Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
Overenskomst af 6. maj 1997 med New Zealand om social
sikring med tilhørende administrativ aftale

 

 

Den 6. maj 1997 blev der i Wellington indgået en overenskomst mellem Danmark og New Zealand om social sikring med en tilhørende administrativ aftale. Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd:

 

OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARK OG NEW ZEALANDS REGERING OM SOCIAL SIKRING

Kongeriget Danmarks regering og New Zealands regering (i det følgende betegnet som de »kontraherende stater«),

der har besluttet at samarbejde på socialsikringsområdet,

har vedtaget at indgå en overenskomst med dette formål, og

er blevet enige om følgende:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denne overenskomst

a) betyder »kompetent myndighed« i relation til New Zealand, generaldirektøren for social velfærd eller en autoriseret repræsentant for generaldirektøren, og i relation til Kongeriget Danmark, Socialministeren

b) betyder »kompetent institution« en institution, som det påhviler at udrede pensioner eller ydelser i henhold til den gældende lovgivning

c) betyder »kontraherende stat« New Zealands regering eller Kongeriget Danmarks regering, alt efter sammenhængen

d) betyder »lovgivning« de gældende love, anordninger og administrative bestemmelser, der er nævnt i artikel 2, alt efter sammehængen

e) betyder »familiemedlem« et familiemedlem i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat på hvis territorium den kompetente institution, som skal betale de tildelte ydelser, er hjemmehørende

f) betyder »måned« en kalendermåned, bortset fra når dage sammenlægges. I sidstnævnte tilfælde betyder en måned 30 dage

g) betyder »statsborger« i relation til New Zealand enhver person, der er i besiddelse af newzealandsk statsborgerskab, og i relation til Kongeriget Danmark en person med dansk indfødsret

h) betyder »pension eller ydelse« enhver pension eller ydelse, herunder alle dele deraf i henhold til den gældende lovgivning og supplerende tillæg, medmindre andet er bestemt i denne overenskomst. I relation til New Zealand omfatter »ydelse« også veteranpension

i) betyder »beskæftigelsesperiode« en periode eller perioder, der i den lovgivning efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som beskæftigelsesperioder, samt alle dermed ligestillede perioder, der i den nævnte lovgivning anses for at svare til beskæftigelsesperioder

j) betyder »forsikringsperiode« i relation til Danmark, bidragsperioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle dermed ligestillede perioder, der i den nævnte lovgivning anses for at svare til forsikringsperioder

k) betyder »bopælsperioder« perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt eller anses som tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som bopælsperioder

l) har udtrykket »flygtning« den betydning, der er tillagt det i artikel 1 i konventionen om flygtninges retsstilling undertegnet den 28. juli 1951 i Genève og i denne konventions protokol af 31. januar 1967

m) betyder »bopæl« lovligt etableret fast bopæl

n) betyder »selvstændig erhvervsdrivende« i relation til Kongeriget Danmark enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dapgenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt

o) har udtrykket »statsløs person« den betydning, der er tillagt det i artikel 1 i konventionen om statsløse personers retsstilling undertegnet den 28. september 1954 i New York

p) betyder »ophold« midlertidigt ophold

q) betyder »område« i relation til New Zealand kun New Zealand og ikke Cook Islands, Niue og Tokelau, og i relation til Kongeriget Danmark dettes nationale område med undtagelse af Grønland og Færøerne

r) betyder »arbejdstager« i relation til Kongeriget Danmark

i) for tiden før 1. september 1977 enhver person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme

ii) for tiden efter 1. september 1977 enhver person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste er omfattet af lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

2. Andre vendinger, ord og udtryk, som benyttes i denne overenskomst, har den betydning, der tillægges dem i den pågældende lovgivning.

Artikel 2

Sagligt anvendelsesområde

1. Denne overenskomst finder anvendelse på følgende lovgivning:

a) i relation til New Zealand, lov om social sikring af 1964 og lov om social velfærd (overgangsbestemmelser) af 1990, i det omfang de gælder for følgende ydelser:

i) newzealandsk alderspension

ii) invalideydelse

iii) enkeydelse

iv) hjemmestøtteydelse til enkemænd

v) veteranpension

b) i relation til Kongeriget Danmark, lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), i det omfang de gælder for følgende ydelser:

i) folkepension

ii) førtidspension og invaliditetsydelse

iii) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

2. Denne overenskomst finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer, supplerer eller erstatter den i stk. 1 nævnte lovgivning.

3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder denne overenskomst kun anvendelse på love eller administrative bestemmelser om nye pensioner eller ydelser, såfremt der opnås enighed herom mellem de kontraherende stater.

4. Denne overenskomst omfatter ikke lovgivning, ifølge hvilken den i stk. 1 nævnte lovgivning udstrækkes til nye grupper af berettigede, såfremt den kompetente myndighed i den pågældende kontraherende stat træffer denne beslutning og giver meddelelse herom som nævnt i artikel 24, bogstav c, inden 6 måneder efter bekendtgørelsen af lovgivningen.

Artikel 3

Personkreds

1. Denne overenskomst finder anvendelse på personer, som er eller har været omfattet af den i artikel 2 nævnte lovgivning i Danmark eller New Zealand, og som er statsborgere i Danmark eller New Zealand, eller er statsløse eller flygtninge bosat på Danmarks eller newzealandsk område, samt disse personers familiemedlemmer og efterladte.

