

b. Etablering af et rapporteringssystem, der sikrer virksomheden og Statens Luftfartsvæsen indblik i de vigtigste sikkerhedsmæssige aspekter ved virksomhedens drift.

 

c. Etablering af en auditfunktion, der regelmæssigt kontrollerer, om virksomheden følger de arbejdsgange, der er beskrevet i håndbogssystemet, jf. litra a.

 

Anm.: Kvalitetsstyring er beskrevet i pjecen “Kvalitetsstyring”, udgivet af Statens Luftfartsvæsen.

 

9. Bemanding

 

9.1 Tjeneste i en flyveredningscentral må kun udøves af personale, der er certificeret hertil eller på anden måde er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 10.

 

9.2 Den, der udøver tjeneste ved en flyveredningscentral, er omfattet af luftfartslovens § 74.

 

10. Daglig leder

 

10.1 Til daglig leder af en flyveredningscentral skal udpeges en person, som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

10.1.1 Ansøgning om godkendelse som daglig leder af en flyveredningscentral skal indsendes af koncessionshaveren og medunderskrives af den indstillede person.

 

10.2 Godkendelse som daglig leder er betinget af,

 

a. 1. at den pågældende enten er i besiddelse af gyldigt certifikat med ret til at udøve tjeneste ved den pågældende flyveredningscentral, eller

 

2. at den pågældendes uddannelse og erfaring efter Statens Luftfartsvæsens opfattelse opfylder de krav, der stilles til tjenesten ved den pågældende flyveredningscentral,

 

b. at den pågældende i mindst 2 år har været beskæftiget med flyveredningstjeneste, og

 

c. at den pågældende er heltidsansat af koncessionshaveren eller af den, der i henhold til indgået kontrakt med koncessionshaveren har fået til opgave at levere flyveredningstjeneste.

10.3 Statens Luftfartsvæsens godkendelse af en person som daglig leder af en flyveredningscentral vil blive tilbagekaldt, hvis

 

a. koncessionshaveren eller den pågældende selv anmoder herom,

 

b. den daglige leder ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i pkt. 10.2, eller

 

c. den daglige leder groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne BL eller de forskrifter, der i øvrigt gælder for denne tjeneste.

 

10.4 Godkendelsen som daglig leder af en flyveredningscentral bortfalder, hvis

 

a. Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder koncessionshaverens tilladelse til at drive en flyveredningscentral, eller

 

b. retten til at udøve virksomheden som daglig leder af tjenesten frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

 

11. Lokaler

 

11.1 En flyveredningscentral skal etableres i lokaler, der har tilstrækkelig størrelse til, at alle enhedens operative arbejdspositioner kan placeres i det samme lokale.

 

11.2 Arbejdspositionerne og anvendelsen af det etablerede udstyr må ikke hindres af direkte eller indirekte lyskilder, såsom arbejdsbelysning i lokalet, indfald af lys gennem vinduer eller refleksioner fra disse.

 

11.3 Lokalets gulv, vægge og loft skal være udført af eller belægges med støjdæmpende materiale.

 

12. Kommunikation

 

12.1 Kommunikation mellem flyveredningscentraler

 

12.1.1 Kommunikation mellem udenlandske og danske flyveredningscentraler skal foregå på engelsk.

 

12.1.2 Kommunikation mellem danske flyveredningscentraler indbyrdes skal foregå på enten engelsk eller dansk.

 

12.2 Luft-jord kommunikation

 

12.2.1 Luft-jord kommunikation skal i forbindelse med flyveredningstjeneste udføres som radiotelefoni og/eller digital dataudvekslingsteknik.

 

12.2.2 Når der anvendes direkte to-vejs radiokommunikation eller digital dataudveksling mellem flyveredningscentral og flyveredningstjenesteenheder, skal der sikres rekordering af alle luft-jord kanaler, der anvendes.

 

 

12.3 Jord-jord kommunikation

 

Jord-jord kommunikation skal i forbindelse med flyveredningstjeneste udføres som direkte talekommunikation og/eller digital data-udveksling.

 

12.4 Krav til kommunikationsudstyr

 

12.4.1 Kommunikation sudstyr, der er krævet i pkt. 12.2.1 og pkt. 12.3, skal indeholde mulighed for,

 

a. at direkte talekommunikation alene eller i kombination med datalinkkommunikation normalt kan etableres inden for 15 sekunder, og

 

b. at transmitteringstiden for skriftlig kommunikation, hvor en skrevet rekordering er krævet, ikke er længere end 5 minutter.

 

12.4.2 Kommunikation sudstyret skal indeholde mulighed for direkte talekommunikation og for konferencesamtaler.

 

12.4.3 Kommunikation sudstyr, beregnet for direkte talekommunikation eller digital data-udveksling mellem flyveredningstjenesteenheder indbyrdes og mellem flyveredningstjenesteenheder og vedkommende militære enheder, skal være udstyret med automatisk rekordering af kommunikationen.

