Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 21. februar 2001 med Cuba

 

Den 21. februar 2001 undertegnedes i Havana en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og Cuba.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

 

OVERENSKOMST
MELLEM

KONGERIGET DANMARKS REGERING
OG
REPUBLIKKEN CUBAS REGERING

VEDRØRENDE LUFTTRAFIK

Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Cubas Regering, i det følgende benævnt "de kontraherende parter";

som er parter i Konventionen om International Civil Luftfart og Overenskomsten om International Lufttransit, som blev åbnet for undertegnelse i Chicago den 7 december 1944, og

som nærer ønske om at afslutte en overenskomst, i overensstemmelse med den nævnte konvention, med det hovedformål at etablere regelmæssig lufttrafik mellem deres respektive territorier;

er kommet overens om følgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne overenskomst

a) betyder "konventionen" Konventionen om International Civil Luftfart, åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944, og indbefatter ethvert tillæg vedtaget i henhold til denne konventions artikel 90, samt enhver ændring af tillæggene eller af konventionen i henhold til dennes artikel 90 og 94, for så vidt som disse tillæg og ændringer er blevet vedtaget af begge kontraherende parter;

b) betyder "luftfartsmyndigheder", for Kongeriget Danmarks vedkommende, Trafikministeriet, og for Republikken Cubas vedkommende, Præsidenten for det Cubanske Institut for Civil Luftfart, eller i begge tilfælde enhver person eller organisation bemyndiget til at udføre en bestemt funktion som relaterer sig til denne overenskomst;

c) betyder "udpeget luftfartsselskab" et luftfartsselskab som er blevet udpeget i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 3;

d) betyder »territorium«, for hver kontraherende part, de landområder samt dertil stødende territoriale farvande som er under den pågældende parts suverænitet;

e) har "lufttrafik", "international lufttrafik", "luftfartsselskab" samt "teknisk landing" den betydning som er fastsat i konventionens artikel 96;

f) betyder "overenskomst" denne overenskomst, dens tillæg samt enhver ændring deraf;

g) betyder "tillæg" ethvert tillæg til denne overenskomst eller som ændret i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 16, stk. 2. Tillæggene udgør en integreret del af denne overenskomst, og alle henvisninger til overenskomsten omfatter henvisning til tillæggene, medmindre andet er foreskrevet;

h) betyder "takst" de priser, der skal betales for befordring af passagerer og baggage, samt de betingelser hvorunder disse priser anvendes, herunder priser og betingelser for andre ydelser udført af luftfartsselskabet i forbindelse med luftbefordring, samt indbefattet betaling og betingelser for agentur, men undtaget betaling eller betingelser for befordring af post;

i) betyder "brugerafgift" en afgift pålignet luftfartsselskaber af de kompetente myndigheder, eller tilladt opkrævet af dem, for adgang til anvendelse af lufthavnsejendom eller faciliteter eller af luftnavigationsfaciliteter, indbefattet relaterede ydelser og faciliteter, for luftfartøjer, deres besætning, passagerer samt fragt.

Artikel 2

Tilståelse af rettigheder

1. Hver kontraherende part tilstår den anden kontraherende part de følgende rettigheder med henblik på udførelse af international lufttrafik af luftfartsselskaber udpeget af den anden kontraherende part:

a) ret til at overflyve den anden kontraherende parts territorium uden landing;

b) ret til at foretage teknisk landing på den anden kontraherende parts territorium;

c) ret til at foretage landinger på det nævnte territorium på de pladser, som er anført i denne overenskomsts tillæg, med det formål at optage og afsætte, i international trafik, passagerer, fragt samt post, enten hver for sig eller kombineret.

2. Intet i denne artikels stk. 1 skal anses for at give et luftfartsselskab udpeget af en kontraherende part ret til at optage, på den anden kontraherende parts territorium, passagerer, fragt og post, som befordres mod betaling eller vederlag, og som er bestemt for en anden plads på denne kontraherende parts territorium.

3. De kontraherende parters luftfartsselskaber som ikke er udpeget i henhold til denne overenskomsts artikel 3, nyder også de rettigheder som er anført i denne artikels stk. 1 a) samt 1 b).

