Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

(Omlægning af tilskud til industrielle værker m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 1232 af 27. december 2003, § 123 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 41 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Et eller flere anlæg til produktion af kraft-varme, der forsyner et fjernvarmenet, anses efter denne lov som et værk.

Stk. 3. Ved et barmarksværk forstås i denne lov et eller flere anlæg til produktion af kraft-varme, hvor fjernvarmenettet er etableret samtidig med produktionsanlægget.«

2. I § 2 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Transport- og energiministeren kan bestemme, at tilskud ydet efter stk. 1 til naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion gives som et engangsbeløb. Tilskud ydet efter stk. 3 kan tilsvarende gives som et engangsbeløb.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

3. I § 2 a, stk. 6 , der bliver stk. 7, ændres »stk. 1 og 3-5« til: »stk. 1, 3, 5 og 6«.

4. § 2 a , stk. 8, der bliver stk. 9, ophæves.

5. § 2 b, stk. 1, affattes således:

»Naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh.«

6. I § 2 b indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Værkerne omfattet af stk. 5 kan modtage tilskud til anlæg, der udskiftes eller etableres på en ny lokalitet inden for samme fjernvarmenet.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

7. I § 2 b, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

8. § 3 b ophæves.

9. I § 3 c, stk. 1, ændres »§§ 3 a og 3 b« til: »§ 3 a«.

10. § 3 c, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter regler om, at tilskud til kraft-varme-baseret elproduktion kun ydes på vilkår om en effektiv samlet energiudnyttelse.«

11. § 3 d, stk. 1 , affattes således:

»Tilskud til elproducenten ydes til den producerede mængde elektricitet med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktion.«

12. § 4, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

13. I § 5 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte en nedre beløbsgrænse for opkrævning af skyldigt beløb.«

14. I § 8 indsættes som stk. 2-6 :

»Stk. 2. T ilskud til elproduktion efter loven kan inddrages eller kræves tilbagebetalt, hvis elproducenten uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af elproduktionstilskud eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud genoptages, når elproducenten har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om betingelser og frister for inddragelse, tilbagebetaling og genoptagelse af elproduktionstilskud efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Transport- og energiministeren kan bestemme, at oplysninger indgivet til Energistyrelsens årlige energiproducenttælling og det register, der er nævnt i elforsyningslovens § 85 a, stk. 3, kan anvendes til kontrolformål.

Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at dele af administrationen af ordningen, jf. § 3 d, § 4, stk. 1 og 2, § 4 a, § 5, § 7, stk. 1, og § 9, stk. 2, varetages af Energinet.dk.«

15. § 9, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Transport- og energiministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen