Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om
naturgasforsyning og lov om varmeforsyning

(Havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 293 af 27. april 2005, § 3 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 10 i lov nr. 1417 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 70, stk. 5, udgår »og amtskommuner«.

2. I § 4 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på Energinet.dk.«

3. Efter § 8 a indsættes:

»§ 8 b. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i § 8, stk. 3 og 4, der modsvarer den del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner.«

4. Efter § 12 a og før overskriften »Elproduktionsanlæg på havet« indsættes:

»Tilslutning af kraft- og kraft-varme-værker

§ 12 b. Ejere af kraft- og kraft-varme-værker, som ikke er omfattet af § 67, eller som opføres på centrale kraftværkspladser, jf. § 10, stk. 6, betaler alle omkostningerne, der er forbundet med at tilslutte anlægget til nærmeste transmissionsnet over 100 kV. Ejeren kan dog aftale med net- eller transmissionsvirksomheden i området, at anlægget tilsluttes på lavere spændingsniveau, hvis ejeren betaler alle omkostninger ved at tilslutte anlægget til det eksisterende kollektive elforsyningsnet og til at transportere elektriciteten til nærmeste transmissionsnet over 100 kV. På Bornholm betaler ejeren udgifterne til tilslutning til nærmeste 60 kV-net og til en eventuel forstærkning og udbygning af 60 kV-nettet, som er nødvendiggjort af tilslutningen.

Stk. 2. Omkostninger til nødvendig forstærkning og udbygning af transmissionsnet over 100 kV afholdes af transmissionsvirksomheden.«

5. § 14, stk. 1, affattes således:

»Tilladelsen efter § 13 meddeles efter transport- og energiministerens bestemmelse enten efter offentlig indkaldelse af ansøgninger i forbindelse med udbud eller efter offentliggørelse af en modtaget ansøgning, hvor andre interesserede parter opfordres til at indgive ansøgning. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler herom.«

6. § 15, stk. 1 , affattes således:

»I forbindelse med udbud og offentliggørelse af en modtaget ansøgning efter § 14 kan transport- og energiministeren angive særlige forhold eller vilkår, som ministeren vil lægge vægt på ved stillingtagen til de indkomne tilbud, samt fastsætte regler herom.«

7. § 27 h ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 27 h. Hvis elproducenten ikke etablerer havvindmølleparken, uanset at elproducenten har forpligtet sig hertil i overensstemmelse med vilkår i et udbud efter § 14, ifalder elproducenten objektivt erstatningsansvar for den systemansvarlige virksomheds deraf følgende tab.

Stk. 2. Hvis den systemansvarlige virksomhed ikke opfylder frister og betingelser for nettilslutning af havvindmølleparken ifølge vilkår i udbuddet, ifalder virksomheden objektivt erstatningsansvar for elproducentens deraf følgende tab.

Stk. 3. Ydelse af erstatning efter stk. 1 og 2 skal ske i overensstemmelse med de i udbudsvilkårene nævnte betingelser og rammer. Uenighed om adgangen til erstatning efter stk. 1 og 2 og uenighed om størrelsen af erstatningen afgøres af domstolene.

Stk. 4. Hvis staten ved dom bliver pålagt erstatningspligt, fordi den besluttede lokalisering af havvindmølleparken medfører driftstab for ejere af tilstødende, allerede etablerede havvindmøller, afholdes den pålagte erstatningssum af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 5. Nedennævnte indtægter og omkostninger indgår i den systemansvarlige virksomheds prisfastsættelse efter § 71, jf. i øvrigt § 27 i, stk. 4:

1) Erstatningsbeløb, som elproducenten betaler efter stk. 1.

2) Erstatningsbeløb, som den systemansvarlige virksomhed betaler efter stk. 2 og 4.

3) Nødvendige omkostninger for at opfylde udbudsvilkår om nettilslutning af havvindmølleparken i tilfælde, hvor havvindmølleparken ikke bliver etableret, og hvor omkostningerne ifølge udbudsvilkårene ikke bliver dækket af elproducenten.

