Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
overenskomst af 1. juli 1999 med Australien om social sikring
med tilhørende administrativ aftale

 

Den 1. juli 1999 blev der i Canberra indgået en overenskomst mellem Danmark og Australien om social sikring med en tilhørende administrativ aftale.

Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST
MELLEM
KONGERIGET DANMARK
OG
AUSTRALIEN
OM SOCIAL SIKRING

KONGERIGET DANMARK OG AUSTRALIEN,

DER ØNSKER at fortsætte de eksisterende venskabelige forbindelser mellem de to lande, og som

HAR BESLUTTET at koordinere deres sociale sikringsordninger,

ER BLEVET ENIGE om følgende:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

 

Artikel 1

Definitioner

1. I denne overenskomst, medmindre sammenhængen kræver det anderledes, betyder:

a) »område« i relation til Australien: Australien som defineret i australsk lovgivning, og

i relation til Kongeriget Danmark: dets nationale område, med undtagelse af Grønland og Færøerne,

b) »lovgivning« i relation til Australien de love, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a), og

i relation til Danmark de love, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b,

c) »ydelse« i relation til en part, en ydelse, pension eller tillæg for hvilke der er fastsat bestemmelser i denne parts lovgivning, samt alle yderligere beløb, forhøjelser eller tillæg, der kan ydes som forøgelse af en sådan ydelse, pension eller tillæg, eller som afledt ret fra en person, som opfylder betingelserne for det yderligere beløb, forhøjelse eller tillæg i henhold til denne parts lovgivning,

d) »kompetent myndighed« i relation til Australien: Sekretariatet i det departement, der er ansvarlig for anvendelsen af lovgivningen nævnt i artikel 2 stk. 1, litra a), og

i relation til Danmark: Socialministeren,

e) »kompetent institution« i relation til Australien: Den institution, der er ansvarlig for administrationen af lovgivningen, og

i relation til Danmark: Den institution, som det påhviler at udrede ydelser,

f) »arbejdsperiode i Australien« i relation til en person, en periode defineret som sådan i australsk lovgivning, dog ikke inkluderende nogen periode, der i henhold til artikel 7 anses for en periode, i hvilken denne person var bosiddende i Australien,

g) »bopæl« i relation til Danmark, fast bopæl, som er lovligt etableret,

h) »efterladt person« i relation til Australien, er en person, der ophører med at være del af et par på grund af partnerens død, men ikke hvis personen har en ny partner.

2. Ethvert udtryk, der ikke er defineret i denne artikel, har den betydning, det er tillagt i den lovgivning, der finder anvendelse.

Artikel 2

Sagligt anvendelsesområde

1. Med forbehold af stk. 2, finder denne overenskomst anvendelse på nedenstående love, som ændret på datoen for denne overenskomsts underskrift, og på enhver lov som senere ændrer, supplerer eller træder i stedet for disse:

a) i relation til Australien: Lov om social sikring af 1991 i den udstrækning loven fastsætter bestemmelser for, anvendes på eller har indflydelse på de følgende ydelser:

i) alderspension

ii) invalidepension for stærkt handicappede personer

iii) forældreydelse til efterladte personer

b) i relation til Danmark:

i) Lov om social pension med tilhørende administrative bestemmelser, og

ii) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) med tilhørende administrative bestemmelser.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, omfatter australsk lovgivning ikke love givet på noget tidspunkt med det formål at sætte socialsikringsoverenskomster i kraft.

3. Denne overenskomst anvendes kun på love og administrative bestemmelser, som udvider den gældende lovgivning til at omfatte andre persongrupper, hvis ingen af parterne har fremsat indsigelse over for den anden part inden for 3 måneder efter underretning om sådanne love eller administrative bestemmelser.

Artikel 3

Personkredsen

Denne overenskomst finder anvendelse på enhver person der:

a) for Australiens vedkommende:

i) er eller har været bosiddende i Australien; eller

ii) har eller har haft bopæl i Danmark;

b) for Danmarks vedkommende er australsk eller dansk statsborger,

og i givet fald på andre personer med hensyn til rettigheder afledt fra personer, der er omtalt under litra a) eller b).

AFSNIT II

LIGEBEHANDLING OG EKSPORT AF YDELSER

Artikel 4

Ligebehandling

Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, ligebehandler en part enhver person, som er omfattet af overenskomsten, med hensyn til rettigheder og pligter, som fremgår enten direkte af denne parts lovgivning eller som følge af denne overenskomst.

Artikel 5

Udbetaling af ydelser i udlandet

1. Med forbehold af andre bestemmelser i denne overenskomst udbetales en parts ydelser også på den anden parts område.

2. Når retten til en ydelse efter en parts lovgivning er undergivet tidsmæssige begrænsninger, skal henvisning til denne parts territorium i de pågældende begrænsninger også forstås som henvisning til den anden parts territorium.

3. Hvis en part, ved lov eller administrative bestemmelser, indfører restriktioner på overførsel af dens valuta til udlandet, skal begge parter, så snart som praktisk muligt, vedtage foranstaltninger til at garantere rettighederne til betaling af ydelser, der er opnået ret til efter denne overenskomst. Disse foranstaltninger skal have tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor restriktionerne blev indført.

4. En ydelse, der udbetales af en part efter denne overenskomst, skal betales uden fradrag for statslige administrationsafgifter og gebyrer for behandling og betaling af denne ydelse, hvad enten modtageren opholder sig på den anden parts område eller uden for begge parters respektive områder.

5. Enhver fritagelse givet på en parts område for stempelafgift, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt for de kompetente myndigheder og kompetente institutioner på det samme område, skal også finde anvendelse på akter og dokumenter, som, i henhold til denne overenskomst, skal fremlægges for de kompetente myndigheder og kompetente institutioner på den anden parts område. Dokumenter og akter, der kræves fremlagt i henhold til denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

6. Udbetaling af pension i henhold til lov om social pension til en australsk statsborger med bopæl på australsk område kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

7. For så vidt angår stk. 6 skal følgende bestemmelser gælde:

a) når en person har betalt medlemsbidrag for et år til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) som følge af beskæftigelse, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også,

c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

8. Uanset betingelserne i stk. 6 ikke er opfyldt, kan en pension, tilkendt en australsk statsborger med bopæl på dansk område, dog fremdeles udbetales på australsk område, såfremt den pågældende, i den optjeningsperiode der gælder efter lov om social pension, har haft bopæl på dansk område i mindst 10 år, af hvilke de 5 år er umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

9. Følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension udbetales kun til parternes statsborgere med bopæl uden for dansk område, i det omfang det er fastsat i loven:

a) pensionstillæg

b) personligt tillæg

c) bistandstillæg

d) plejetillæg

e) invaliditetsydelse.

10. Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst, medregnes bopælsperioder på dansk område forud for 1. april 1957 ikke ved beregning af en ydelse efter lov om social pension til en australsk statsborger, bosat uden for dansk område.

11. Rettighederne i denne artikel omfatter ikke huslejetilskud eller farmaceutisk tilskud.

AFSNIT III

BESTEMMELSER OM AUSTRALSKE YDELSER

Artikel 6

Bopæl eller ophold på dansk område

1. Når en person, som ville være berettiget til en ydelse efter australsk lovgivning eller i følge denne overenskomst, bortset fra at pågældende ikke er australsk bosiddende og ikke er i Australien den dato, på hvilken ansøgningen om denne ydelse er indgivet, men:

a) er australsk bosiddende eller har bopæl på dansk område, og

b) er i Australien, eller på dansk område,

anses denne person, for så vidt angår indgivelse af denne ansøgning, for at være australsk bosiddende og i Australien på denne dato.

 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en person, der er ansøger om forældreydelse.

Artikel 7

Sammenlægning for Australien

1. Når en person, der er omfattet af denne overenskomst, har ansøgt om en australsk ydelse efter denne overenskomst og har optjent:

a) en periode som australsk bosiddende, der er mindre end den periode, der kræves for at berettige personen til en ydelse alene under australsk lovgivning, og

b) en arbejdsperiode i Australien, der er den samme eller større end den periode, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 2 for denne person,

og har optjent en bopælsperiode i Danmark i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, anses, dog med forbehold af stk. 3, denne bopælsperiode i Danmark kun for en periode, hvor personen var australsk bosiddende for det formål, at opfylde minimumsoptjeningsperioder, der er fastsat i australsk lovgivning for denne ydelse.

