Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 3. juni 1993 med Letland

 

Den 3. juni 1993 undertegnedes i Riga en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og Republikken Letland.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING

OG REPUBLIKKEN LETLANDS REGERING VEDRØRENDE LUFTTRAFIK

Kongeriget Danmarks regering og Republikken Letlands regering,

 

herefter refereret til som de »kontraherende parter«,

 

som er parter i Konventionen om International Civil Luftfart og Overenskomsten om Transitrettigheder for Internationale Luftruter, der blev åbnet for undertegnelse i Chicago den syvende december 1944, og

 

som nærer ønske om i overensstemmelse med den nævnte konvention at afslutte en overenskomst med det formål at etablere regelmæssig lufttrafik mellem deres respektive territorier

er kommet overens om følgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne overenskomst skal

(a) udtrykket »Konventionen« betyde Konventionen om International Civil Luftfart, åbnet for undertegnelse i Chicago den syvende december 1944, og indbefatte ethvert tillæg vedtaget i henhold til denne konventions artikel 90, og enhver ændring af tillæggene eller af konventionen i henhold til dennes artikel 90 og 94, som er blevet vedtaget af begge kontraherende parter;

(b) udtrykket »luftfartsmyndigheder« betyde for Kongeriget Danmarks vedkommende, Trafikministeriet, og for Republikken Letlands vedkommende, Transportministeriet, eller i begge tilfælde enhver person eller ethvert organ, der er bemyndiget til at udføre de funktioner, der for nærværende udøves af de nævnte myndigheder;

(c) udtrykket »udpeget luftfartsselskab« betyde et luftfartsselskab, som er blevet udpeget og godkendt i henhold til denne overenskomsts artikel 3.

(d) udtrykket »territorium«, »lufttrafik«, »international lufttrafik«, »luftfartsselskab« og »teknisk landing« have de betydninger, som er fastsat i konventionens artikler 2 og 96;

(e) »overenskomst« betyde denne overenskomst, dens tillæg og alle ændringer heri;

(f) »tillæg« betyde tillægget til denne overenskomst eller som ændret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomsts artikel 18, stk. 2. Tillægget udgør en integreret del af denne overenskomst, og alle henvisninger til overenskomsten skal omfatte henvisning til tillægget, medmindre andet er foreskrevet;

(g) udtrykket »takst« betyde de priser, der skal betales for befordring af passagerer, bagage og fragt, samt de betingelser, hvorunder disse priser anvendes, herunder priser og betingelser for andre ydelser udført af luftfartsselskabet i forbindelse med luftbefordringen, og inklusive betaling og betingelser for agentur, men eksklusive betaling eller betingelser for befordring af post;

(h) udtrykket »brugerafgift« betyde en afgift afkrævet luftfartsselskaber af de kompetente myndigheder for brug af en lufthavn eller luftnavigationsfaciliteter for luftfartøjer, disses besætninger, passagerer og last;

Artikel 2

Trafikrettigheder

1. Hver kontraherende part tilstår den anden kontraherende part følgende rettigheder med henblik på at drive international lufttrafik af det luftfartsselskab eller de luftfartsselskaber, som er udpeget af den anden kontraherende part:

(a) ret til at overflyve den anden kontraherende parts territorium uden landing,

(b) ret til at foretage tekniske landinger på nævnte territorium,

(c) ret til at foretage landinger på nævnte territorium på de pladser, der er angivet i denne overenskomsts tillæg med det formål at optage og afsætte i international trafik passagerer, fragt og post enten hver for sig eller kombineret.

2. Intet i denne artikels stk. 1 skal anses for at give et luftfartsselskab udpeget af en kontraherende part ret til på den anden kontraherende parts territorium at optage passagerer, fragt og post, som befordres mod betaling eller vederlag, og som er bestemt for en anden plads på denne kontraherende parts territorium.

3. De kontraherende parters luftfartsselskaber, som ikke er udpeget i henhold til denne overenskomsts artikel 3, tilstås også de rettigheder, som er anført i denne artikels stk. 1 (a) og (b).

Artikel 3

Udpegning af luftfartsselskab

1. Hver kontraherende part skal have ret til skriftligt over for den anden kontraherende part at udpege et eller flere luftfartsselskaber med henblik på at drive den aftalte trafik på de angivne ruter.

