Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om driftsstatistik

(BL 1-11, 2. udgave)

 

I medfør af § 89 a og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

 

1.2 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på EU’s hjemmeside www.europa.eu.int/eur-lex og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk .

 

2. Definitioner

 

Antal luftfartøjer:

Det totale antal luftfartøjer af den pågældende type, som ejeren eller brugeren har i sin flåde på den første dag i statistikperioden.

 

Antal luftfartøjer i drift:

Antallet af disponible luftfartøjsdage i statistikperioden divideret med det totale antal dage i statistikperioden.

 

Disponibelt antal luftfartøjsdage er summen af det antal dage, hvert luftfartøj er disponibelt for brug. Antallet inkluderer dage, hvor luftfartøjet undergår normal vedligeholdelse eller normale modifikationer, men ikke dage imellem levering og indsættelse i drift, dage hvor luftfartøjet er ude af drift på grund af større skader eller større forandringer, dage, hvor luftfartøjet er i andres besiddelse eller dage, hvor luftfartøjet ikke er disponibelt på grund af regeringsindgreb.

 

Normale modifikationer er sådanne, der anses for nødvendige for at opretholde luftdygtigheden og flyvesikkerheden. Ved større skader eller forandringer udført i forbindelse med normal vedligeholdelse eller normale modifikationer skal kun dage, der ikke er beregnet til normal vedligeholdelse eller normale modifikationer, regnes som ude af drift.

 

Antal starter:

Det totale antal starter, der er udført for at opnå flyvetiden.

 

Bruger:

Enhver, der med ejerens tilladelse anvender et luftfartøj.

 

Ejer:

Enhver, der i det danske nationalitetsregister er registreret som ejer af et luftfartøj.

 

Flyvetimer:

Den totale flyvetid uanset arten af flyvning opnået i statistikperioden med de luftfartøjer, der har været i drift.

 

Organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed:

En organisation, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 2042/2003, Part M, Subpart B eller, for så vidt angår organisationer hjemmehørende i Grønland og på Færøerne, i henhold til BL 2-4.

 

3. Anvendelsesområde

 

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for dansk registrerede luftfartøjer.

 

3.1.1 Bestemmelserne i pkt. 4.2 og afsnit 5 gælder kun for luftfartsselskaber, der har en godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed.

 

4. Generelt

 

4.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj skal senest den 1. februar hvert år til Statens Luftfartsvæsen udfylde og indsende en flyvetids- og landingsoversigt omfattende hele det foregående år på særlig formular, medmindre andet er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

Anm.: Formularen findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk .

 

4.2 Ejeren/brugeren af et luftfartøj skal som en del af det godkendte vedligeholdelsessystem etablere et driftsstatistiksystem, der har til formål at opsamle oplysende parametre og informationer fra alle luftfartøjer, systemer og komponenter af samme type og præsentere dem i en form, der giver et samlet billede af vedligeholdelsessystemets kvalitet og vedligeholdelsesorganisationens effektivitet samt af ændringer heri.

 

5. Driftsstatistikrapport

 

5.1 Driftsstatistiksystemet skal indeholde en driftsrapport, som skal foreligge på et af de skandinaviske sprog eller på engelsk.

 

5.2 Rapporten skal indeholde følgende:

 

a. Den periode, statistikken omfatter.

 

b. Identifikation af de luftfartøjer, som statistikken omfatter.

 

c. Antal luftfartøjer.

 

d. Antal luftfartøjer i drift.

 

e. Flyvetimer.

 

f. Antal starter.

 

g. Status på modifikationsprogrammer.

 

h. Oversigt over større tekniske hændelser.

 

i. Sammendrag og analyse af tekniske hændelser.

 

5.3 Rapporten skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen hvert kvartal og skal være luftfartsvæsenet i hænde senest med udgangen af den måned, der følger efter statistikkvartalet.

 

6. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

7. Straf

 

7.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1 og 4.2 samt afsnit 5 straffes med bøde.

 

7.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

8. Ikrafttræden

 

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2007.

 

8.2 Samtidig ophæves BL 1-11, 1. udgave af 1. maj 1970.

Statens Luftfartsvæsen, den 7. december 2006

Lurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg