Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 12. maj 1997 med Chile om arbejdstilladelse til pårørende til diplomater m.v.

 

Ved noteveksling af 12. maj 1997 i København er der mellem Danmark og Chile indgået aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til diplomater m.v.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

 

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 12. maj 1997

Hans Excellence

hr. Raúl Schmidt Dussaillant

Ambassadør for Chile

Deres Excellence,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for på vegne af regeringen i Danmark at foreslå Deres regering en aftale mellem vore lande med følgende indhold:

1. Pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der arbejder på Kongerigets Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer i Republikken Chile eller på sidstnævntes repræsentationer i Kongeriget Danmark, har tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at tilladelse kan opnås i henhold til bestemmelserne i nærværende aftale. Tilladelsen gælder også pårørende til danske eller chilenske statsborgere, der er akkrediteret til at arbejde for internationale organisationer beliggende i et af landene.

2. I denne aftale betyder pårørende: a) ægtefælle, b) ugifte, hjemmeboende børn under 21 år eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende ved en højere læreanstalt, c) hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

3. Der gælder ingen begrænsninger i arten af det arbejde, der må udføres. Dog gælder det, at hvis der i professionen eller til aktiviteten kræves særlige kvalifikationer, skal den pågældende pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten. Desuden kan tilladelsen tilbagetrækkes, hvis det af sikkerhedsmæssige grunde kun er muligt at ansætte statsborgere i modtagerstaten.

4. Ansøgning om tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse skal indgives af den respektive diplomatiske repræsentation i form af en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Anmodning skal angive den pågældende persons slægtskab med den udsendte medarbejder, som han eller hun er pårørende til, samt den lønnede beskæftigelse, han eller hun ønsker at udføre. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under denne aftale, skal udenrigsministeren i modtagerstaten omgående og officielt meddele den akkrediterende stats ambassade, at den pårørende har fået tilladelse til at arbejde i henhold til gældende regler i modtagerstaten.

5. Pårørende, der nyder immunitet i forhold til jurisdiktionen i henhold til artikel 31, jf. artikel 37, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, og som har lønnet beskæftigelse i henhold til nærværende aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle forhold vedrørende sådan beskæftigelse. Den akkrediterende stat giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale.

6. Såfremt en pårørende, der nyder immunitet i forhold til strafferetlig jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant aftale, anklages for en kriminel lovovertrædelse begået i forbindelse med hans eller hendes beskæftigelse, skal den akkrediterende stat alvorligt overveje en skriftlig anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

7. Pårørende, der har lønnet beskæftigelse i modtagerstaten, skal svare indkomstskat og socialforsikringsbidrag i forbindelse med deres beskæftigelse i modtagerlandet.

8. Nærværende aftale betyder ikke anerkendelse af diplomer, universitetsgrader eller andre eksamensbeviser mellem de to lande.

9. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse i modtagerstaten ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale, afslutter sit hverv for den regering eller internationale organisation, han eller hun er akkrediteret til, og/eller når betingelserne for udstedelse af tilladelse i henhold til nærværende aftale ikke længere opfyldes.

10. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre, medmindre en af parterne gennem diplomatiske kanaler vælger at opsige den. Opsigelsen vil i så fald træde i kraft 6 måneder efter modtagelsen af meddelelsen om opsigelsen.

Såfremt ovennævnte betingelser kan godkendes af Deres Excellences regering, vil den bekræftende svarnote og denne note udgøre en aftale mellem de to regeringer, som træder i kraft på datoen for en af parternes meddelelse til den anden part om, at de relevante interne, juridiske formaliteter er afsluttet.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

Niels Helveg Petersen

 

Udenrigsminister

REPUBLIKKEN CHILE

Udenrigsministeriet

No: 14/97/

København den 12. maj 1997

Hans Excellence

hr. Niels Helveg Petersen

Udenrigsminister

Deres Excellence,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres venlige note, dateret i dag, hvis tekst er som følger:

»Deres Excellence,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for på vegne af regeringen i Danmark at foreslå Deres regering en aftale mellem vore lande med følgende indhold:

1. Pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der arbejder på Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer i Republikken Chile eller på sidstnævntes repræsentationer i Kongeriget Danmark, har tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at tilladelse kan opnås i henhold til bestemmelserne i nærværende aftale. Tilladelsen gælder også pårørende til danske eller chilenske statsborgere, der er akkrediteret til at arbejde for internationale organisationer beliggende i et af landene.

2. I denne aftale betyder pårørende: a) ægtefælle, b) ugifte, hjemmeboende børn under 21 år eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende ved en højere læreanstalt, c) hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

3. Der gælder ingen begrænsninger i arten af det arbejde, der må udføres. Dog gælder det, at hvis der i professionen eller til aktiviteten kræves særlige kvalifikationer, skal den pågældende pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten. Desuden kan tilladelsen tilbagetrækkes, hvis det af sikkerhedsmæssige grunde kun er muligt at ansætte statsborgere i modtagerstaten.

4. Ansøgning om tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse skal indgives af den respektive diplomatiske repræsentation i form af en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Anmodning skal angive den pågældende persons slægtskab med den udsendte medarbejder, som han eller hun er pårørende til, samt den lønnede beskæftigelse, han eller hun ønsker at udføre. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under denne aftale, skal udenrigsministeren i modtagerstaten omgående og officielt meddele den akkrediterende stats ambassade, at den pårørende har fået tilladelse til at arbejde i henhold til gældende regler i modtagerstaten.

5. Pårørende, der nyder immunitet i forhold til jurisdiktionen i henhold til artikel 31, jf. artikel 37, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, og som har lønnet beskæftigelse i henhold til nærværende aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle forhold vedrørende sådan beskæftigelse. Den akkrediterende stat giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale.

6. Såfremt en pårørende, der nyder immunitet i forhold til strafferetlig jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant aftale, anklages for en kriminel lovovertrædelse begået i forbindelse med hans eller hendes beskæftigelse, skal den akkrediterende stat alvorligt overveje en skriftlig anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

7. Pårørende, der har lønnet beskæftigelse i modtagerstaten, skal svare indkomstskat og socialforsikringsbidrag i forbindelse med deres beskæftigelse i modtagerlandet.

8. Nærværende aftale betyder ikke anerkendelse af diplomer, universitetsgrader eller andre eksamensbeviser mellem de to lande.

9. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse i modtagerstaten ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale, afslutter sit hverv for den regering eller internationale organisation, han eller hun er akkrediteret til, og/eller når betingelserne for udstedelse af tilladelse i henhold til nærværende aftale ikke længere opfyldes.

10. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre, medmindre en af parterne gennem diplomatiske kanaler vælger at opsige den. Opsigelsen vil i så fald træde i kraft 6 måneder efter modtagelsen af meddelelsen om opsigelsen.

Såfremt ovennævnte betingelser kan godkendes af Deres Excellences regering, vil den bekræftende svarnote og denne note udgøre en aftale mellem de to regeringer, som træder i kraft på datoen for en af parternes meddelelse til den anden part om, at de relevante interne, juridiske formaliteter er afsluttet.«

Jeg har den ære at give udtryk for til Deres Excellence , at Republikken Chiles regering er enig i indholdet i noten, og at denne sammen med nærværende svarnote udgør en aftale mellem de to regeringer, og at den træder i kraft på datoen for en af parternes meddelelse til den anden part om, at de relevante interne, juridiske formaliteter er afsluttet.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

Raúl Schmidt Dussaillant

 

Ambassadør for Chile

Aftalen trådte i henhold til aftalens pkt. 10 i kraft den 14. november 2000.

Udenrigsministeriet, den 22. februar 2001

Mogens Lykketoft