Artikel 3

Udpegning og bemyndigelse af luftfartsselskaber

1. Hver kontraherende part har ret til overfor den anden kontraherende part ved diplomatiske noter at udpege et eller flere luftfartsselskaber med det formål at drive lufttrafik på de ruter som er anført i tillægget, samt at tilbagekalde eller ændre sådanne udpegninger.

2. Ved modtagelse af en sådan udpegning tilstår den anden kontraherende part under forbehold af bestemmelserne i denne artikels stk. 3 og 4, uden unødigt ophold et udpeget luftfartsselskab den behørige driftstilladelse.

3. En kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan pålægge et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab at godtgøre overfor dem, at det er i stand til at opfylde de vilkår som foreskrives i henhold til de love og forskrifter som normalt og med rimelighed anvendes af sådanne myndigheder på driften af international lufttrafik, i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

4. Hver kontraherende part har ret til at nægte at tilstå den i denne artikels stk. 2 omhandlede driftstilladelse, eller til at opstille sådanne betingelser som den måtte anse for påkrævede, for et udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de i artikel 2 omhandlede rettigheder, i ethvert tilfælde hvor den ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol af det pågældende luftfartsselskab beror på den anden kontraherende parts territorium, og at luftfartsselskabet er selskabsregistreret og har sit primære forretningsssted på det nævnte territorium.

5. Når et luftfartsselskab er blevet således udpeget og bemyndiget, kan det påbegynde driften af lufttrafik på de i tillæggene anførte ruter, forudsat at luftfartsselskabet opfylder alle denne overenskomsts gældende bestemmelser.

Artikel 4

Tilbagekaldelse af bemyndigelse, suspendering af rettigheder og pålæggelse af betingelser

1. Hver kontraherende part har ret til at tilbagekalde en driftstilladelse eller at suspendere udøvelsen af de rettigheder som er omhandlet i denne overenskomsts artikel 2, eller til at pålægge sådanne betingelser som parten måtte anse for nødvendige for udøvelse af disse rettigheder:

a) i ethvert tilfælde hvor parten ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol med det pågældende luftfartsselskab beror på den anden kontraherende parts territorium, og at luftfartsselskabet er selskabsregistreret og har sit primære forretningssted på det nævnte territorium;

b) i tilfælde hvor det pågældende luftfartsselskab undlader at efterkomme den kontraherende parts love og forskrifter hos den kontraherende part, som tilstår denne tilladelse eller disse rettigheder; eller

c) i tilfælde hvor det pågældende luftfartsselskab på anden måde undlader at drive virksomheden i overensstemmelse med de i denne overenskomst foreskrevne betingelser.

2. Medmindre øjeblikkelig tilbagekaldelse eller suspension af driftstilladelsen omhandlet i denne artikels stk. 1, eller pålæggelse af de deri omhandlede betingelser, er nødvendig for at forebygge yderligere overtrædelse af love og forskrifter hos en kontraherende part, eller denne overenskomsts bestemmelser, udøves denne ret kun efter konsultationer med den anden kontraherende part.

Sådanne konsultationer afholdes indenfor tredive (30) dage fra den dag, hvor den anden kontraherende part modtager skriftlig anmodning herom.

Artikel 5

Benyttelse af lufthavne og faciliteter

1. Ingen af de kontraherende parter pålægger et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab højere brugerafgifter end dem som pålægges partens egne luftfartsselskaber, som driver trafik mellem de kontraherende parters territorier.

Enhver afgift for anvendelse af luftnavigationsfaciliteter pålagt international trafik udført af luftfartsselskaber med licens fra en af de kontraherende parter skal være i rimelig relation til omkostningen af den service, som er ydet det pågældende luftfartsselskab, og opkræves i overensstemmelse med de relevante retningslinier udstedt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

2. Under udførelse af driften af den aftalte trafik finder de samme ensartede regler anvendelse på begge kontraherende parters luftfartsselskabers benyttelse af lufthavne, såvel som alle andre faciliteter under deres kontrol.

3. Hver kontraherende part tilskynder konsultationer vedrørende brugerafgifter mellem dens kompetente afgiftspålæggende myndigheder og de luftfartsselskaber, som anvender de ydelser og faciliteter som er stillet til rådighed af disse afgiftspålæggende myndigheder, hvor det er praktisk muligt gennem disse luftfartsselskabers repræsenterende organisationer. Der bør gives rimeligt varsel om ethvert forslag til ændring af sådanne afgifter til sådanne brugere, for at sætte dem i stand til at udtrykke deres synspunkter, før ændringer udføres. Hver kontraherende part opmuntrer endvidere dens kompetente afgiftspålæggende myndigheder og sådanne brugere til at udveksle passende information vedrørende sådanne afgifter.

Artikel 6

Toldafgifter

1. Luftfartøjer som benyttes i driften af aftalt lufttrafik, såvel som deres sædvanlige udstyr, beholdninger af brændstof og smøreolier (herunder hydrauliske væsker) og luftfartøjsforråd (herunder levnedsmidler, drikkevarer og tobak) om bord i sådanne luftfartøjer, er fritaget for alle toldafgifter, undersøgelsesgebyrer samt andre afgifter eller skatter, ved ankomst på den anden kontraherende parts territorium, forudsat at sådant udstyr, forsyninger og beholdninger forbliver om bord i luftfartøjet indtil de genudføres.

2. Med undtagelse af afgifter baseret på dækning af omkostningen af ydet tjeneste, er de følgende genstande også fritaget for afgifter, vederlag og gebyrer omhandlet i denne artikels stk. 1:

a) luftfartøjsforråd, indført til eller leveret på en kontraherende parts territorium, og taget om bord, indenfor rimeligheds grænser, til brug om bord på et afrejsende luftfartøj der benyttes i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab;

b) reservedele, herunder motorer, indført til en kontraherende parts territorium til vedligeholdelse eller reparation af luftfartøjer af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartøj; samt

c) brændstof, smøreolier samt fortærbare tekniske forråd, indført til eller leveret på en kontraherende parts territorium til brug på et luftfartøj som anvendes i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab, selv hvor disse forsyninger er beregnet på anvendelse på en del af flyvningen som udføres over det territorium som tilhører den kontraherende part hvor disse blev taget om bord.

3. De i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede genstande kan forlanges opbevaret under opsyn eller kontrol af de passende myndigheder.

4. Undtagelserne i medfør af denne artikels bestemmelser gælder også i situationer, hvor et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab har indgået ordninger med andre luftfartsselskaber om lån eller overførsel af de i denne artikels stk. 1 og 2 anførte genstande på den anden kontraherende parts territorium, forudsat at sådanne andre luftfartsselskaber på lignende vis nyder sådanne undtagelser fra den anden kontraherende part.

5. Det almindelige luftfartøjsudstyr, samt materialer og forsyninger beholdt om bord på en kontraherende parts luftfartøj, kan kun udlosses på den anden kontraherende parts territorium med denne parts toldmyndigheders godkendelse. Sådanne genstande kan placeres under de nævnte myndigheders opsyn op til det tidspunkt hvor de genudføres eller på anden vis bortskaffes i overensstemmelse med toldforskrifter.

Artikel 7

Forskrifter for klarering ved indrejse

1. Passagerer i transit via en kontraherende parts territorium underkastes kun en meget forenklet told- og indrejsekontrol. Bagage og fragt i direkte transit er fritaget for toldafgifter og andre lignende skatter.

2. En kontraherende parts love og forskrifter vedrørende indrejse, klarering, gennemrejse, indrejse, pas, told og karantæne skal efterkommes af de af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskaber, og af eller på vegne af dets passagerer, besætninger, fragt og post, ved gennemrejse på, adgang til, samt afrejse fra og under ophold på en sådan kontraherende parts territorium.

3. Ingen af de kontraherende parter må tilstå sit eget eller noget andet luftfartsselskab noget fortrin i forhold til det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskab ved anvendelsen af de love og bestemmelser, hvorom der er fastsat bestemmelse i denne artikel.

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende kapacitet

1. Hver kontraherende part tillader retfærdig og lige mulighed for begge kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber til at konkurrere på driften af den internationale lufttransport som er underlagt denne overenskomst.

2. Hver kontraherende part skrider til al passende handling indenfor sit myndighedsområde til at eliminere alle former for diskriminering eller uretfærdig konkurrencepraksis, som har skadelig virkning på den konkurrencemæssige stilling for de af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskaber.

