Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0054
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 1) 1)

 

I medfør af § 82, stk. 5, § 85c og § 88, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 om elforsyning, fastsættes:

Formål og anvendelse

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår samt sammenlignelige informationer ved faktureringen. Bekendtgørelsen fastsætter regler om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger overfor modtagere af transport- og energiydelser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fakturering af:

1) energiydelser, når det årlige aftag af energi fra det kollektive elforsyningsnet forventes at være under 100.000 kWh, og når elselskabets kunde (forbrugeren) hovedsageligt handler uden for sit erhverv, og

2) transportydelser fra det kollektive elforsyningsnet uanset forbrugsstørrelse.

Definitioner

§ 2. Ved elselskaber forstås i denne bekendtgørelse kollektive elforsyningsvirksomheder med bevilling, forsyningspligtige virksomheder samt elhandelsvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 4, nr. 7 og nr. 8.

Stk. 2. Ved transportydelser (netydelser) forstås i denne bekendtgørelse transmission og distribution af elektricitet, herunder systemydelser, med henblik på levering til forbrugere, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 3 og nr. 15, samt offentlige forpligtelser, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 1.

Stk. 3. Ved energiydelser forstås i denne bekendtgørelse levering af elektricitet målt i kWh.

Specificering af transportydelsen ved periodeopgørelse (årsafregning)

§ 3. Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

1) en samlet pris dækkende transportydelsen, afgifter, offentlige forpligtelser, abonnement og moms i fakturaperioden,

2) den samlede pris anført under nr. 1 med undtagelse af abonnement udspecificeret i den gennemsnitlige pris for transportydelsen i øre/kWh,

3) abonnement for perioden i kr.,

4) transportbetaling til netselskabet (nettarif) i øre/kWh,

5) de samlede opkrævede afgifter i øre/kWh,

6) offentlige forpligtelser med den gennemsnitlige pris for perioden i øre/kWh,

7) gebyrer, der skyldes den pågældende forbrugers forhold, med specificering af gebyrtypen samt størrelsen heraf, hvis disse aktuelt skal betales,

8) fakturaperioden, dato for faktureringen, sidste rettidige indbetalingsdag og moms,

9) installationsadresse (forbrugssted) og aftagenummer,

10) målernummer, målerstand eller estimeret målervisning for fakturaperiodens start og slut, samt forbrug i perioden ifølge måler eller beregning, samt dato for aflæsning eller forbrugsberegning,

11) a contobetalinger i den periode, som periodeopgørelsen afslutter samt kommende periode, hvis elselskabet opkræver næste a conto via periodeopgørelsen,

12) kundenummer, regningsnummer, samt adgangskode til tast-selv-service eller internetservice, hvis tjenesteydelser af denne art tilbydes, og

13) elselskabets CVR-nr.

Stk. 2. På kundens anmodning fremsender elselskabet en faktura, der specificerer de opkrævede afgifter, jf. stk. 1, nr. 5, og/eller oplyser om, hvilke omkostninger betalingen til offentlige forpligtelser, jf. stk. 1, nr. 6, dækker i procent. Elselskabet må ikke afkræve kunden gebyr for den specificerede faktura.

Specificering af transportydelsen ved a conto-fakturering

§ 4. Ved a conto-fakturering af transportydelsen skal fakturaen indeholde de i § 3, stk. 1, nr. 1, nr. 3-9, samt 12-13, nævnte oplysninger, samt forventet forbrug i a conto-perioden i kWh, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Elselskaberne kan tilbyde forbrugerne en enklere a conto-faktura. Denne skal dog indeholde elselskabets navn, fakturaperioden, den pris for transportydelsen i øre/kWh og det forbrug i kWh, der ligger til grund for periodens a conto-betaling.

Specificering af energiydelsen ved periodeopgørelse (årsafregning)

§ 5. Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

1) en samlet pris dækkende energiydelsen, abonnement og moms i fakturaperioden,

2) den samlede pris som anført under nr. 1 med undtagelse af abonnement udspecificeret i den gennemsnitlige pris for energiydelsen i øre/kWh,

3) abonnement for perioden i kr.,

4) energiydelsens pris i øre/kWh samt pristype (fast pris/variabel pris eller andet),

5) øvrige poster, herunder gebyrer, der skyldes den pågældende forbrugers forhold, med specificering af gebyrtypen samt størrelsen heraf, hvis disse aktuelt skal betales,

6) fakturaperioden, dato for faktureringen, sidste rettidige indbetalingsdag og moms,

7) installationsadresse (forbrugssted) og aftagenummer,

8) forbruget i perioden,

9) a conto-betalinger i den periode, som periodeopgørelsen afslutter samt kommende periode, hvis elselskabet opkræver næste a conto via periodeopgørelsen,

10) kundenummer, regningsnummer samt adgangskode til tast-selv-service eller internetservice, hvis tjenesteydelser af denne art tilbydes og

11) elselskabets CVR-nr.

Specificering af energiydelsen ved a conto-fakturering

§ 6. Ved a conto-fakturering af energiydelsen skal fakturaen indeholde de i § 5, stk. 1, nr. 1-7, samt nr. 10-11 nævnte oplysninger samt forventet forbrug i a conto-perioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Elselskabet kan tilbyde forbrugeren en enklere a conto-faktura. Denne skal dog indeholde elselskabets navn, fakturaperioden, den pris for energiydelsen i øre/kWh og det forbrug i kWh, der ligger til grund for periodens a conto-betaling samt pristype (fast pris/variabel pris eller andet).

Specificering ved samfakturering

§ 7. De i denne bekendtgørelse fastsatte specifikationskrav for transport- og energiydelser finder tillige anvendelse ved samfakturering.

Sanktionsbestemmelser

§ 8. Energitilsynet kan meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 3-7.

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme påbud udstedt med hjemmel i denne bekendtgørelses § 8, eller

2) undlader at efterkomme de i denne bekendtgørelse angivne krav til fakturaoplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2008.

Energitilsynet, den 29. maj 2007

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/Finn Dehlbæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af artikel 3, stk. 5, artikel 23, stk. 1, litra h og Bilag A, litra c, i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF, (EF-Tidende 2003 nr. L 176, side 37-56).

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse nr. 821 af 27. juni 2014 om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere træder i kraft den 1. oktober 2015. Bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser er den gældende bekendtgørelse indtil denne dato.