Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
protokol nr. 11 af 11. maj 1994 til Den europæiske Konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
vedrørende omstrukturering af konventionens kontrolsystem

 

 

I henhold til kgl. resolution af 4. juli 1996, og efter at Folketinget med vedtagelse af lov nr. 1080 af 20. december 1995 om ændring af lov om Den europæiske Menneskerettighedskonvention havde meddelt sit samtykke dertil, har Danmark ratificeret en den 11. maj 1994 i Strasbourg undertegnet ellevte protokol til Den europæiske Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 11. juni 1953 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 120 og nr. 127 af 10. oktober 1996, Lovtidende C.

Protokollen med tillæg har følgende ordlyd:

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos Europarådets generalsekretær den 18. juli 1996. Efter at være blevet ratificeret eller tiltrådt af alle konventionens parter er protokollen i medfør af artikel 4 trådt i kraft den 1.

november 1998.

Bilag 4

Protokol nr. 11 til Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder, der omstrukturerer det kontrolsystem, som konventionen har etableret

Europarådets medlemsstater, der har undertegnet denne protokol til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950 (i det følgende omtalt som "konventionen"), og som

i betragtning af det påtrængende behov for at omstrukturere det kontrolsystem, der er i henhold til konventionen med henblik på at opretholde og forbedre dens effektivitet til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, hovedsageligt under hensyntagen til det stigende antal klager og det voksende antal medlemmer i Europarådet,

under hensyn til, at det derfor er ønskeligt at ændre visse bestemmelser i konventionen med henblik på at erstatte den nuværende europæiske Menneskerettighedskommission og -Domstol med en ny, permanent domstol,

under henvisning til resolution nr. 1 der blev vedtaget på Den europæiske Ministerkonference om Menneskerettigheder, der blev afholdt i Wien den 19. og 20. marts 1985,

under henvisning til rekommendation 1194 (1992), der blev vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 6. oktober 1992,

under henvisning til den beslutning, der i Wien-erklæringen af 9. oktober 1993 blev taget af Europarådets medlemsstaters stats- og regeringschefer med henblik på en reform af konventionens kontrolsystem,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Den eksisterende tekst i konventionens afsnit II til IV (artikel 19 til 56) og protokol nr. 2, som giver Den europæiske Menneskerettighedsdomstol kompetence til at afgive rådgivende udtalelser, erstattes af følgende afsnit II i konventionen (artiklerne 19 til 51):

"Afsnit II - Den europæiske Menneskerettighedsdomstol

Artikel 19 - Oprettelse af Domstolen

For at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, de høje kontraherende parter har påtaget sig ved denne konvention og de dertil knyttede protokoller, skal der oprettes en Menneskerettighedsdomstol i det følgende benævnt "Domstolen". Den skal fungere på permanent basis.

Artikel 20 - Dommernes antal

Domstolen skal bestå af et antal dommere, der svarer til antallet af de høje kontraherende parter.

Artikel 21- Kriterier for valg til dommer

1 Dommerne skal nyde den højeste moralske anseelse og må enten besidde de kvalifikationer, der kræves for udnævnelse til høje juridiske embeder, eller være retskyndige af anerkendt sagkundskab.

2 Dommerne har sæde i Domstolen som individuelle personer.

3 Under deres embedsperiode må dommerne ikke påtage sig noget hverv, som er uforeneligt med deres uafhængighed og upartiskhed eller med kravene til et fuldtidsembede. Alle spørgsmål, der udspringer af anvendelsen af denne bestemmelse, afgøres af Domstolen.

Artikel 22 - Valg af dommere

1 Dommerne vælges af Den parlamentariske Forsamling med hensyn til hver af de høje kontraherende parter ved flertal på grundlag af en liste over tre kandidater, der er opstillet af den høje kontraherende part.

2 Samme fremgangsmåde følges ved supplering af Domstolen ved tiltrædelse af nye høje kontraherende parter og ved besættelse af pladser, der måtte blive ledige.

Artikel 23 - Embedsperiode

1 Dommerne vælges for et tidsrum af 6 år. De kan genvælges. For halvdelen af de dommere, der vælges ved første valg, ophører embedsperioden dog efter 3 år.

