Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
konvention af 5. september 1998
mellem Danmark, Tyskland og Polen
om oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps,
Multinational Corps Northeast

 

Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 15.april 1999 har Danmark tiltrådt konventionen med Tyskland og Polen om oprettelsen af et fælles dansk-tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast, undertegnet i Szczecin den 5. september 1998.

Konventionen har følgende ordlyd:

Oversættelse

Konvention
mellem
Regeringen i Kongeriget Danmark,
Regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland og Regeringen i Republikken Polen
om
Multinational Corps Northeast

Regeringen i Kongeriget Danmark,

Regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland og

Regeringen i Republikken Polen -

har med henvisning til,

Republikken Polens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat af 4. april 1949 som ændret 17. oktober 1951 og tiltrædelsen af overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (NATO SOFA) af 19. juni 1951,

Aftalememorandum mellem landenes forsvarsministre af 17. august 1995,

Beslutningen truffet af deres forsvarsministre den 16. april 1998 om etablering af Multinational Corps Northeast (herefter benævnt korpset) -

aftalt følgende:

Artikel 1

Konventionens formål

1. Formålet med denne konvention er at definere pligterne for de kontraherende parter, principperne for organisation og samarbejde i korpset og status for dets hovedkvarter.

2. Implementeringsaftaler kan vedtages af forsvarsminstrene.

Artikel 2

Definitioner

Følgende definitioner benyttes ved anvendelse af denne konvention:

a) Korps. Alle elementer nævnt i konventionens artikel 4, inklusive personel, materiel og varer, som de kontraherende parter har bidraget med i samarbejdet om de fælles mål.

b) Hovedkvarter. Alle dele nævnt i konventionens artikel 4, stk. 1, litra a og b, inklusive personel, materiel og varer, som de kontraherende parter har bidraget med til samarbejdet om de fælles mål,

c) Aftalen: Aftale om drift af Multinational Corps Northeast.

Artikel 3

Opgaver og formål

1. Inden for medlemmernes konstitutionelle rammer og i overensstemmelse med FN-pagtens bestemmelser kan korpset efter beslutning truffet af medlemmernes kompetente organer få til opgave:

a) at planlægge og gennemføre fælles forsvarsopgaver under artikel 5 i den Nordatlantiske Traktat;

b) at bidrage med dets hovedkvarter til multinationale krisestyringsopgaver, herunder fredsstøttende operationer, evt. med styrker, som er underordnet eller tilført korpset til disse formål, f.eks. som Land Component Command i en Combined Joint Task Force kontekst eller som en Force Command - inden for rammerne af FN, NATO eller regionale ordninger i henhold til kapitel VIII i FN-pagten;

c) med dets hovedkvarter at planlægge, forberede og på anmodning at føre kommando og kontrol med humanitære- og redningsaktioner, herunder redningsaktioner som følge af naturkatastrofer.

2. Korpset vil blive tilknyttet NATO og i denne forbindelse primært tilknyttet enhedskommandoen Baltic Approaches (BALTAP)/Joint Headquarters Northeast (JHQ Northeast) i forbindelse med fælles uddannelses- og øvelsesformål. Det kan stilles til rådighed for andre relevante organisationer på ad hoc basis efter beslutning truffet af de kompetente nationale organer.

3. Nationale bidrag til korpset skal ligeledes være til rådighed for nationale formål.

Artikel 4

Korpsets organisationsstruktur

1. Korpset vil bestå af

a) et multinationalt hovedkvarter, indeholdende korpsstaben, inklusive en multinational Communications and Informations Systems Centre (CISC) Platoon (deling) samt et hovedkvarterskompagni, som stilles af Polen;

b) et multinationalt Command Support Brigade hovedkvarter, som i fredstidsorganisationen er integreret med et element i korpsstaben (G6); og

c) nationale bidrag tilknyttet korpset, som det fremgår af aftalen, eller som er stillet til rådighed for korpset af de kontraherende parter på ad hoc basis.

