Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 26. oktober 2001 med Ungarn om lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation

 

Ved noteveksling af 15. maj, 23. juli og 26. oktober 2001 i Budapest er der mellem Danmark og Ungarn indgået aftale om lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

Oversættelse

Den Ungarske Republiks
Udenrigsministerium

Republikken Ungarns Udenrigsministerium hilser den kongelige danske ambassade og har den ære at bekræfte modtagelsen af ambassadens note af 15. maj 2000 med følgende ordlyd:

»1. Den kongelige danske ambassade bevidner Republikken Ungarns Udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære at foreslå følgende aftale vedrørende lønnet beskæftigelse, der udføres af pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale.

2. Republikken Ungarns regering og Kongeriget Danmarks regering er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale, der officielt arbejder på en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller ved en international organisation i modtagerstaten, kan få tilladelse til at udføre lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at nationale interesser respekteres. Den nævnte tilladelse kan nægtes, i tilfælde hvor den nationale sikkerhed kan påvirkes heraf.

Denne aftale giver ikke arbejdstageren andre rettigheder end dem, der følger direkte af ansættelsesforholdet.

3. I denne aftale betragtes følgende personer som »pårørende«:

a) ægtefælle eller samlever (samlivsforhold af længere varighed), b) ugifte hjemmeboende børn under 21 år eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende ved en højere læreanstalt og c) ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

4. Inden en pårørende kan påtage sig beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen, efter at have fulgt de på stedet gældende procedurer, snarest muligt meddele udsenderstatens ambassade, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse.

5. Såfremt der er tale om et erhverv eller en aktivitet, der kræver særlige kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for det pågældende erhverv eller den pågældende aktivitet i modtagerstaten.

6. Pårørende, der påtager sig lønnet beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, vil ikke kunne nyde civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse, og som er omfattet af det civile og administrative retsgrundlag i modtagerstaten. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på en sådan immunitet i kraft af denne aftale.

7. Såfremt en pårørende, der i henhold til Wienerkonventionen eller til en hvilken som helst anden relevant international aftale, nyder immunitet i sager henhørende under modtagerstatens strafferet, tiltales for at have begået en lovovertrædelse i forbindelse med den pågældendes lønnede beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje en anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

8. Pårørende, der opnår lønnet beskæftigelse i kraft af denne aftale, skal svare indkomstskat og bidrag til social sikring af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med sådan beskæftigelse i modtagerstaten.

9. Den pårørendes tilladelse til at påtage sig lønnet beskæftigelse ophører, når det familiemedlem, der tilhører det diplomatiske, konsulære, administrative eller tekniske personale, afslutter sit hverv i modtagerstaten, hvor han/hun er akkrediteret.

10. Nærværende aftale har ubegrænset varighed, medmindre en af parterne gennem diplomatiske kanaler beslutter at opsige den. Opsigelsen vil i så fald træde i kraft seks måneder efter modtagelsen af meddelelsen herom.

Den kongelige danske ambassade foreslår endvidere, at såfremt ovennævnte formuleringer kan godkendes af Republikken Ungarns regering, skal denne note og ministeriets svarnote i hvilken Republikken Ungarns godkendelse tilkendegives, udgøre en aftale mellem de to regeringer, som skal træde i kraft på datoen for den bekræftende svarnote.

Den kongelige danske ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Republikken Ungarns Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Den 15. maj 2000.«

Republikken Ungarns Udenrigsministerium har den ære at bekræfte, at ovenstående forslag kan tiltrædes af Republikken Ungarns regering, og at den kongelige danske ambassades note og denne note danner grundlag for aftalen mellem Republikken Ungarns regering og Kongeriget Danmarks regering vedrørende disse forhold og træder i kraft på datoen for denne note.

Republikken Ungarns Udenrigsministerium benytter denne lejlighed til på ny at forsikre den kongelige danske ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Budapest, den 23. juli 2001.

DEN KONGELIGE DANSKE AMBASSADE
BUDAPEST

V e r b a l n o t e

Den kongelige danske ambassade hilser Republikken Ungarns Udenrigsministerium og har den ære at anerkende modtagelsen af note nr. J-150 af den 23. juli 2001 vedrørende en aftale mellem Republikken Ungarns regering og Kongeriget Danmarks regering omhandlende lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation.

På vegne af Kongeriget Danmarks regering skal det herved bekræftes, at de i ovennævnte note fremsatte forslag kan godkendes, og at noten sammen med dette svar danner grundlag for aftalen mellem de to regeringer med virkning fra dags dato.

Den kongelige danske ambassade benytter denne lejlighed til at forsikre Republikken Ungarns Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Budapest, den 26. oktober 2001

Aftalen trådte i kraft den 26. oktober 2001.

REPUBLIKKEN UNGARNS UDENRIGSMINISTERIUM
BUDAPEST

Udenrigsministeriet, den 4. april 2002

Per Stig Møller