Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0686
 
31993L0068
 
31993L0095
 
31996L0058
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Harmoniserede standarder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1)

 

I medfør af § 68, stk. 1 og stk. 2, § 81 a og § 118, stk. 8, i færdselsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, fastsættes:

Definition af personligt sikkerhedsudstyr og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes til beskyttelse mod risici som følge af færdsel omfattet af færdselsloven og som sælges eller markedsføres i medlemslandene i Den Europæiske Union.

Stk. 2. Undtaget er:

1) Personligt sikkerhedsudstyr, der er udformet og fremstillet specielt til forsvaret eller til politiet.

2) Personligt sikkerhedsudstyr til selvforsvar mod voldsmænd.

3) Personligt sikkerhedsudstyr udformet og fremstillet til privat brug til beskyttelse mod vejrliget, fugtighed, vand og varme.

4) Personligt sikkerhedsudstyr, der er beregnet til beskyttelse eller redning af personer om bord på skibe eller luftfartøjer, og som ikke bæres hele tiden.

5) Styrthjelme og visirer til brugere af to- eller trehjulede motordrevne køretøjer. Reglerne om styrthjelme findes i bekendtgørelse om styrthjelme.

§ 2. Ved personligt sikkerhedsudstyr forstås ethvert udstyr, beklædning og lignende, der er bestemt til at bæres eller holdes af brugeren til beskyttelse mod en eller flere risici, der kan true brugerens sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Som personligt sikkerhedsudstyr betragtes også:

1) Udskiftelige dele af personligt sikkerhedsudstyr, der er nødvendige for, at de kan fungere, og som udelukkende anvendes til dette personlige sikkerhedsudstyr, og

2) alle forbindelsessystemer til personligt sikkerhedsudstyr, der sammenføjer et personligt sikkerhedsudstyr med en supplerende ekstern anordning, uanset om dette forbindelsessystem ikke skal bæres eller holdes af brugeren.

Godkendelse af personligt sikkerhedsudstyr

§ 3. Personligt sikkerhedsudstyr skal være godkendt i henhold til en harmoniseret standard eller en standard med tilsvarende sikkerhedsniveau.

Stk. 2. Ved en harmoniseret standard forstås i denne bekendtgørelse en europæisk standard vedtaget af CEN eller CENELEC i overensstemmelse med mandat meddelt af EU-Kommissionen, hvis reference er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Relevante harmoniserede standarder offentliggjort pr. 21. december 2006 fremgår af bilag 1.

Mærkning samt salg og markedsføring af personligt sikkerhedsudstyr

§ 4. Personligt sikkerhedsudstyr må kun sælges eller markedsføres, såfremt det er forsynet med »CE-mærkning«.

Stk. 2. Dele af personligt sikkerhedsudstyr, som er bestemt til at indgå i personligt sikkerhedsudstyr, og som ikke er væsentlige og nødvendige for, at det personlige sikkerhedsudstyr kan fungere, kan dog sælges og markedsføres uden » CE-mærkning«.

§ 5. »CE-mærkningen« skal bestå af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

AR1383_1.JPG Size: (249 X 145)

Stk. 2. Hvis » CE-mærkningen« formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som vist ovenfor, overholdes.

Stk. 3. De forskellige dele, der indgår i » CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være at samme højde, og denne skal være mindst 5 mm. Der kan anvendes andre mål for småt personligt sikkerhedsudstyr.

§ 6. Uanset bestemmelserne i §§ 4 og 5 kan personligt sikkerhedsudstyr forevises på messer og udstillinger, hvis det tydeligt med skiltning angives, at det pågældende personlige sikkerhedsudstyr ikke opfylder kravene i EU-retten, og at det personlige sikkerhedsudstyr derfor hverken kan sælges, markedsføres, erhverves eller anvendes, før fabrikanten eller dennes repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene i direktiverne på området.

§ 7. Fabrikanten og/eller dennes repræsentant etableret i Den Europæiske Union skal forsyne ethvert personligt sikkerhedsudstyr og dets emballage med » CE-mærkning« i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Oplysning om, hvilken standard det personlige sikkerhedsudstyr opfylder, skal fremgå af produktet eller emballagen.

Stk. 2. »CE-mærkningen« skal anbringes på ethvert personligt sikkerhedsudstyr, så det er synligt, letlæselig og uudslettelig i det pågældende sikkerhedsudstyrs forventede levetid; hvis dette ikke er muligt på grund af sikkerhedsudstyrets karakteristika, kan » CE-mærkningen« dog anbringes på emballagen.