2. For så vidt angår New Zealands ydelser omfatter denne overenskomst også personer med bopæl eller med tidligere bopæl i New Zealand.

Artikel 4

Ligebehandling

Medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne overenskomst, skal alle personer med bopæl på Danmarks eller New Zealands område, og som er omfattet af denne overenskomst, ligebehandles af en kontraherende stat med hensyn til rettigheder og pligter i henhold til dens lovgivning nævnt i artikel 2 eller som resultat af denne overenskomst.

Artikel 5

Eksport af pensioner og ydelser

Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst skal en ydelse, hvortil der er erhvervet ret efter den i artikel 2 nævnte lovgivning i en af de kontraherende stater, ikke kunne nedsættes, ændres, suspenderes, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, og ydelsen skal udbetales på den anden kontraherende stats område.

AFSNIT II

BESTEMMELSE AF HVILKEN LOVGIVNING, DER SKAL ANVENDES

Artikel 6

Almindelige regler

Med hensyn til den i artikel 2 nævnte lovgivning er personer omfattet af denne overenskomst, og som har bopæl på en kontraherende stats område, underlagt denne stats lovgivning.

Artikel 7

Særlige regler for visse personer

1. Følgende undtagelser gælder for den almindelige regel i artikel 6:

a) En person, der har bopæl på en kontraherende stats område og er beskæftiget af en virksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på denne stats område, og som af nævnte virksomhed udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte virksomheds regning, er fortsat omfattet af den førstnævnte stats lovgivning i de første to år af hans ophold på den sidstnævnte stats område. Dersom varigheden af det arbejde, der skal udføres på den anden kontraherende stats område, på grund af uforudseelige omstændigheder kommer til at overstige to år, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at de kompetente myndigheder i begge de kontraherende stater har meddelt deres samtykke hertil. Begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første toårsperiode.

b) Rejsende personale beskæftiget af transportvirksomheder eller flyselskaber med hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat.

c) Besætningen på et skib og enhver anden person, der er beskæftiget om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører. Såfremt der, i forbindelse med lastning, losning og reparation af eller vagt om bord på et skib, der fører den ene kontraherende stats flag, under skibets ophold i den anden kontraherende stats område, beskæftiger en på sidstnævnte stats område bosat arbejdstager, er han eller hun omfattet af sidstnævnte stats lovgivning.

2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i relation til ledsagende familiemedlemmer.

Artikel 8

Særlige regler for diplomater og ansatte i konsulater

Denne overenskomst påvirker ikke Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller Wienerkonventionen om konsulære forbindelser med hensyn til den i artikel 2 nævnte lovgivning.

AFSNIT III

SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL DANSKE YDELSER

Artikel 9

Førtidspension

1. Newzealandske statsborgere har kun ret til førtidspension, såfremt de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv i en sammenhængende bopælsperiode på ikke under 12 måneder på dansk område.

2. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er for newzealandske statsborgere desuden betinget af, at de pågældende har haft fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension opstod, mens de pågældende havde bopæl på dansk område.

3. En dansk statsborger med bopæl på New Zealands område er, uanset artikel 5 i denne overenskomst, ikke berettiget til at få tildelt førtidspension på grund af sociale forhold.

Artikel 10

Eksport af pensioner

1. Udbetaling af social pension til en newzealandsk statsborger med bopæl på New Zealands område kan kun ske, hvis den pågældende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

2. Selvom betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales en pension tilkendt en newzealandsk statsborger med bopæl på dansk område fortsat på New Zealands område, forudsat at den pågældende person i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har haft bopæl på dansk område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

Artikel 11

Beskæftigelsesperioder

Ved anvendelsen af artikel 10, stk. 1, gælder følgende:

a) når der er betalt medlemsbidrag for et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i ét år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område

b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også

c) hvis en person godtgør, at han eller hun i en periode har været selvstændig erhvervsdrivende på dansk område, medregnes denne periode også.

Artikel 12

Betaling af supplerende ydelser og tillæg

1. Følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension udbetales kun til en kontraherende stats statsborgere bosat uden for dansk område i det omfang, det er fastsat i loven:

a) pensionstillæg

b) personligt tillæg

c) bistandstillæg

d) plejetillæg

e) invaliditetsydelse.

2. Når en person, som ikke er dansk statsborger, er tilkendt dansk førtidspension, kan pensionen ikke forhøjes som følge af forværring af invaliditeten, hvis pensionisten har bopæl uden for dansk område.

Artikel 13

Beregning af bopælsperioder

De særlige bestemmelser i lov om social pension om, at bopælsperioder i udlandet sidestilles med bopæl på dansk område ved opgørelsen af bopælstid, gælder kun for danske statsborgere i relation til denne overenskomst.

Artikel 14

Begrænsning af erhvervelse af ret

Bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 skal ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af sociale pensioner, der i henhold til dansk lovgivning skal betales til newzealandske statsborgere med bopæl på New Zealands område.

Artikel 15

Medlemskab af ATP

De særlige bestemmelser i den danske lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) gælder fortsat for newzealandske arbejdstagere beskæftiget på dansk område.