2. Korpset støttes af et kolokeret Air Operations Co-ordination Center (AOCC) og en Maritime Liaison Cell (MLC).

3. Nationale bidrag til hovedkvarteret støttes af nationale støtteelementer (NSE).

Artikel 5

Sprog

Engelsk vil være korpsets officielle arbejdssprog.

Artikel 6

Juridisk status

1. NATO SOFA ens bestemmelser finder anvendelse i hovedkvarteret og for dets militære og civile personel samt deres familier. For så vidt angår korpsets personel og materiel, suppleres NATO SOFA ens bestemmelser af denne konvention, men består i øvrigt uændrede.

2. Med henblik på at anvende NATO SOFA ens bestemmelser i hovedkvarteret skal udtrykkene »styrke«, »civilt element« og »familie«, når de optræder i NATO SOFA en, forstås på følgende måde:

a) »styrke« betyder personel tilknyttet hovedkvarteret, som tilhører en kontraherende parts land-, sø- eller luftforsvarsstyrker.

b) »civilt element« betyder civilt personel, som ikke er statsløse, som ikke er statsborgere i et land, der ikke er kontraherende part, som ikke er statsborgere eller normalt bosiddende i den modtagende stat, og som er tilknyttet hovedkvarteret og ansat i en kontraherende stats forsvarsstyrker.

c) »familie« betyder ægtefælle til et medlem af en styrke eller civilt element som defineret i dette stykkes litra a og b, eller et barn af et sådant medlem, som er afhængig af det pågældende medlem.

3. Hovedkvarteret skal betegnes som en styrke med henblik på anvendelse af artikel II, artikel V, stk. 2, artikel VII, stk. 10, artikel VIII, stk. 5, artikel IX, stk. 2, 3, 4, 7 og 8, og artikel XIII i NATO SOFA en.

Artikel 7

Betaling af krav

Tredjeparters krav, der opstår som følge af handlinger eller undladelser, der kan henføres til medlemmer af de elementer af korpset, som er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra a, (eksklusiv de elementer af hovedkvarterskompagniet, som er ansvarlige for administration, vagt og tilsyn med kasernen) og stk. 1, litra b, som ikke hidrører fra et kontraktsmæssigt forhold, som er opstået i forbindelse med disse medlemmers udøvelse af tjenstlig virksomhed eller tjenstlig brug af materiel, og hvor der sker en skade, skal deles ligeligt mellem de kontraherende parter og betales fra det multinationale budget som defineret i artikel 10.

Artikel 8

Fritagelse for beskatning

1. Fritagelse for beskatning som foreskrevet i artikel X i NATO SOFA en for medlemmer af en styrke eller et civilt element vedrørende deres løn og ydelser skal finde anvendelse på hovedkvarterets personel, for så vidt angår løn og ydelser, der modtages som led i deres ansættelse ved de væbnede styrker, som de tilhører, dog således at denne bestemmelse ikke kan fritage for beskatning pålagt af afsenderstaten.

2. Med henblik på at lette etablering, byggeri, vedligeholdelse og drift af hovedkvarteret skal skatter og afgifter for varer og tjenesteydelser i relation hertil frafaldes i videst muligt omfang. Detaljer skal reguleres i aftaler mellem hovedkvarteret og de kompetente polske myndigheder.

3. Varer og tjenesteydelser importeret af hovedkvarterets personel eller deres familier til deres egen private fortæring eller brug skal fritages for skatter og afgifter. Art og mængde af disse varer og tjenesteydelser skal specificeres i aftaler mellem hovedkvarteret og de kompetente polske myndigheder.

4. Varer og tjenesteydelser importeret af hovedkvarteret til brug for hovedkvarteret eller salg i messer, kantiner eller barer i hovedkvarteret skal fritages for skatter og afgifter. Art og mængde af disse varer og tjenesteydelser skal specificeres i aftaler mellem hovedkvarteret og de kompetente polske myndigheder.

5. Overskydende og brugt udstyr importeret eller anskaffet skattefrit af hovedkvarteret må kun sælges eller stilles til rådighed for andre brugere i overensstemmelse med relevante bestemmelser i modtagerlandet.

6. Bestemmelserne i NATO SOFA ens artikel XI, stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på statsborgere i modtagerstaten medmindre de pågældende tilhører en af afsenderlandenes væbnede styrker.

7. Udtrykket »skatter og afgifter« inkluderer ikke krav for udførte tjenester.

Artikel 9

Konti

1. Hovedkvarteret må bruge enhver møntfod og have konti i enhver møntfod for at kunne administrere det multinationale budget.

2. De kontraherende parter skal lette overførelsen af midler til hovedkvarteret fra et land til et andet og vekslingen fra en møntfod til en anden, når dette er nødvendigt for hovedkvarteret.

3. Hovedkvarterets bankkonti kan undtages fra nationale valutareguleringer og fra nødtiltag mod bankkonti i henhold til aftale herom indgået mellem banken og hovedkvarteret.

Artikel 10

Det multinationale budget

1. Der skal være et fællesfinansieret budget for elementerne af korpset som nævnt i stk 2. Omfanget og finansieringen af korpsbudgettet skal aftales årligt af forsvarsministrene i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

2. De dele af korpset, som skal fællesfinansieres af de kontraherende parter, er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra a, (eksklusive de elementer af hovedkvarterskompagniet, som er ansvarlig for administration, vagt og tilsyn med kasernen), stk. 1, litra b, og artikel 2.

3. Principperne, som nedfældet i gældende NATO-bestemmelser og -regulativer for administration og finansiel drift, finder anvendelse, medmindre andet aftales.

4. Korpsbudgettet skal revideres årligt af medlemmernes kompetente nationale revisionsmyndigheder på rotationsbasis. Revisionen omfatter finansiel og forvaltningsmæssig revision. Revisionen skal baseres på gensidigt accepterede revisionsstandarder og -procedurer.

5. Uafhængigt af revisionen på rotationsbasis har de nationale revisionsmyndigheder adgang til at udbede sig al information og gennemgå alle akter, som de måtte finde nødvendige for at foretage revision af de nationale bidrag eller for at informere regeringer eller parlamenter. Sådanne henvendelser skal ske gennem korpschefen.

Artikel 11

Kontraktsmæssig bemyndigelse

1. Korpsets hovedkvarter har bemyndigelse til på medlemsstaternes vegne at

a) indgå kontrakter;

b) anskaffe og skille sig af med løsøre; og

c) indgive, vurdere og afslutte eller fastsætte krav i denne sammenhæng.

2. Kontrakter til fælles formål, som debiteres korpsbudgettet, afsluttes med juridisk bindende virkning for medlemmerne. På grundlag af de behov, korpschefen måtte anføre, skal medlemmernes kompetente myndigheder samarbejde i fælles forståelse.

3. Alle anskaffelser, som er finansieret over korpsbudgettet, er medlemmernes fælles ejendom. Bestemmelser og procedurer for afhændelse af fælles ejendom fastlægges i separate aftaler.

4. Hvis retlige søgsmål gennemføres, som følge af kontrakter, som nævnt i stk. 1, skal modtagerlandet påtage sig ansvaret for den juridiske repræsentation. I tredjelande skal det land, hvor personen, som er bemyndiget til at indgå kontrakter, er statsborger, påtage sig dette ansvar. Omkostningerne til retlige processer skal dækkes af korpsbudgettet.

5. Alle udgifter, som følger af eller har sammenhæng med kontrakter, som nævnt i stk. 1, skal dækkes af korpsbudgettet.

Artikel 12

Officielle dokumenters ukrænkelighed

Hovedkvarterets arkiver og andre officielle dokumenter, som opbevares i bygninger benyttet af hovedkvarteret, eller som et behørigt autoriseret medlem af hovedkvarteret er i besiddelse af, er ukrænkelige, medmindre hovedkvarteret har afskrevet denne immunitet. På modtagerlandets anmodning skal hovedkvarteret under overværelse af en repræsentant fra modtagerlandet verificere ethvert dokuments oprindelse med henblik på at bekræfte dokumentets ukrænkelighed i henhold til denne artikel.