2 De dommere, hvis embedsperiode ophører efter udløbet af begyndelsesperioden på 3 år, vælges ved lodtrækning, der foretages af Europarådets generalsekretær umiddelbart efter, at de er blevet valgt.

3 For i videst muligt omfang at sikre, at embedsperioden for halvdelen af dommerne fornys hvert tredje år, kan Den parlamentariske Forsamling før et forestående valg bestemme, at embedsperioden for en eller flere af dommerne, som skal vælges, skal være en anden end 6 år, dog ikke over 9 og ikke under 3 år.

4 Når det drejer sig om embedsperioden for mere end en dommer, og Den parlamentariske Forsamling anvender bestemmelsen i foregående stykke, skal Europarådets generalsekretær umiddelbart efter valget fordele de enkelte embedsperioder ved lodtrækning.

5 En dommer, der vælges i stedet for en dommer, hvis embedsperiode ikke er udløbet, skal beklæde embedet for den resterende del af forgængerens embedsperiode.

6 Dommernes embedsperioder udløber, når de fylder 70 år.

7 Dommerne skal beklæde embedet, indtil andre er valgt i deres sted. De skal imidlertid fortsætte med at behandle sager, som de allerede har påbegyndt.

Artikel 24 - Afskedigelse

En dommer kan ikke afskediges fra sit embede, medmindre de øvrige dommere med et flertal på to tredjedele beslutter, at han ikke mere opfylder de krævede betingelser.

Artikel 25 - Justitskontor og juridiske sekretærer

Domstolen har et justitskontor, hvis funktioner og organisation bestemmes i Domstolens regler. Domstolen bistås af juridiske sekretærer.

Artikel 26 - Domstolen i plenum

Domstolen i plenum

a) vælger sin præsident og en eller to vicepræsidenter for et tidsrum af 3 år. De kan genvælges;

b) opretter kamre, der fungerer for en bestemt periode;

c) vælger præsidenterne for Domstolens kamre. Disse kan genvælges;

d) vedtager Domstolens regler; og

e) vælger en justitssekretær og en eller flere vicejustitssekretærer.

Artikel 27 - Komitéer, kamre og Storkammeret

1 Ved behandling af sager, der forelægges Domstolen, nedsætter Domstolen sig i komitéer på 3 dommere, i kamre på 7 dommere, og i et Storkammer på 17 dommere. Domstolens kamre nedsætter komitéer, der fungerer for en bestemt periode.

2 Der skal som ex officio medlem af kammeret og Storkammeret sidde den dommer, der er valgt for den stat, der er part i sagen, og hvis der ikke er en sådan dommer, eller han er ude af stand til at sidde som medlem, vælger vedkommende stat en person, der fungerer som dommer.

3 Storkammeret omfatter også Domstolens præsident, vicepræsidenter, præsidenterne for kamrene og andre dommere, der er valgt ifølge Domstolens regler. Når en sag appelleres til Storkammeret i medfør af artikel 43, kan ingen dommer fra det kammer, der afsagde dommen, have sæde i Storkammeret, med undtagelse af præsidenten for kammeret og den dommer, der har haft sæde for den stat, der er part i sagen.

Artikel 28 - Komitéers afvisning af klager

En komité kan ved enstemmighed beslutte at afvise en klage eller slette en klage fra listen over anmeldte klager, som er indbragt i medfør af artikel 34, hvis en sådan beslutning kan træffes uden yderligere behandling. En sådan beslutning er endelig.

Artikel 29 - Kamres beslutninger om klagers antagelse til behandling og stillingtagen til klagens grundlag

1 Hvis der ikke tages beslutning i medfør af artikel 28, tager et kammer beslutning om, hvorvidt individuelle klager, der indbringes i henhold til artikel 34, skal antages til behandling og tager stilling til klagens grundlag.

2 Et kammer tager beslutning om, hvorvidt mellemstatslige klager, der indbringes i henhold til artikel 33, skal antages til behandling, og tager stilling til klagens grundlag.

3 Beslutningen om sagens antagelse til behandling tages separat, medmindre Domstolen i særlige tilfælde træffer anden beslutning.

Artikel 30 - Afgivelse af jurisdiktion til Storkammeret

Hvis der i en sag, der verserer i et kammer, opstår et væsentligt spørgsmål, der berører fortolkningen af konventionen eller de dertil knyttede protokoller, eller hvis løsningen af et spørgsmål i kammeret kan få et resultat, der er uforeneligt med en dom, der tidligere er afsagt af Domstolen, kan kammeret på ethvert tidspunkt, før den afsiger sin dom, afgive sin jurisdiktion til Storkammeret, medmindre en af sagens parter rejser indsigelse herimod.

Artikel 31 - Storkammerets beføjelser

Storkammeret

a) afgør klager, der indgives enten i medfør af artikel 33 eller artikel 34, når et kammer har afgivet sin jurisdiktion i medfør af artikel 30, eller hvis sagen er blevet henvist til det i medfør af artikel 43, og

b) behandler anmodninger om rådgivende udtalelser, der er forelagt i medfør af artikel 47.

Artikel 32 - Domstolens kompetence

1 Domstolens kompetence udstrækker sig til alle sager vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne konvention og de dertil knyttede protokoller, som indbringes for den i medfør af artikel 33, 34 og 47.

2 Domstolen afgør selv tvistigheder med hensyn til sin kompetence.

Artikel 33 - Mellemstatslige sager

Enhver af de høje kontraherende parter kan indbringe ethvert påstået brud på konventionens og de dertil knyttede protokollers bestemmelser foretaget af en anden høj kontraherende part.

Artikel 34 - Individuelle klager

Domstolen kan modtage klager fra enhver person, enhver ikke-statslig organisation eller gruppe af enkeltpersoner, der hævder at være blevet krænket af en af de høje kontraherende parter i de rettigheder, der er anerkendt ved denne konvention eller de dertil knyttede protokoller. De høje kontraherende parter forpligter sig til ikke på nogen måde at lægge hindringer i vejen for den effektive udøvelse af denne ret.

Artikel 35 - Kriterier for antagelse til behandling i realiteten

1 Domstolen må kun optage sagen til behandling, når alle nationale retsmidler er blevet udtømt i overensstemmelse med de af folkeretten almindeligt anerkendte regler, og inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, den endelige afgørelse blev truffet.

2 Domstolen må ikke behandle nogen individuel klage efter artikel 34, som

a) er anonym, eller

b) i det væsentlige er identisk med en sag, der allerede er blevet undersøgt af Domstolen eller allerede har været underkastet anden form for international undersøgelse eller afgørelse, og som ikke indeholder nye oplysninger af betydning.

3 Domstolen skal afvise en klage, der forelægges den i henhold til artikel 34, når den anser den for uforenelig med bestemmelserne i nærværende konvention eller de dertil knyttede protokoller, for åbenbart ugrundet eller for at være misbrug af klageadgangen.

4 Domstolen skal afvise enhver klage, som den anser for uforenelig med denne artikel. Den kan gøre dette på ethvert trin i proceduren.

Artikel 36 - Tredjeparts intervention

1 I alle sager, der er forelagt et kammer eller Storkammeret, har en høj kontraherende part, som har en af sine statsborgere som klager, ret til at afgive skriftlige bemærkninger og til at deltage i høringer.

2 Domstolens præsident kan, af hensyn til en retfærdig rettergang, opfordre enhver høj kontraherende part, som ikke er part i sagen, eller enhver impliceret person, som ikke er klageren, til at afgive skriftlige bemærkninger eller til at deltage i høringer.

Artikel 37 - Sletning af klager fra listen

1 Domstolen kan på ethvert tidspunkt i sagsbehandlingen beslutte at slette en klage af sagslisten, såfremt det på baggrund af omstændighederne findes, at

a) klageren ikke har til hensigt at forfølge sin klage, eller

b) sagen er blevet løst, eller

c) det i øvrigt efter Domstolens opfattelse ikke længere er begrundet at fortsætte behandlingen af klagen.

Domstolen skal dog fortsætte behandlingen af en klage, hvis respekten for menneskerettighederne som defineret i konventionen og de dertil knyttede protokoller tilsiger det.

2 Domstolen kan beslutte at genoptage en klage på sin sagsliste, hvis den mener, at omstændighederne berettiger en sådan fremgangsmåde.

Artikel 38 - Behandling af sagen og proceduren ved forlig

1 Hvis Domstolen antager en sag til realitetsbehandling, skal den

a) fortsætte behandlingen af klagen sammen med parternes repræsentanter og om nødvendigt foranstalte en undersøgelse, til hvis effektive gennemførelse vedkommende stater skal stille alle nødvendige midler til rådighed,

b) stille sig til rådighed for vedkommende parter med det formål at opnå et forlig på grundlag af respekt for menneskerettighederne som defineret i konventionen og de dertil knyttede protokoller.

2 Proceduren i henhold til stykke 1.b er fortrolig.

Artikel 39 - Opnåelse af forlig

Hvis der opnås et forlig, skal Domstolen slette sagen af sin sagsliste ved en afgørelse, som indskrænker sig til en kort konstatering af kendsgerningerne og den løsning, der er opnået.

Artikel 40 - Offentlige høringer og adgang til dokumenter

1 Høringer er offentlige, medmindre Domstolen i særlige tilfælde bestemmer andet.

2 Dokumenter, der deponeres hos justitssekretæren, skal være tilgængelige for offentligheden, medmindre Domstolens præsident træffer anden beslutning.

Artikel 41 - Passende erstatning

Hvis Domstolen finder, at der er sket en krænkelse af konventionen eller de dertil knyttede protokoller, og hvis vedkommende høje kontraherende parts interne ret kun tillader delvis skadesløsholdelse, skal Domstolen om nødvendigt tilkende den forurettede part passende erstatning.

Artikel 42 - Domme afsagt af kamre

Domme afsagt af kamre bliver endelige i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 44, stk. 2.

Artikel 43 - Henvisning til Storkammeret

1 Indenfor en periode på 3 måneder fra datoen for den dom, der er afsagt af et kammer, kan enhver part i sagen undtagelsesvis anmode om, at sagen henvises til Storkammeret.

2 Et udvalg på 5 af Storkammerets dommere skal godkende anmodningen, hvis sagen rejser et væsentligt spørgsmål, der berører fortolkningen eller anvendelsen af konventionen eller de dertil knyttede protokoller, eller et væsentligt emne af generel vigtighed.

3 Hvis udvalget godkender anmodningen, skal Storkammeret afgøre sagen ved afsigelse af en dom.

Artikel 44 - Endelige domme

1 En dom afsagt af Storkammeret er endelig.

2 En dom afsagt af et kammer bliver endelig

a) hvis parterne erklærer, at de ikke vil anmode om, at sagen henvises til Storkammeret, eller

b) 3 måneder efter datoen for dommen, hvis der ikke er anmodet om henvisning af sagen til Storkammeret, eller

c) hvis Storkammerets udvalg afviser anmodningen om henvisning i henhold til artikel 43.

3 Den endelige dom skal offentliggøres.

Artikel 45 - Begrundelser for domme og afgørelser

1 Både domme og afgørelser, om hvorvidt klager kan antages til behandling eller ej, skal ledsages af grunde.

2 Hvis en dom helt eller delvis ikke giver udtryk for dommernes enstemmige mening, er enhver dommer berettiget til at afgive særskilt votum.

Artikel 46 - Dommes bindende kraft og fuldbyrdelse

1 De høje kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter Domstolens endelige afgørelse i enhver sag, som de er parter i.

2 Domstolens endelige afgørelse oversendes til Ministerkomitéen, der skal overvåge dens fuldbyrdelse.

Artikel 47 - Rådgivende udtalelser

1 På Ministerkomitéens anmodning kan Domstolen afgive rådgivende udtalelser om juridiske spørgsmål vedrørende fortolkningen af konventionen og de til denne knyttede protokoller.

2 Sådanne udtalelser kan ikke vedrøre noget spørgsmål om indholdet eller rækkevidden af de rettigheder og friheder, som fastsættes i konventionens afsnit I og i de til konventionen knyttede protokoller, og heller ikke andre spørgsmål, som Domstolen eller Ministerkomitéen måtte skulle tage stilling til som følge af et i henhold til konventionen iværksat retsskridt.

3 Ministerkomitéens beslutning om at anmode Domstolen om en rådgivende udtalelse kræver et flertal af de repræsentanter, som har ret til at sidde i komitéen.

Artikel 48 - Domstolens rådgivende kompetence

Domstolen afgør, om en anmodning fra Ministerkomitéen om en rådgivende udtalelse falder ind under dens kompetence, således som denne er fastlagt i artikel 47.

Artikel 49 - Begrundelse for rådgivende udtalelser

1 Domstolens rådgivende udtalelser skal ledsages af grunde.

2 Såfremt den rådgivende udtalelse helt eller delvis ikke giver udtryk for dommernes enstemmige mening, er enhver af dommerne berettiget til at afgive særskilt votum.

3 Domstolens rådgivende udtalelser oversendes til Ministerkomitéen.

Artikel 50 - Domstolens udgifter

Udgifterne til Domstolen udredes af Europarådet.

Artikel 51 - Dommernes privilegier og immuniteter

Dommerne har under udøvelsen af deres hverv ret til de privilegier og immuniteter, der omhandles i artikel 40 i Europarådets statut og i de overenskomster, der er indgået i henhold hertil."

Artikel 2

1 Konventionens afsnit V bliver til konventionens afsnit III. Konventionens artikel 57 bliver til konventionens artikel 52. Konventionens artikel 58 og 59 ophæves, og konventionens artikel 60 til 66 bliver til henholdsvis konventionens artikel 53 til 59.

2 Konventionens afsnit I har overskriften "Rettigheder og friheder", og konventionens nye afsnit III har overskriften "Forskellige bestemmelser". Konventionens artikel 1 til 18 og de nye artikler 52 til 59 forsynes med de i tillægget til denne protokol anførte overskrifter.

3 I den nye artikel 56 indsættes i stk. 1 ordene ", under forbehold af denne artikels stk. 4" efter ordet "skal". I stk. 4 erstattes ordene "Kommissionens kompetence til at modtage klager" og "i overensstemmelse med artikel 25 i denne konvention" med henholdsvis ordene "Domstolens kompetence til at modtage klager" og "som fastsat i konventionens artikel 34". I den nye artikel 58, stk. 4, erstattes ordene "artikel 63" med ordene "artikel 56".

4 Den til konventionen knyttede protokol ændres som følger:

a) Artiklerne forsynes med de i tillægget til nærværende protokol anførte overskrifter, og

b) I artikel 4, sidste sætning, erstattes ordene "artikel 63" med ordene "artikel 56".

5 Protokol nr. 4 ændres som følger:

a) Artiklerne forsynes med de i tillægget til nærværende protokol anførte overskrifter.

b) I artikel 5, stk. 3, erstattes ordene "artikel 63" med ordene "artikel 56", og der tilføjes et nyt stykke 5, som lyder:
Enhver stat, der har afgivet en erklæring i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 eller 2, kan når som helst derefter på et eller flere af de områders vegne, som erklæringen omfatter, erklære, at den anerkender Domstolens kompetence til at modtage klager fra personer, ikke-statslige organisationer eller grupper af enkeltpersoner som fastsat i konventionens artikel 34 vedrørende alle eller nogen af artiklerne 1 til 4 i denne protokol

c) Stk. 2 i art. 6 ophæves.

6 Protokol nr. 6 ændres som følger:

a) Artiklerne forsynes med de i tillægget til nærværende protokol anførte overskrifter, og

b) I artikel 4 erstattes ordene "artikel 64" med ordene "artikel 57".

7 Protokol nr. 7 ændres som følger:

a) Artiklerne forsynes med de i tillægget til nærværende protokol anførte overskrifter, og

b) I artikel 6, stk. 4, erstattes ordene "artikel 63" med ordene "artikel 56", og der tilføjes et nyt stykke 6, som lyder:
Enhver stat, der har afgivet en erklæring i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 eller 2, kan når som helst derefter på et eller flere af de områders vegne, som erklæringen omfatter, erklære, at den anerkender Domstolens kompetence til at modtage klager fra personer, ikke-statslige organisationer eller grupper af enkeltpersoner som fastsat i konventionens artikel 34 vedrørende artiklerne 1 til 5 i denne protokol.

c) Stk. 2 i artikel 7 ophæves.

8 Protokol nr. 9 ophæves.

Artikel 3

1 Denne protokol er åben for undertegnelse af de af Europarådets medlemsstater, der har undertegnet konventionen; de kan udtrykke deres samtykke til at være bundet ved

a) undertegnelse uden forbehold med hensyn til ratifikation, accept eller godkendelse, eller

b) undertegnelse med forbehold af ratifikation, accept eller godkendelse, efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse.

2 Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Artikel 4

Denne protokol træder i kraft på førstedagen i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på et år efter den dato, hvor alle konventionens parter har udtrykt deres samtykke til at blive bundet af protokollen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3. Valg af nye dommere kan finde sted, og alle andre nødvendige skridt kan tages til nedsættelse af den nye Domstol i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol fra den dato, hvor alle konventionens parter har udtrykt deres samtykke til at blive bundet af protokollen.

Artikel 5

1 Uden præjudice for bestemmelserne i stk. 3 og 4 neden for udløber embedsperioderne for dommerne, medlemmerne af Kommissionen, justitssekretæren og vicejustitssekretærerne på den dato, hvor denne protokol træder i kraft.

2 Klager, der verserer for Kommissionen, og som ikke er blevet antaget til behandling på den dato, hvor denne protokol træder i kraft, skal behandles af Domstolen i overensstemmelse med denne protokols bestemmelser.

3 Klager, der er blevet antaget til behandling på den dato, hvor denne protokol træder i kraft, skal fortsat behandles af Kommissionens medlemmer indenfor et tidsrum af et år derefter. Alle klager, hvis behandling ikke er afsluttet indenfor det nævnte tidsrum, skal overgives til Domstolen, som derefter behandler dem som sager, der er blevet antaget til behandling i overensstemmelse med denne protokols bestemmelser.

4 Hvad angår klager, hvor Kommissionen, efter at denne protokol er trådt i kraft, har udarbejdet en rapport i overensstemmelse med konventionens tidligere artikel 31, overgives denne rapport til sagens parter, som ikke har tilladelse til at offentliggøre den. I overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne protokol trådte i kraft, kan en sag henvises til Domstolen. Udvalget under Storkammeret bestemmer, om et af kamrene eller Storkammeret skal træffe afgørelse i sagen. Hvis sagen afgøres af et kammer, er kammerets afgørelse endelig. Sager, der ikke henvises til Domstolen, skal behandles af Ministerkomitéen, som fungerer i overensstemmelse med bestemmelserne i den tidligere artikel 32 i konventionen.

5 Sager, der verserer for Domstolen, og som ikke er blevet afgjort på den dato, hvor denne protokol træder i kraft, skal overgives til Domstolens Storkammer, som behandler dem i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

6 Sager, der verserer for Ministerkomitéen, og som ikke er blevet afgjort i henhold til konventionens tidligere artikel 32 på den dato, hvor denne protokol træder i kraft, skal færdigbehandles af Ministerkomitéen, der fungerer i overensstemmelse med nævnte artikel.

Artikel 6

Hvis en høj kontraherende part har udstedt en erklæring om, at den anerkender Kommissionens kompetence eller Domstolens jurisdiktion i henhold til konventionens tidligere artikel 25 eller 46 med hensyn til sager, der opstår eller er baseret på kendsgerninger, der er opstået, efter en sådan erklæring, bevarer denne begrænsning sin gyldighed for Domstolens jurisdiktion under denne protokol.

Artikel 7

Europarådets generalsekretær skal underrette alle Europarådets medlemsstater om:

a) enhver undertegnelse;

b) deponeringen af ethvert ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument;

c) datoen for ikrafttræden af nærværende protokol eller af nogen af dens bestemmelser i overensstemmelse med artikel 4, og

d) enhver anden handling, notifikation eller meddelelse i forbindelse med denne protokol.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt befuldmægtigede dertil, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Strasbourg den 11. maj 1994 på engelsk og fransk, idet begge tekster skal have samme gyldighed, i et enkelt eksemplar, som skal deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets generalsekretær skal fremsende bekræftede eksemplarer til hver af Europarådets medlemsstater.

 

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos Europarådets generalsekretær den 18. juli 1996. Efter at være blevet ratificeret eller tiltrådt af alle konventionens parter er protokollen i medfør af artikel 4 trådt i kraft den 1. november 1998.

»Nederlandene har afgivet erklæring om, at protokollen godkendes for så vidt angår Kongeriget i Europa, De Nederlandske Antiller og Aruba.

Storbritannien har afgivet erklæring om, at protokollen ratificeres på vegne af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey samt øen Man.«

Tillæg

Artikeloverskrifter der skal indsættes i teksten til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og de dertil knyttede protokoller*

Artikel 1 - Pligt til at respektere menneskerettighederne

Artikel 2 - Ret til livet

Artikel 3 - Forbud mod tortur

Artikel 4 - Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

Artikel 5 - Ret til frihed og sikkerhed

Artikel 6 - Ret til retfærdig rettergang

Artikel 7 - Ingen straf uden retsregel

Artikel 8 - Ret til respekt for privatliv og familieliv

Artikel 9 - Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed

Artikel 10 - Ytringsfrihed

Artikel 11 - Forsamlings- og foreningsfrihed

Artikel 12 - Ret til at indgå ægteskab

Artikel 13 - Adgang til effektive retsmidler

Artikel 14 - Forbud mod diskriminering

Artikel 15 - Fravigelse af forpligtelser under offentlige faretilstande

Artikel 16 - Indskrænkninger i udlændinges politiske virke

Artikel 17 - Forbud mod misbrug af rettigheder

Artikel 18 - Begrænsninger i brug af indskrænkninger i rettigheder

[. . .]

Artikel 52 - Anmodning om oplysninger fra generalsekretæren

Artikel 53 - Sikring af eksisterende menneskerettigheder

Artikel 54 - Ministerkomitéens beføjelser

Artikel 55 - Udelukkelse af andre midler til afgørelse af tvister

Artikel 56 - Anvendelsesområder

Artikel 57 - Forbehold

Artikel 58 - Opsigelse

Artikel 59 - Undertegnelse og ratifikation

Protokol

Artikel 1 - Beskyttelse af ejendom

Artikel 2 - Ret til uddannelse

Artikel 3 - Ret til frie valg

Artikel 4 - Anvendelsesområder

Artikel 5 - Forhold til konventionen

Artikel 6 - Undertegnelse og ratifikation

Protokol nr. 4

Artikel 1 - Forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld

Artikel 2 - Frihed til valg af opholdssted

Artikel 3 - Forbud mod udvisning af egne statsborgere

Artikel 4 - Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

Artikel 5 - Anvendelsesområde

Artikel 6 - Forhold til konventionen

Artikel 7 - Undertegnelse og ratifikation

Protokol nr. 6

Artikel 1 - Afskaffelse af dødsstraf

Artikel 2 - Dødsstraf i krigstid

Artikel 3 - Forbud mod fravigelser

Artikel 4 - Forbud mod forbehold

Artikel 5 - Anvendelsesområde

Artikel 6 - Forhold til konventionen

Artikel 7 - Undertegnelse og ratifikation

Artikel 8 - Ikrafttræden

Artikel 9 - Deponering

Protokol nr. 7

Artikel 1 - Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Artikel 2 - Ret til appel i straffesager

Artikel 3 - Erstatning ved fejlagtig domfældelse

Artikel 4 - Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange

Artikel 5 - Ægtefællers lige rettigheder

Artikel 6 - Anvendelsesområde

Artikel 7 - Forhold til konventionen

Artikel 8 - Undertegnelse og ratifikation

Artikel 9 - Ikrafttræden

Artikel 10 - Deponering

*) Der er allerede sat overskrifter over de nye artikler 19 til 51 i konventionen i medfør af nærværende protokol.

Udenrigsministeriet, den 25. februar 1999

Niels Helveg Petersen