AFSNIT IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL NEWZEALANDSKE YDELSER

Artikel 16

Bopæl i Danmark

1. Såfremt en person ville have ret til at modtage en ydelse i henhold til newzealandsk lovgivning, herunder en person som ville have opnået sin ret som følge af artikel 17, bortset fra at han eller hun ikke har bopæl i New Zealand på datoen for ansøgningen om ydelsen, skal den pågældende person i relation til ansøgningen anses for at have bopæl i New Zealand på den pågældende dato, forudsat han eller hun:

a) har bopæl i Danmark, og er til stede enten i Danmark eller New Zealand på den pågældende dato

b) har til hensigt fortsat at have bopæl i Danmark i mindst 26 uger, og

c) har haft bopæl i New Zealand i en sammenhængende periode på mindst ét år på et eller andet tidspunkt af hans eller hendes liv efter det fyldte 20. år.

2. Såfremt en person under iagttagelse af denne overenskomst har ret til at modtage en ydelse i henhold til newzealandsk lovgivning, herunder en person som har opnået sin ret som følge af stk. 1 eller af artikel 17 eller af begge, men udbetaling af denne ydelse er betinget af tilstedeværelse i New Zealand, skal en sådan person i relation til udbetalingen af ydelsen anses for at være til stede i New Zealand, forudsat han eller hun:

a) har bopæl i Danmark og til stede i enten Danmark eller New Zealand, og

b) har haft bopæl i New Zealand i en sammenhængende periode på mindst ét år på et eller andet tidspunkt af hans eller hendes liv efter det fyldte 20. år.

3. Med hensyn til dette afsnit gælder følgende:

a) Såfremt en person, som har bopæl i Danmark, er midlertidig fraværende fra Danmark i en periode, som ikke overstiger 26 uger, skal den pågældende fraværsperiode fra Danmark ikke anses for at være en afbrydelse af den pågældende persons bopælsperiode i Danmark,

b) såfremt en person, som har haft bopæl i Danmark, er fraværende fra Danmark i en periode som overstiger 26 uger, skal denne person i relation til denne overenskomst ophøre med at betragtes som havende bopæl i Danmark fra datoen for hans eller hendes afrejse fra Danmark, og

c) såfremt en person forlader New Zealand med det formål at bosætte sig i Danmark i mindst 26 uger, og såfremt denne person påbegynder sin bopælsperiode i Danmark inden for 26 uger fra hans eller hendes afrejse fra New Zealand, skal den pågældende person anses for at have haft bopæl i Danmark fra hans eller hendes afrejsedato fra New Zealand.

4. Såfremt en person, som har bopæl i Danmark, når en alder, som giver ham eller hende ret til og i øvrigt er berettiget til at modtage newzealandsk alderspension eller veteranpension, skal den pågældende person ikke længere have ret til at modtage henholdsvis invalideydelse, enkeydelse eller hjemmestøtteydelse til enkemænd.

5. En person, som ikke har nået alderen, der giver ret til newzealandsk alderspension, skal i relation til denne overenskomst ikke anses for at have ret til eller være kvalificeret til at modtage newzealandsk alderspension eller veteranpension.

Artikel 17

Sammenlægning af perioder i relation til newzealandske ydelser

1. Ved afgørelse af om en person opfylder bopælskriterierne for en ydelse omfattet af denne overenskomst, skal den kompetente newzealandske institution:

a) for så vidt angår newzealandsk alderspension eller veteranpension, anse en dansk bopælsperiode optjent af den pågældende person efter det fyldte 20. år for at være en periode, hvor den pågældende person både havde bopæl og var tilstedeværende i New Zealand, og

b) for så vidt angår invalideydelse, enkeydelse og hjemmestøtteydelse til enkemænd, anse en dansk bopælsperiode optjent af den pågældende person i henhold til den danske lov om social pension for at være en periode, hvor den pågældende person både havde bopæl og var tilstedeværende i New Zealand.

2. Med hensyn til stk. 1 gælder, at såfremt en bopælsperiode i New Zealand og en dansk bopælsperiode er sammenfaldende, skal den sammenfaldende periode kun tages i betragtning én gang som bopælsperiode i New Zealand.

3. Ved afgørelse af om en person, som har bopæl i New Zealand eller Danmark, har ret til at modtage enkeydelse eller hjemmestøtteydelse til enkemænd, skal et barn, som forsørges af den pågældende person født i Danmark, behandles som om det pågældende barn var født i New Zealand, forudsat:

a) når der er tale om en enke, at barnet var undfanget før den sidst afdøde ægtemands død, og

b) når der er tale om en enkemand, at barnet var født før den sidst afdøde hustrus død.

4. Ved afgørelse af om en enke, som har bopæl i New Zealand eller Danmark, er berettiget til at modtage enkeydelse:

a) skal den pågældende enke anses for at have optjent en dansk bopælsperiode i enhver periode, hvor hendes sidst afdøde ægtemand optjente en dansk bopælsperiode,

b) skal enhver periode kun tages i betragtning én gang i tilfælde af, at den pågældende enke og hendes sidst afdøde ægtemand begge optjente danske bopælsperioder, og

c) skal en dansk bopælsperiode optjent af enkens sidst afdøde ægtemand i henhold til den danske lov om social pension anses for en periode, hvor den pågældende ægtemand havde bopæl i New Zealand i relation til fastsættelsen af den pågældende ægtemands bopæl.

Artikel 18

Direkte reduktionsbestemmelser

1. Ved fastsættelsen af en newzealandsk ydelse skal enhver tilsvarende udenlandsk pension, herunder enhver dansk ydelse eller pension, direkte fratrækkes den newzealandske ydelse i overensstemmelse med New Zealands lovgivning. Undtaget herfra er bestemmelserne i artiklerne 19, bogstav d, og 20, bogstav d.

2. Såfremt en person med bopæl i New Zealand modtager dansk pension eller ydelse og en newzealandsk ydelse, skal der i det danske pensions- eller ydelsesbeløb, som fratrækkes den newzealandske ydelse, ses bort fra:

a) enhver bankafgift, som pålægges af banker, som er ansvarlige for overførslen af ydelsen eller pensionen til New Zealand, og

b) enhver skat pålagt i henhold til den danske skattelovgivning.

Artikel 19

Beregning af newzealandsk alderspension og veteranpension til udbetaling i Danmark

1. Såfremt en person med bopæl i Danmark er berettiget til at modtage newzealandsk alderspension eller veteranpension som følge af Artikel 16, skal størrelsen af den pågældende ydelse, efter der er indgivet ansøgning, beregnes i overensstemmelse med følgende formel:

antal hele måneders

bopæl i New Zealand

 

x

Den maksimale

ydelse

Y

hvor »Y« er lig med:

480

hvis personen er født før 1. april 1932;

492

hvis personen er født mellem 1. april 1932 og 30. juni 1932;

495

hvis personen er født mellem 1. juli 1932 og 30. september 1932;

498

hvis personen er født mellem 1. oktober 1932 og 31. december 1932;

501

hvis personen er født mellem 1. januar 1933 og 31. marts 1933;

504

hvis personen er født mellem 1. april 1933 og 30. juni 1933;

507

hvis personen er født mellem 1. juli 1933 og 30. september 1933;

510

hvis personen er født mellem 1. oktober 1933 og 31. december 1933;

513

hvis personen er født mellem 1. januar 1934 og 31. marts 1934;

516

hvis personen er født mellem 1. april 1934 og 30. juni 1934;

519

hvis personen er født mellem 1. juli 1934 og 30. september 1934;

522

hvis personen er født mellem 1. oktober 1934 og 31. december 1934;

525

hvis personen er født mellem 1. januar 1935 og 31. marts 1935;

528

hvis personen er født mellem 1. april 1935 og 30. juni 1935;

531

hvis personen er født mellem 1. juli 1935 og 30. september 1935;

534

hvis personen er født mellem 1. oktober 1935 og 31. december 1935;

537

hvis personen er født mellem 1. januar 1936 og 31. marts 1936;

540

hvis personen er født efter 31. marts 1936,

under forudsætning af følgende betingelser

a) når antallet af måneders bopæl i New Zealand skal bestemmes, skal kun bopæl efter det fyldte 20. år medregnes

b) alle bopælsperioder i New Zealand siden det fyldte 20. år skal sammenlægges

c) ydelsens maksimumsbeløb er

(i) når der er tale om en ugift person: maksimumsydelsen i henhold til New Zealands socialsikringslove til ugifte personer, som ikke bor alene

(ii) når der er tale om en gift person: maksimumsydelsen i henhold til New Zealands socialsikringslove til gifte personer, hvis ægtefælle også er berettiget til alderspension eller veteranpension, og

d) der skal ikke tages hensyn til pensioner eller ydelser, som udbetales i henhold til den danske lov om social pension eller anden dansk lovgivning, eller pensioner eller ydelser, der udbetales af et tredjeland.

2. Personer bosiddende i Danmark på eller før ikrafttrædelsesdatoen for denne overenskomst, som får udbetalt newzealandsk alderspension eller veteranpension i henhold til afsnit 17 i loven om social velfærd af 1990 (overgangsbestemmelser) skal have ret til at fortsætte med at modtage denne ydelse beregnet i overensstemmelse med den pågældende bestemmelse, såfremt han eller hun vælger dette.

Artikel 20

Beregning af newzealandsk enkeydelse, hjemmestøtteydelse til enkemænd og invalideydelse til udbetaling i Danmark

Såfremt en person med bopæl i Danmark er berettiget til at modtage enkeydelse, hjemmestøtteydelse til enkemænd eller invalideydelse som følge af Artikel 16, skal beløbet af denne ydelse, efter indgivelse af ansøgning, beregnes i overensstemmelse med følgende formel:

antal hele måneders

bopæl i New Zealand

 

x

Den maksimale

ydelse

300 måneder

under forudsætning af følgende bestemmelser:

a) når antallet af måneders bopæl i New Zealand skal bestemmes, skal kun bopæl efter det fyldte 20. år indgå i beregningen

b) alle bopælsperioder i New Zealand siden det fyldte 20. år skal sammenlægges

c) den maksimale ydelse skal være maksimumsydelsen, som den pågældende person ville være berettiget til at modtage i henhold til New Zealands socialsikringslove, og

d) der skal ikke tages hensyn til pensioner eller ydelser, som udbetales i henhold til den danske lov om social pension eller anden dansk lovgivning, eller pensioner eller ydelser, der udbetales af et tredjeland.