 

13. Behov for informationer

 

13.1 Meteorologiske informationer

 

13.1.1 Generelt

 

Flyveredningstjenesten skal indhente ajourførte informationer om eksisterende vejrforhold og vejrudsigter, som er nødvendige for udøvelsen af de respektive tjenester. Informationerne skal være udfærdigede på en sådan måde, at det kræver et minimum af dekodning fra flyveredningstjenestens personales side, og med intervaller som tilfredsstiller behovet hos flyveredningstjenesten.

 

13.1.2 En flyveredningscentral skal indhente følgende meteorologiske informationer:

 

a. Oplysninger om forekomst af - eller forventet forekomst af - en-route vejrfænomener, som kan indvirke på flyvningers sikre gennemførelse (SIGMET).

 

b. Oplysninger om forekomst af - eller forventet forekomst af - en-route vejrfænomener, som kan indvirke på lavflyvningers sikre gennemførelse (AIRMET).

 

c. Specielle flyverapporter om lufttemperatur, vindforhold, turbulens, isning mm. (AIREP).

 

d. Gældende meteorologiske meldinger og vejrudsigter.

 

13.1.3 Der skal lægges speciel vægt på forekomst af eller forventede vejrforringelser, så snart sådanne kan fastslås.

 

13.1.4 De nævnte meteorologiske informationer skal dække hele eftersøgnings- og redningsregionen.

 

13.2 Informationer om tid

 

13.2.1 Flyveredningscentraler skal være udstyret med ure, som angiver tiden i timer, minutter og sekunder med en nøjagtighed inden for +/- 30 sekunder i forhold til korrekt UTC. Hvis flyveredningscentraler anvender datalink kommunikation, skal tiden angives med en nøjagtighed inden for +/- 1 sekund i forhold til korrekt UTC.

 

13.2.2 Fra hver enkelt arbejdsposition i flyveredningscentralen skal et ur, jf. pkt. 13.2.1, kunne aflæses uden vanskeligheder.

 

14. Nødstrømsforsyning

 

Flyveredningscentralers udstyr og belysning skal være tilsluttet en nødstrømsforsyning, som i tilfælde af afbrydelse af den primære strømforsyning kan sikre udstyrets og belysningens fortsatte drift.

 

15. Krav til ejeren/brugeren af et luftfartøj

 

15.1 Ejeren eller brugeren af et luftfartøj skal med henblik på øjeblikkelig meddelelse til flyveredningscentraler altid have liggende klar lister med oplysninger om nød- og redningsudstyr om bord på det pågældende luftfartøj.

 

15.2 Ejeren eller brugeren af et luftfartøj skal sikre, at der om bord i luftfartøjet er alle væsentlige oplysninger til rådighed for luftfartøjschefen vedrørende eftersøgnings- og redningstjeneste i det område, over hvilket luftfartøjet skal flyve.

 

16. Krav til luftfartøjschefer

 

16.1. Formodning om nødsituation

 

Når en luftfartøjschef har begrundet formodning om, at et andet luftfartøj befinder sig i en nødsituation, skal denne omgående underrette lufttrafiktjenesteenheden inden for det pågældende område.

 

16.2 Observation af ulykkestilfælde

 

16.2.1 Når en luftfartøjschef observerer, at et andet luftfartøj eller et overfladefartøj er i nød, skal luftfartøjschefen, medmindre denne ikke er i stand hertil eller på grund af omstændighederne må anse det for urimeligt eller overflødigt,

 

a. holde det nødstedte fartøj i sigte, indtil luftfartøjschefens nærværelse ikke længere er påkrævet, eller indtil denne ikke længere er i stand til at forblive i nærheden af det nødstedte fartøj,

 

b. træffe foranstaltninger, der kan fremme bestemmelsen af luftfartøjschefens egen position, hvis denne ikke kendes med sikkerhed,

 

c. afgive så mange af nedennævnte oplysninger som muligt til flyveredningscentralen eller lufttrafiktjenesten:

 

- Type af fartøj i nød.

 

- Fartøjets position angivet i bredde og længde eller i afstand og retvisende pejling fra et fremtrædende mærke på land eller sø.

 

- Tidspunkt for observation, angivet i UTC.

 

- Antal personer, der er observeret.

 

- Hvorvidt personer er set forlade det nødstedte fartøj.

-Antal personer, der er observeret flydende på vandet.

 

- De overlevendes tilsyneladende fysiske tilstand,

 

d. handle efter flyveredningscentralens instruktioner.

 

16.2.2 Hvis der ikke kan etableres forbindelse med flyveredningscentralen eller en ATS-enhed, skal chefen på det luftfartøj, der først ankommer til ulykkesstedet, påtage sig ledelsen af alle andre luftfartøjer, der ankommer til stedet indtil dennes tilstedeværelse ikke længere er påkrævet, med mindre en af de senere ankomne luftfartøjschefer er bedre egnet til ledelsen, idet denne så skal overtage ledelsen.

