Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten og lov om
internationalt udviklingssamarbejde

(Nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn samt Samarbejdsudvalget
til Samordning af Bistandsarbejdet og Det Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten, som ændret ved lov nr. 331 af 14. maj 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Under tjeneste ved repræsentationerne i udlandet oppebærer de udsendte medarbejdere omkostningsdækkende udetillæg, hvis størrelse fastsættes af udenrigsministeren efter forhandling med finansministeren.«

2. § 11 ophæves.

§ 2

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Per Stig Møller