Artikel 21

Krav om at stille information til rådighed

En person er ikke berettiget til ydelser i henhold til denne overenskomst eller newzealandsk lovgivning, såfremt den pågældende person undlader at give den kompetente newzealandske institution enhver form for information, som den pågældende person har adgang til, og som er juridisk nødvendig med henblik på at fastslå

a) om der er ret til en newzealandsk ydelse, eller

b) størrelsen af den pension eller ydelse, der skal betales i henhold til overenskomsten eller newzealandsk lovgivning.

Artikel 22

Betaling af supplerende ydelser og tillæg

1. Såfremt en person med bopæl i New Zealand bliver berettiget til at modtage en newzealandsk ydelse som følge af artikel 17, skal den kompetente, newzealandske institution også betale den pågældende person enhver supplerende ydelse eller tillæg, som der er mulighed for i henhold til newzealandsk lovgivning, og som den pågældende person er berettiget til.

2. Såfremt en person med bopæl i Danmark bliver berettiget til at modtage en newzealandsk ydelse som følge af denne overenskomst, skal størrelsen af denne ydelse ikke inkludere nogen yderligere supplerende ydelse eller tillæg, som ville blive udbetalt i henhold til newzealandsk lovgivning, hvis den pågældende person havde bopæl i New Zealand.

Artikel 23

Bopæl i tredjeland

En person som

a) har bopæl i New Zealand,

b) er berettiget til at modtage en ydelse alene som følge af anvendelsen af Artikel 17's sammenlægningsbestemmelser, og

c) enten

i) rejser fra New Zealand med det formål at tage fast bopæl i et tredjeland i en periode på over 26 uger, eller

ii) har fast bopæl i et tredjeland i en periode på over 26 uger

er ikke berettiget til at modtage newzealandsk alderspension eller veteranpension, mens den pågældende befinder sig uden for New Zealand eller Danmark, medmindre han eller hun er berettiget til at modtage newzealandsk alderspension eller veteranpension i henhold til en socialsikringsoverenskomst, som New Zealand har indgået med det pågældende tredjeland.

AFSNIT V

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 24

Administrativ aftale

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater, eller myndigheder udpeget af disse, skal

a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne overenskomst,

b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne overenskomst,

c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne overenskomst,

d) i den ovennævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne overenskomst.

Artikel 25

Gensidig bistand

Med henblik på anvendelsen af denne overenskomst

a) skal de kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner yde hinanden administrativ bistand, som om det drejede sig om gennemførelse af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes som regel vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner,

b) kan de kontraherende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden. Ved sådan forhandling anvendes det engelske sprog,

c) kan de kontraherende staters myndigheder, institutioner, nævn og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem, med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats officielle sprog.

Artikel 26

Fritagelse for gebyrer

1. Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne overenskomst.

2. Alle erklæringer, dokumenter og attester, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 27

Ansøgning om pensioner og ydelser

Ansøgning om pensioner eller ydelser indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 24.

Artikel 28

Indgivelse af ansøgning, erklæring og anke

Enhver ansøgning, erklæring eller anke, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat over for en myndighed, institution, nævn eller domstol i den pågældende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet, såfremt den inden for samme frist er indgivet til en tilsvarende myndighed, institution, nævn eller domstol i den anden kontraherende stat. I så fald skal den myndighed, institution, nævn eller domstol, der har modtaget nævnte ansøgning, erklæring eller anke, straks oversende den, enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder i den pågældende stat, til den kompetente myndighed, institution, nævn eller domstol i den førstnævnte stat. Datoen for indgivelse af en sådan ansøgning, erklæring eller anke til en myndighed, institution, nævn eller domstol i den anden kontraherende stat skal anses for at være datoen for dens indgivelse til den kompetente myndighed, institution, nævn eller domstol, der skal behandle den.

Artikel 29

Valuta

1. Betaling i henhold til denne overenskomst kan lovligt foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta.

2. Ved iværksættelse af valutarestriktioner fra en af de kontraherende staters side, skal de to regeringer øjeblikkeligt og i fællesskab tage skridt til at sikre overførsel af de nødvendige pengebeløb mellem deres områder med henblik på at opfylde denne overenskomst.

Artikel 30

Tilbagesøgning af for meget betalte beløb

1. Såfremt den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater, i forbindelse med fastsættelse eller fornyet fastsættelse af pensioner og ydelser i henhold til denne overenskomst, har udbetalt et for stort beløb til en modtager i forhold til, hvad han eller hun er berettiget til, kan den pågældende institution anmode den anden kontraherende stats kompetente institution, som har ansvar for udbetaling af tilsvarende ydelser til den pågældende modtager, om at fratrække det for meget betalte beløb i efterbetalinger, som den skal betale til modtageren. Sidstnævnte institution skal overføre det fratrukne beløb til kreditorinstitutionen. I tilfælde, hvor for meget betalt beløb ikke kan fratrækkes efterbetalinger, skal bestemmelserne i stk. 2 anvendes.

