Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil

 

Herved bekendtgøres lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 15. september 1986, med de ændringer, der følger af lov nr. 229 af 4. april 2000, § 8 i lov nr. 280 af 25. april 2001 og lov nr. 1401 af 21. december 2005.

Kapitel 1

Offentlige indsamlinger

§ 1. En offentlig indsamling skal anmeldes til politiet, inden den iværksættes.

Stk. 2. En indsamling er offentlig, såfremt opfordring til at yde bidrag rettes til andre end personer, der er indbyderne personlig bekendte, eller som har særlig tilknytning til de personer eller institutioner, til hvis fordel indsamlingen sker.

§ 2. Offentlig gade- og husindsamling ved personlig eller telefonisk henvendelse må ikke finde sted. Det samme gælder indsamling ved anvendelse af kædebreve.

§ 3. Justitsministeren fastsætter regler om fremgangsmåden ved offentlige indsamlinger og om den kontrol, som skal udøves med anvendelsen af de indsamlede midler.

§ 4. Indsamling til støtte for politiske partier er ikke omfattet af loven. Offentlig gade- og husindsamling til dette formål må dog ikke finde sted.

§ 5. Loven gælder ikke for:

1) Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi.

2) Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende kirkesamfund eller mødearrangør.

3) Indsamlinger gennem dagblade til almenkendte, velgørende institutioner, såfremt der af det indsamlende blad gives kvittering til bidragyderne gennem offentliggørelse af bidragslister og der fra de modtagende institutioner gives kvittering, som offentliggøres af bladet.

Kapitel 2

Pyramidespil

§ 5 a. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

1) deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier,

2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og

3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indskud fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Kapitel 3

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 6. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2 og § 4, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Den, der udbyder pyramidespil, jf. § 5 a, straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 3. Strafansvaret efter stk. 2 gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.

Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1972.

Stk. 2. Lov nr. 178 af 16. maj 1934 om offentlige indsamlinger ophæves.

Stk. 3. Foreninger m.v., som i en længere årrække med Justitsministeriets tilladelse har afholdt offentlig gade- eller husindsamling, kan, uanset bestemmelsen i § 2, 1. pkt., en gang om året foretage sådan indsamling til det formål og i samme form og udstrækning, hvortil tilladelse senest har været givet. Justitsministeren fastsætter, hvilke foreninger m.v. der er omfattet af reglen i 1. pkt.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 2, 1. pkt., kan Dansk Flygtningehjælp en gang om året foretage offentlig gade- og husindsamling til det formål og i samme form og udstrækning, hvortil tilladelse senest har været meddelt.

Stk. 5. Organisationer, som driver projektaktiviteter i udviklingslandene på grundlag af en rammeaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der er knyttet krav om egenfinansiering, kan uanset bestemmelsen i § 2, 1. pkt., en gang om året foretage landsdækkende offentlig gade- og husindsamling til disse projektaktiviteter.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 229 af 4. april 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1)

 

Lov nr. 280 af 25. april 2001 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med bl.a. afskaffelse af hæftestraffen indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 træder dog først i kraft den 1. juli 2001. 2)

 

Lov nr. 1401 af 21. december 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2006. 3)

Justitsministeriet, den 6. juni 2006

Lene Espersen

/Torben Jensen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 5 a og § 6 og er kundgjort i Lovtidende den 6. april 2000.

2) Lovændringen vedrører § 6, stk. 2.

3) Lovændringen vedrører § 7, stk. 5.