Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 25. februar 2000 mellem
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i
konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af
underholdsbidrag

 

Den 25. februar 2000 undertegnedes i Oslo en overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i konventionen af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1963, Lovtidende C.

Aftalens ordlyd er som følger:

 

Overenskomst mellem Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige om ændringer i
konvention mellem Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige om inddrivelse af
underholdsbidrag, undertegnet i Oslo
den 23. marts 1962

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer er blevet enige om følgende:

I

I konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag, undertegnet i Oslo den 23. marts 1962, foretages følgende ændringer:

Artikel 1 affattes således:

»Retskraftig dom, administrativ beslutning eller en af offentlig myndighed godkendt aftale, hvorefter nogen i en af kontraherende stater er forpligtet til at betale underholdsbidrag til ægtefælle, tidligere ægtefælle, barn, stedbarn eller barnets mor, skal umiddelbart anerkendes i de andre kontraherende stater.

Retskraftig dom, administrativ beslutning, af offentlig myndighed godkendt aftale eller anden skriftlig aftale, hvorefter nogen i en af kontraherende stater er forpligtet til at betale sådant bidrag, og som kan fuldbyrdes i denne stat, skal på begæring fuldbyrdes umiddelbart i en anden kontraherende stat. Det samme gælder en endnu ikke retskraftig dom og en af retten afsagt kendelse eller beslutning, som kan fuldbyrdes efter reglerne om retskraftige domme.«

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»Skal fuldbyrdelse ske i en anden kontraherende stat end den, hvor begæringen efter reglerne i stk. 1 er fremsat, fremsendes begæringen til førstnævnte stat. I så fald fremsendes og modtages begæringen:

i Danmark af statsamtet (i København Overpræsidiet) eller, hvis det er uklart, hvilket statsamt der er kompetent, af Justitsministeriet;

i Finland af vedkommende utmätningsman eller, hvis det er uklart, hvilken utmätningsman der er kompetent, af Justitieministeriet;

i Island af Justitsministeriet;

i Norge af folketrygdkontoret for utenlandssaker;

i Sverige af vedkommende kronofogdemyndighet eller, hvis det er uklart, hvilken kronofogdemyndighet der er kompetent, af Riksskatteverket.«

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Den myndighed, der skal iværksætte inddrivelsen, kan, såfremt det findes nødvendigt, kræve bevis for, at dommen, kendelsen, beslutningen eller aftalen opfylder de betingelser for fuldbyrdelse, der gælder ifølge artikel 1, stk. 2. Bevis udfærdiges af den myndighed, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i den stat, hvor dommen, kendelsen eller beslutningen er afsagt, eller aftalen indgået.«

Efter artikel 6 indsættes som artikel 6 a:

»Denne konvention er ikke til hinder for anerkendelse eller fuldbyrdelse med hjemmel i en anden international konvention, der gælder mellem de berørte stater, eller i loven i den stat, hvor spørgsmålet om anerkendelse eller fuldbyrdelse opstår.«

II

For overenskomstens anvendelse på Færøerne og Grønland kan det danske justitsministerium, efter forhandlinger med de øvrige kontraherende staters justitsministerier, fastsætte sådanne undtagelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold måtte tilsige.

III

De kontraherende stater kan tiltræde denne overenskomst ved

a) undertegning uden forbehold om ratifikation, eller

b) undertegning med forbehold om ratifikation kombineret med efterfølgende ratifikation.

Ratifikationsdokumenterne skal deponeres i det norske udenrigsministerium.

Overenskomsten træder i kraft den første dag i den måned, der begynder to måneder, efter at alle de kontraherende stater har tilsluttet sig overenskomsten. Det norske udenrigsministerium underretter de kontraherende stater om deponeringen af ratifikationsdokumenterne og om tidspunkt for aftalens ikrafttræden.

IV

Overenskomsten finder anvendelse på afgørelser eller aftaler som nævnt i artikel 1, selv om de er truffet eller indgået inden overenskomstens ikrafttræden.

V

Originaleksemplaret af denne overenskomst deponeres i det norske udenrigsministerium, som tilstiller hver af de kontraherende stater en bekræftet afskrift.

Til bekræftelse herpå har de undertegnede befuldmægtigede undertegnet nærværende overenskomst.

Udfærdiget i Oslo den 25. februar 2000 i ét eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk; hvad det svenske sprog angår i to tekster: én for Finland og én for Sverige.

For Danmarks regering:

Ib R. Andreasen

Suomen hallituksen puolesta:

Ole Norrback

Fyrir rikisstjørn Islands:

Kristinn F. Árnason

For Norges regjering:

Bjarne Lindstrøm

För Sveriges regering:

Magnus Vahlquist

Aftalen trådte i henhold til punkt III i kraft den 1. april 2002.

Udenrigsministeriet, den 4. april 2002

Per Stig Møller