2. Når den kompetente institution i en af de kontraherende stater har udbetalt et for stort beløb til en modtager af ydelser i forhold til, hvad han eller hun er berettiget til, kan den pågældende institution inden for de betingelser og grænser, der er fastsat i lovgivningen, som den administrerer, anmode den kompetente institution i den anden kontraherende stat, som er ansvarlig for betaling af ydelser til den pågældende modtager, om at fratrække det for meget betalte beløb i beløbene, som den betaler til den pågældende modtager. Den sidstnævnte institution skal foretage reduktionen i henhold til de betingelser og inden for de grænser, der er fastsat for sådanne modregninger i lovgivningen, som den administrerer, på samme måde som hvis den selv havde udbetalt det for meget betalte beløb, og skal overføre det fratrukne beløb til kreditorinstitutionen.

3. Beløb fratrukket af en af de kontraherende staters kompetente institution i henhold til stk. 1 og ethvert beløb modtaget af denne institution i henhold til de i stk. 2 anførte ordninger skal sendes til den anden kompetente institution efter aftale mellem de kompetente institutioner eller i henhold til den administrative aftale udarbejdet i overensstemmelse med artikel 24.

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal, i det omfang det er muligt, bilægge enhver tvist, der opstår med hensyn til fortolkning eller anvendelse af denne overenskomst, i overensstemmelse med overenskomstens ånd og fundamentale principper.

2. De kontraherende stater skal omgående have samråd på anmodning fra den ene eller den anden stat vedrørende sager, der ikke er blevet bilagt af de kompetente myndigheder i henhold til stk. 1.

3. Såfremt tvisten ikke er bilagt inden seks måneder fra det første samråd foreskrevet i stk. 2, skal den overgives til en voldgiftsret, hvis sammensætning og procedure fastsættes af de kontraherende stater. Voldgiftsretten skal bilægge tvisten i overensstemmelse med overenskomstens fundamentale principper og ånd. Voldgiftsrettens beslutning er endelig og bindende for de kontraherende stater.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 32

Overgangsbestemmelser

1. Denne overenskomst begrunder ikke ret til betaling af pensioner eller ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden. Startdatoen for betaling af en pension eller ydelse, der skal udbetales som følge af denne overenskomst, fastsættes i overensstemmelse med socialsikringslovgivningen i den pågældende kontraherende stat.

2. Med forbehold af artikel 14 skal enhver forsikringsperiode og dermed ligestillet periode og enhver beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning forud for denne overenskomsts ikrafttræden, tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser i henhold til denne overenskomst.

3. Rettigheder kan erhverves i henhold til denne overenskomst, selvom de vedrører en socialsikringsbegivenhed, der er indtruffet forud for overenskomstens ikrafttræden, jf. dog forbeholdet i stk. 2.

4. Modtages en ansøgning herom, skal en pension eller ydelse, der er bevilget forud for denne overenskomsts ikraftræden, fastsættes på ny i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst. Disse pensioner og ydelser kan også fastsættes på ny, uden at der foreligger en ansøgning herom, men den fornyede fastsættelse må ikke medføre en reduktion af den betalte pension eller ydelse.

Artikel 33

Revision af overenskomsten

De kontraherende stater kan til enhver tid i enighed beslutte at revidere enhver af bestemmelserne i denne overenskomst.

Artikel 34

Ikrafttrædelse og ophør

1. Begge kontraherende stater skal skriftligt notificere hinanden om, at de har gennemført deres respektive lovbestemte og forfatningsmæssige procedurer, der er nødvendige for, at denne overenskomst kan træde i kraft. Overensskomsten træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter datoen for den sidste notifikation.

2. Denne overenskomst skal forblive i kraft indtil udløbet af 12 måneder fra datoen for, at en af de kontraherende stater fra den anden kontraherende stat modtager en skriftlig underretning via diplomatiske kanaler om, at den pågældende stat har til hensigt at bringe overenskomsten til ophør, jf. dog stk. 3.

3. I tilfælde af at denne overenskomst bringes til ophør i henhold til stk. 2, skal overenskomsten fortsætte med at have effekt i relation til alle personer, der som følge af denne overenskomst:

a) modtager pension eller ydelse på ophørsdatoen, eller

b) ville være berettiget til at modtage pension eller ydelse, og som forud for udløbet af perioden, der henvises til i stk. 2, har indgivet ansøgning herom.

TIL BEKRÆFTELSE af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne overenskomst.

UDFÆRDIGET den 6. maj 1997 i Wellington i to eksemplarer på henholdsvis dansk og engelsk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

Kris Lund-Jensen
FOR KONGERIGET DANMARKS
REGERING

Roger Morrison
FOR NEW ZEALANDS
REGERING

Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og New Zealand

I henhold til artikel 24, bogstav a), i overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og New Zealand indgået den 6. maj 1997 er de kompetente myndigheder:

for Danmark,

Socialministeren

for New Zealand,

Generaldirektøren for social velfærd

blevet enige om følgende:

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

1. Ved anvendelse af denne administrative aftale betyder ordet »overenskomst« overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og New Zealand underskrevet i Wellington, den 6. maj 1997.

2. I denne aftale har de udtryk, der er nævnt i artikel 1 i overenskomsten, den betydning, der er tillagt dem i den artikel.