 

16.3 Opfangelse af nødopkald eller nødmelding

 

Når et nødopkald eller en nødmelding opfanges af et luftfartøj, der ikke anvendes i flyveredningstjenesten, skal chefen på det pågældende luftfartøj

 

a. underrette lufttrafiktjenesten inden for det pågældende område,

 

b. afsætte det nødstedte luftfartøjs eller overfladefartøjs position, hvis denne er angivet,

 

c. tage pejlinger af udsendelsen, hvis dette er muligt, og

 

d. efter sit bedste skøn - under afventning af instruktioner - begive sig til den position, der er angivet i nødmeldingen.

 

16.4 Signaler til overfladefartøjer

 

Når det er nødvendigt for et luftfartøj at dirigere et overfladefartøj til det sted, hvor et luftfartøj eller et overfladefartøj er i nød, skal luftfartøjschefen sørge for, at luftfartøjet med alle til rådighed stående midler afgiver de signaler, som er beskrevet i ICAO Doc 9731-AN/958, International Aeronautical and Maritime SAR Vol III.

 

16.5 Signaler fra nødstedte og redningspatruljer på jorden til luftfartøjer

 

Luftfartøjschefen skal være bekendt med og kunne forstå betydningen af signalerne i skema 1 og 2 i bilaget til denne BL.

 

Anm.: Bilaget indeholder også anvisninger til nødstedte og redningspatruljer på jorden om anvendelsen af signalerne i skema 1 og 2.

 

16.6 Signaler fra luftfartøjer til nødstedte eller eftersøgningspatruljer på jorden

 

16.6.1 Når det er nødvendigt for et luftfartøj at give oplysninger til nødstedte eller eftersøgningspatruljer på jorden, og to-vejs radioforbindelse ikke står til rådighed, skal luftfartøjschefen så vidt muligt sørge for at afgive oplysningerne ved, at der fra luftfartøjet nedkastes en meddelelse eller kommunikationsudstyr, som vil gøre det muligt at etablere direkte forbindelse.

 

16.6.2 Når et fra jorden afgivet signal er forstået, skal luftfartøjschefen forsøge at kvittere for dette ved at vippe med planerne eller anden forståelig måde.

16.6.3 Når et fra jorden afgivet signal ikke er forstået, skal de nødstedte eller eftersøgningspatruljen underrettes herom ved en direkte meddelelse. Hvis denne fremgangsmåde ikke er mulig, skal undladelse af at vippe med planerne tilkendegive, at meddelelsen ikke er forstået.

 

17. Straf

 

17.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1, afsnit 6 - 8, pkt. 9.1, pkt. 10.1, afsnit 11-15 i denne BL straffes med bøde.

 

17.2 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 16 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8 med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

 

17.3 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

18. Ikrafttræden

 

18.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2007.

 

18.2 Samtidigt ophæves BL 7-4, 1. udgave af 1. oktober 1981.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 4. december 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Niels RemmerBilag 1

Skema 1 Signaler fra nødstedte på jorden til luftfartøjer

 

Nr.

Meddelelse

Signal

1

Behøver hjælp

V

2

Behøver lægehjælp

X

3

Nej eller benægtende

N

4

Ja eller bekræftende

Y

5

Fortsætter i denne retning

AR1314_1.GIF Size: (12 X 27) AR1314_2.GIF Size: (192 X 24)

 

Skema 2 Signaler fra redningspatruljer på jorden til luftfartøjer

Nr.

Meddelelse

Signal

1

Opgaven udført

LLL

2

Alle ombordværende fundet

LL

3

Kun en del af de ombordværende fundet

++

4

Kan ikke fortsætte. Vender tilbage til basen

XX

5

Vi har delt os op i 2 grupper som fortsætter i de angivne retninger

AR1314_3.GIF Size: (86 X 28)

6

Har fået oplysning om, at luftfartøjet findes i denne retning

AR1314_4.GIF Size: (73 X 12)

7

Ikke fundet noget. Fortsætter med at søge

NN

 

Når signalerne i skema 1 og 2 anvendes, har de den betydning, der er anført deri, og følgende anvisninger bør af nødstedte og redningspatruljer så vidt muligt følges ved anvendelsen af signalerne:

 

a. Form signalerne med de til rådighed stående midler. Nogle af de metoder, der i almindelighed kan benyttes af de nødstedte, er anvendelse af tøjstrimler, faldskærmsstof, træstykker, sten og lignende, ligesom overfladen kan trampes til eller overhældes med olie, osv.

 

b. Giv signalerne en størrelse af mindst 2,5 m.

 

c. Sørg for, at signalerne udlægges nøjagtig som beskrevet for at undgå forveksling med andre signaler.

 

d. Sørg for at danne så stor farvekontrast som muligt mellem det anvendte materiale og baggrunden.

 

e. Udnyt enhver mulighed for at tiltrække opmærksomheden ved hjælp af andre midler, såsom radio, nødblus, røg eller lysreflekser.