2. Den minimumsperiode, der tages i betragtning med hensyn til stk. 1, litra b) er følgende:

a) for en australsk ydelse, der kan udbetales til en person, der ikke er australsk bosiddende, kræves en minimums arbejdsperiode i Australien på 1 år, af hvilken mindst 6 måneder skal være sammenhængende, og

b) for en australsk ydelse, der kan udbetales til en australsk bosiddende, kræves intet minimum opfyldt.

3. Arbejdsperioder i Australien forud for 1. april 1957 og bopælsperioder på dansk område forud for 1. april 1957 medregnes ikke ved anvendelsen af denne artikel.

Artikel 8

Beregning af australske ydelser

1. Med forbehold af stk. 2, fastsættes størrelsen af ydelsen i overensstemmelse med australsk lovgivning, når en australsk ydelse kan udbetales, enten som følge af denne overenskomst eller på anden vis, til en person der opholder sig uden for Australien, dog således at der ved fastsættelsen af denne persons indkomst med henblik på beregning af størrelsen af den australske ydelse, kun tages hensyn til en andel af enhver dansk ydelse, som personen modtager. Denne andel beregnes ved at multiplicere antallet af hele måneder, som personen har optjent i en periode med arbejdsperioder i Australien (ikke overstigende 300), med den danske ydelses beløb, og dividere resultatet med 300.

2. En person, der er omfattet af stk. 1, er kun berettiget til at nyde godt af indkomstberegningen beskrevet i stk. 1, for perioder i hvilke størrelsen af pågældendes australske ydelse er fastsat forholdsmæssigt efter australsk lovgivning.

3. Når en australsk ydelse kan udbetales til en person med bopæl i Danmark, enten ifølge denne overenskomst eller på anden vis, skal Australien ved fastsættelsen af denne persons indkomst se bort fra ethvert personligt tillæg efter den danske lov om social pension, og fra enhver anden tilsvarende ydelse, der ydes denne person, og som der løbende træffes fælles beslutning om ved brevveksling mellem de ministre, der administrerer lovgivningen i Australien og Danmark.

4. Så snart som praktisk muligt efter brevveksling, hvor der er truffet fælles beslutning om danske ydelser med henblik på gennemførelsen af stk. 3, offentliggør ministeren, der administrerer den australske lovgivning, en notits i »Commonwealth of Australia Gazette«, der specificerer de danske ydelser.

5. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 6, fastsættes størrelsen af en australsk ydelse, der kun ydes i henhold til denne overenskomst, til en person i Australien, ved:

a) at beregne personens indkomst i overensstemmelse med australsk lovgivning, idet der i beregningen dog bortses fra den danske ydelse, som personen modtager,

b) at trække beløbet, personen modtager som dansk ydelse, fra maximumbeløbet af den australske ydelse, og

c) at anvende den relevante ydelsesberegning ifølge australsk lovgivning på den resterende ydelse, som er fremkommet ved anvendelsen af litra b), idet det beløb, som er beregnet ved anvendelse af litra a), anvendes som personens indkomst.

6. Når en person i et parforhold, eller både denne person og hans eller hendes partner, modtager en eller flere danske ydelser, anses hver af disse, ved anvendelsen af stk. 5 og efter australsk lovgivning, som modtagere af halvdelen af ydelsesbeløbet eller summen af begge ydelser, alt efter forholdene.

7. Hvis en person uden anvendelse af stk. 5 ville have ret til en australsk ydelse eller ville have ret, såfremt en ansøgning var indgivet, anses personen for at modtage ydelsen i forhold til partnerens ansøgning om en ydelse efter australsk lovgivning.

AFSNIT IV

BESTEMMELSER OM DANSKE YDELSER

Artikel 9

Almindelige bestemmelser om bopæl

1. Ved anvendelsen af denne artikel finder bestemmelserne i dansk lovgivning, hvorefter retten til ydelser er betinget af bopæl på dansk område, ikke anvendelse på en australsk bosiddende, medmindre han eller hun ansøger om førtidspension på grund af sociale forhold.

2. Australske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, i en sammenhængende bopælsperiode på ikke under 12 måneder på dansk område har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.

3. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold for australske statsborgere er yderligere betinget af, at vedkommende har fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelse af ansøgning om pension, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl på dansk område.

4. Uanset artikel 4 i denne aftale er danske statsborgere med bopæl på australsk område ikke berettiget til tilkendelsen af førtidspension af sociale grunde.

