Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om noteveksling af 14. og 17. marts 2000 med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om succession i visse aftaler indgået med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien samt dennes forgængere i perioden 1909-1988

 

Efter konsultationer mellem Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 21. februar 2000 i København vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens succession i visse bilaterale aftaler indgået mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien og dennes forgængere i perioden 1909-1988 er der ved efterfølgende noteveksling i København den 14. og den 17. marts 2000 opnået enighed om følgende:

De på nedenstående oversigt opførte aftaler er på tidspunktet for notevekslingen gældende i forholdet mellem Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1. Traktat af 14. december 1935 vedrørende forligsbehandling, voldgift og retlig afgørelse mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Jugoslavien, bkg. nr. 5 af 25. februar 1938, Lovtidende C.

2. Overenskomst af 6. maj 1964 om ophævelse af visumtvang.1)

3. Overenskomst af 12. oktober 1970 om kulturelt samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, bkg. nr. 106 af 10 december 1971, Lovtidende C.

4. Konvention af 22. juni 1977 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om social sikring samt protokol og noteveksling, bkg. nr. 87 af 9. juli 1979, Lovtidende C.

5. Overenskomst af 19. marts 1981 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, bkg. nr. 70 af 30. juni 1982, Lovtidende C.

6. Overenskomst af 20. maj 1981 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens Forsamlings føderale eksekutivråd om økonomisk, industrielt og teknisk samarbejde, bkg. nr. 45 af 21. april 1982, Lovtidende C.

7. Overenskomst af 28. oktober 1988 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om gensidig overførsel af domfældte med henblik på strafafsoning, bkg. nr. 79 af 4, september 1989, Lovtidende C.

Notevekslingen indebærer, at følgende aftaler ikke længere anses for gældende i forholdet mellem Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien:

1. Handelsdeklaration af 30. november 1909, bkg. nr. 160 af 28. juni 1910, Lovtidende A.

2. Handels- og betalingsaftale af 28. juni 1947 mellem Kongeriget Danmark og Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, Protokol vedrørende vareudvekslingen 1. juli 1947 30. juni 1948, Særprotokol vedrørende langfristede leverancer samt Protokol vedrørende betalingerne mellem Kongeriget Danmark og Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, bkg. nr. 14. af 30. marts 1948, Lovtidende C.

3. Aftale af 27. januar 1954 om udveksling af officielle publikationer mellem Danmark og Jugoslavien, bkg. nr. 16 af 27. marts 1954, Lovtidende C.

4. Protokol vedrørende vareudvekslingen mellem Kongeriget Danmark og Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien i tiden fra den 1. juli 1957 til den 30. juni 1958 samt betalingsaftale mellem Kongeriget Danmark og Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, 23. maj 1957, bkg. nr. 38 af 22. juli 1957, Lovtidende C.

5. Overenskomst af 13. juli 1959 mellem Kongeriget Danmark og Den jugoslaviske Folkerepublik om en erstatningsordning vedrørende danske interesser i Jugoslavien, bkg. nr. 12 af 26. februar 1960, Lovtidende C.

6. Overenskomst af 11. februar 1964 angående luftfart mellem Kongeriget Danmark og Den Jugoslaviske Socialistiske Forbundsrepublik, bkg. nr. 42 af 16. september 1964, Lovtidende C.

7. Noteveksling af 26. marts og 11. april 1968 med Jugoslavien om undgåelse af dobbeltbeskatning af luftfarts- og skibsfartsindtægter, bkg. nr. 135 af 18. december 1968, Lovtidende C.

8. Overenskomst af 13. maj 1968 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om international transport ad landevej, bkg. nr. 79 af 22. juli 1968, Lovtidende C.

Status for følgende aftaler i forholdet mellem Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er på tidspunktet for notevekslingen endnu uafklaret:

1. Overenskomst af 20. februar 1985 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, bkg. nr. 33 af 17. april 1985, Lovtidende C.

2. Overenskomst af 13. december 1985 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, bkg. nr. 9 af 4. februar 1986, Lovtidende C.

3. Overenskomst af 5. marts 1987 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, bkg. nr. 33 af 14. maj 1987, Lovtidende C.

4. Overenskomst af 10. november 1988 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, bkg. nr. 6 af 3. februar 1989, Lovtidende C.

Udenrigsministeriet, den 11. december 2000

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

1) Overenskomsten om ophævelse af visumtvang kan rekvireres fra Udenrigsministeriet, St.F.1. Indenrigsministeriet bekendtgør hver januar måned i Statstidende oversigt over udlændinge, der pr. den 1. januar samme år er fritaget for pas- eller visumtvang, jf. senest Statstidende af 23. december 1999.