Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om visse forholdsregler mod Liberia

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers Pagt, som ændret ved lov nr. 228 af 6. juni 1985, og til § 1 og § 2 i lov om anvendelsen af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande, jf. lovbekendtgørelse nr. 93 af 6. februar 1995, samt under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1318 af 22. juli 2002 1) , fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1408 af 6. maj 2002:

§ 1. Det er forbudt at foretage eller forsøge at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering til Liberia af:

1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiel af enhver art,

2) ammunition af enhver art,

3) militære køretøjer og militært udstyr,

4) paramilitært udstyr eller

5) reservedele til de under 1-4 nævnte genstande.

    Stk. 2.2)  Det er forbudt til Liberia at yde teknisk bistand eller træning forbundet med levering, fremstilling, vedligeholdelse eller brug af de under § 1, stk. 1, nævnte genstande.

    Stk. 3. Undtaget fra forbuddet i stk. 1 og stk. 2 er salg eller levering af ikke-dødbringende militært udstyr, som udelukkende anvendes i humanitært øjemed eller til beskyttelsesbrug, og hertil relateret teknisk bistand eller træning som godkendt af den komité, der er nedsat ved FN-resolution nr. 1343 (2001), herunder beskyttelsesveste og militære hjelme midlertidigt eksporteret til Liberia af FN-personale, pressefolk, nødhjælpsarbejdere eller bistandsarbejdere til deres personlige brug.

§ 2. Personer, herunder bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der overtræder § 1 straffes efter § 110 c, stk. 2, i straffeloven med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Forholdsreglerne i denne anordning omfatter også danske statsborgere, der opholder sig uden for den danske stat.

§ 4. Anordningen træder i kraft den 12. februar 2003. Samtidig ophæves anordning nr. 915 af 23. november 1992.

§ 5. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 7. februar 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Per Stig Møller

Officielle noter

1) EF-tidende (EFT 2001 L 156/1).

2) Denne bestemmelse hidrører fra Rådets forordning (EF) nr. 1146/2001 af 11. juni 2001 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af bestemmelsen i den kongelige anordning er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark. Det bemærkes i øvrigt, at forordningen indeholder yderligere restriktive foranstaltninger end dem, der er omfattet af nærværende anordning.