Artikel 10

Særlige bopælskrav

Bestemmelserne i lov om social pension om, at opholdsperioder i udlandet med henblik på uddannelse sidestilles med bopæl på dansk område ved opgørelsen af bopælstid, gælder, uanset bestemmelserne i artikel 4, kun for danske statsborgere.

AFSNIT V

ØVRIGE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Artikel 11

Indgivelse af dokumenter

1. En ansøgning, erklæring eller anke vedrørende en ydelse, hvad enten den ydes af en part efter denne overenskomst eller på anden måde, kan når som helst efter overenskomstens ikrafttræden indgives på den anden parts område, i overensstemmelse med den administrative aftale indgået ifølge artikel 14.

2. Ved fastsættelsen af ret til en ydelse betragtes datoen, hvor ansøgningen, erklæringen eller anken, der er omtalt i stk. 1, er indgivet til den kompetente institution hos den anden part som dette dokuments indgivelsesdato hos den kompetente institution hos den første part.

3. For Australiens vedkommende er den henvisning til et ankedokument, der er nævnt i denne artikel, en henvisning til et dokument vedrørende en anke, der kan indgives til en administrativ myndighed etableret efter australske sociale sikringslove.

Artikel 12

Afgørelse af ansøgninger

1. Med forbehold af denne overenskomst tages følgende i betragtning ved fastsættelsen af en persons ret til en ydelse efter denne overenskomst:

a) en periode som australsk bosiddende og en periode med bopæl i Danmark, og

b) enhver begivenhed eller forhold, der er relevant for denne ret,

i den udstrækning disse perioder eller begivenheder er anvendelige med hensyn til denne person, uanset hvornår de blev optjent eller indtraf.

2. Datoen for udbetalingen af en ydelse efter denne overenskomst bestemmes i overensstemmelse med den berørte parts lovgivning, men kan aldrig være tidligere end ikrafttrædelsesdatoen for denne overenskomst.

3. Hvis:

a) en part til en person udbetaler en ydelse, der vedrører en tidligere periode,

b) den anden part efter dens lovgivning har udbetalt en ydelse til denne person for hele eller en del af den samme periode, og

c) størrelsen af den ydelse, der er udbetalt af den anden part skulle have været reduceret, hvis den ydelse, der betales af den første part, var kommet til udbetaling i løbet af denne periode,

da:

d) skal beløbet, der ikke skulle være betalt af den anden part, hvis den i litra a) omtalte ydelse var blevet udbetalt løbende gennem den tidligere periode, betragtes som tilbagebetalingspligtigt for den person til den anden part, og

e) den anden part kan bestemme, at beløbet eller dele deraf kan fratrækkes fremtidige ydelser, der skal udbetales til personen fra denne part.

4. For Australiens vedkommende betyder en ydelse, som omtalt i stk. 3, en pension, en ydelse eller et tillæg, der kan ydes efter australsk social sikringslovgivning, og for Danmarks vedkommende enhver ydelse efter dansk lovgivning defineret i artikel 2, stk. 1, litra b).

5. Ansøgning om en ydelse til den ene parts kompetente myndighed betragtes som en ansøgning om en ydelse fra den anden part. Datoen for modtagelse af ansøgningen til den første parts institution betragtes som den dato, ansøgningen er modtaget af den anden parts institution.

Artikel 13

Udveksling af oplysninger og gensidig bistand

1. De kompetente myndigheder og kompetente institutioner, der har ansvaret for anvendelsen af denne overenskomst:

a) meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne overenskomst,

b) yder hinanden bistand, herunder enhver meddelelse af oplysning som er nødvendig med hensyn til fastsættelse af betaling af ydelser efter denne overenskomst eller efter enhver af parternes sociale sikringslove, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning,

c) underretter hurtigst muligt hinanden om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne overenskomst, eller om ændringer i deres lovgivning, hvis disse ændringer har betydning for anvendelsen af denne overenskomst, og

d) bistår på anmodning hinanden vedrørende gennemførelsen af overenskomster om social sikring indgået af hver af parterne med tredielande, i den udstrækning og under de omstændigheder der er nærmere angivet i den administrative aftale, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 14.

2. Den hjælp, der er henvist til i stk. 1, ydes vederlagsfrit med forbehold af enhver administrativ aftale udfærdiget i henhold til artikel 14.

