Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 24. november 1998 med Republikken Polen om arbejdstilladelse
til pårørende til ansatte i den danske og polske statsadministration

 

Ved noteveksling af 18. og 24. november 1998 er der i Warszawa indgået aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til ansatte i den polske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Danmark, og pårørende til ansatte i den danske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Polen.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Warszawa

 

 

 

 

Republikken Polens Udenrigsministerium

Warszawa

Den kongelige danske ambassade bevidner det polske udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære at foreslå følgende aftale vedrørende lønnet beskæftigelse af pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

1. Den polske regering og den danske regering er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der officielt arbejder på en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller ved en international organisation i det andet land, kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at nationale interesser respekteres. Den nævnte tilladelse kan nægtes, såfremt den nationale sikkerhed påvirkes.

Denne aftale giver ikke arbejdstageren andre rettigheder end dem, der følger direkte af ansættelsesforholdet.

2. I denne aftale betyder »pårørende«:

a) ægtefælle

b) ugifte hjemmeboende børn under 21 år eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt og

c) ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

3. Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen, efter at have fulgt de på stedet gældende procedurer, snarest muligt meddele udsenderstatens ambassade , at den pågældende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse.

4. Hvis der, i professionen eller til aktiviteten, kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten.

5. Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse, og som er omfattet af det civile og administrative retsgrundlag i modtagerstaten. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale.

6. Såfremt en pårørende, der i henhold til Wienerkonventionen eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, nyder immunitet i sager henhørende under modtagerstatens strafferetspleje, anklages for en kriminel lovovertrædelse begået i forbindelse med den pågældendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje en skriftlig anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

7. Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, skal svare indkomstskat og socialforsikringsbidrag af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med sådan beskæftigelse i modtagerstaten.

8. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale, afslutter sit hverv i modtagerstaten, hvor han/hun er akkrediteret.

9. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre, medmindre en af parterne gennem diplomatiske kanaler vælger at opsige den. Opsigelsen vil i så fald træde i kraft 6 måneder efter modtagelsen af denne.

Den kongelige danske ambassade foreslår endvidere, at såfremt ovennævnte formuleringer kan godkendes af den polske regering, skal denne note og ministeriets bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem de to lande og træde i kraft på datoen for svarnoten.

Den kongelige danske ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre det polske udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Kongelig Dansk Ambassade

Warszawa, den 18. november 1998

REPUBLIKKEN POLENS UDENRIGSMINISTERIUM

Warszawa

Kongelig Dansk Ambassade

Warszawa

Polens Udenrigsministerium bevidner den danske ambassade sin højagtelse og har den ære at bekræfte modtagelsen af ambassadens note nr. 77/98 vedrørende lønnet beskæftigelse af pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

Som svar bekræfter Republikken Polens Udenrigsministerium, at indholdet af ambassadens note er acceptabelt for Republikken Polens regering, og at ambassadens note sammen med nærværende svar udgør en aftale mellem vore to regeringer i så henseende.

Denne forståelse træder i kraft dags dato og kaldes fremover aftalen mellem Kongeriget Danmark og Republikken Polen vedrørende lønnet beskæftigelse af pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

Republikken Polens Udenrigsministerium benytter denne lejlighed til på ny at forsikre den kongelige danske ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Republikken Polens Udenrigsministerium

Warszawa, den 24. november 1998

Aftalen trådte i kraft på datoen for den polske svarnote, den 24. november 1998.

 

Udenrigsministeriet, den 29. april 1999

Niels Helveg Petersen