Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

(Regelmæssig energimærkning af store ejendomme, godkendelse af energikonsulenter)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Andre bygninger med et samlet etageareal af bygningen på 1.000 m2 eller derover.« Indtil 1. juli 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygningen er 1.500 m2 eller derover.«

2. § 23, stk. 4, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007.

Energistyrelsen, den 17. september 2007

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).