3. Ingen af de kontraherende parter begrænser ensidigt trafikvolumen, frekvensen eller regelmæssigheden af betjening, eller den type eller de typer af luftfartøjer, som anvendes af de af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskaber i trafikdriften, undtaget i den udstrækning som det måtte være påkrævet af toldmæssige, tekniske, driftsmæssige eller miljømæssige årsager, som er i overensstemmelse med konventionens artikel 15.

I tilfælde af, at en kontraherende parts luftfartsmyndigheder har nogen anden indsigelse med hensyn til et udpeget luftfartsselskabs driftskapacitet, underretter disse luftfartsmyndigheder den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder, og begge parters luftfartsmyndigheder kan udbede konsultationer i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 15, i bestræbelse på at løse denne sag. Hvis begge kontraherende parters luftfartsmyndigheder indgår enighed derom, skal de skride til passende forholdsregler med henblik på udførelsen af deres aftale.

4. Ingen af de kontraherende parter pålægger den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber fastsatte betingelser om fortrinsret, en transportkvote, en afgift for at undlade indsigelse, eller noget andet krav angående kapacitet, frekvens eller trafik, som ville være i uoverensstemmelse med denne overenskomsts formål.

Artikel 9

Takster

1. Takster fastsættes på rimeligt niveau under behørig hensyntagen til alle relevante faktorer, herunder driftsomkostninger, rimeligt afkast på investering, trafikkens karakter, brugeres interesser. Anvendelsen af takster er underlagt gældende regler og forskrifter vedrørende konkurrence.

2. De udpegede luftfartsselskaber kræves kun at fremlægge til godkendelse en foreslået takst, som er fastsat til anvendelse af to eller flere luftfartsselskaber sammen, for befordring mellem de kontraherende parters territorier. Taksten fremlægges kun til godkendelse hos de luftfartsmyndigheder ud fra hvis territorium taksten skal finde anvendelse, samt i en sådan form som disse myndigheder måtte kræve (country of origin princippet). Sådan fremlæggelse skal modtages af luftfartsmyndighederne mindst fjorten (14) dage før takstens foreslåede ikrafttræden. Denne tidsfrist kan reduceres, under forudsætning af de nævnte myndigheders samtykke.

3. Hvor et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab har fremlagt en sådan fælles takst hos luftfartsmyndighederne hos den anden kontraherende part, ud fra hvis territorium taksten skal finde anvendelse, vil taksten blive behandlet som værende blevet godkendt, medmindre den sidstnævnte kontraherende parts luftfartsmyndigheder har overgivet skriftlig meddelelse om misbilligelse til den førstnævnte kontraherende part indenfor fjorten (14) dage fra modtagelsen af den fremlagte takst.

4. Ikke desto mindre kan en takst fremlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, som stadig er i kraft et år eller mere efter dagen for dens fremlæggelse, tages op til nyvurdering og derefter underkendes, på et hvilket som helst tidspunkt af luftfartsmyndighederne hos den kontraherende part ud fra hvis territorium taksten skal finde anvendelse.

5. Takster opkrævet for nogen femte friheds trafik i medfør af denne overenskomst af en kontraherende parts udpegede luftfartsselskab er underkastet den anden kontraherende parts krav vedrørende fastsættelsen af takster. De udpegede luftfartsselskaber har ret til at afstemme ethvert luftfartsselskabs godkendte takst for befordring mellem de samme pladser på sådanne sektorer.

6. Luftfartsmyndighederne ud fra hvis territorium taksten skal finde anvendelse kan, udelukkende med henblik på informationsformål, kræve fremlæggelse af enhver gældende takst på en sådan måde, som disse luftfartsmyndigheder måtte kræve.

7. Begge kontraherende parters luftfartsmyndigheder kan når som helst udbede konsultationer med den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder vedrørende anvendelsen af denne artikels bestemmelser. Sådanne konsultationer holdes indenfor tredive (30) dage fra modtagelsen af anmodningen.

Artikel 10

Overførsel af indtjening

Hvert udpeget luftfartsselskab har ret til på anmodning at omveksle og overføre driftsoverskud til dets hjemland. Omveksling og overførsel tillades uden restriktioner til den gældende vekselkurs for transaktioner i kraft på det tidspunkt, hvor sådanne afkast fra drift fremlægges til omveksling og overførsel, og er ikke underkastet nogen afgifter ud over dem som normalt opkræves af banker for udførelse af sådan omveksling og overførsel.

Artikel 11

Luftfartsselskabernes repræsentation

1. Hver kontraherende part tilstår et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab, på grundlag af gensidighed, ret til på dens territorium at opretholde repræsentation, indbefattet sådant kontorpersonale, administrativt, forretnings- samt teknisk personale, som måtte være nødvendigt for det pågældende udpegede luftfartsselskabs krav.

2. En kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber har ret til at oprette kontorer på den anden kontraherende parts territorium med henblik på salg af lufttransport, enten direkte eller gennem agenter. En kontraherende part begrænser ikke de af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskabers ret til at sælge, og nogen persons ret til at købe, sådan befordring i den lokale eller nogen anden frit vekselbar valuta. Ejheller begrænser en kontraherende part et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskabs ret til at betale i den lokale eller nogen anden frit vekselbar valuta dets lokalt påløbne omkostninger, forudsat at dette er i overensstemmelse med landets gældende forskrifter for dette område.

Artikel 12

Godkendelse af trafikprogrammer

1. En kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber kan blive udbedt fremlæggelse af deres trafikprogrammer til godkendelse hos den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder mindst tredive (30) dage forud for påbegyndelsen af driften, eller sådan kortere varsel som luftfartsmyndighederne måtte tillade. Programmet skal i særdeleshed indeholde oplysninger om tidstabeller, trafikfrekvensen samt de typer af luftfartøjer, der vil blive anvendt.

2. Enhver senere ændring foretaget i et godkendt trafikprogram fremlægges også til godkendelse.

Artikel 13

Luftfartøjs- og flyvesikkerhed

1. Hver kontraherende part kan til enhver tid anmode konsultationer vedrørende de sikkerhedsnormer, som den anden kontraherende part anvender på et hvilket som helst område, som relaterer til luftfartøjer, disses besætninger eller deres drift. Sådanne konsultationer finder sted indenfor tredive (30) dage fra anmodningen.

2. Hvis en kontraherende part efterfølgende på sådanne konsultationer finder, at den anden kontraherende part ikke på effektiv vis opretholder og administrerer sikkerhedsnormer på et sådant område, som er mindst ligeværdigt svarende til de på det tidspunkt gældende minimumsnormer ifølge konventionen, underretter den første kontraherende part den anden kontraherende part om disse konstateringer, samt de skridt som anses for nødvendige for at opfylde disse minimumsnormer, og om at den anden kontraherende part skal skride til passende korrigerende handling. Hvis den anden kontraherende part undlader at skride til passende handling indenfor femten (15) dage, eller en sådan længere frist som parterne måtte indgå enighed om, er dette grundlag for anvendelse af denne overenskomsts artikel 4.

3. Uagtet de i konventionens artikel 33 nævnte forpligtelser, indgår parterne enighed om, at ethvert luftfartøj anvendt af en kontraherende parts luftfartsselskab eller luftfartsselskaber på trafik ind på eller ud fra en anden parts territorium kan, under ophold på den anden kontraherende parts territorium, underkastes inspektion udført af den anden kontraherende parts bemyndigede repræsentanter, om bord på eller rundt om luftfartøjet, for at inspicere både gyldigheden af luftfartøjets dokumenter og dets besætnings dokumenter, og luftfartøjet og dets udstyrs synlige tilstand (i denne artikel betegnet som "pladsinspektion" (»ramp inspection"), under forudsætning af, at dette ikke fører til urimelig forsinkelse.

4. Hvis en sådan pladsinspektion eller række af pladsinspektioner giver anledning til:

a) alvorlig bekymring om at et luftfartøj eller driften af et luftfartøj ikke opfylder de minimumskrav, som på det pågældende tidspunkt er fastsat i overensstemmelse med konventionen, eller

b) alvorlig bekymring om mangel på effektiv vedligeholdelse og administration af sikkerhedsnormer fastsat på det pågældende tidspunkt i overensstemmelse med konventionen,

er den kontraherende part som udfører inspektionen fri til, med henblik på konventionens artikel 33, at de krav under forudsætning af hvilke de certifikater eller licenser angående dette luftfartøj eller dette luftfartøjs besætning blev udstedt eller gjort gyldig, eller at de krav under hvilke luftfartøjet anvendes i drift, ikke er lige med eller over minimumsnormerne som er fastsat i medfør af konventionen.

5. I tilfælde af, at en repræsentant for det pågældende luftfartsselskab eller de pågældende luftfartsselskaber nægter adgang med henblik på at foretage en pladsinspektion (ramp inspection) af et luftfartøj, som anvendes i drift af en kontraherende parts luftfartsselskab eller luftfartsselskaber i overensstemmelse med stk. 3 ovenfor, er den anden kontraherende part fri til at antage, at alvorlige bekymringer af den art som henvises til i stk. 4 ovenfor opstår, og at drage de konklusioner som dette stykke henviser til.

6. Hver kontraherende part forbeholder ret til øjeblikkeligt at suspendere eller ændre en til den anden kontraherende parts luftfartsselskab eller luftfartsselskaber udstedt driftstilladelse i tilfælde hvor den første kontraherende part drager den slutning, uanset om det er som resultat af en pladsinspektion (ramp inspection), konsultation, eller på anden vis, at øjeblikkelig handling er af afgørende betydning for et luftfartsselskabs driftssikkerhed.

7. Ethvert indgreb af en kontraherende part i overensstemmelse med stk. 2 og 6 ovenfor bringes til ophør, når grundlaget for dette indgreb ophører med at eksistere.

Artikel 14

Luftfartssikkerhed

1. Hver kontraherende part bekræfter, at dens forpligtelse overfor den anden kontraherende part til at beskytte den civile luftfarts sikkerhed mod ulovlig forstyrrelse, især deres forpligtelse til overholdelse af Chicago Konventionen, samt nogen anden aftale eller noget dokument de er eller måtte være part i, udgør en integreret del af denne overenskomst.

2. De kontraherende parter tilstår efter anmodning al nødvendig bistand, for at hindre ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer og andre ulovlige handlinger rettet mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, disses passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg, samt enhver anden trussel mod den civile luftfarts sikkerhed.

3. De kontraherende parter handler, i deres gensidige relationer, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser vedrørende luftfartssikkerhed, som er fastsat af den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO), og indføjet som tillæg til Konventionen om International Civil Luftfart, i den udstrækning at sådanne sikkerhedsbestemmelser finder anvendelse på de kontraherende parter; hver kontraherende part forlanger, at de som driver luftfartsvirksomhed med luftfartøjer registreret hos den pågældende kontraherende part, eller de som driver luftfartsvirksomhed med luftfartøjer, og som har deres primære forretningssted eller fast bopæl på dens territorium, og de som driver lufthavne på dens territorium, handler i overensstemmelse med sådanne bestemmelser om luftfartssikkerhed, som er gældende for de kontraherende parter.

I dette stykke indbefatter henvisning til bestemmelserne om luftfartssikkerhed enhver afvigelse, hvorom den relevante kontraherende part har givet meddelelse. Hver kontraherende part indgiver på forhånd underretning til den anden kontraherende part om dens hensigt om at give meddelelse om nogen afvigelse.

4. Hver kontraherende part anerkender, at luftfartsoperatører kan blive pålagt af den anden kontraherende part, at overholde de i denne artikels stk. 3 omhandlede bestemmelser vedrørende luftfartssikkerhed for indflyvning på, udflyvning fra eller ophold på den anden kontraherende parts territorium.

Hver kontraherende part sikrer, at passende forholdsregler finder effektiv anvendelse indenfor dens territorium, med henblik på at beskytte luftfartøjet, og til at undersøge dets passagerer, besætning, håndbagage, bagage, fragt, post og luftfartøjsforråd, forud for samt under ombordstigning eller lastning. Hver kontraherende part skal også give positiv overvejelse til enhver anmodning fra den anden kontraherende part om rimelige særlige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af en særskilt trussel.

5. Ved indtræffelse af ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer eller andre ulovlige handlinger mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, deres passagerer og besætning, lufthavn eller luftnavigationsanlæg, eller trussel herom, bistår de kontraherende parter hinanden ved at lette udveksling af oplysninger, samt andre passende forholdsregler, med henblik på så hurtig og sikker afslutning som står i mål med hensyn til minimering af trussel mod liv, af en sådan hændelse eller trussel herom.

Artikel 15

Konsultationer

Hver kontraherende part kan til enhver tid anmode om konsultationer vedrørende udførelsen, fortolkningen eller ændring af denne overenskomst eller overholdelse af overenskomsten. Sådanne konsultationer, som kan finde sted mellem luftfartsmyndigheder, skal begynde indenfor en periode på tres (60) dage regnet fra den dato, da den anden kontraherende part modtager en sådan skriftlig anmodning, medmindre de kontraherende parter opnår enighed om noget andet.

Artikel 16

Ændringer

1. Ændringer af denne overenskomst, hvorom der er indgået enighed mellem de kontraherende parter, træder i kraft når de er godkendt i overensstemmelse med begge parters forfatningsmæssige krav og bekræftet ved udveksling af diplomatiske noter.

2. Ændringer i denne overenskomsts tillæg kan foretages gennem direkte aftale mellem de kontraherende parters kompetente luftfartsmyndigheder.

Artikel 17

Bilæggelse af tvister

1. Såfremt der mellem de kontraherende parter opstår nogen tvist angående fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal de kontraherende parter først søge at bilægge den ved forhandling.

2. Dersom det ikke lykkes de kontraherende parter at bilægge tvisten ved forhandling, kan de enes om at henvise tvisten til afgørelse af en voldgiftsmand, eller tvisten kan, efter anmodning fra en af de kontraherende parter, indbringes til afgørelse for en voldgiftsdomstol bestående af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver kontraherende part udpeger én, og den tredje vælges af de to således udpegede. Hver af de kontraherende parter skal udpege en voldgiftsmand indenfor et tidsrum af tres (60) dage fra den dato, hvor den ene kontraherende part ad diplomatisk vej har modtaget en anmodning fra den anden part om tvistens afgørelse ved en sådan voldgiftsdomstol, og den tredje voldgiftsmand skal udpeges indenfor et tidsrum af yderligere tres (60) dage. Hvis en af de kontraherende parter undlader at udpege en voldgiftsmand indenfor det angivne tidsrum, eller hvis den tredje voldgiftsmand ikke udpeges indenfor det angivne tidsrum, kan en af de kontraherende parter anmode præsidenten for Rådet i Organisationen for International Civil Luftfart om at udpege en eller flere voldgiftsmænd, alt efter hvad tilfældet påkræver. I alle tilfælde skal den tredje voldgiftsmand være statsborger i et tredjeland, og skal fungere som formand for voldgiftsdomstolen, og skal afgøre hvor voldgiften afholdes. Hvis præsidenten mener, at han er statsborger i et land som ikke kan anses for neutral i relation til tvisten, skal den længst siddende vicepræsident, som ikke på dette grundlag er diskvalificeret, foretage udpegelsen. Voldgiftsdomstolen når sin afgørelse ved stemmeflerhed.

3. Hver kontraherende part bærer dens udpegede voldgiftsmands omkostninger, såvel som dens repræsentation i voldgiftsproceduren. Præsidentens omkostninger, samt enhver anden omkostning, bæres ligeligt af de kontraherende parter.

4. De kontraherende parter forpligter sig til at efterkomme enhver kendelse afsagt i medfør af denne artikels stk. 2.

5. Hvis, og så længe som, en af de kontraherende parter undlader at efterkomme nogen kendelse afsagt i medfør af denne artikels stk. 2, kan den anden kontraherende part begrænse, tilbageholde eller tilbagekalde enhver rettighed eller privilegier, som den har tilstået i medfør af denne overenskomst til den kontraherende part som er i overtrædelse, eller til et udpeget luftfartsselskab som er i overtrædelse.

Artikel 18

Registrering

Denne overenskomst, dens tillæg, samt enhver senere ændring heri, registreres i Organisationen for International Civil Luftfart.