Artikel 2

Forbindelsesorganer

1. De følgende er udpeget som forbindelsesorganer i henhold til artikel 24, bogstav d), i overenskomsten

For så vidt angår Danmark:

Vedrørende
tillægspension:

Arbejdsmarkedets Tillægspension

I alle andre situationer:

Den Sociale Sikringsstyrelse

For så vidt angår New Zealand:

International Affairs Office of the New Zealand Income Support Service, Wellington

2. De kontraherende staters forbindelsesorganer aftaler de nødvendige blanketter til gennemførelse af overenskomsten og denne administrative aftale.

3. Forbindelsesorganerne kan aftale supplerende administrative procedurer, der skal anvendes ved gennemførelse af overenskomsten.

Artikel 3

Kompetente institutioner

1. De kompetente institutioner, jf. artikel 1, bogstav b), i overenskomsten er opført i bilaget til denne aftale.

2. De kompetente institutioner kan korrespondere direkte med hinanden og med de berørte personer.

AFSNIT II

Gennemførelse af afsnit II i overenskomsten
Den lovgivning der skal anvendes

Artikel 4

Udstationering

1. Ved udstationering i henhold til overenskomstens artikel 7, stk. 1, bogstav a), 1. punktum, afgiver den kompetente institution, på anmodning, en attestation af fastsat varighed, til dokumentation for at arbejdstageren og arbejdsgiveren med hensyn til den arbejdsopgave, der er tale om, forbliver omfattet af denne stats lovgivning. Udstationeringsattestationen afgives på en blanket, jf. artikel 2 i denne aftale.

2. Arbejdstageren skal, på anmodning, aflevere et eksemplar af den blanket, der er udstedt i henhold til stk. 1, til den kompetente institution i den kontraherende stat, som arbejdstageren er udstationeret til.

3. Samtykke til at forblive omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvorfra en arbejdstager er udstationeret, som nævnt i overenskomstens artikel 7, stk. 1, bogstav a), 2. punktum, skal indhentes af arbejdsgiveren gennem den kompetente institution i den kontraherende stat, hvis lovgivning fortsat skal finde anvendelse.

Samtykke gives

 

i Danmark af

Den Sociale Sikringsstyrelse

   

i New Zealand af

International Affairs Office of the New Zealand Income Support Service.

4. Samtykke indføres i udstationeringsblanketten, der er udstedt i henhold til stk. 1.

AFSNIT III

Gennemførelse af afsnit III og IV i overenskomsten

Artikel 5

Indgivelse af ansøgning

1. Ansøgning om pensioner eller ydelser skal indgives til den kompetente institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren har bopæl, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er fastlagt i denne administrative aftale samt i den lovgivning, som administreres af denne institution.

2. Når det fremgår af en ansøgning, der er indgivet til en kompetent institution i en af de kontraherende stater om ydelser efter denne stats lovgivning, at ansøgeren har været omfattet af lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal ansøgningen ligeledes betragtes som en ansøgning om ydelser efter sidstnævnte stats lovgivning. Datoen for indgivelse af ansøgningen til den nævnte institution anses tillige for at være dato for indgivelse af ansøgning til institutionen i den anden kontraherende stat.

Artikel 6

Behandling af ansøgninger

1. Den kompetente institution i en af de kontraherende stater, som modtager en ansøgning om ydelser efter den anden kontraherende stats lovgivning, skal uden ophold sende ansøgningsskemaet til den kompetente institution i den anden kontraherende stat.

2. Den kompetente institution i førstnævnte kontraherende stat skal sammen med ansøgningsskema fremsende al tilgængelig dokumentation, som sidstnævnte institution måtte kræve for at fastslå ansøgerens rettigheder.

I tilfælde af ansøgning om en ydelse fra New Zealand skal dokumentationen - afhængig af omstændighederne - indeholde:

a) bekræftelse af cpr.nr. for ansøgeren, ansøgerens ægtefælle eller samlever og for børn der forsørges af ansøgeren,

b) kopi af dødsattest for ansøgerens ægtefælle eller samlever og

c) bekræftelse - fremskaffet af ansøgeren - på vedkommendes danske eller newzealandske bankkonto, kontonummer, navn og adresse på banken, samt navn på kontoindehavere.

3. Den kompetente institution i en kontraherende stat skal på en blanket angive krav om tilbageholdelse af efterbetalinger i henhold til artikel 30 i overenskomsten, og den kompetente institution i den anden kontraherende stat skal, umiddelbart efter at der er truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse, udbetale de efterbetalinger, som tilbageholdes, til førstnævnte kompetente institution.

4. Efterbetalinger fra en kontraherende stat til den anden kontraherende stat indbetales til en bankkonto, som angives af sidstnævnte kontraherende stat, og som er beliggende på denne stats område.

5. Når der er truffet afgørelse efter den lovgivning, der skal anvendes, skal den kompetente institution underrette ansøgeren herom og samtidig oplyse om procedurer for revurdering og anke samt om tidsfrister efter denne institutions lovgivning. Den kompetente institution skal desuden på en blanket underrette den kompetente institution i den anden kontraherende stat om afgørelsen.

6. Når der anmodes derom, skal den kompetente institution i en af de kontraherende stater fremskaffe bekræftede indkomstoplysninger vedrørende en person, der ansøger om en pension efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, og vedrørende denne persons ægtefælle eller samlever.

