Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Modulvogntog)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1565 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 70 indsættes:

»Modulvogntog«.

»§ 70 a. Transport- og energiministeren kan uanset forbuddet i § 70, stk. 1, 1. pkt., fastsætte bestemmelser om, at det på nærmere angivne strækninger, hvor forholdene taler herfor, tillades at køre med lange vogntog bestående af bil og et eller to påhængskøretøjer (modulvogntog).

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser for modulvogntog og de køretøjer, der indgår heri, herunder for køretøjernes indretning og udstyr, belæsning, vægt og dimensioner m.v.«

2. I § 118, stk. 8, indsættes efter 3. pkt.:

»I forskrifter, der udstedes i medfør af § 70 a, kan der fastsættes bestemmelser om udmåling af en skærpet bøde for kørsel med modulvogntog på strækninger, hvor dette ikke er tilladt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2007.

Givet på Amalienborg, den 5. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen