Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
overenskomst af 18. august 1998
med Sri Lanka
om hjemsendelse af srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark

 

 

Der er ved brevveksling af 18. august 1998 i København indgået en overenskomst med Sri Lanka om hjemsendelse af srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

 

UDENRIGSMINISTERIET

KØBENHAVN

Den 18. august 1998

Hr. ambassadør,

Jeg har den ære at henvise til drøftelser mellem repræsentanter for vore to regeringer vedrørende arrangementet mellem Danmarks regering og den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering angående hjemsendelsen af srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark.

I lyset af den forståelse, der er nået under disse drøftelser, har jeg den ære på vegne af Danmarks regering at foreslå følgende med henblik på at regulere hjemsendelsen af srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark:

1. Begge parter anerkender, at srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark skal vende tilbage under sikre og værdige omstændigheder.

2. Begge parter anerkender, at den i artikel 1 omtalte hjemsendelse vil blive gennemført gradvis og i alle tilfælde ikke overstige 350 personer i det første år. Parterne vil tage dette antal op til vurdering efter forløbet af et år fra datoen for denne brevveksling. Srilankanske statsborgere, som vender hjem under anvendelse af deres gyldige oprindelige pas udstedt af den kompetente srilankanske myndighed, vil ikke blive medregnet i dette antal.

3. Sri Lankas regering vil modtage personer, som de danske myndigheder beslutter at tilbagesende, forudsat at der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at disse personer rent faktisk er statsborgere i Sri Lanka. De danske myndigheder skal sikre, at vedhæftede spørgeskema bliver udfyldt så udførligt som muligt med hensyn til hver enkelt, der skal tilbagesendes, herunder også personer, der skal tilbagesendes, men som nægter at medvirke i denne proces. Med hensyn til sådanne personer, der skal tilbagesendes, hvis srilankanske statsborgerskab er blevet fastslået, vil de srilankanske myndigheder forud for deres afrejse udstede gyldige rejsedokumenter, såsom pas eller andet identitetsdokument, efter den kompetente srilankanske myndigheds beslutning.

4. Parterne vil rådføre sig med hinanden, når som helst der foreligger tvingende omstændigheder, som gør det nødvendigt at overveje yderligere foranstaltninger til gennemførelsen af dette arrangement.

5. Efter afslutningen af brevvekslingen mellem den danske udenrigsminister og ambassadøren for den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka vil de to landes kompetente myndigheder inden for rammerne af dette arrangement gensidigt udarbejde de nødvendige praktiske forholdsregler med henblik på dets gennemførelse.

Hvis dette forslag er acceptabelt for den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering, har jeg den yderligere ære at foreslå, at dette brev og Deres Excellences svarbrev skal udgøre et arrangement mellem vore to regeringer, som skal træde i kraft på datoen for Deres Excellences svarnote.

Efter en periode på to år vil begge parter overveje den videre forlængelse af dette arrangement.

Modtag, hr. ambassadør, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Niels Helveg Petersen
Udenrigsminister

Hans Excellence

Hr. Alfred Kulendran David

Ambassadør for den Demokratiske

Socialistiske Republik Sri Lanka

Stockholm

 

DEN DEMOKRATISKE SOCIALISTISKE

REPUBLIK SRI LANKAS AMBASSADE

STOCKHOLM

Den 18. august 1998

Hr. Minister,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres Excellences brev af 18. august 1998, der lyder som følger:

[Her følger ordlyden til foranstående brev]

I henhold til instruktioner fra min regering har jeg den ære at bekræfte, at indholdet af Deres Excellences brev af 18. august 1998 er antageligt for den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering, og at Deres Excellences brev og dette svarbrev skal udgøre et arrangement mellem de to regeringer, som skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Jeg benytter mig af denne lejlighed til over for Dem, hr. Minister, at forny forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Alfred Kulendran David
Overordentlig og befuldmægtiget Ambassadør
for den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka

 

Hans Excellence

Niels Helveg Petersen

Udenrigsminister

København

 

 

Formular nr :

 

Udstedt af:

Udfyldes af srilankaner

midlertidigt bosiddende i et europæisk land

 

 

Løbenr. Foto

35x45 mm.

 

1. (a) Navn:

 

 

 

Fødselsdato:

 

 

© Faders navn:

2. (a) Gift/ugift:

(b) Ægtefælles navn:

© Eventuelle børns navne:

(i)

(ii)

(iii)

3. (a) Anfør permanent adresse i Sri Lanka:

 

 

(b) Adresse:

© Byens navn:

Groma Sevalta s Division

 

4. (a) Anfør navn på skoler, hvor De har gået:

 

 

(b) Anfør navn på arbejdsgivere, hvis De har arbejdet i Sri Lanka:

 

 

5. (a) Anfør navne på nærmeste pårørende eller venner, der vil kunne give oplysninger om Dem:

 

 

(b) I Colombo:

© I andre distrikter:

 

 

 

 

 

6. (a) Pas Nr.:

(i) Udstedt i:

(ii) Udstedelsesdato:

 

(b) Identitetskort nr.:

© Kørekort Nr.:

Opsparingskonto Nr.:

 

7. (a) Afrejsedato fra Sri Lanka.

Korrekt dato bedes angivet:

 

(b) Anfør flyselskabet:

 
     

8. (a) Deres nuværende adresse bedes oplyst:

(b) Identitetsdokument, hvis et sådant findes:

 

 

Underskrift: .

 

Navn: . Dato: ..

 

Udenrigsministeriet, den 29. april 1999

Niels Helveg Petersen