§ 27 i. Hvis en transmissionsvirksomhed ifølge bevilling efter § 19 er forpligtet til at udføre dele af et ilandføringsanlæg fra en udbudt havvindmøllepark, skal transmissionsvirksomheden i fornødent omfang medvirke til den systemansvarlige virksomheds opfyldelse af pålæg til denne virksomhed om etablering af ilandføringsanlægget, jf. § 4, stk. 6, i lov om Energinet.dk. Med et ilandføringsanlæg forstås en transmissionsforbindelse fra en havvindmøllepark til et aftalt tilslutningspunkt i transmissionsnettet.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed er ansvarlig over for elproducenten for udførelsen af ilandsføringsanlægget.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed og transmissionsvirksomheden fastsætter ved forhandling omfanget af aktiviteter, som påhviler transmissionsvirksomheden. Hvis ilandføringen ikke gennemføres og idriftsættes, afholdes transmissionsvirksomhedens nødvendige omkostninger ved aktiviteter, som er udført med henblik på at opfylde udbudsvilkårene, af den systemansvarlige virksomhed efter regning.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomheds afholdte omkostninger som nævnt i stk. 3 indgår i et eventuelt erstatningskrav mod elproducenten efter § 27 h, stk. 1, inden for rammerne af udbudsvilkårene og medgår i øvrigt i den systemansvarlige virksomheds opkrævning af beløb som nævnt i § 27 h, stk. 5, nr. 3.

Stk. 5. Uenighed om adgangen til dækning af omkostninger som nævnt i stk. 3 og uenighed om størrelsen af disse afgøres af domstolene.«

8. § 37, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af § 37 a, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække

1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og

2) beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.«

9. I § 42, stk. 1 , ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

10. I overskriften til kapitel 8 indsættes efter »bevillinger«: »m.v.«

11. I § 51, stk. 3, indsættes efter »aktiviteter«: »samt de planlægningsopgaver, der er omfattet af § 4, stk. 2, i lov om Energinet.dk«.

12. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved

1) behandling af ansøgning om bevilling, herunder de bevillinger, der er nævnt i § 10, stk. 1, § 19, stk. 1, og § 33, stk. 1,

2) behandling af ansøgning om tilladelse, herunder de tilladelser, der er nævnt i § 11, stk. 1, § 12 a, stk. 1, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1, § 21, stk. 1, § 22 a, stk. 1, § 23, stk. 1, og § 37 a, stk. 1,

3) behandling af godkendelse af udbygning af transmissionsnet efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk,

4) tilsyn med overholdelse af vilkår i tilladelser og godkendelser og

5) opstilling af rammer for markedet for VE-beviser samt administration heraf.«

13. § 56 e affattes således:

»§ 56 e. Denne bestemmelse omhandler pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølleparker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 14.

Stk. 2. Pristillæg som nævnt i stk. 1 ydes således:

1) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Horns Rev 2, udbudt den 7. juli 2004, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 51,8 øre pr. kWh.

2) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Rødsand 2, udbudt den 13. oktober 2005, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 49,9 øre pr. kWh.

Stk. 3. Hvis elproducenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg svarende til betalingen efter den fastsatte indfødningstarif.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte pristillæg ydes for en elproduktion på 10 TWh, som er fremstillet i overensstemmelse med vilkårene i udbuddet. Pristillæg ydes dog højst i 20 år fra tidspunktet for havvindmølleparkens nettilslutning.

Stk. 5. Der udstedes ikke VE-bevis for elproduktion fra de i stk. 2 nævnte havvindmølleparker.

Stk. 6. Hvis der ydes betaling som nævnt i § 27 g for nedregulering af elproduktionen i den periode, hvori der ydes pristillæg efter stk. 2 og 3, medregnes en elproduktion svarende til det kompenserede produktionstab i den samlede elproduktion, hvortil der ydes pristillæg.«

14. Efter § 64 og før overskriften til § 66 indsættes:

»Udbetaling af pristillæg m.v.

§ 65. Udbetaling af pristillæg efter bestemmelserne i §§ 56-58 b og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis elproducenten uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Stk. 2. Udbetalingen genoptages, når elproducenten har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg.

§ 65 a. Den systemansvarlige virksomhed udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til elektricitet, hvortil der ydes pristillæg efter bestemmelserne i §§ 56-58 b og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg.

