Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

(Udarbejdelse af energimærkning m.v.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Der skal udarbejdes energimærkning for hver enkelt bygning, selv om der er flere bygninger beliggende på den pågældende ejendom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan der udarbejdes en fælles energimærkning for flere bygninger i de følgende kategorier:

1) Nye række-, kæde- eller dobbelthuse (130) og nye sommerhuse (510) bestående af flere sammenbyggede boligenheder med ensartet samlet etageareal.

2) Eksisterende bygninger, som har samme anvendelseskode, forudsat at bygningerne har samme opvarmningsform.

Stk. 3. Fælles energimærkning efter stk. 2 er betinget af, at bygningerne har samme ejer og er beliggende på samme ejendom eller på flere ejendomme ved siden af hinanden, uanset at ejendommene måtte være adskilt af vej eller sti. Energimærkningen udføres i overensstemmelse med § 7.«

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Energimærkning af bygninger udføres af energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning i de kategorier, som er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af enfamiliehuse , kan udføre energimærkning af:

1) Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) (120).

2) Stuehuse til en landbrugsejendom (110).

3) Række-, kæde- eller dobbelthuse (130), for så vidt angår

a) én boligenhed eller

b) flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

4) Etageboligbebyggelse (140), for så vidt angår bygninger på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

5) Sommerhuse (510), for så vidt angår

a) én boligenhed eller

b) flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

Stk. 3. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger , kan udføre energimærkning af:

1) Række-, kæde- eller dobbelthuse (130).

2) Etageboligbebyggelse (140).

3) Kollegier (150).

4) Døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160).

5) Anden bebyggelse til helårsbeboelse (190).

6) Bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520).

7) Bygninger til handel, service og administration m.v. (310, 320, 330, 390).

8) Bygninger til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490).

9) Bygninger til fritidsformål (530, 590).

10) Sommerhuse (510), for så vidt angår flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom.

Stk. 4. For bygninger med blandet anvendelse er hovedformålet afgørende for bygningskategori efter stk. 2 og 3. Det formål, som optager den største andel af det samlede etageareal i bygningen, anses for hovedformålet.«

3. I § 18, stk. 1, 1. pkt., udgår »ejendomme og«.

4. § 18, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Andre bygninger, som har samme ejer og er beliggende på samme ejendom, når det samlede etageareal af bygningerne er over 1.000 m2. Det påhviler ejeren af bygningerne at lade den regelmæssige energimærkning udføre. Indtil 1. juli 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygningerne er 1.500 m2 eller derover.«

5. I § 21, stk. 1, ændres »ejendomme« til: »bygninger«, og i § 21, stk. 1, nr. 1, ændres »ejendommens« til: »bygningens«.

6. § 23, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Ansøgeren skal have mindst 2 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 6 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt.«

7. I § 42, stk. 1, nr. 1, ændres »ejendom« til: »bygning«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2007.

Energistyrelsen, den 18. april 2007

Ib Larsen

/Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).