7. De kompetente institutioner underretter hinanden på en blanket om tilkendelse, ændring, suspension eller inddragelse af pensioner eller ydelser efter overenskomsten.

AFSNIT IV

Forskellige bestemmelser

Artikel 7

Lægeundersøgelser

1. Den kompetente institution i en kontraherende stat skal, inden for de betingelser og grænser, som er fastlagt i den lovgivning, som den administrerer, på anmodning forsyne forbindelsesorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat med enhver tilgængelig lægelig eller anden dokumentation for en ansøgers eller ydelsesmodtagers invaliditet.

2. Når den kompetente institution i en af de kontraherende stater kræver, at en ansøger eller ydelsesmodtager, som har ophold eller bopæl på den anden kontraherende stats område, skal gennemgå yderligere lægelig undersøgelse, skal den sidstnævnte kompetente institution, på anmodning fra den kompetente institution i den førstnævnte stat, sørge for, at undersøgelsen bliver gennemført i overensstemmelse med de bestemmelser, den administrerer. Resultatet af undersøgelsen skal afgives på en blanket, jf. artikel 2 i denne aftale.

3. De udgifter, der opstår som følge af anvendelsen af stk. 2, refunderes så hurtigt som muligt, efter modtagelse af detaljeret opgørelse over omkostningerne.

Artikel 8

Administrativ kontrol

1. Når en ansøger om eller modtager af en ydelse, der skal udbetales i henhold til lovgivningen i en af de kontraherende stater, opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, skal en administrativ kontrol udføres - såfremt den kompetente institution anmoder derom - enten gennem forbindelsesorganerne eller direkte gennem den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat, på hvis område ansøgeren eller ydelsesmodtageren opholder sig eller har bopæl, i henhold til lovgivningen i sidstnævnte kontraherende stat. Denne kontrol udføres vederlagsfrit.

2. Når der anmodes derom, skal den kompetente institution i en af de kontraherende stater fremskaffe indkomstoplysninger om en person, som modtager en pension efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, og vedrørende denne persons ægtefælle eller samlever.

Artikel 9

Udbetaling af ydelser

1. Newzealandske ydelser udbetales direkte til modtagerens bankkonto i New Zealand eller i udlandet.

2. Danske pensioner udbetales direkte til modtagerens bankkonto i Danmark eller ved check.

3. De kontraherende stater kan aftale andre udbetalingsmåder.

Artikel 10

Tilbagesøgning af for meget betalte beløb

1. Den kompetente institution i en kontraherende stat underretter den kompetente institution i den anden kontraherende stat, når der er udbetalt et beløb, som er højere end det beløb, som modtageren havde ret til i henhold til artikel 30 i overenskomsten. Underretning sker på en blanket, hvor der angives navn, adresse og fødselsdato på den person, der har modtaget det beløb, som er udbetalt for meget, og desuden angives størrelsen af det beløb, som kræves tilbagebetalt.

2. Ved udgangen af september måned hvert år overfører hver kompetent institution til den anden kompetente institution de beløb, som er tilbagebetalt i henhold til stk. 1 i løbet af det seneste år, og fremsender samtidig et skema, der angiver

a) navn, adresse og fødselsdato på de personer, der har modtaget beløb, der er udbetalt for meget,

b) størrelsen af de beløb, som er krævet tilbagebetalt, af den anden kompetente institution,

c) størrelsen af de beløb, som faktisk er tilbagebetalt af hver beløbsmodtager.

Artikel 11

Leveattester

1. Forbindelsesorganerne og de kompetente institutioner skal bistå hinanden med hensyn til bekræftelse af identiteten af personer, der modtager pensioner eller ydelser efter overenskomsten eller på anden måde, og ved udfærdigelse af leveattester udstedt af de respektive kompetente institutioner og forbindelsesorganer.

Artikel 12

Statistiske oplysninger

De kompetente institutioner skal årligt udveksle statistiske oplysninger om de ydelser, som er udbetalt til personer, der har bopæl på den anden kontraherende stats område. Udveksling af statitik for hvert år finder sted ved udgangen af januar måned det følgende år. Statistikken skal indeholde oplysning om antallet af ydelsesmodtagere og det totale antal ydelser angivet ved type af ydelse.

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Denne administrative aftale har virkning fra samme dato som overenskomsten træder i kraft og har samme varighed som overenskomsten.

Udfærdiget i to eksemplarer i Wellington, den 6. maj 1997, på engelsk og dansk, som begge har samme gyldighed.

Kris Lund-Jensen

For socialministeren

Margaret Bazley

For generaldirektøren for social velfærd

BILAG

Kompetente institutioner

Artikel 1, bogstav b) i overenskomsten
Artikel 3 i den administrative aftale

A. DANMARK

1. Social pension

For ansøgere med bopæl i Danmark:
Ansøgerens
bopælskommune.

For ansøgere med bopæl
uden for Danmark:
Den Sociale
Sikringsstyrelse
Landemærket 11
1119 København K

2. ATP

Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

B. NEW ZEALAND

1. Ydelser

International Affairs Office
of the New Zealand
Income Support Service,
Wellington, New Zealand

Overenskomsten trådte i kraft den 1. oktober 1997.

 

Udenrigsministeriet, den 7. januar 1999

Niels Helveg Petersen