Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
overenskomst af 18. september 2000
mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
om tillæg til den nordiske paskontroloverenskomst af 12. juli 1957,
som ændret ved overenskomst af 27. juli 1979,
og med tillægsoverenskomst af 2. april 1973

 

Den 18. september 2000 blev der i København undertegnet en overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tillæg til overenskomsten af 12. juli 1957 mellem de samme stater om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, jfr. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 12. maj 1958, nr. 14 af 27. februar 1961, nr. 79 af 1. oktober 1973 samt nr. 124 af 9. november 1979, Lovtidende C.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

Overenskomst
af 18. september 2000 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tillæg til den nordiske paskontroloverenskomst af 12. juli 1957, som ændret ved overenskomst af 27. juli 1979, og med tillægsoverenskomst af 2. april 1973

De kontraherende stater,

som ved overenskomst af 12. juli 1957 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige har ophævet paskontrollen ved de fællesnordiske grænser (nedenfor benævnt paskontroloverenskomsten), som Island har tilsluttet sig den 24. september 1965, og som er ændret ved overenskomst af 27. juli 1979, samt overenskomst af 2. april 1973 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tillæg til paskontroloverenskomsten af 12. juli 1957,

som i henhold til Protokol om Integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union til Amsterdam-traktaten undertegnet den 2. oktober 1997 skal gennemføre et nærmere samarbejde inden for rammerne af Den Europæiske Union eller som den 18. maj 1999 undertegnede en aftale om tilknytning til gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne med Den Europæiske Union,

som tager i betragtning, at der er behov for at præcisere anvendelsen af enkelte bestemmelser i paskontroloverenskomsten under hensyn til de nordiske landes deltagelse i Schengen-samarbejdet,

er blevet enige om følgende tillæg til paskontroloverenskomsten:

Artikel 1

Til paskontroloverenskomsten skal yderligere følgende definitioner være gældende:

Definitioner:

 

En Schengen-stat

en stat, der i henhold til Protokol om Integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union skal gennemføre et nærmere samarbejde inden for Den Europæiske Union eller som er tilsluttende part til aftalen om Schengen-samarbejde, som undertegnedes den 18. maj 1999 med Den Europæiske Union, og som er deltager i det praktiske samarbejde inden for Schengen.

En ikke nordisk Schengen-stat

en anden Schengen-stat end Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Schengen-informationssystemet (SIS)

det fælles informationssystem, som er etableret i henhold til konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985.

En udlænding

en person, som ikke er statsborger i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater eller i Island eller i Norge.

Artikel 2

I det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af forpligtelser, som påhviler de kontraherende stater i henhold til Schengen-konventionen, gælder følgende afvigelser fra paskontroloverenskomsten:

a) Bestemmelserne i paskontroloverenskomsten vedrørende paskontrol finder ikke anvendelse, hvis en nordisk ydergrænse er en grænse til en ikke nordisk Schengen-stat.

b) Uanset bestemmelserne i artikel 2, stk. 2 (stk. 3 i den norske tekst), og artikel 3 kan en kontraherende stat undlade at anvende indrejsekort.

c) Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan en kontraherende stat tillade en udlænding, som har opholdstilladelse i eller visum til en anden kontraherende stat eller en ikke nordisk Schengen-stat, at indrejse på den kontraherende stats område uden særlig tilladelse med henblik på gennemrejse til det udstedende land.

d) Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan en kontraherende stat ved beregningen af det tidsrum, i hvilket der ikke kræves opholdstilladelse, regne det som et ophold, hvor hverken varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold må overstige tre måneder i løbet af en 6-måneders periode regnet fra den første indrejsedato i en kontraherende stat eller i en ikke nordisk Schengen-stat.

e) Uanset bestemmelsen i artikel 5, stk. 2, kan en udlænding, som har opholdstilladelse i en kontraherende stat eller i en ikke nordisk Schengen-stat, inden for tidsrummet af denne opholdstilladelse tillades ophold på de øvrige kontraherende staters område i indtil 3 måneder.

f) Uanset bestemmelsen i artikel 6, stk. 1, litra f, kan en kontraherende stat alene afvise en udlænding, der er opført i en anden kontraherende stats fortegnelse over udviste udlændinge, såfremt udlændingen samtidig er indberettet som uønsket i Schengen-informationssystemet.

g) Uanset bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, skal der ikke ske afvisning efter artikel 6, stk. 1, litra a.

h) Uanset bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, kan en kontraherende stat dog afvise en udlænding, såfremt udlændingen står opført på den kontraherende stats fortegnelse over udviste udlændinge.

i) Uanset bestemmelsen i artikel 8, stk. 1, kan en kontraherende stat alene i et begrænset tidsrum foretage paskontrol ved en indre nordisk grænse, når hensyn til den offentlige orden eller den nationale sikkerhed kræver det, som det fremgår af Schengen-konventionens artikel 2, stk. 2.

j) Uanset bestemmelsen i artikel 9, stk. 1, kan en kontraherende stat alene nægte en udlænding, som er udvist af en anden kontraherende stat, at indrejse uden særlig tilladelse, såfremt udlændingen er indberettet som uønsket i Schengen-informationssystemet.

k) Artikel 11 ophæves.

l) Paskontroloverenskomstens bestemmelser fortolkes i overensstemmelse med relevante regler udstedt i medfør af Schengen-konventionen og en videreudvikling heraf.

Artikel 3

Er der inden for rammerne af de kontraherende staters deltagelse i Schengen-samarbejdet fremsat forslag til bestemmelser, som er uforenelige med paskontroloverenskomsten, skal der på begæring af én kontraherende stat finde forhandlinger sted mellem de kontraherende stater. Forhandlinger skal finde sted, inden beslutning træffes vedrørende forslaget, medmindre tvingende grunde gør det nødvendigt straks at træffe sådan beslutning. I sidstnævnte tilfælde skal forhandlingerne finde sted snarest muligt, efter at beslutningen er truffet.

Ved forhandlingerne skal de kontraherende stater søge at klargøre virkningerne af de nye bestemmelser for det nordiske paskontrolsamarbejde samt overveje, hvilke ændringer i paskontroloverenskomsten der kan blive nødvendige.

Artikel 4

Denne overenskomst træder i kraft 30 dage efter den dag, da samtlige kontraherende stater har givet det danske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af overenskomsten. Overenskomsten kan dog tidligst træde i kraft fra den dato, Rådet i Den Europæiske Union har truffet afgørelse om den praktiske iværksættelse af Schengen-samarbejdet i de nordiske lande.

Det danske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for overenskomstens ikrafttrædelse.

Artikel 5

Overenskomsten forbliver i kraft for en kontraherende stat, så længe paskontroloverenskomsten er i kraft for den pågældende stat.

Artikel 6

Overenskomsten skal deponeres i det danske udenrigsministerium, og bekræftede afskrifter af den skal tilstilles de øvrige kontraherende staters regeringer.

Til bekræftelse heraf har de kontraherende staters befuldmægtigede undertegnet denne overenskomst.

Udfærdiget i København den 18. september 2000 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 4 i kraft den 22. april 2001.

Udenrigsministeriet, den 26. april 2001

Mogens Lykketoft