Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0054
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Bekendtgørelsens anvendelsesområde, definitioner
  Kapitel 2Meddelelse af deklarationer til forbrugerne
  Kapitel 3Fastsættelse af oplysninger i deklarationer
  Kapitel 4Oplysningspligt, godkendelse af retningslinier, tilsyn, klageadgang m.v.
  Kapitel 5Straffebestemmelser
  Kapitel 6Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1 Oplysninger i deklarationen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1)  (Elmærkningsbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 63 a, stk. 2-5, § 68 a, § 84, stk. 2, og §§ 88, 90 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde, definitioner

§ 1. Elhandelsvirksomhederne skal i overensstemmelse med denne bekendtgørelse meddele deklarationer om brændselssammensætning og miljøpåvirkning for deres levering af elektricitet til forbrugerne.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Elhandelsvirksomhed: Virksomhed, som sælger elektricitet til forbrugere, herunder en virksomhed med bevilling til forsyningspligtig virksomhed.

2) Brændselssammensætning: Hver energikildes bidrag til sammensætningen af brændsler, der er anvendt til at producere den leverede elektricitet.

3) Miljøpåvirkning: Nærmere angivne påvirkninger af miljøet som følge af den sammensætning af brændsler, som er anvendt til at producere den leverede elektricitet.

4) Brændsler : Energikilder af enhver art, som er medgået til produktion af elektricitet.

5) VE-elektricitet: Elektricitet, som er fremstillet som nævnt i § 1 i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

6) Højeffektiv kraftvarmeproduktion: Kraftvarmeproduktion, som opfylder betingelserne for at anses for højeffektiv ifølge bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.

7) Annoncering: Annoncer, reklamer og andet salgsfremmende materiale i elektronisk eller trykt form, som elhandelsvirksomheden udsender til forbrugeren med tilbud om levering af elektricitet.

8) Speciel leveringsaftale: En aftale om levering til forbrug af elektricitet, der har en brændselssammensætning og miljøpåvirkning, som adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem.

Kapitel 2

Meddelelse af deklarationer til forbrugerne

§ 2. Elhandelsvirksomhederne skal meddele deklarationer med oplysninger om brændselssammensætning og miljøpåvirkning for elektricitet, som er nævnt i bilag 1. Deklarationerne skal være generelle som nævnt i § 3 eller individuelle som nævnt i § 4.

Stk. 2. Oplysningerne i deklarationerne skal angå elhandelsvirksomhedens levering af elektricitet i det foregående kalenderår til forbrugerne i det pågældende sammenhængende elforsyningssystem.

Stk. 3. Elhandelsvirksomhederne skal ajourføre deklarationerne senest den 1. maj hvert år med oplysninger for det seneste foregående kalenderår.

Stk. 4. Deklarationer forsynes med elhandelsvirksomhedens navn, logo og adresse.

§ 3. En elhandelsvirksomhed skal anvende en generel deklaration, som er udarbejdet af den systemansvarlige virksomhed som nævnt i § 6, med mindre elhandelsvirksomheden ifølge bestemmelserne i § 4 skal udarbejde individuel deklaration.

Stk. 2. En elhandelsvirksomhed, som skal udsende en generel deklaration, skal uændret anvende den udfyldte deklaration, som den systemansvarlige virksomhed har offentliggjort, jf. § 6.

§ 4. En elhandelsvirksomhed skal anvende en individuel deklaration, hvis virksomheden ved fakturering eller annoncering oplyser, at virksomheden sælger elektricitet ved specielle leveringsaftaler. Individuelle deklarationer udarbejdes som nævnt i § 7.

Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomhed tilbyder flere kategorier af specielle leveringsaftaler, skal virksomheden udarbejde individuel deklaration for hver af disse kategorier.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder standardskemaer til brug for elhandelsvirksomhedernes individuelle deklarationer og offentliggør skemaerne på sin hjemmeside. Elhandelsvirksomheden udfylder standardskemaet med de oplysninger, som virksomheden udarbejder efter § 7.