3. Medmindre videregivelse kan kræves efter en parts lovgivning, er enhver oplysning om enkeltpersoner, der gives i overensstemmelse med denne overenskomst til en parts kompetente myndighed eller institution fra den anden parts kompetente myndighed eller institution, hemmelig, og må kun anvendes til det formål at gennemføre denne overenskomst og parternes sociale sikringslove.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 kan på ingen måde fortolkes således, at de pålægger en parts kompetente myndighed eller institutions forpligtelser:

a) til at udføre administrative foranstaltninger, der er i strid med lov og administrativ praksis for nogen af parterne, eller

b) til at fremskaffe oplysninger, som ikke kan indhentes efter de love eller som led i den almindelige administrative fremgangsmåde, der gælder for den ene eller den anden part.

5. Ved anvendelsen af denne overenskomst kan den ene af parternes kompetente myndigheder og institutioner kommunikere med den anden på den pågældende parts officielle sprog.

Artikel 14

Administrativ aftale

Parternes kompetente myndigheder indgår enhver administrativ aftale, der er nødvendig for at gennemføre denne overenskomst.

Artikel 15

Løsning af uoverensstemmelser

1. Parterne skal fortolke denne overenskomst loyalt i overensstemmelse med den sædvanlige betydning, der måtte tillægges overenskomstens udtryk i deres sammenhæng og i lyset af dens hensigt og formål, undtagen hvor denne betydning er blevet modificeret ved en definition i artikel 1.

2. Parterne skal på anmodning fra enhver af parterne omgående konsultere hinanden vedrørende spørgsmål, der ikke er løst af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 16

Genforhandling af overenskomsten

Når en part anmoder den anden om at mødes for at genforhandle denne overenskomst, skal parterne mødes med henblik herpå senest 6 måneder efter anmodningen er fremført, og mødet skal holdes på den parts område, til hvilken anmodning blev stilet, medmindre parterne enes om noget andet.

AFSNIT VI

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Ikrafttrædelse og opsigelse

1. Med forbehold af begge parters sociale sikringslove, kan denne overenskomst ikke medføre nedsættelse af noget ydelsesbeløb, til hvilken retten var erhvervet forud for dens ikrafttræden.

2. Denne overenskomst træder i kraft to måneder efter parterne via diplomatiske kanaler gennem noteveksling har underrettet hinanden om, at alle forfatningsmæssige eller lovmæssige krav, der er nødvendige for at give denne overenskomst virkning, er afsluttet.

3. Med forbehold af stk. 4, forbliver denne overenskomst i kraft indtil udløbet af 12 måneder efter den dato, hvor en af parterne fra den anden via diplomatiske kanaler, modtager en note, der angiver den anden parts hensigt om at opsige denne overenskomst.

4. For det tilfælde hvor denne overenskomst er opsagt i henhold til stk. 3, fortsætter overenskomsten med at have virkning for alle personer, der:

a) på datoen for opsigelsen modtager ydelser, eller

b) forud for udløbet af den periode, der er omtalt i stk. 3, har indgivet ansøgning, om og ville være berettiget til at modtage ydelser,

i kraft af denne overenskomst.

TIL BEKRÆFTELSE AF FORANSTÅENDE har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne overenskomst.

UDFÆRDIGET i Canberra i to eksemplarer den 1. juli 1999 på dansk og engelsk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

FOR KONGERIGET DANMARK

Kris Lund-Jensen

FOR AUSTRALIEN

Jocelyn Newman

ADMINISTRATIV AFTALE
OM GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMST OM
SOCIAL SIKRING
MELLEM DANMARK OG AUSTRALIEN

I henhold til artikel 14 i overenskomsten om social sikring mellem Danmark og Australien, underskrevet den 1. juli 1999, udfærdiger de kompetente myndigheder herved den administrative aftale som udformet i de følgende artikler til gennemførelsen af overenskomsten.

Artikel 1

Definitioner

1. I denne aftale betyder:

»overenskomst« overenskomsten om social sikring mellem Danmark og Australien underskrevet den 1. juli 1999,

»forbindelsesorgan«

i) i forhold til Australien Centrelink International Services, Hobart, og

ii) i forhold til Danmark - for pensioner der udbetales efter lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsmarkedets tillægspension, Hillerød, og i alle andre tilfælde Den Sociale Sikringsstyrelse, København.

2. Et udtryk, som er defineret i overenskomsten, har, når det anvendes i denne aftale, den samme betydning som i overenskomsten.

Artikel 2

Kommunikation mellem kompetente institutioner

1. Kommunikation i forbindelse med administrationen af overenskomsten og denne aftale sendes til og fra - alt efter forholdene - det pågældende forbindelsesorgan.

2. I Danmark sendes kommunikation direkte til og fra - alt efter forholdene - den kompetente institution. Når vedkommende kompetente institution ikke kendes, eller hvor anden bistand er nødvendig, sendes kommunikation til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Artikel 3

Udfærdigelse af blanketter og dokumenter

1. Parternes forbindelsesorganer aftaler de fælles blanketter, som er nødvendige for gennemførelse af den administrative aftale.

2. Alle andre blanketter og dokumenter, som er nødvendige for gennemførelse af overenskomsten eller denne aftale, udfærdiges af hvert forbindelsesorgan efter konsultationer med det andet.

Artikel 4

Oplysninger om forsikringsperioder og arbejdsperioder i Australien

I tilfælde som nævnt i artiklerne 7 og 9 i overenskomsten:

a) attesterer den danske kompetente institution - på anmodning fra det australske forbindelsesorgan - de forsikrings- og bopælsperioder i Danmark, som en person har tilbagelagt efter dansk lovgivning, og tilvejebringer andre oplysninger, som måtte være nødvendige, og

b) det australske forbindelsesorgan attesterer - på anmodning fra den danske kompetente institution - en persons arbejdsperioder i Australien og tilvejebringer andre oplysninger, som måtte være nødvendige.

Artikel 5

Indgivelse af ansøgninger mv.

Ansøgninger om ydelser, klager og alle tilhørende dokumenter og enhver anmeldelse eller andre meddelelser fra en person til en kompetent institution i det ene land, mens personen har ophold i det andet land, modtages:

a) i Australien - af ethvert kontor under den kompetente institution, og

b) I Danmark - af bopælskommunen.

Artikel 6

Behandling af ansøgninger

1. En ansøgning, som indgives til den kompetent institution i et land om en ydelse efter lovgivningen i det andet land, behandles således:

a) den kompetente institution, som modtager ansøgningen:

i) stempler ansøgningsblanketten med dato for modtagelsen,

ii) bekræfter ansøgerens identitet og efterprøver rigtigheden af de personlige oplysninger, som er indeholdt i ansøgningsblanketten på grundlag af de oplysninger, som institutionen er i besiddelse af, eller af dokumenter, som fremskaffes af ansøgeren, og tager - hvor det er fornødent - bekræftede kopier af de originale dokumenter;

b) den modtagende institutions forbindelsesorgan:

i) registrerer modtagelsen af ansøgningen,

ii) udfylder en forbindelsesblanket vedrørende ansøgningen,

iii) bekræfter bopælsperioder i det land, som modtager ansøgningen, og

iv) sender så hurtigt som muligt ansøgningsblanketten med tilhørende dokumenter i original eller bekræftet kopi sammen med forbindelsesblanketten til forbindelsesorganet i det andet land, og

c) enhver opgave, som skal varetages af det danske forbindelsesorgan, varetages af den danske kompetente institution.

2. En kompetent institution, som træffer afgørelse om ret til en ydelse efter overenskomsten, underretter den anden kompetente institution om afgørelsen ved hjælp af en forbindelsesblanket.

3. Når den ene part oversender en ansøgning til den anden part, angiver den oversendende part på forbindelsesblanketten, om den ønsker at gøre krav gældende overfor efterbetalinger af en ydelse, som måtte blive udbetalt efter overenskomsten fra den anden parts kompetente institution, efter artikel 12, stk. 3, i overenskomsten. Når en sådan anmodning fremsættes, vil den anden part - når der tilkendes en ydelse - underrette den oversendende part herom i den aftalte form om enkeltheder om tilkendelse af ydelser. Den part, der tilkender ydelsen, frigiver en eventuel efterbetaling til ydelsesmodtageren efter en periode på 3 måneder fra datoen for underretningen til den oversendende part, medmindre den oversendende part anmoder om udbetaling efter artikel 12, stk. 3, i overenskomsten inden udløbet af denne periode.

Artikel 7

Lægeundersøgelser

1. Under forbehold af bestemmelsen i stk. 2 skal den kompetente institution eller et forbindelsesorgan i et af landene, når den kompetente institution eller forbindelsesorganet på vegne af den kompetente institution i det andet land anmoder om, at der foretages en lægelig undersøgelse i forbindelse med behandling af en ansøgning eller genvurdering af en sag om ret til en ydelse, sørge for at undersøgelsen bliver udført af en læge udpeget til dette formål, og for at en lægeerklæring afgivet på en aftalt blanket bliver indgivet til den kompetente institution eller forbindelsesorganet i det anmodende land så hurtigt som muligt.

2. Når en kompetent institution eller et forbindelsesorgan i et land, som modtager en anmodning efter bestemmelsen i stk. 1, har adgang til en passende lægeerklæring, som er udfærdiget inden for de seneste 12 måneder forud for anmodningen, kan det efterkomme anmodningen ved at fremsende en kopi af denne erklæring. Den kompetente institution eller forbindelsesorganet i det land, som har anmodet om en lægeerklæring, afgør om den fremsendte erklæring er tilstrækkelig, og hvis erklæringen anses for utilstrækkelig, udfærdiges ny erklæring efter bestemmelsen i stk. 1.

3. Det land, hvor undersøgelsen finder sted, er ansvarlig for udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser efter stk. 1 og 2. Ansvaret for udgifter udstrækkes alene til de udgifter, der er opstået i forbindelse med rejse, udfærdigelse af erklæring, undersøgelse og behandling af ansøgeren efter ønske fra den kompetente institution.

4. De læger, der udpeges til at udføre undersøgelser efter stk. 1 og stk. 2, er:

a) i Australien Health Services Australia (HSA) eller Approved Medical
Practitioners (AMP), og

b) i Danmark - alment praktiserende læger eller speciallæger.

Artikel 8

Administration af danske sociale pensioner

Når en person, som ansøger om eller modtager en ydelse, der udbetales efter lovgivningen i Danmark, opholder sig eller har bopæl i Australien, fremskaffer forbindelsesorganet på anmodning - under forbehold af australsk lovgivning - sådanne oplysninger som anmodet om af den danske kompetente institution.

Artikel 9

Indkomstoplysninger og supplerende oplysninger

1. Når der anmodes herom, fremskaffer den kompetente institution fra den ene part detaljer om indkomst for en person, som ansøger om eller modtager en ydelse i henhold til den anden parts lovgivning, og for modtagerens ægtefælle eller partner.

2. Forbindelsesorganer og kompetente institutioner bistår hinanden med at fastslå identiteten og adresser på personer, som modtager pension eller ydelser efter overenskomsten.

Artikel 10

Anker og tilhørende dokumenter

1. En kompetent institution, som modtager en anke og tilhørende dokumenter vedrørende det andet lands lovgivning:

a) stempler dokumenterne med dato for modtagelsen,

b) registrerer modtagelsen af dokumenterne hos dens eget forbindelsesorgan og

c) sender så hurtigt som muligt dokumenterne til den anden kompetente institutions forbindelsesorgan.

2. Enhver opgave, som skal varetages af det danske forbindelsesorgan, varetages af den danske kompetente institution.

Artikel 11

Statistiske oplysninger

Ved aftalens ikrafttræden og på årlig basis udveksler de kompetente institutioner i overensstemmelse med overenskomstens artikel 13 statistik vedrørende de udbetalinger, som de har foretaget efter overenskomsten. Disse statistikker skal indeholde oplysninger om antallet af ydelsesmodtagere og kontantværdi af de udbetalte ydelser, efter ydelsestype, i den udstrækning sådant statistisk materiale er tilgængeligt.

Artikel 12

Udveksling af information

Ved overenskomstens ikrafttræden og i overensstemmelse med overenskomstens artikel 13, udveksler de kompetente institutioner oplysninger om udbetalinger til den anden parts territorium og til klienter med bopæl i den anden stats territorium, i den udstrækning oplysningerne er tilgængelige.

Artikel 13

Ikrafttrædelsesdato

Denne aftale træder i kraft på samme dato som overenskomsten og har samme varighed som overenskomsten.

UNDERSKREVET den 1. juli 1999 på engelsk og dansk; hver tekst har samme gyldighed.

FOR DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I DANMARK

Kris Lund-Jensen

FOR DEN KOMPETENTE MYNDIGHED I AUSTRALIEN

J A McWilliam

Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 2001.

Udenrigsministeriet, den 22. februar 2001

Mogens Lykketoft