Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Gebyr for energikonsulenter
  Kapitel 2Gebyr for tekniske eksperter
  Kapitel 3Deltagerbetaling for optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser
  Kapitel 4Opkrævning af gebyr
  Kapitel 5Honorar i forbindelse med energimærkning
  Kapitel 6Honorar i forbindelse med eftersyn af kedel- og varmeanlæg
  Kapitel 7Generelt vedrørende honorar og pristalsregulering
  Kapitel 8Klageadgang m.v.
  Kapitel 9Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

 

I medfør af § 24, stk. 3, nr. 1-3, og § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

Kapitel 1

Gebyr for energikonsulenter

§ 1. Energikonsulenter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til energikonsulenternes beskikkelse, genbeskikkelse, inddragelse af beskikkelse, registrering, tilsyn og kontrol med energikonsulenternes virksomhed, kvalitetssikring, drift af register og andre edb-systemer samt anden administration.

Stk. 2. Ved ansøgning om beskikkelse som energikonsulent til en af bygningskategorierne enfamiliehuse eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger eller ved ansøgning om beskikkelse som intern energikonsulent betales et engangsgebyr på kr. 2.000. Ved ansøgning om samtidig beskikkelse til to af de nævnte kategorier betales kr. 3.000. Ved ansøgning om samtidig beskikkelse til flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger og beskikkelse som intern energikonsulent betales dog et samlet gebyr på kr. 2.000. Energikonsulenter, der er blevet beskikket til én af de ovennævnte kategorier, betaler kr. 1.000 ved ansøgning om beskikkelse i anden kategori.

Stk. 3. Energikonsulenter betaler et engangsgebyr på kr. 650 ved ansøgning om genbeskikkelse som energikonsulent. Der betales et gebyr på kr. 650 for hver bygningskategori, der ansøges om genbeskikkelse til.

Stk. 4. Omkostninger, som Energistyrelsen afholder i forbindelse med energimærkning, fordeles på de enkelte energikonsulenter, således at hver energikonsulent betaler et grundbeløb på kr. 1.000 pr. kalenderår. Endvidere betales et beløb som nævnt i stk. 5 eller 6, når der indberettes en energimærkning efter bestemmelserne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 5. Der betales 175 kr., når energikonsulenten indberetter en energimærkning af bygninger med nedennævnte anvendelseskoder i Bygnings- og Boligregistret (BBR) (kodenummer i parentes):

1) Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 6. Der betales 500 kr., når energikonsulenten indberetter energimærkning af bygninger i kategorier, som ikke er nævnt i stk. 5.

Kapitel 2

Gebyr for tekniske eksperter

§ 2. Tekniske eksperter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til de tekniske eksperters godkendelse, fornyede godkendelse, inddragelse af godkendelse, registrering, tilsyn og kontrol med de tekniske eksperters virksomhed, kvalitetssikring, drift af register og andre edb-systemer samt anden administration.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som t eknisk ekspert betales et engangsgebyr på kr. 1.200. Der betales et gebyr på kr. 1.200 for hver eftersynskategori, der ansøges om godkendelse til.

Stk. 3. Tekniske eksperter betaler et engangsgebyr på kr. 650 ved ansøgning om fornyet godkendelse som teknisk ekspert. Der betales et gebyr på kr. 650 for hver eftersynskategori, der ansøges om fornyet godkendelse til.

§ 3. Tekniske eksperter betaler et gebyr på kr. 10 pr. mærkat til brug for regelmæssig eftersyn af olie- og gasfyrede kedelanlæg samt fastbrændselskedler.

Stk. 2. Tekniske eksperter betaler et gebyr på kr. 10 pr. engangseftersyn, som indberettes.

Kapitel 3

Deltagerbetaling for optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser

§ 4. Energikonsulenter og tekniske eksperter betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser, dog maksimalt kr. 3.500 pr. kursusdag.

Kapitel 4

Opkrævning af gebyr

§ 5. Gebyrerne efter §§ 1-4 opkræves på Energistyrelsens vegne af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), jf. § 41 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og § 32 i bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

§ 6. Beskikkelses- og genbeskikkelsesgebyr for energikonsulenter, jf. § 1, stk. 2 og 3, opkræves af FEM-sekretariatet hos ansøgeren eller energikonsulenten i forbindelse med modtagelse af ansøgning om beskikkelse eller genbeskikkelse. Ved afslag på ansøgning om beskikkelse eller genbeskikkelse tilbagebetales det ved ansøgningen indbetalte gebyr ikke.