§ 5. Elhandelsvirksomhederne skal offentliggøre deres gældende deklarationer på deres offentligt tilgængelige elektroniske hjemmesider.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal udsende deklarationen i elektronisk eller trykt form til sine forbrugere en gang årligt samtidig med udsendelsen af den endelige faktura for den senest afsluttede forbrugsperiode. Elhandelsvirksomheden kan vælge alene at udsende oversigten over brændselssammensætningen som vist i bilag 1, afsnit a, hvis oversigten indeholder en henvisning til, at hele deklarationen er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 3. Hvis elmærkningen ikke medsendes i samme brev eller elektroniske meddelelse som fakturaen, skal fakturaen indeholde oplysning om, hvorledes elmærkningen bliver fremsendt.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal ved annoncering medsende deklarationen som nævnt i stk. 2 eller bringe en henvisning til, at deklarationen er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

Kapitel 3

Fastsættelse af oplysninger i deklarationer

§ 6. En generel deklaration som nævnt i § 3 viser brændselssammensætning og miljøpåvirkning fra al elektricitet, som er leveret i det pågældende sammenhængende elforsyningssystem i det senest foregående kalenderår. Den generelle deklaration udarbejdes på grundlag af elproduktionen i det sammenhængende elforsyningssystem i dette år inklusive nettab og med korrektion for elektricitet leveret til og fra andre forbundne elforsyningssystemer.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder den generelle deklaration senest den 1. april hvert år. Ved udarbejdelsen anvender den systemansvarlige virksomhed

1) oplysninger og data for brændselssammensætning og miljøpåvirkning ved indenlandsk elproduktion,

2) opgørelser over udveksling af elektricitet med tilgrænsende elforsyningssystemer i udlandet og data for brændselssammensætning og miljøpåvirkning i disse lande, samt

3) standardværdier for miljøpåvirkninger ved forskellige energikilder på grundlag af de metoder, som den systemansvarlige virksomhed anvender ved udarbejdelsen af den årlige miljøberetning i medfør af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 9.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed fastsætter retningslinier for udarbejdelsen af den generelle deklaration.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder standardskemaer og udfylder disse med de oplysninger, som er udarbejdet som nævnt ovenfor. Den generelle deklaration offentliggøres på den systemansvarlige virksomheds hjemmeside.

§ 7. En individuel deklaration som nævnt i § 4 viser brændselssammensætning og miljøpåvirkning for elektricitet, som leveres ifølge en speciel leveringsaftale. Deklarationen udarbejdes på grundlag af brændselssammensætningen ifølge elhandelsvirksomhedens kontrakter om køb af elektricitet og uden beregning af nettab.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal dokumentere brændselssammensætningen i elleveringen som nævnt i § 8. Hvis det fremgår af annonceringen, at elleveringen kun for en nærmere angiven andel adskiller sig fra almindelige leveringer af elektricitet i det sammenhængende elforsyningssystem, skal brændselssammensætningen kun dokumenteres særskilt for denne andel. For øvrige andele lægges den forholdsvise brændselssammensætning i de generelle deklarationer til grund, jf. § 6.

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden skal opgøre miljøpåvirkninger med de i § 6, stk. 2, nr. 3, nævnte standardværdier for miljøpåvirkning.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden udarbejder den individuelle deklaration senest den 1. maj hvert år. Deklarationen udarbejdes på grundlag af elhandelsvirksomhedens levering af elektricitet i det seneste foregående kalenderår til forbrugerne i pågældende elforsyningssystem.

§ 8. En elhandelsvirksomhed skal dokumentere brændselssammensætningen for en speciel ellevering som nævnt i stk. 2-4.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en levering af elektricitet omfattes af oprindelsesgaranti efter regler, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter kraftvarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF, skal elhandelsvirksomheden anvende en oprindelsesgaranti efter disse regler til at dokumentere brændselsanvendelsen i elleveringen.

Stk. 3. En oprindelsesgaranti kan kun bruges som dokumentation efter stk. 2, hvis ihændehaveren af beviset for oprindelsesgarantien anmoder den systemansvarlige virksomhed om at notere i registret over oprindelsesgarantier, at beviset skal anvendes som dokumentation. Anmodningen skal indgives senest den 1. februar i det år, hvori deklarationen udarbejdes.

Stk. 4. I tilfælde, hvor en levering af elektricitet ikke omfattes af oprindelsesgarantier som nævnt i stk. 2, skal elhandelsvirksomheden dokumentere brændselsanvendelsen ved kontrakter for virksomhedens køb af pågældende mængde elektricitet eller på anden fyldestgørende måde.

Stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder retningslinier for dokumentation som nævnt i stk. 2-4.

§ 9. Elhandelsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes oplysningerne i en individuel deklaration er beregnet. Hvis omsætningen af elektricitet efter den pågældende specielle leveringsaftale var under 1.000 MWh i det år, som deklarationen omhandler, skal elhandelsvirksomheden dog alene afgive en erklæring på tro og love om rigtigheden af beregningen.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden opbevarer dokumentation som nævnt i § 8 i 5 år efter udsendelsen af deklarationen.

Stk. 3. Redegørelsen eller erklæringen som nævnt i stk. 1 og den individuelle deklaration fremsendes til den systemansvarlige virksomhed senest den 1. maj hvert år.

Kapitel 4

Oplysningspligt, godkendelse af retningslinier, tilsyn, klageadgang m.v.

§ 10. Elhandelsvirksomheder og elproducenter skal efter anmodning meddele den systemansvarlige virksomhed alle oplysninger, som denne virksomhed finder nødvendige ved varetagelsen af opgaver, som påhviler virksomheden efter denne bekendtgørelse.

§ 11. Den systemansvarlige virksomheds sender senest den 1. februar hvert år sine eventuelle ændringer til gældende retningslinier som nævnt i § 6, stk. 3, til Energistyrelsen. Styrelsen meddeler senest 4 uger efter modtagelsen, hvorvidt retningslinierne kan godkendes.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomheds retningslinier for dokumentation, jf. § 8, stk. 5, og standardskemaer til brug for deklarationer samt senere ændringer i disse skal forelægges for Energistyrelsen til forudgående godkendelse.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed offentliggør godkendte retningslinier på sin hjemmeside.

§ 12. Den systemansvarlige virksomhed fører tilsyn med rigtigheden af oplysninger i individuelle deklarationer. Den systemansvarlige virksomhed kan i medfør af elforsyningslovens § 63 a, stk. 6, påbyde berigtigelse af oplysninger, som er foreskrevet ifølge denne bekendtgørelse, når det påvises, at oplysningerne er urigtige eller vildledende.

§ 13. Klage over afgørelser truffet af den systemansvarlige virksomhed efter § 12 indgives skriftligt til Energistyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter stk. 1 og § 11, stk. 1 og 2, kan ikke indbringes for anden myndighed.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

1) overtræder bestemmelserne i §§ 2-5 om udarbejdelse, udsendelse og anden offentliggørelse af deklarationer eller

2) afgiver urigtige oplysninger til brug i deklarationer eller urigtige oplysninger om forhold i øvrigt, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter bestemmelser i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1147 af 5. december 2005 om deklaration af elektricitet til forbrugerne (elmærkningsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for generelle deklarationer, som omhandler levering af elektricitet fra og med kalenderåret 2006, og individuelle deklarationer, som omhandler levering af elektricitet fra og med kalenderåret 2007.

Energistyrelsen, den 16. februar 2007

Ib Larsen

/Flemming G. NielsenBilag 1

Oplysninger i deklarationen

a. Brændselssammensætning i sidste kalenderår

Følgende brændsler skal angives:

1) Kul, brunkul.

2) Naturgas.

3) Vind, vand og sol.

4) Affald, biomasse, biogas.

5) Olie.

6) Atomkraft.

 

Sammensætningen af brændsler angives grafisk som vist i standardskema fra den systemansvarlige virksomhed.

b. Miljøpåvirkning i sidste kalenderår

Følgende miljøpåvirkninger skal som minimum angives:

 

Emissioner til luften:

1) CO2 (Kuldioxid – drivhusgas).

2) CH4 (Metan).

3) N2 O (Lattergas).

4) SO2 (Svovldioxid).

5) NOx (Kvælstofilte).

 

Restprodukter:

1) Kulflyveaske.

2) Kulslagge.

3) Radioaktivt affald.

Den systemansvarlige virksomhed kan ved udarbejdelsen af standardskema medtage andre miljøpåvirkninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF, EU-Tidende 2003 nr. L 176, side 37.