Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med
Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

 

Der er den 16. marts 2001 i København indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager:

Aftalens ordlyd er som følger:

Aftale
mellem Danmark, Island og Norge
om samarbejde i konkurrencesager

Danmark, Island og Norge,

som tilstræber en yderligere styrkelse og formalisering af samarbejdet mellem den danske, islandske og norske konkurrencemyndighed med henblik på en mere effektiv håndhævelse af de tre landes nationale konkurrencelovgivning,

som i medfør af deres nationale konkurrencelovgivning kan videregive oplysninger til andre landes konkurrencemyndigheder, som er underlagt konkurrencemyndighedens tavshedspligt, hvis videregivelsen er nødvendig for at fremme håndhævelse af disse landes konkurrencelovgivning, og videregivelsen sker med henblik på at opfylde Danmarks, Islands og Norges bilaterale eller multilaterale forpligtelser,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

Definitioner

I denne aftale defineres følgende udtryk og begreber således:

a) »Konkurrencelovgivning(er)« er de til enhver tid gældende lovgivninger, der for tiden består i:

i) for Danmarks vedkommende henholdsvis lov nr. 384 af 17. juni 1997 med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, tillige med bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri,

ii) for Islands vedkommende lov nr. 8 af 25. februar 1993, konkurrencelov med senere ændringer,

iii) for Norges vedkommende lov af 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet, lov af 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak med senere ændringer.

»Konkurrencemyndighed(er)«, »myndighed(er)« eller »part(er)« betyder

i) for Danmarks vedkommende: Konkurrencestyrelsen,

ii) for Islands vedkommende: Samkeppnisstofnun,

iii) for Norges vedkommende: Konkurransetilsynet.

»Håndhævelsesforanstaltninger« betyder

i) brug af konkurrencelovgivningen i forbindelse med undersøgelser, kontrol, afgørelser og processer af en eller flere af myndighederne.

b) »Konkurrencebegrænsende aktiviteter eller adfærd« beror på de respektive parters konkurrencelovgivning og kan eksempelvis bestå i

i) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,

ii) at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer,

iii) at opdele markeder eller forsyningskilder,

iv) at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere,

v) at stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand, eller

vi) at misbruge en dominerende eller kollektiv dominerende stilling.

c) »Fusioner« og »virksomhedsovertagelser« er defineret i

i) for Danmarks vedkommende: § 12 a i lov nr. 416 af 31. maj 2000,

ii) for Islands vedkommende: § 4 og 18 i lov nr. 8 af 25. februar 1993, jfr. lov nr.
107 af 25. mai 2000

iii) for Norges vedkommende: § 3-11 i lov af 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i
ervervsvirksomhet.

Artikel II

Notifikation

1. Den danske, den islandske og den norske konkurrencemyndighed giver hinanden meddelelse om de tilfælde, hvor den ene myndighed bliver opmærksom på, at dens håndhævelsesforanstaltninger kan påvirke væsentlige konkurrenceretlige interesser, der henhører under den anden myndigheds kompetence.

De håndhævelsesforanstaltninger, som det normalt vil være passende at give meddelelse om, omfatter sådanne, som

a) er relevante for en, to eller alle tre konkurrencemyndigheders håndhævelsesforanstaltninger,

b) vedrører konkurrencebegrænsende aktiviteter, der for en betydelig dels vedkommende udgår fra eller finder sted på en, to eller alle tre myndigheders territorium,

c) vedrører en fusion eller virksomhedsovertagelse, hvor en eller flere af deltagerne i transaktionen er en virksomhed, der er registreret, oprettet efter lovgivningen eller hjemmehørende i enten Danmark, Island eller Norge eller i to eller alle tre lande,

d) vedrører en konkurrencebegrænsende adfærd, som et aftaleland antages at have krævet, fremmet eller godkendt,

e) vedrører afgørelser af indgribende karakter, der vil kræve eller forbyde en bestemt konkurrencebegrænsende adfærd på et andet aftalelands territorium.

2. For fusioner eller virksomhedsovertagelser, som kan påvirke væsentlige konkurrenceretlige interesser, der henhører under den anden myndigheds kompetence, og som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til konkurrencemyndighederne og/eller som myndighederne får kundskab om og/eller selv tager op til behandling, skal der gives meddelelse i henhold til denne artikel:

a) for så vidt angår Danmark: til Konkurrencestyrelsen,

b) for så vidt angår Island: til Samkeppnisstofnun,

c) for så vidt angår Norge: til Konkurransetilsynet.

3. Den danske, den islandske og den norske konkurrencemyndighed giver også hinanden meddelelse om alle de tilfælde, hvor konkurrencemyndigheden intervenerer eller på anden måde deltager i en administrativ eller judiciel procedure, der ikke følges af håndhævelsesforanstaltninger, hvis de spørgsmål, der tages op under interventionen eller deltagelsen, kan påvirke væsentlige konkurrenceretlige interesser hos en anden part i aftalen.

Artikel III

Udveksling af ikke-fortrolige oplysninger

1. Parterne er enige om, at det er i deres fælles interesse at udveksle ikke-fortrolige oplysninger, som

a) muliggør en mere effektiv anvendelse af deres respektive konkurrencelovgivning, eller

b) forbedrer deres forståelse af de juridiske og økonomiske vilkår og teorier, som er relevante for deres håndhævelsesforanstaltninger m.v., eller forhold nævnt i artikel II, nr. 3.

Artikel IV

Udveksling af fortrolige oplysninger

1. Parterne er enige om, at det er i deres fælles interesse at udveksle fortrolige oplysninger. Det er en forudsætning for en konkurrencemyndigheds udlevering af fortrolige oplysninger, at oplysningerne:

a) er undergivet en tavshedspligt hos den konkurrencemyndighed, der modtager oplysningerne som mindst svarer til den, som gælder hos den konkurrencemyndighed, som udleverer de fortrolige oplysninger, og

b) udelukkende anvendes til de formål, som er fastlagt i denne aftale, og

c) kun kan videregives af den modtagende konkurrencemyndighed med udtrykkeligt samtykke fra den konkurrencemyndighed, der har udleveret oplysningerne og kun anvendes til det formål, som samtykket omfatter.

Artikel V

Formkrav m.v.

Meddelelser fra én konkurrencemyndighed til en anden konkurrencemyndighed i henhold til denne aftales artikel II skal ske skriftligt (herunder ved telefax og elektronisk post). Andre henvendelser kan ske mundtligt eller skriftligt.

Parterne skal skriftligt meddele hinanden om de ændringer, der finder sted efter indgåelsen af denne aftale i deres konkurrencelove eller anden lovgivning med betydning for aftalen.

Artikel VI

Nye aftaleparter

Såfremt alle deltagerne i denne aftale er enige herom, kan der optages yderligere aftaleparter.

Artikel VII

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft den 1. april 2001.

Artikel VIII

Revision og opsigelse

Aftalen kan til enhver tid tages op til revision, og den kan ligeledes skriftligt opsiges af hver part med 60 (tres) dages varsel.

Udfærdiget i København den 16. marts 2001 i et eksemplar på dansk, islandsk og norsk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

For Danmark:

Finn Lauritzen

direktør

For Island:

Helgi Ágústsson

ambassadør

For Norge:

Knut Eggum Johansen

direktør

Aftalen trådte i medfør af artikel VII i kraft den 1. april 2001.

Udenrigsministeriet, den 14. juni 2001

Mogens Lykketoft