Stk. 3. Det er forbudt at anbringe mærkning på personligt sikkerhedsudstyr, som kan vildlede trediemand med hensyn til » CE-mærkningens« betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på det personlige sikkerhedsudstyr eller på emballagen, forudsat at dette ikke gør » CE-mærkningen« mindre synlig eller letlæselig.

Brugsanvisning og andre regler på området

§ 8. Fabrikanten og/eller dennes repræsentant skal udarbejde en brugsanvisning, som skal udleveres sammen med det personlige sikkerhedsudstyr, når det sælges eller markedsføres.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) navn og adresse på fabrikanten og/eller dennes repræsentant, etableret i Fællesskabet,

2) opbevaring, anvendelse, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering. Anvendelsen af de af fabrikanten anbefalede rense-, vedligeholdelses- eller desinficeringsprodukter må ikke være til skade for det personlige sikkerhedsudstyr eller for brugeren,

3) konstateret holdbarhed ved tekniske undersøgelser, der godtgør sikkerhedsudstyrets beskyttelsesniveau eller -klasser,

4) tilbehør, der kan anvendes med det personlige sikkerhedsudstyr, samt karakteristika for reservedele,

5) passende beskyttelsesklasser på forskellige risikoniveauer og de dertil svarende anvendelsesbegrænsninger,

6) holdbarhedsfrist for sikkerhedsudstyret eller for visse af de dele, som de er sammensat af,

7) egnet emballage til transport af det personlige sikkerhedsudstyr,

8) betydning af eventuel mærkning,

9) eventuelle referencer til direktiver, der er anvendt i en overgangsperiode for andre direktiver, der foreskriver » CE-mærkning«,

10) navn, adresse og identifikationsnummer for de godkendte institutioner, der medvirker i konstruktionsfasen for det personlige sikkerhedsudstyr.

Stk. 3. Brugsanvisningen skal være klar, forståelig og affattet på dansk.

§ 9. For så vidt angår regler om, hvilken procedure en fabrikant skal følge for at opnå at kunne » CE-mærke« sine produkter, og hvilke krav der derefter løbende skal opfyldes, herunder om kontrol og proceduren herfor, finder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler med senere ændringer tilsvarende anvendelse.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-9 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 22. juni 1995 om cykelhjelme og andre personlige værnemidler.

§ 12. Personligt sikkerhedsudstyr, der er solgt eller taget i brug inden 1. august 2007 og som opfylder kravene i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 22. juni 1995 om cykelhjelme og andre personlige værnemidler, kan fortsat anvendes.

Færdselsstyrelsen, den 8. maj 2007

Carsten Falk Hansen

/Ib RasmussenBilag 1

Harmoniserede standarder

EN 471

Beskyttelsesbeklædning – tydelig synlig advarselsbeklædning til professionel brug

EN 1077

Hjelme til alpine skiløbere

EN 1078

Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter

EN 1080

Beskyttelseshjelme til småbørn

EN 1150

Beskyttelsesbeklædning – synlig beklædning til ikke-arbejdsmæssig brug

EN 1384

Ridehjelme

EN 1621

Beskyttelsesbeklædning – motorcyklistbeklædning med beskyttelse mod mekanisk påvirkning

EN 13158

Beskyttelsesbeklædning – beskyttelsesjakke, krops- og skulderbeskyttelse til ryttere

EN 13356

Beskyttelsesbeklædning – synligt tilbehør til ikke-professionelt brug (personreflekser)

EN 13594

Beskyttelseshandsker til professionelle motorcyklister

EN 13595

Beskyttelsesbeklædning til professionelle motorcyklister – jakker, bukser og heldragter eller todelte dragter

EN 13634

Sikkerhedsfodtøj til professionelle motorcyklister

EN 13781

Beskyttelseshjelme til førere af og passagerer på

snescootere og bobslæder

EN 14120

Beskyttelsesbeklædning – vrist-, håndflade-, knæ- og albuebeskyttere til brugere af rullesportsudstyr.

EN 14460

Beskyttelsesbeklædning til racerkørere

EN 14572

Ridehjelme med høj ydeevne

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/686, EF-Tidende 1989, L 399, s. 18, Rådets direktiv nr. 93/95, EF-Tidende 1993, L 276, s. 11, Rådets direktiv nr. 93/68, EF-Tidende 1993, L 220, s. 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 96/58, EF-Tidende 1996, L 236, s. 44.