Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om gennemførelse af forordning nr. 2042/2003 om
vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der
deltager i disse opgaver på Færøerne og i Grønland
(BL 2-4, 3. udgave)

 

I medfør af § 22, stk. 2, jf. § 153, stk. 1, § 31 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport– og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter samt efter forhandling med Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

 

1.2 Den forordning, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk , på EU’s hjemmeside www.europa.eu.int/eur-lex og på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int .

 

2. Anvendelsesområde

 

2.1 I denne BL bestemmes, at bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, i det følgende kaldet forordningen, skal være gældende på Færøerne og i Grønland.

 

2.2 Bestemmelserne i denne BL gælder for

 

a. dansk registrerede luftfartøjer, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, samt for komponenter til installation i sådanne luftfartøjer,

 

b. virksomheder og personer, der er hjemmehørende på Færøerne og i Grønland, og som deltager i sikringen af luftfartøjers og komponenters luftdygtighed,

 

c. virksomheder og personer, der er hjemmehørende på Færøerne og i Grønland, og som deltager i vedligeholdelsen af luftfartøjer og komponenter, samt

 

organisationer, der uddanner certificeringspersonale.

 

Anm.: Certificeringspersonale er i forordningen defineret som det personale, som har ansvaret for frigivelsen af et luftfartøj eller en komponent efter vedligeholdelse.

 

3. Generelt

 

3.1 Hvor forordningen omtaler “den kompetente myndighed”, betyder det Statens Luftfartsvæsen.

 

3.2 For ejeren eller brugeren af et luftfartøj gælder bestemmelserne i forordningens artikel 3 og bilag I (del M), subpart B, C, D, E, H og tillæg VIII.

 

3.3 For vedligeholdelsesorganisationer gælder bestemmelserne i forordningens artikel 4 og bilag I (del M), subpart D, E, F og bilag IV samt bilag II (del 145).

 

3.4 For organisationer, der deltager i sikring af luftdygtigheden af luftfartøjer og komponenter, gælder bestemmelserne i forordningens artikel 1 og bilag I (del M), subpart G, H og I.

 

3.5 For personer, der deltager i vedligeholdelsen af luftfartøjer og komponenter, gælder bestemmelserne i forordningens artikel 5 og bilag I (del M), subpart D, E og H, bilag II (del 145) 145.A.35 samt bilag III (del 66).

 

3.6 For organisationer, der uddanner certificeringspersonale, gælder bestemmelserne i forordningens artikel 6 og bilag IV (del 147).

 

Anm.: Nærmere vejledning om reglerne i forordningen findes i Acceptable Means of Compliance og Guidance Material, som kan hentes på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int .

 

4. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan dispensere fra bestemmelserne i denne BL og i forordningen i tilfælde af uforudsete operationelle problemer af hastende karakter eller operationelle

behov af begrænset varighed under forudsætning af, at dette ikke medfører forringelse af sikkerhedsniveauet.

 

5. Straf

 

5.1 Overtrædelse af bestemmelserne i denne BL og bestemmelserne i forordningen straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

5.2 Medmindre højere straf er forskyldt efter luftfartslovens § 149, stk. 6, straffes med bøde den, der attesterer for vedligeholdelsesarbejder,

 

a. som er udført i strid med beskrivelsen af vedligeholdelsesvirksomheden (MOE), fabrikantens forskrifter eller i øvrigt på sikkerhedsmæssigt uforsvarlig måde, eller

 

b. uden at have skaffet sig fornødent kendskab til, hvorledes arbejdet er udført.

 

5.3 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

6. Ikrafttræden

 

6.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog pkt. 6.1.1 og 6.1.2.

 

6.1.1 Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2042/2003, bilag I (del M), træder i kraft den 28. september 2008 for luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssig lufttransport.

 

6.1.2 Nedenstående bestemmelser i forordning nr. 2042/2003, bilag II, træder i kraft den 28. september 2008:

 

- 145.A.30(g), for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på 5700 kg og derunder,

 

- 145.A.30(h)(1), for så vidt angår luftfartøjer med en maksimal startmasse på 5700 kg og derunder, samt

 

- 145.A.30(h)(2).

 

6.2 Samtidig ophæves BL 2 - 4, 2. udgave af 18. april 1997, med senere ændringer.

Statens Luftfartsvæsen, den 12. december 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg