Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om visse forholdsregler mod Sierra Leone

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I henhold til § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret ved lov nr. 228 af 6. juni 1985, og til § 1 og § 2 i lov om anvendelse af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande, jf. lovbekendtgørelse nr. 93 af 6. februar 1995, samt under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 941/98 af 27. april 1998, fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1171 af 5. juni 1998.

§ 1. Kgl. anordning nr. 120 af 20. februar 1998 vedr. visse forholdsregler mod Sierra Leone s militærjunta, ophæves.

§ 2. Det er forbudt at foretage eller forsøge at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af:

1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiel af enhver art,

2) ammunition af enhver art,

3) militære køretøjer og militært udstyr eller

4) reservedele til de under 1-3 nævnte genstande.

    Stk. 2. Restriktionerne i stk. 1 gælder ikke for Sierra Leones regering, på betingelse af, at disse leverancer undersøges af FN og FN s medlemsstater i henhold til punkt 2 og 4 i FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1171 (1998).

    Stk. 3. Restriktionerne som anført i stk. 1 gælder ikke materiel til brug i Sierra Leone for det vestafrikanske økonomiske fællesskabs militære observatør gruppe (ECOMOG) eller De Forenede Nationer.

§ 3. Der må ikke udstedes visum til Danmark til ledende medlemmer af Sierra Leone s tidligere militærjunta og til medlemmer af Revolutionary United Front (RUF). Danske rejselegitimationer, visa og opholdstilladelser udstedt til samme personer inddrages, og de afvises ved indrej-se eller gennemrejse. Udlændingelovens § 19, stk. 2 og 5, samt § 26 finder ikke anvendelse.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer skal udrejse straks. Udrejser udlændingen ikke frivilligt, drager politiet omsorg for udrejsen.

§ 4. Personer, herunder bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der overtræder § 2, straffes efter § 110 c, stk. 2, i straffeloven med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.

    Stk. 2. Er overtrædelser af § 2 begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 5. Udbytte ved handlinger, der er strafbare efter § 4, konfiskeres. Straffelovens §75, stk. 1, 2. pkt., § 76, stk. 1 og stk. 3-5, og § 77, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på konfiskation efter denne bestemmelse.

§ 6. Forholdsregler i denne anordning omfatter også danske statsborgere, der opholder sig uden for den danske stat.

§7. Anordningen træder i kraft den 1. september 1998.

§ 8. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bilag A

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 941/98
af 27. april 1998
om ophævelse af forordning (EF) nr. 2465/97 om afbrydelse af visse økonomiske forbindelser med Sierra Leone

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 228 A,

under henvisning til fælles holdning 98/300/ FUSP fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende Sierra Leone (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 16. marts 1998 resolution 1156 (1998), hvorved det besluttede med øjeblikkelig virkning at hæve sit forbud mod salg eller levering til Sierra Leone af olie og olieprodukter;

det er derfor nødvendigt at ophæve forordning (EF) nr. 2465/97 (2)

 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2465/97 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 16. marts 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. april 1998.

På Rådets vegne

R. COOK

Formand

 

 

  1. EFT L 136 af 08.05.1998, s. 2.
  2. EFT L 344 af 15.12.1997, s. 1.

Givet på Amalienborg, den 21. august 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Frederik

/Niels Helveg Petersen