Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 20. juni 2000 med Letland om arbejdstilladelse til pårørende til diplomater m.v.

 

Ved noteveksling af 6. juni og 20. juni 2000 i Riga er der mellem Danmark og Letland indgået aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

Aftalen trådte i kraft på datoen for den danske svarnote, den 20. juni 2000.

Oversættelse

REPUBLIKKEN LETLANDS UDENRIGSMINISTERIUM

Riga

Republikken Letlands Udenrigsministerium bevidner Den Kongelige Danske Ambassade sin højagtelse og har den ære at foreslå følgende aftale mellem Republikken Letlands Regering og Kongeriget Danmarks Regering vedrørende beskæftigelse af pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation.

Parterne er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til personer, der af deres regering er udsendt til officiel tjeneste i modtagerstaten som medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation i modtagerstaten, kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten. Der er ingen begrænsning med hensyn til beskæftigelsens art.

Hvis der imidlertid kræves særlige kvalifikationer i professionen eller aktiviteten, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten.

Den nævnte tilladelse kan nægtes i tilfælde, hvor kun modtagerlandets statsborgere kan ansættes af hensyn til den nationale sikkerhed.

Den pårørendes tilladelse til at påtage sig beskæftigelse i modtagerstaten ophører ved afslutningen af den udsendtes tjenesteperiode.

Denne aftale giver ikke arbejdstageren andre rettigheder end dem, der følger direkte af ansættelsesforholdet.

I denne aftale betyder "udsendt(e) person(er)" diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personel, der af den ene eller anden kontrahent er udnævnt til at forrette officiel tjeneste som medlem af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation i modtagerstaten. "Pårørende" betyder udsendtes (a) ægtefælle eller ansøgers samlever (samlivsforhold af længere varighed), (b) ugifte hjemmeboende børn under 21 år eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende ved en højere læreanstalt, og (c) ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen, efter at have fulgt de på stedet gældende procedurer, omgående officielt meddele udsenderstatens ambassade, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse i overensstemmelse med de af modtagerstaten fastsatte relevante bestemmelser.

For pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, giver udsenderstaten herved uigenkaldeligt afkald på civil og administrativ immunitet, for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse.

Såfremt en pårørende, der i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, anklages for en kriminel lovovertrædelse begået i forbindelse med den pågældendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje en skriftlig anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, skal svare indkomstskat og socialforsikringsbidrag pålagt dem af modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med sådan beskæftigelse.

Såfremt ovennævnte forslag kan godkendes af Kongeriget Danmarks Regering, har Republikken Letlands Udenrigsministerium den ære at foreslå, at denne Note og Den Kongelige Danske Ambassades bekræftende svarnote skal udgøre en aftale mellem de to Regeringer og træde i kraft på datoen for Den Kongelige Danske Ambassades svarnote. Aftalen forbliver i kraft, indtil den opsiges skriftligt af den ene eller den anden part med 90 dages varsel.

Republikken Letlands Udenrigsministerium benytter denne lejlighed til påny at forsikre Den Kongelige Danske Ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Riga, den 6. juni 2000

Kongelig Dansk Ambassade

Riga

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Riga

Den Kongelige Danske Ambassade bevidner Republikken Letlands Udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære at anerkende modtagelsen af Note Nr. 22430-4126 af 6. juni 2000 vedrørende en aftale mellem Republikken Letlands Regering og Kongeriget Danmarks Regering om beskæftigelse af pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation.

På Kongeriget Danmarks vegne bekræftes det herved, at de forslag, der er indeholdt i førnævnte Note, kan godkendes, og at Noten tillige med dette svar skal udgøre en aftale mellem de to Regeringer med ikrafttræden dags dato.

Den Kongelige Danske Ambassade benytter denne lejlighed til påny at forsikre Republikken Letlands Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Riga, den 20. juni 2000

Republikken Letlands Udenrigsministerium

Riga

Udenrigsministeriet, den 21. september 2000

Niels Helveg Petersen