Stk. 2. Grundbeløb for energikonsulenter, jf. § 1, stk. 4, opkræves af FEM-sekretariatet hos energikonsulenten senest den 28. februar hvert år med virkning for det forudgående kalenderår. Grundbeløbet opkræves i det førstkommende kalenderår efter modtagelse af beskikkelse eller genbeskikkelse.

Stk. 3. Gebyr for indberettede energimærkninger, jf. § 1, stk. 5 og 6, opkræves månedligt af FEM-sekretariatet hos de registrerede firmaer.

§ 7. Godkendelsesgebyr for tekniske eksperter og gebyr for fornyet godkendelse af tekniske eksperter, jf. § 2, stk. 2 og 3, opkræves af FEM-sekretariatet hos ansøgeren eller den tekniske ekspert i forbindelse med modtagelse af ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse. Ved afslag på ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse tilbagebetales det ved ansøgningen indbetalte gebyr ikke.

Stk. 2. Gebyr for mærkater, jf. § 3, opkræves af FEM-sekretariatet i forbindelse med udsendelse af mærkater.

§ 8. Gebyr for optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser, jf. § 4, betales af energikonsulenten i forbindelse med modtagelse af tilmelding til det pågældende kursus og opkræves hos energikonsulenten eller det registrerede firma.

§ 9. Beløbene efter §§ 6-8 betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt. Gebyr for kursus betales dog senest 3 hverdage før kursets afholdelse.

§ 10. Gebyrerne reguleres i henhold til Statens Budgetvejledning, hvis gebyrindtægterne ikke svarer til Energistyrelsens langsigtede gennemsnitsomkostninger fordelt på de enkelte eftersyns- og mærkningsordninger.

Kapitel 5

Honorar i forbindelse med energimærkning

§ 11. Energikonsulenter må ved energimærkning af et en- eller flerfamiliehus med anvendelseskode 110, 120, 130, 140 eller 510 ikke kræve højere honorar end følgende, jf. § 12 om nedsættelse af honorar:

1) Under 100 m2 : Maksimalt kr. 5.000 inkl. moms.

2) 100-199 m2 : Maksimalt kr. 5.500 inkl. moms.

3) 200-299 m2 : Maksimalt kr. 6.000 inkl. moms.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte honorarer beregnes på baggrund af det samlede etageareal for bygningen omfattet af mærkningen, beregnet som summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for bygningen i henhold til BBR.

Stk. 3. Hvis der foretages fælles energimærkning af flere bygninger efter energimærkningsbekendtgørelsen gælder de i stk. 1 nævnte maksimumshonorarer, når bygningerne tilsammen ikke overstiger 299 m2.

§ 12. De i § 11 nævnte honorarer nedsættes med følgende beløb:

1) Kr. 300 inkl. moms såfremt ejendommen er opført efter 1. januar 1980.

2) Kr. 1.000 inkl. moms såfremt der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de fra den 1. september 2006 gældende regler.

3) Kr. 200 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og –dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

§ 13. §§ 11 og 12 gælder ikke for energimærkninger, som er udført af interne energikonsulenter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Kapitel 6

Honorar i forbindelse med eftersyn af kedel- og varmeanlæg

§ 14. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg samt kedelrensning udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) Kr. 487 inkl. moms for et regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg under 100 kW.

2) Kr. 974 inkl. moms for et engangseftersyn af varmeanlæg.

3) Kr. 222 inkl. moms for en kedelrensning på en oliekedel under 100 kW.

Stk. 2. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg samt kedelrensning ikke udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) Kr. 690 inkl. moms for et regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg under 100 kW.

2) Kr. 1176 inkl. moms for et engangseftersyn af varmeanlæg.

3) Kr. 422 inkl. moms for en kedelrensning på en oliekedel under 100 kW.

Kapitel 7

Generelt vedrørende honorar og pristalsregulering

§ 15. Honorarer efter kapitel 5 og 6 er inklusive alle omkostninger, herunder gebyrer efter kapitel 1 og 2 samt kørselsudgifter.

§ 16. Størrelsen af honorarer efter kapitel 5 og 6 er fastsat pr. den 1. januar 2007 og pristalsreguleres af Energistyrelsen med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i oktober måned. Energistyrelsen offentliggør størrelsen af de maksimale pristalsregulerede honorarer på Energistyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Klageadgang m.v.

§ 17. Klage over energikonsulentens og den tekniske eksperts fastsættelse af honorar efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Energistyrelsen.

§ 18. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til Energiklagenævnet eller til transport- og energiministeren.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 883 af 21. august 2006 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Transport- og Energiministeriet, den 17. april 2007

Flemming Hansen

/Ib Larsen