Artikel 13

Områdets ukrænkelighed

1. Modtagerlandets lovgivning finder anvendelse på hovedkvarterets område. Domstole eller andre bemyndigede organer i modtagerlandet har jurisdiktion i henhold til anvendelig lovgivning og i overensstemmelse med NATO SOFA ens bestemmelser over handlinger, transaktioner og undladelser, som finder sted på hovedkvarterets område.

2. I henhold til følgende bestemmelser er hovedkvarterets område ukrænkeligt.

a) Myndighedspersoner, herunder toldbetjente og arbejdsmiljøinspektører, som i henhold til modtagerlandets lovgivning har adgang til området for at udføre deres officielle pligter, skal alene have denne adgang, når korpschefen eller dennes stedfortræder har givet den fornødne autorisation.

b) I nødstilfælde eller i medfør af en ordre udstedt af en undersøgende myndighed skal autorisation gives til de personer, der er bemyndiget til at besigtige området eller installationer i sådanne sager.

3. Hovedkvarteret vil tage alle mulige skridt for at afværge, at dets område bruges som skjul for personer, som forsøger at undgå arrestation i henhold til modtagerlandets lov, som modtagerlandet af et andet land er anmodet om at udlevere, eller som søger at undgå retslig forfølgelse.

Artikel 14

Kommunikation

1. Efter aftale med de relevante myndigheder i modtagerlandet om indretning og tekniske specifikationer for udstyr kan hovedkvarteret importere, etablere, have adgang til og vedligeholde - enten midlertidigt eller permanent inden for eller uden for hovedkvarterets område - sådanne telekommunikationsfaciliteter og militære radiostationer, som er nødvendige for de operative opgaver, militære øvelser, manøvrer og nødsituationer.

2. Frekvenser aftales med modtagerlandets myndigheder. Modtagerlandets myndigheder og hovedkvarteret vil tage skridt til at undgå eller udelukke nogen indbyrdes påvirkning mellem civil og militær telekommunikationstjeneste og elektriske faciliteter.

3. Hovedkvarterets militære radio- og telekommunikationsstationer vil kun blive brugt i tjenstligt øjemed.

4. Vilkår, bestemmelser og ydelser for arbejde og tjenester udført af telekommunikationsoperatører skal ikke være mindre favorable end de, som gælder for modtagerlandets væbnede styrker.

5. Hovedkvarteret skal i etableringen og brugen af telekommunikationsfaciliteterne overholde bestemmelserne i den Internationale Telekommunikations konstitution og konvention af 22. december 1992 og anden international regulering af telekommunikation, som er gældende i modtagerlandet. Hovedkvarteret er undtaget fra denne bestemmelse i det omfang, modtagerlandets væbnede styrker er undtaget.

6. Hovedkvarteret skal have adgang til at afsende og modtage beskeder i kode.

Artikel 15

Posttjeneste

1. Hovedkvarterets officielle post kan sendes med modtagerlandets post- eller kurertjeneste eller gennem nationale militære kanaler. Hvor det er muligt, skal posten undtages fra forudbetalt porto på samme måde som den post, modtagerlandets væbnede styrker sender.

2. Al post og kurermateriale, der er betegnet som officiel og addresseret til eller sendt af hovedkvarteret, skal undtages fra toldundersøgelse og censur. Sådan post eller materiale vil blive markeret med »Headquarters Multinational Corps Northeast Official Mail«. Kurerpost vil ikke blive sendt gennem modtagerlandets civile posttjeneste.

Artikel 16

Trafik og motorkøretøjer

1. Modtagerlandets færdselsregler finder anvendelse på hovedkvarterets officielle motorkøretøjer og anhængere samt på private køretøjer og anhængere, som tilhører medlemmer af styrken, det civile element eller pårørende, i henhold til følgende bestemmelser.

2. Nummerpladerne på hovedkvarterets officielle køretøjer og anhængere udstedes af hovedkvarteret. Disse officielle køretøjer og anhængere skal ikke være undergivet nogen af modtagerlandets regler vedrørende obligatorisk forsikring for indehavere af motorkøretøjer.

3. Hovedkvarterets officielle køretøjer skal behandles efter samme regler om betaling og afgifter for brug af vejnettet, som gælder for køretøjer, der tilhører de polske væbnede styrker.