Stk. 2. Ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg som nævnt i stk. 1, og ændringer i ejerskabet skal anmeldes til den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1-3.«

15. I § 68, stk. 2, ændres »samt regler« til: »,«, og efter »forhold« indsættes: »samt om betaling til dækning af omkostningerne ved behandling af ansøgning om godkendelse«.

16. I § 68 a ændres »63 a, 64« til: »63 a-65 a«.

17. § 85 a affattes således:

»§ 85 a. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om udøvelse af tilsyn og kontrol med opkrævning og udbetaling af beløb til dækning af nødvendige omkostninger ved at gennemføre de offentlige forpligtelser, der påhviler de kollektive elforsyningsvirksomheder som nævnt i § 8, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler for udøvelse af tilsyn og kontrol med udstedelse, tildeling og omsætning af de i § 60 nævnte VE-beviser. I reglerne kan det fastsættes, at elforbrugerne har pligt til at afgive oplysninger, som er nødvendige for, at der kan føres kontrol med, at disse har opfyldt deres købsforpligtelse for VE-beviser.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om dokumentation for forhold, der er omfattet af stk. 1 og 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at

1) en elproducent, som modtager pristillæg, skal meddele oplysninger om el- og varmeproduktion, produktionsanlæg, driftsmæssige forhold og brændselsanvendelse,

2) oplysninger som nævnt i nr. 1 skal indberettes til et register, som ministeren eller den systemansvarlige virksomhed har oprettet,

3) elproduktion skal måles eller beregnes på nærmere angivet måde,

4) nærmere angivne oplysninger skal verificeres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering og

5) omkostninger til opfyldelse af kravene i nr. 1-4 påhviler elproducenten.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at kontrollen og tilsynet efter stk. 1 og 2 skal udøves af netvirksomheder eller af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 5. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at den systemansvarlige virksomhed skal fastsætte retningslinjer for udøvelse af kontrollen og tilsynet. Retningslinjerne skal godkendes af ministeren.«

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, udgår »og 2«.

2. I overskriften til kapitel 5 indsættes efter »bevillinger«: »m.v.«

3. I § 28 b ændres to steder i stk. 1, et sted i stk. 2 og et sted i stk. 3 »transmissions- eller distributionsselskab« til: »transmissions-, distributions- eller lagerselskab«.

4. I § 30, stk. 3, indsættes efter »Bevillingshaverne«: »samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk,« og efter »aktiviteter«: »samt de planlægningsopgaver, der er omfattet af § 4, stk. 2, i lov om Energinet.dk«.

5. § 35 affattes således:

»§ 35. En kommune skal i forbindelse med modtagelse af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i naturgasselskaber, der er eller i perioden efter den 11. april 2007 har været omfattet af § 2, eller selskaber, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 11. april 2007 har ejet andele i sådanne selskaber, opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital i selskaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen.

Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de selskaber, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i det selskab eller de selskaber, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at selskabet eller selskaberne er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Opgørelsen efter stk. 1 skal indsendes til Energitilsynet efter regler fastsat af tilsynet. Opgørelsen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen).

Stk. 4. Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden selvejende institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 3, og nettoprovenuet beregnes på baggrund af et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele.

Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt opgørelsen og rådighedsdatoen kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet størrelsen af kommunens direkte eller indirekte andel af indskudskapitalen i selskabet eller selskaberne, nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen og rådighedsdatoen, jf. stk. 1 og 4.

Stk. 6. Energitilsynet giver senest den 1. juni hvert år Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse om størrelsen af det beløb, som en kommune, jf. stk. 5, har opnået i nettoprovenu ved uddelingen eller afståelsen samt rådighedsdatoen.

Stk. 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen i § 15, stk. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med det i stk. 6 nævnte beløb inklusive forrentning som nævnt i stk. 8.

Stk. 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner en forrentning, som beregnes fra det tidspunkt, hvor kommunen får rådighed over uddelingen eller vederlaget ved afståelse, og indtil det år, hvor reduktionen af statstilskuddet til kommunen sker. Forrentningen beregnes af nettoprovenuet, jf. stk. 6, fraregnet den årlige tilskudsreduktion som nævnt i stk. 7. Renten fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar for det eller de år, for hvilke forrentningen skal beregnes.