2. Ved modtagelse af en sådan udpegning, som skal fremlægges og bekræftes gennem diplomatiske kanaler, skal den anden kontraherende part, under forbehold af denne artikels stk. 3 og 4, uopholdeligt give de(t) udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber den behørige driftstilladelse.

3. En kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan pålægge et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab at godtgøre over for dem, at det er i stand til at opfylde de vilkår, som foreskrives i henhold til de love og bestemmelser, som normalt og med rimelighed anvendes af sådanne myndigheder på driften af international lufttrafik i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen.

4. (a) Kongeriget Danmarks regering skal være berettiget til at nægte at give den driftstilladelse, som omtales i denne artikels stk. 2, eller til at opstille sådanne betingelser, som de måtte anse for påkrævede, for et udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de rettigheder der er angivet i artikel 2 i ethvert tilfælde, hvor den ikke finder det godtgjort, at der opretholdes effektiv kontrol af det pågældende luftfartsselskab i Letland, og at luftfartsselskabet er hjemmehørende og har sit primære forretningssted i Letland.

4. (b) Republikken Letlands regering skal være berettiget til at nægte at give den driftstilladelse, som omtales i denne artikels stk.2, eller at opstille sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede, for et udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de rettigheder, der er angivet i artikel 2 i ethvert tilfælde hvor den ikke finder det godtgjort, at der opretholdes effektiv kontrol af det pågældende luftfartsselskab i Danmark, og at luftfartsselskabet er hjemmehørende og har sit primære forretningssted i Danmark.

5. Når et luftfartsselskab er blevet således udpeget og godkendt, kan det påbegynde driften af den aftalte trafik, forudsat at luftfartsselskabet opfylder alle denne overenskomsts bestemmelser herunder de, der vedrører takster.

Artikel 4

Tilbagekaldelse, suspension samt pålæggelse af betingelser

1. Hver kontraherende part skal være berettiget til at tilbageholde eller tilbagekalde en driftstilladelse, eller til at suspendere et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de rettigheder, som er angivet i denne overenskomsts artikel 2, eller til at pålægge sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede for udøvelsen af disse rettigheder:

(a) (i) i ethvert tilfælde hvor Kongeriget Danmarks regering ikke finder det godtgjort, at der opretholdes effektiv kontrol med pågældende luftfartsselskab i Letland, og at luftfartsselskabet er hjemmehørende og har sit primære forretningssted i Letland.

(ii) i ethvert tilfælde hvor Republikken Letlands regering ikke finder det godtgjort, at der opretholdes effektiv kontrol med pågældende luftfartsselskab i Danmark, og at luftfartsselskabet er hjemmehørende og har sit primære forretningssted i Danmark.

(b) i tilfælde hvor det pågældende luftfartsselskab undlader at efterkomme love og bestemmelser udfærdiget hos den kontraherende part, som tilstår disse rettigheder; eller

(c) i tilfælde hvor luftfartsselskabet på anden måde undlader at drive virksomheden i overensstemmelse med de i henhold til denne overenskomst foreskrevne bestemmelser.

2. Medmindre øjeblikkelig tilbagekaldelse eller suspension af driftstilladelsen eller pålæggelse af de betingelser, som er omhandlet i denne artikels stk. 1, er nødvendig for at forebygge yderligere overtrædelser af love og bestemmelser, skal sådan ret kun udøves efter konsultationer med den anden kontraherende part.

Artikel 5

Brugerafgifter

1. En kontraherende part må ikke pålægge den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber højere brugerafgifter end dem, som pålægges dens egne luftfartsselskaber, der opererer mellem de kontraherende parters territorier.

Enhver afgift for luftnavigationsfaciliteter, som pålægges international trafik, udført af

luftfartsselskaber, der er autoriseret af en kontraherende part, skal stå i rimeligt forhold til omkostningen af den serviceydelse, som det pågældende luftfartsselskab har modtaget, og skal pålignes i overensstemmelse med de relevante retningslinier udstedt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

2. Under udførelsen af den aftalte trafik skal de samme ensartede betingelser gælde for hver kontraherende parts luftfartsselskabers brug af lufthavne, såvel som andre faciliteter under dens kontrol.

3. Hver kontraherende part skal tilskynde til drøftelser om brugerafgifter mellem dens kompetente afgiftspålæggende myndigheder og de luftfartsselskaber, der benytter ydelserne og faciliteterne stillet til rådighed af disse afgiftspålæggende myndigheder, og, hvor det er praktisk muligt, ved mellemkomst af disse luftfartsselskabers repræsentative organisationer. Der bør gives rimeligt varsel om ethvert forslag til ændringer af sådanne afgifter til sådanne brugere for at sætte dem i stand til at udtrykke deres synspunkter, før ændringer udføres. Hver kontraherende part skal desuden tilskynde sine kompetente afgiftspålæggende myndigheder og sådanne brugere til at udveksle passende information angående sådanne afgifter.

Artikel 6

Toldafgifter

Luftfartøjer, der benyttes i international lufttrafik af de af en af de kontraherende parter udpeget luftfartsselskaber, såvel som deres almindelige udstyr, beholdninger af brændstof og smøreolie og luftfartøjsforråd (herunder levnedsmidler, drikkevarer og tobak) om bord i sådanne luftfartøjer skal være fritaget for samtlige toldafgifter, undersøgelsesgebyrer og andre afgifter eller skatter ved ankomsten til den anden kontraherende parts territorium, forudsat at sådant udstyr og sådanne forsyninger forbliver om bord i luftfartøjet, indtil de genudføres.

Med undtagelse af afgifter baseret på omkostningen ved serviceydelser, er de følgende genstande også fritaget for afgifter, vederlag og gebyrer, som er omtalt i denne artikels stk. 1:

(a) luftfartøjsforråd, indført til eller leveret på en kontraherende parts territorium og taget om bord inden for rimelighedens grænser, til brug på et afrejsende luftfartøj der benyttes i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab;

(b) reservedele, herunder motorer, indført til en kontraherende parts territorium til vedligeholdelse eller reparation af luftfartøjer, der benyttes i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab; og

(c) brændstof, smøreolie og tekniske forråd indført til eller leveret på en kontraherende parts territorium til brug om bord på et luftfartøj benyttet i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab, selv når disse forsyninger er beregnet til brug på en del af rejsen, som udføres over territoriet tilhørende den kontraherende part, hvor de tages ombord.

Materiel og forsyninger angivet i denne artikels stk. 1 og 2 kan forlanges opbevaret under opsyn eller kontrol af de omtalte myndigheder.

Fritagelse i medfør af denne artikel er også gældende i situationer, hvor luftfartsselskaber udpeget af en kontraherende part har indgået arrangementer med et andet luftfartsselskab eller andre luftfartsselskaber om lån eller overførsel af de genstande m.v., som er specificeret i denne artikels paragraf 1 og 2, inden for den anden kontraherende parts territorium, forudsat at et sådant andet luftfartsselskab eller andre luftfartsselskaber på samme vis nyder sådanne fritagelser fra den anden kontraherende part.

Artikel 7

Opbevaring af luftfartsudstyr og forsyninger.

Det sædvanlige luftfartøjsudstyr såvel som de materialer og forsyninger, der forefindes om bord på luftfartøjer tilhørende hver kontraherende part, må kun udlosses på den anden kontraherende parts territorium efter tilladelse fra dette territoriums toldmyndigheder. I så fald kan de undergives nævnte myndigheders opsyn, indtil de genudføres eller på anden måde disponeres over i overensstemmelse med toldbestemmelserne.

Artikel 8

Bestemmelser for klarering ved indrejse

1. En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende indrejse, klarering, gennemrejse, indvandring, pas, toldvaluta og karantæne, skal efterkommes af det luftfartsselskab eller de luftfartsselskaber, som den anden kontraherende part har udpeget, og af eller på vegne af dets besætning, passagerer, fragt og post ved transit af, adgang til, afgang fra eller ophold på den pågældende kontraherende parts territorium.

2. Passagerer i transit via en kontraherende parts territorium skal kun underkastes en meget

enkel told og indrejsekontrol. Bagage og fragt i direkte transit skal være fritaget for toldafgifter og andre lignende skatter.

Artikel 9

Kapacitetsbestemmelser

1. Der skal være rimelig og lige adgang for hver kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber til at udføre lufttrafik på enhver rute, angivet i tillægget til denne overenskomst.

2. Ved driften af den aftalte trafik på ruterne angivet i tillægget til denne overenskomst skal hver af de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber tage hensyn til den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskabers interesse, således at den lufttrafik, som sidstnævnte luftfartsselskab eller luftfartsselskaber driver, ikke påvirkes på en utilbørlig måde.

3. Den aftalte trafik ydet af et udpeget luftfartsselskab skal bevare som sin primære målsætning at tilvejebringe en kapacitet, der er tilstrækkelig til de nuværende og med rimelighed forventede behov for befordring af passagerer, post og fragt, der kommer fra eller har sit mål på den kontraherende parts territorium, der udpeger luftfartsselskabet.

Artikel 10

Takster

1. De takster, som skal anvendes af en kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber for befordring til eller fra den anden kontraherende parts territorium, skal fastsættes på et rimeligt niveau under behørig hensyntagen til alle i betragtning kommende faktorer, herunder driftsomkostninger, rimelig fortjeneste, og andre luftfartsselskabers takster.

2. De i denne artikels stk. 1 omhandlede takster kan aftales mellem de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber. Aftaler kan opnås efter konsultation med andre luftfartsselskaber, som driver samme rute eller dele af denne. Et udpeget luftfartsselskab skal imidlertid ikke være udelukket fra at anmelde, eller de kontraherende parters luftfartsmyndigheder fra at godkende, nogen takster, hvis luftfartsselskabet ikke er blevet enige med de andre udpegede luftfartsselskaber om sådanne takster, eller hvis intet andet udpeget luftfartsselskab driver den samme rute.

3. Den af et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab foreslåede takst for trafik til og fra den anden kontraherende parts territorium skal anmeldes til de kontraherende parters luftfartsmyndigheder af det designerede selskab, som ønsker taksterne godkendt, i en sådan form som den kontraherende parts luftfartsmyndigheder særskilt måtte forlange, for at fremvise de enkeltheder, der refereres til i artikel 1 (g). Den skal anmeldes mindst 30 dage (eller en sådan kortere periode som de kontraherende parters luftfartsmyndigheder måtte aftale) før den foreslåede ikrafttrædelsesdato. De foreslåede takster skal betragtes som værende anmeldt til en kontraherende parts luftfartsmyndigheder på den dato, de modtages af disse luftfartsmyndigheder.

4. Enhver foreslået takst kan godkendes af en kontraherende parts luftfartsmyndigheder når som helst, og forudsat den er blevet anmeldt i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, skal den anses for at være godkendt af en kontraherende parts luftfartsmyndigheder, medmindre en kontraherende parts luftfartsmyndigheder har givet den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder skriftlig meddelelse om misbilligelse af den foreslåede takst, inden for 30 dage (eller en sådan kortere frist som de kontraherende parters luftfartsmyndigheder måtte aftale) fra forelæggelsesdatoen. Meddelelsen om misbilligelse skal betragtes som indgivet på den dag, den modtages af den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder.

5. Hvis meddelelse om misbilligelse gives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 4, kan de kontraherende parters luftfartsmyndigheder i fællesskab fastsætte taksten. Med henblik på dette kan en kontraherende part inden for 30 dage fra overbringelse af meddelelsen af misbilligelse anmode om konsultationer mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder, som skal afholdes inden for 30 dage fra den dato, hvor den anden kontraherende part modtager en sådan skriftlig anmodning.

6. Ved godkendelse af takster kan en kontraherende parts luftfartsmyndigheder knytte sådanne udløbsdatoer til deres godkendelse, som de måtte finde passende. Hvor en takst har en udløbsdato, skal den forblive i kraft indtil den forfaldne udløbsdato, medmindre den bliver tilbagekaldt af pågældende luftfartsselskab eller luftfartsselskaber med begge kontraherende parters luftfartsmyndigheders godkendelse, eller medmindre en erstattende takst indgives og godkendes forud for udløbsdatoen. Når en takst er blevet godkendt uden en udløbsdato, og hvor ingen ny takst er blevet indgivet og godkendt, skal denne takst forblive i kraft, indtil en kontraherende parts luftfartsmyndigheder indgiver varsel om ophævelse af dens godkendelse. Sådant varsel skal gives mindst 90 dage før takstens planlagte udløbsdato. Den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan, inden for 30 dage fra modtagelse af nævnte varsel, anmode om konsultationer mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder, med henblik på fælles fastsættelse af en erstattende takst. Sådanne konsultationer skal afholdes inden for 30 dage fra den dag, hvor den anden kontraherende part modtager en sådan skriftlig anmodning.

7. Såfremt en takst er blevet misbilliget af en kontraherende parts luftfartsmyndigheder, og såfremt de kontraherende parters luftfartsmyndigheder ikke i fællesskab har været i stand til at fastsætte en takst i henhold til denne artikels stk. 5 og 6, skal uenigheden afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomsts artikel 19.

8. Uden præjudice for anvendelsen af bestemmelserne i overenskomsten vedrørende lufttrafik, skal de udpegede luftfartsselskaber have tilladelse til at matche (dvs. hvad angår prisniveau, betingelser og udløbsdato) enhver takst, som er behørigt godkendt og anvendt af en af de kontraherende parters luftfartsselskab på en angivet rute mellem Republikken Letland og Kongeriget Danmark, forudsat at den matchende pris skal finde anvendelse på den samme specificerede rute, eller en alternativ rute som ikke overskrider den nævnte specificerede rute med mere end 20 procent.

9. De kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal tilstræbe at sikre at

(a) de takster, som opkræves og indkasseres, retter sig efter de godkendte takster, og at

(b) intet luftfartsselskab på nogen måde reducerer nogen del af sådanne takster, direkte eller indirekte.

Artikel 11

Finansielle bestemmelser

1. En kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber skal have ret i henhold til den anden kontraherende parts ret til at udøve, på retfærdig vis, og i god tro, og på et ikke diskriminerende grundlag, den bemyndigelse som dens love giver til at omveksle og overføre fra den anden kontraherende part de beløb, hvormed de lokale indtægter overstiger de lokale udgifter.

2. Omveksling og overførsler af sådanne indtægter skal udføres på grundlag af den officielle

vekselkurs for løbende betalinger, eller, hvor der ikke foreligger officielle vekselkurser, til valutamarkedets gældende kurser for løbende betalinger, og skal ikke underkastes nogen afgifter bortset fra de almindelige vederlag, som banker opkræver for at udføre sådanne omvekslinger og overførsler.

3. Når som helst betalingssystemerne mellem de kontraherende parter styres af en særlig overenskomst, skal denne overenskomst finde anvendelse.

Artikel 12

Udveksling af statistisk materiale

Hver af de kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal efter anmodning tilsende den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder sådant periodisk eller andet statistisk materiale, som med rimelighed kan kræves med henblik på at vurdere den kapacitet, som af førstnævnte kontraherende parts udpegede luftfartsselskab er indsat i den aftalte trafik.

Sådant materiale skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for at fastslå omfanget af den trafik, som luftfartsselskabet eller luftfartsselskaberne udfører i den aftalte trafik.

Artikel 13

Luftfartsselskabernes repræsentation

1. Hver kontraherende part skal på grundlag af gensidighed tilstå den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber ret til at opretholde kontorer og repræsentanter på dens territorium, herunder det administrative, forretningsmæssige og tekniske personale, der er fornødent til at opfylde det pågældende udpegede luftfartsselskabs behov.

2. Begge kontraherende parters udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber skal have ret til at være involveret i salg af luftbefordring på den anden kontraherende parts territorium, enten direkte eller gennem agenter. De kontraherende parter skal ikke indskrænke en kontraherende parts udpegede luftfartsselskabers ret til at sælge, eller nogen person til at købe, sådan befordring i den lokale eller hvilken som helst frit vekselbar valuta.

Artikel 14

Godkendelse af fartplaner

Luftfartsselskabet eller luftfartsselskaberne udpeget af en kontraherende part skal forelægge dets eller deres trafikprogram til den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheders godkendelse mindst 30 dage forud for påbegyndelsen af driften. Trafikprogrammet skal i særdeleshed indeholde tidstabeller, trafikfrekvensen, og de typer luftfartøjer, der vil blive anvendt.

Enhver senere foretaget ændring skal indberettes til luftfartsmyndighederne til godkendelse.

Artikel 15

Luftfartssikkerhed

1. Hver kontraherende part bekræfter at deres gensidige forpligtelse til at beskytte den civile luftfarts sikkerhed mod handlinger, som udgør ulovlig forstyrrelse, udgør en integreret del af denne overenskomst. Hver kontraherende part skal især handle i overensstemmelse med luftfartssikkerhedsbestemmelserne i »Konventionen angående Lovovertrædelser og visse andre Handlinger Begået Ombord i Luftfartøjer«, undertegnet i Tokyo den 14. september 1963, »Konventionen om Bekæmpelse af Ulovlig Bemægtigelse af Luftfartøjer«, undertegnet i Haag den 16. december 1970, og »Konventionen til Bekæmpelse af Ulovlige Handlinger mod den Civile Luftfarts Sikkerhed«, undertegnet i Montreal den 23. september 1971, og »Protokollen for Bekæmpelse af Ulovlige Voldshandlinger i Lufthavne som Betjener International Civil Luftfart«, supplerende »Konventionen for Bekæmpelse af Ulovlige Handlinger mod den Civile Luftfarts Sikkerhed«, udfærdiget i Montreal den 23. september 1971, og undertegnet i Montreal den 24. februar 1988.

2. De kontraherende parter skal efter anmodning tilstå hinanden al nødvendig bistand for at

hindre ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer og andre ulovlige handlinger rettet mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, disses passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg og enhver anden trussel mod den civile luftfarts sikkerhed.

3. De kontraherende parter skal i deres gensidige relationer handle i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om luftfartssikkerhed, der er fastsat af den Internationale Civile Luftfartsorganisation, og som er indføjet i tillæg til Konventionen om International Civil Luftfart, åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944. Hver kontraherende part skal forlange, at de, som driver luftfartsvirksomhed med luftfartøjer registreret af pågældende kontraherende part, eller de som driver luftfartsvirksomhed, og som har deres primære forretningssted eller fast bopæl på partens territorium, og de som driver lufthavne på dens territorium, handler i overensstemmelse med sådanne bestemmelser om luftfartssikkerhed.

4. Hver kontraherende part anerkender, at deres luftfartsoperatører kan blive pålagt at overholde de luftfartssikkerhedsbestemmelser, som omhandles i denne artikels stk. 3, som er fastlagt af den anden kontraherende part for indrejse til, udrejse fra, eller under ophold på den anden kontraherende parts territorium. Hver kontraherende part skal sikre, at der inden for dens territorium er taget passende effektive forholdsregler for at beskytte luftfartøjet og til at undersøge passagerer, besætning, håndbagage, bagage, fragt, post og luftfartøjsforråd forud for samt under ombordstigning eller lastning. Hver kontraherende part skal også positivt overveje enhver anmodning fra den anden kontraherende part om rimelige særlige sikkerhedsforanstaltninger til imødekommelse af en særskilt trussel.

5. Ved ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer eller trussel herom, eller andre ulovlige handlinger rettet mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, disses passagerer og besætning, lufthavne eller luftnavigationsanlæg, skal de kontraherende parter bistå hinanden ved at lette udvekslingen af oplysninger og ved andre passende forholdsregler med henblik på hurtig og sikker afslutning på en sådan hændelse eller trussel herom.

Artikel 16

Konsultation

1. I det nære samarbejdes ånd skal de kontraherende parters luftfartsmyndigheder fra tid til anden rådføre sig med hinanden med henblik på at sikre, at bestemmelserne i denne overenskomst og dens tillæg gennemføres og overholdes på tilfredsstillende måde.

2. Hver kontraherende part kan anmode om konsultationer, som kan ske mundtligt eller skriftligt, og som skal begynde inden for en periode af 90 dage regnet fra den dato, da en sådan anmodning modtages, medmindre de kontraherende parter bliver enige om noget andet.

Artikel 17

Ændringer

1. Såfremt en af de kontraherende parter finder det ønskeligt at ændre nogen bestemmelse i

denne overenskomst, kan den anmode om konsultation med den anden kontraherende part. En sådan konsultation, som kan finde sted mellem luftfartsmyndighederne, og som kan foregå mundtligt eller skriftligt, skal påbegyndes inden for et tidsrum af 90 dage fra datoen for modtagelse af anmodningen, medmindre de kontraherende parter bliver enige om noget andet. Enhver sådan aftalt ændring skal træde i kraft, når den er godkendt i overensstemmelse med begge kontraherende parters forfatningsmæssige krav og som bekræftet ved udveksling af diplomatiske noter.

2. Ændringer i denne overenskomsts tillæg kan foretages efter direkte aftale mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder.

Artikel 18

Overensstemmelse med multilaterale Konventioner

Hvis en generel multilateral luftfartskonvention træder i kraft for begge kontraherende parters vedkommende, skal en sådan aftales bestemmelser være gældende.

Konsultationer i henhold til denne overenskomsts artikel 16 kan afholdes med henblik på at fastslå den grad, i hvilken denne overenskomst er påvirket af den multilaterale konventions bestemmelser.

Artikel 19

Afgørelse af tvister

1. Såfremt der mellem de kontraherende parter opstår nogen tvist angående fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal de kontraherende parter først søge at bilægge den ved forhandling.

2. Dersom det ikke lykkes de kontraherende parter at bilægge tvisten ved forhandling, kan de

enten enes om at henvise tvisten til afgørelse af en person eller institution, eller tvisten kan efter anmodning af en af de kontraherende parter indbringes til afgørelse for en voldgiftsdomstol, bestående af tre voldgiftsmænd, hvoraf en udpeges af hver kontraherende part, og den tredje vælges af de således udpegede. Hver af de kontraherende parter skal udpege en voldgiftsmand inden for et tidsrum af 60 dage fra den dato, hvor den ene kontraherende part ad diplomatisk vej har modtaget en anmodning fra den anden part om tvistens afgørelse ved en sådan voldgiftsdomstol, og den tredje voldgiftsmand skal udpeges inden for et tidsrum af yderligere 60 dage. Hvis en af de kontraherende parter undlader at udpege en voldgiftsmand inden for det angivne tidsrum, eller hvis den tredje voldgiftsmand ikke udpeges inden for det angivne tidsrum, kan enhver af de kontraherende parter anmode præsidenten for rådet i Organisationen for International Civil Luftfart om efter behov at udpege en eller flere voldgiftsmænd, alt efter hvad situationen påkræver. I alle tilfælde skal den tredje voldgiftsmand være statsborger i et tredje land, skal fungere som formand for voldgiftsdomstolen og skal bestemme, hvor voldgiften skal finde sted. Hvis formanden finder, at han er statsborger i et land, som ikke kan betragtes som værende neutralt i forhold til tvisten, skal den mest erfarne næstformand, som ikke på dette grundlag er inhabil, foretage udnævnelsen. Voldgiftdomstolen skal nå sin afgørelse ved stemmeflerhed.

3. Voldgiftsdomstolens udgifter skal deles ligeligt mellem de kontraherende parter.

4. De kontraherende parter forpligter sig til at efterkomme enhver kendelse afsagt i medfør af denne artikels stk. 2.

5. Hvis, og i givet fald så længe, en af de kontraherende parter ikke efterkommer en kendelse i medfør af denne artikels stk. 2, kan den anden kontraherende part begrænse, tilbageholde eller tilbagekalde enhver rettighed eller ethvert privilegium, som den i medfør af denne overenskomst har tilstået den forsømmende kontraherende part eller det forsømmende udpegede luftfartsselskab.

Artikel 20

Opsigelse

Hver kontraherende part kan når som helst give skriftlig meddelelse til den anden kontraherende part om sin beslutning om at bringe denne overenskomst til ophør; sådan meddelelse skal samtidigt tilstilles Organisationen for International Civil Luftfart. I så fald ophører overenskomsten 12 måneder efter datoen for den kontraherende parts modtagelse af meddelelsen, medmindre opsigelsen efter aftale er trukket tilbage inden udløbet af denne tidsfrist. Såfremt den anden kontraherende part undlader at anerkende modtagelsen, skal opsigelsen anses for modtaget 14 dage efter, at Organisationen for International Civil Luftfart har modtaget meddelelsen.

Artikel 21

Registreringer

Denne overenskomst og dens tillæg samt enhver senere ændring heri skal registreres i Organisationen for International Civil Luftfart.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne overenskomst træder i kraft provisorisk fra datoen for undertegnelsen, og endeligt fra den dag, hvor de kontraherende parter har meddelt hinanden i noter, at de kontraherende parters betingelser for denne overenskomsts ikrafttræden er overholdt.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i to eksemplarer i Riga den 3. juni 1993 på engelsk.

For Kongeriget
Danmarks Regering

Kirsten M. Biering

For Republikken
Letlands Regering

Andris Gutmanis

 

TILLÆG

til overenskomsten om lufttrafik mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Letlands regering.

1. Ruter som kan drives af de(t) af Kongeriget Danmarks regering udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber

Kolonne 1

Kolonne 2

Pladser i Danmark

Riga, og en yderligere plads på Letlands territorium

2. Ruter som kan drives af de(t) af Republikken Letlands regering udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber

 

Kolonne 1

Kolonne 2

Pladser i Letland

København, og en yderligere plads på Danmarks territorium

3. Intet vil hindre et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab i at betjene andre pladser end de i dette tillæg specificerede pladser, forudsat at der ikke udøves kommercielle rettigheder mellem disse pladser og den anden kontraherende parts territorium.

 

 

 

Riga, den 3. juni 1993

Deres Excellence,

Under henvisning til overenskomsten mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Letlands regering vedrørende lufttrafik, undertegnet i dag, har jeg den ære at underrette Dem om, at Kongeriget Danmarks regering i overensstemmelse med overenskomstens artikel 3 udpeger Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) til at beflyve den rute, der er angivet i det til overenskomsten knyttede tillæg.

I denne forbindelse har jeg den ære at bekræfte på vegne af min regering den følgende aftale:

1. Uagtet bestemmelserne i denne overenskomsts artikel 3 og 4, kan Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), der samarbejder med AB Aerotransport (ABA) og Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL), under betegnelsen Scandinavian Airlines System (SAS), beflyve de ruter, som det i medfør af overenskomsten er udpeget til, med luftfartøjer, besætninger og udstyr tilhørende det ene af de to luftfartsselskaber eller dem begge. Mens ruter drives under betegnelsen SAS, kan ruter ikke drives af DDL som et særskilt firma.

2. I det omfang Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) benytter luftfartøjer, besætninger og udstyr tilhørende de andre luftfartsselskaber, som deltager i Scandinavian Airlines System (SAS), skal overenskomstens bestemmelser finde anvendelse på sådanne luftfartøjer, besætninger og udstyr på samme måde, som hvis de var luftfartøjer, besætninger og udstyr tilhørende Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), og de kompetente danske myndigheder og Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) påtager sig det fulde ansvar herfor i henhold til overenskomsten.

Hvis Republikken Letlands regering tilslutter sig disse ordninger, har jeg den ære at foreslå, at dette brev, og Deres Excellences svar af samme indhold, bør betragtes som en bekræftelse af vore to regeringers aftale vedrørende denne sag.

Kirsten M. Biering

 

Riga, den 3. juni 1993

Deres Excellence,

Under henvisning til overenskomsten vedrørende lufttrafik mellem Republikken Letlands regering og Kongeriget Danmarks regering, undertegnet i Riga i dag (»Overenskomsten«), har jeg den ære at meddele Deres Excellence, at Republikken Letlands regering, i overensstemmelse med overenskomstens artikel 3, udpeger Latvian Airlines til at beflyve den rute, der er angivet i det til overenskomsten knyttede tillæg.

På vegne af min regering har jeg samtidigt æren at bekræfte meddelelsen givet af Kongeriget Danmarks regering i en note af dags dato vedrørende Deres regerings tilsvarende udpegelse af Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL).

Jeg har desuden den ære at meddele Dem, at Republikken Letlands regering er rede til at acceptere aftalen fremsat i Deres note vedrørende udpegelsen af Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL).

Jeg ønsker endvidere at meddele Dem, at Republikken Letlands regering anerkender norsk og svensk deltagelse i Scandinavian Airlines System (SAS) som ligestillet med dansk deltagelse, med henblik på at opfylde kravene om effektiv kontrol og primært forretningssted i henhold til overenskomstens artikel 3.

Modtag, Deres Excellence, på ny forsikringerne om min mest udmærkede højagtelse.

Andris Gutmanis

 

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 22 foreløbigt i kraft den 3. juni 1993.

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 22 endeligt i kraft den 24. november 1994

Udenrigsministeriet, den 7. januar 1999

Niels Helveg Petersen