4. Modtagerlandets kompetente myndigheder skal undtage hovedkvarterets motorkøretøjer og anhængere fra modtagerlandets regler om konstruktion, design og udstyr af motorkøretøjer og anhængere, i det omfang dette er nødvendigt for, at hovedkvarteret kan varetage sine opgaver, idet der skal tages behørigt hensyn til offentlig orden og sikkerhed.

5. Afvigelser fra regler om adfærd i trafikken skal tillades hovedkvarteret på sådanne betingelser og i et sådant omfang, som gives modtagerlandets væbnede styrker, hvis køretøjer og anhængere er klart markeret som tilhørende hovedkvarteret.

Artikel 17

Sikkerhed

1. NATO-klassificeret materiale skal inden for korpset behandles i overensstemmelse med relevante NATO-sikkerhedsbestemmelser.

2. Hovedkvarteret vil udarbejde fælles implementeringsbestemmelser vedrørende sikkerhed, herunder for informationsteknologi (IT-sikkerhed), som godkendes af de kompetente nationale myndigheder.

3. De kontraherende parter skal samarbejde om implementeringen af denne artikel og bistå hinanden i at sikre dens overholdelse.

Artikel 18

Beskyttelse af personlige data

1. Personlige data må alene videregives og bearbejdes til de formål, der er nævnt i NATO SOFA en og i denne konvention. Restriktioner i national lovgivning hos den kontraherende part, som afgiver oplysningerne, skal iagttages. De kontraherende parter skal aftale fælles regler om indsamling, bearbejdning og brug af personlige data.

2. Denne artikel kan ikke pålægge en kontraherende part at foretage skridt, som ville være i strid med dens lovgivning eller i strid med overordnede interesser om beskyttelse af landets og befolkningens sikkerhed.

Artikel 19

Afklaring af uenighed

Enhver uenighed om fortolkning eller anvendelighed af denne konvention skal afklares gennem forhandlinger mellem de kontraherende parter uden forelæggelse for tredjepart. Såfremt det er relevant, skal erfaring og almindelig praksis fra anvendelsen af Protokol af 28. august 1952 om Status for Internationale Militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den Nordatlantiske Traktat anvendes som fortolkningsgrundlag.

Artikel 20

Andre staters tiltrædelse

Andre stater, som er medlemmer af NATO, kan af de kontraherende parter inviteres til at tiltræde denne konvention på nærmere aftalte betingelser.

Artikel 21

Ikrafttrædelse, FN registrering,
ændringer og revision af konventionen

1. Denne konvention træder i kraft 30 dage efter datoen for den sidste notifikation om, at de nationale krav til ikrafttrædelsen er opfyldt.

2. Så snart denne konvention træder i kraft, skal den polske regering registrere denne ved FN s Sekretariat i overensstemmelse med artikel 102 i FN-pagten. Polens regering skal informere den danske regering og den tyske regering om registreringen og registreringsnummeret, så snart Sekretariatet notificerer herom.

3. Konventionen kan ændres eller udbygges efter de kontraherende parters gensidige skriftlige tilslutning og i overensstemmelse med de nødvendige nationale procedurer.

4. Konventionen skal gennemgås på anmodning fra en af de kontraherende parter.

5. Konventionen kan opsiges af enhver af de kontraherende parter ved skriftlig henvendelse til de andre parter 12 måneder i forvejen. De kontraherende parter skal konsultere hinanden med henblik på at nå til enighed om gensidigt acceptable betingelser for opsigelse.

UNDERTEGNET i Szczecin den 5. september 1998 i tre enslydende, engelsksprogede eksemplarer.

 

På vegne af Kongeriget Danmarks regering

Hans Hækkerup

På vegne af Forbundsrepublikken Tysklands regering

Volker Rühe

På vegne af Republikken Polens regering

Janusz Onyskiewicz

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 21 i kraft for alle tre lande den 13. november 1999.

Ved Danmarks notifikation af 7. juni 1999 blev der taget forbehold for konventionens anvendelse for Grønland og Færøerne.

Udenrigsministeriet, den 24. august 2000

Niels Helveg Petersen