Stk. 9. En kommune må ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren bevare ejerskabet til aktiviteter, som ikke er omfattet af § 2, når aktiviteterne påbegyndes i selskaber omfattet af stk. 1 eller selskaber, som disse direkte eller indirekte ejer andele i. Transport- og energiministeren kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse, herunder om, at midler anvendt til sådanne aktiviteter skal betragtes som uddelinger efter stk. 1. Hvis der måtte være påbegyndt aktiviteter, som transport- og energiministeren ikke kan give tilladelse til, skal kommunens ejerskab til aktiviteterne ophøre snarest muligt. Hvis det selskab, hvori aktiviteten udøves, ikke ønsker at ophøre med aktiviteten, skal kommunen snarest muligt bringe ejerskabet af selskabet til ophør. Et eventuelt tab forårsaget af den pågældende aktivitet betragtes som en uddeling efter stk. 1 med rådighedsdato fra den 1. juli i det år, hvor aktiviteten er påbegyndt. Kommunen fremsender dokumentation til Energitilsynet for aktiviteternes økonomiske virkning for kommunen. Dokumentationen skal være bilagt en opgørelse, jf. stk. 1 og 3, hvis der måtte være lidt et tab.

Stk. 10. Ved indsendelse af opgørelse efter stk. 3 kan en kommune ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af stk. 9, 2. pkt., har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 6-8.

Stk. 11. Stk. 1-10 finder ikke anvendelse, når kommunen kan godtgøre, at

1) selskabet eller selskaberne også er omfattet af § 37 i lov om elforsyning, § 23 l i lov om varmeforsyning eller § 2 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger og

2) aktiviteterne i selskabet eller selskaberne er finansieret af midler, som ikke stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov.«

6. § 58 ophæves.

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret ved § 22 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter regler fastsat af transport- og energiministeren kan der endvidere indregnes driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og, med det i § 21 nævnte tilsyns (Energitilsynets) tiltræden, forrentning af indskudskapital, jf. dog stk. 7.«

2. § 23 l, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af § 23 m, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække

1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og

2) beløb, som i medfør af § 2, stk. 3, eller § 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til § 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.«

§ 4

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af transport- og energiministeren. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.

Stk. 2. Elforsyningslovens § 51, stk. 3, § 51 a, nr. 3, og § 68, stk. 2, som ændret henholdsvis affattet ved § 1, nr. 11, 12 og 15, og naturgasforsyningslovens § 13, stk. 3, og § 30, stk. 3, som ændret ved § 2, nr. 1 og 4, har virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 3. Elforsyningslovens § 51 a, nr. 1, 2, 4 og 5, som affattet ved § 1, nr. 12, har virkning fra den 1. januar 2000.

Stk. 4. § 2, nr. 5, har virkning for uddelinger, der bindende er besluttet, og for vederlag ved afståelse erhvervet ved bindende aftale indgået den 11. april 2007 eller senere.

Stk. 5. Bindende dispositioner foretaget inden den 11. april 2007 behandles efter de hidtil gældende bestemmelser i naturgasforsyningslovens § 35, medmindre kommunen senest den 31. december 2007 anmoder Energitilsynet om, at dispositioner foretaget fra den 12. juni 2003 ønskes omfattet af § 35 som affattet ved § 2, nr. 5. Hvis dispositionerne måtte have virkning for flere kommuner, skal samtlige berørte kommuner anmode Energitilsynet herom, for at dispositionerne bliver omfattet. Energitilsynet vil herefter træffe fornyet afgørelse vedrørende afståelser, som allerede har ført til opgørelse efter den hidtil gældende § 35, ligesom kommunen vil skulle indsende opgørelser efter § 35, stk. 1 og 3, som affattet ved § 2, nr. 5, for så vidt angår uddelinger foretaget fra den 12. juni 2003.

Stk. 6. Elforsyningslovens § 37, stk. 8, nr. 1, som affattet ved § 1, nr. 8, og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 8, nr. 1, som affattet ved § 3, nr. 2, har virkning fra den 12. juni 2003, når der er tale om nettoprovenu og indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af § 35, stk. 5, jf. stk. 1, i lov om naturgasforsyning.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen