Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet

Danmark har den 11. november 1998 i Oslo undertegnet en ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 med Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, Lovtidende C.

Aftalens ordlyd er som følger:

Aftale

mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.

Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som ønsker at ændre overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, er blevet enige om følgende ændringer:

Artikel 1

Artikel 1 skal have følgende ændrede ordlyd:

Denne overenskomst finder anvendelse på erhvervsudøvere som er borgere i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige - nedenfor benævnt som de kontraherende stater - og som tilhører en af de personalegrupper, som angives i bilag 1.

Artikel 2

Artikel 2 skal have følgende ændrede ordlyd:

Den, som i en af de kontraherende stater har en ligestillet form for retlig godkendelse som erhvervsudøver, som opregnet i artikel 1, bilag l, skal have ret til på de i denne overenskomst fastsatte betingelser at få godkendelse i enhver af de øvrige stater, der har bestemmelser om sådan godkendelse.

Tilsvarende gælder dels for den, der har eller er berettiget til at få ansættelse som farmaceut i nogen af staterne, dels for den som uden at være farmaceut har ret til at ekspedere recept på apotek (d.v.s. farmaseut i Finland, adstodarlyfjafrædingur i Island, reseptar i Norge og receptarie i Sverige).

Erhvervsudøvere, som er blevet uddannet i en kontraherende stat som ikke har bestemmelse om godkendelse af det pågældende erhverv, skal i de tilfælde, som angives i artiklerne 5-12, have ret til at få godkendelse i de kontraherende stater, hvor en sådan godkendelse kræves.

I bilag 2 er opregnet, i hvilke stater og for hvilke personalegrupper der gælder bestemmelser om godkendelse ved overenskomstens ikrafttræden.

Artikel 3

Artikel 4 skal have følgende ændrede ordlyd:

Danmark kan som betingelse for ubegrænset autorisation som tandplejer kræve, at ansøgeren gennemfører en prøvetid eller består en egnethedsprøve. Ansøgeren skal have ret til at vælge mellem en prøvetid og en egnethedsprøve.

Artikel 4

Artikel 6 skal have følgende ændrede ordlyd:

Ret til at få godkendelse som optiker i Danmark Finland, Norge og Sverige har den, der i Island har fået godkendelse som sjóntäkjafrædingar efter at have gennemgået en uddannelse i en af de andre kontraherende stater, som kan ligge til grund for autorisation som optiker i denne stat.

Artikel 5

Artikel 7 udgår af overenskomsten.

Artikel 6

Artikel 9 skal have følgende ændrede ordlyd:

Ret til at få godkendelse som mentalvårdare eller närvårdare i Finland, sjúkralidar rettet mod psykiatrisk pleje i Island og hjelpepleier inden for den psykiatriske sygepleje i Norge har

a) den, der i Danmark har fået bevis som social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) eller som plejer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier fra 1977 eller senere, og

b) den, der i Sverige har opfyldt de for skötare i psykiatrisk vård gældende krav til uddannelse og praktik eller har en ældre uddannelse til skötare i psykiatrisk vård, der er godkendt af kompetent myndighed.

Artikel 7

Artikel 10 skal have følgende ændrede ordlyd:

Ret til at få godkendelse som tandskötare eller närvårdare i Finland, adstodarmenn tannläkna i Island og tandsköterska i Sverige har

a) den, der i Danmark har gennemgået en fastlagt uddannelse til tandklinikassistent, og

b) den, der i Norge har gennemgået en fastlagt uddannelse til tannhelsesekretær.

Artikel 8

Artikel 11 skal have følgende ændrede ordlyd:

Ret til at få godkendelse som tandtekniker i Finland og Sverige har

a) den, der i Danmark har gennemgået en 4-5-årig uddannelse til laboratorietandtekniker ved en teknisk skole eller ved en ældre uddannelse til laboratorietandtekniker, der er godkendt af kompetent myndighed, og

b) den, der i Norge har fået svendebrev i tandteknikerfaget.

Artikel 9

Artikel 12 skal have følgende ændrede ordlyd:

Ret til at få godkendelse som primärskötare eller närvårdare i Finland, sjúkralidar i Island og hjelpepleier i Norge har

a) den, der i Danmark har fået bevis som sygehjælper eller social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent), og

b) den, der i Sverige har opfyldt de for undersköterska gældende krav til uddannelse og praktik eller har en tilsvarende ældre uddannelse, der er godkendt af kompetent myndighed.

Artikel 10

En ny artikel 12 a skal have følgende ordlyd:

Ret til at få godkendelse som laboratorieskötare i Finland, meinatæknar i Island og bioingeniör i Norge har

a) den, der i Danmark har gennemført en fastlagt uddannelse til hospitalslaborant, og

b) den, der i Sverige har gennemført en högskoleuddannelse til biomedicinsk analytiker eller en tilsvarende ældre uddannelse til laboratorieassistent, der er godkendt af kompetent myndighed.

Artikel 11

En ny artikel 12 b skal have følgende ordlyd:

Ret til at få godkendelse som fodterapeut i Danmark, fotvårdare i Finland, fótaadgerdafrædingur i Island og fotterapeut i Norge har den, der i Sverige har gennemgået fotterapeutuddannelse som overbygningsuddannelse inden for kommunal voksenuddannelse eller tidligere uddannelse til fotvårdsspecialist (specialkursus i gymnasieskolen).

Artikel 12

En ny artikel 12 c skal have følgende ordlyd:

Ret til at få godkendelse som talterapeut i Finland og logoped i Sverige har

a) den, der i Island har fået godkendelse som talmeinafrædingar efter at have gennemgået den uddannelse i Finland eller Sverige, som kan ligge til grund for autorisation som logoped i dette land, og

b) den, der i Norge har bestået universitetseksamen i spesialpedagogikk med specialisering i logopedi eller videreuddannelse i spesialpedagogikk med specialisering i logopedi ved högskola.

Artikel 13

Artikel 16 skal have følgende ændrede ordlyd:

Har en optiker fået kompetence som kontaktlinseoptiker i Danmark Finland, Norge og Sverige skal vedkommende have bevis på samme kompetence i de øvrige stater.

Ret til at få bevis på kompetence som kontaktlinseoptiker i anden kontraherende stat, jf. stk. 1, forudsætter, at optikeren har fået godkendelse som optiker i den anden stat og fortsat har en sådan godkendelse.

Artikel 14

Aftalen træder i kraft den første dag i måneden efter, at samtlige parter har meddelt det svenske udenrigsministerium, at aftalen er godkendt.

Det svenske udenrigsministerium skal underrette de øvrige parter om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Denne aftale gælder, så længe overenskomsten af 14. juni 1993 er gældende.

Artikel 15

Originaleksemplaret af denne overenskomst deponeres i det svenske udenrigsministerium, som fremsender bekræftede genparter til de øvrige stater.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede befuldmægtigede repræsentanter undertegnet nærværende aftale.

Udfærdiget i Oslo den 11. november 1998 i eet eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, som alle har samme gyldighed.

Aftalen trådte i medfør af artikel 14 i kraft den 1. april 2001.

Udenrigsministeriet, den 28. juni 2001

Mogens Lykketoft


Bilag 1

Personalegruppens betegnelse

 

I Danmark

I Sverige

I Finland

I Island

I Norge

1.

Læger

Läkare

Lääkärit/Läkare

Læknar

Leger

2.

Tandlæger

Tandläkare

Hammaslääkärit/Tandläkare

Tannlæknar

Tannleger

3.

Sygeplejersker1)

Sjuksköterskor

Sairaanhoitajat/Sjukskötare

Hjúkrunarfræingar

Sykepleiere

4.

Farmaceuter

Apotekare

Proviisorit/Provisorer

Lyfjafræðingar

Provisorer

5.

Fysioterapeuter

Sjukgymnaster

Fysioterapeuter

SjúkraÞjalfarar

Fysioterapeuter

6.

Ergoterapeuter

Arbetsterapeuter

Toimintaterapeutit/
Ergoterapeuter

IðjuÞjalfar

Ergoterapeuter

7.

Jordemødre

Barnmorskor

Kätilöt/Barnmorskor

Ljósmæður

Jordmödre

8.

Sundhedsplejersker

Distriktssköterskor

Terveydenhoitajat/Hälsovårdare

Erhvervet findes ikke

Helsesøstre

9.

Optikere

Optiker

Optikot/Optiker

Sjóntækjafræðingar

Optikere

10.

Psykologer

Psykologer

Psykologit/Psykologer

Sálfræðingar

Psykologer

11.

Erhvervet findes ikke

Receptarier

Farmaseutit/Farmaseuter

Aðstoðarlyfjafræðingar

Reseptarer

12.

Radiografer

Röntgenassistenter

Röntgenhoitajat/Röntgenskötare

Röntgentæknar

Radiografer

13.

Plejere/
Social- og
sundhedsassistenter

Skötare i
psykiatrisk vård

Mielenterveyshoitajat/Mentalvårdare och Lähihoitajat/Närvårdare

Sjúkralidar

Hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie

14.

Tandplejere

Tandhygienister

Hammashuoltajat/Tandhygienister

Tannfræðingar

Tannpleiere

15.

Tandklinikassistenter

Tandsköterskor

Hammashoitajat/Tandskötare och Lähihoitajat/Närvårdare

Adstodarmenn

tannlækna

Tannhelseassistenter/Tannhelsesekretaer

16.

Laboratorietandtekniker

Tandtekniker

Hammasteknikot/Tandtekniker

Tannsmiðir

Tannteknikere

17.

Sygehjælpere/Social- og sundhedsassistenter

Undersköterskor

Perushoitajat/Primärskötare och Lähihoitajat/Närvårdare

Sjúkralidar

Hjelpepleiere

18.

Dyrlæger

Veterinärer

Eläinlääkärit/Veterinärer

Dýralæknar

Veterinærer

19.

Kiropraktorer

Kiropraktorer

Kiropraktikot/ Kiropraktorer

Hnykkir

Kiropraktorer

20.

Hospitalslaboranter

Biomedicinska analytiker

Laboratoriohoitajat/Laboratorieskötare

Meinatæknar

Bioingenjörer

21.

Erhvervet findes ikke

Logopeder

Puheterapeutit/Talterapeuter

Talmeinafrædingar

Logopeder

22.

Fodterapeuter

Fotterapeuter

Jalkojenhoitajat/Fotvårdare

Fótaadgerdafrædingar

Fotterapeuter


Bilag 2

Personalegrupper:

Stater:

 

DK

SF

IS

N

S

1.

Læger/Lääkärit; Läkare/Læknar/Leger/Läkare

X

X

X

X

X

2.

Tandlæger/ Hammaslääkärit;Tandläkare/Tannlæ ;knar/Tannleger/Tandläkare

X

X

X

X

X

3.

Sygeplejersker2) /Sairaanhoitajat/Sjukskötare/ Hjúkrunarfræingar/Sygepleiere/Sjuksköterskor

X

X

X

X

X

4.

Farmaceuter/Proviisorit;Provisorer/ Lyfjafræðingar/Provisorer/Apotekare

X

X

X

X

X

5.

Fysioterapeuter/Fysioterapeutit;Fysioterapeuter/ SjúkraÞjalfarar/Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

X

X

X

X

X

6.

Ergoterapeuter/Toimintaterapeutit;Ergoterapeuter/ IðjuÞjalfar/Ergoterapeuter/Arbetsterapeuter

X

X

X

X

-

7.

Jordemødre/Kätilöt;Barnmorskor/ Ljósmæður/Jordmödre/Barnmorskor

X

X

X

X

X

8.

Sundhedsplejersker/ Terveydenhoitajat;Hälsovårdare/*/Helsesø ;stre/Distriktssköterskor

X

X

*

X

X

9.

Optikere/Optikot;Optiker3) / Sjóntækjafræðingar4) /Optikere/Optiker

X

X

X

X

X

10.

Psykologer/Psykologit;Psykologer/ Sálfræðingar/Psykologer/Psykologer

X

X

X

X

X

11.

*/Farmaseutit;Farmaseuter/Aðstoðarlyfjafræð ;ingar/Reseptarer/Receptarier

*

X

X

X

X

12.

Radiografer/Röntgenhoitajat;Röntgenskötare/Röntgentæ ;knar/Radiografer/Röntgenassistenter

-

X

X

X

-

13.

Plejere;Social- og sundhedsassistenter/Mielenterveyshoitajat;Mentalvårdare och Lähihoitajat/Närvårdare/Sjúkralidar/Hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie/Skötare inom
psykiatrisk vård

-

X

-

X

-

14.

Tandplejere/Hammashuoltajat;Tandhygienister5)  /Tannfræðingar/Tannpleiere/Tandhygienister

X

X

X

X

X

15.

Tandklinikassistenter/Hammashoitajat/Tandskötare och Lähihoitajat;Närvårdare/Aðstodarmenntannlæ ;kna/Tannhelseassistenter;Tannhelsesekretaer/Tandsköterskor

-

X

X

-

X

16.

Laboratorietandtekniker/Hammasteknikot;Tandtekniker6) / Tannsmiðir/Tannteknikere/Tandtekniker

-

X

-

X

X

17.

Sygehjælpere;Social- og sundhedsassistenter/Perushoitajat/Primärskötare och Lähihoitajat/Närvårdare/Sjúkralidar/Hjelpepleiere Undersköterskor

-

X

X

X

-

18.

Dyrlæger/Eläinlääkärit;Veterinärer/Dý ;ralæknar/Veterinærer/Veterinärer

X

X

X

X

X

19.

Kiropraktorer/Kiropraktikot;Kiropraktorer/Hnykkir/Kiropraktorer/Kiropraktorer

X

X

X

X

X

20.

Hospitalslaboranter/Laboratoriohoitajat;Laboratorieskötare7)  /Meinatæknar/Bioingenjörer/Biomedicinska analytiker

-

X

X

X

-

21.

*/ Puheterapeutit;Talterapeuter/Talmeinafrædingar8)  /Logopeder/Logopeder

*

X

X

-

X

22.

Fodterapeuter/Jalkojenhoitajat;Fotvårdare/Fótaadgerdafræ ;dingar/Fotterapeuter/Fotterapeuter

X

X

X

X

-

X

= Erhvervet er retligt reguleret

-

= Erhvervet er ikke retligt reguleret

*

= Erhvervet findes ikke

For Danmarks regering

Ib R. Andreasen

For Finlands regering

Jorma Inki

For Islands regering

Halldór Ásgrimsson

For Norges regering

Magnhild Meltveit Kleppa

For Sveriges regering

Maj-Inger Klingvall