Artikel 19

Opsigelse

Hver kontraherende part kan til enhver tid give skriftlig meddelelse til den anden kontraherende part om sit ønske om at bringe denne overenskomst til ophør. Sådan meddelelse skal samtidigt videregives til Organisationen for International Civil Luftfart. I så fald ophører overenskomsten tolv (12) måneder efter datoen for den anden kontraherende parts modtagelse af meddelelsen, medmindre opsigelsen efter aftale er trukket tilbage inden udløbet af denne tidsfrist. Såfremt den anden kontraherende part undlader at anerkende modtagelsen, skal opsigelsen anses for modtaget fjorten (14) dage efter, at Organisationen for International Civil Luftfart har modtaget meddelelsen.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne overenskomst skal træde foreløbigt i kraft på datoen for dens undertegnelse og endeligt på den dato, hvor begge parter har meddelt hinanden ad diplomatiske kanaler, at deres respektive legale forpligtelser for overenskomstens ikrafttræden er opfyldt.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i Havana, Cuba, den 21. februar 2001, i to eksemplarer på engelsk, spansk og dansk. I tilfælde af fortolkningsforskelle lægges den engelsk tekst til grund.

For Kongeriget Danmarks

Regering

Peter Branner

For Republikken Cubas

Regering

Argimiro Ojeda Vives

 

Tillæg

1. a) Ruter, som drives i begge retninger af de af Kongeriget Danmarks Regering udpegede luftfartsselskaber:

Kolonne 1

Kolonne 2

   

Pladser i

Danmark

Pladser i

Cuba

b) Ruter, som drives i begge retninger af de af Republikken Cubas Regering udpegede luftfartsselskaber:

Kolonne 1

Kolonne 2

   

Pladser i

Cuba

Pladser i

Danmark

2. Intet hindrer et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab i at betjene mellemliggende og/eller hinsides pladser, forudsat at der ikke udøves kommercielle rettigheder mellem disse pladser og den anden kontraherende parts territorium.

Imidlertid er befordring af egen stop-over trafik på sådanne sektorer tilladt.

3. Udøvelse af femtefriheds rettigheder vil være underlagt krav om overenskomst mellem de kontraherende parters kompetente luftfartsmyndigheder.

4. I drift eller udbud af trafik på de aftalte ruter kan ethvert af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab indgå markedsføringsaftaler, såsom blocked-space eller code sharing aftaler med

a) et luftfartsselskab eller flere luftfartsselskaber fra en af de kontraherende parter; eller

b) en tredje parts luftfartsselskab eller luftfartsselskaber. Sådanne ordninger er underlagt krav om godkendelse på grundlag af hvert enkelt tilfælde af de kontraherende parters luftfartsmyndigheder.

De ovenfor anførte bestemmelser er imidlertid underkastet de betingelser, at alle luftfartsselskaber som indgår i sådanne ordninger 1) besidder de behørige ruterettigheder, og 2) opfylder de krav som finder anvendelse på sådanne ordninger vedrørende information til kunder og fremlæggelsesprocedurer.

 

Memorandum of Understanding
mellem
Kongeriget Danmarks,
Kongeriget Norgesog
Kongeriget Sveriges Regeringer
og
Republikken Cubas Regering
vedrørende
samarbejdet mellem de skandinaviske lande
om
Scandinavian Airlines System (SAS)

Under henvisning til artikel 3 i de tre overenskomster vedrørende lufttransport undertegnet i dag (overenskomsterne) mellem Republikken Cubas Regering og Danmarks, Norges og Sveriges Regeringer vedrørende udpegning af luftfartsselskaber, har de kontraherende parter indgået enighed om følgende forståelse, skulle de tre moderselskaber i Scandinavian Airlines System (SAS) blive udpeget af respektivt Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige:

1. Uagtet overenskomsternes artikel 3 og 4 kan de tre moderselskaber, SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA samt SAS Sverige AB, som samarbejder under navnet Scandinavian Airlines System (SAS), drive trafik i medfør af overenskomsterne med luftfartøjer, besætninger samt udstyr fra ethvert eller alle af de tre moderselskaber. Mens trafik drives under navnet SAS, kan trafik ikke drives af SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB som enkeltselskaber.

2. I den udstrækning et af moderselskaberne anvender luftfartøjer, besætning eller udstyr tilhørende de to andre moderselskaber i Scandinavian Airlines System (SAS), vil overenskomsternes bestemmelser finde anvendelse på sådanne luftfartøjer, besætning samt udstyr, som om de var luftfartøjer, besætning og udstyr tilhørende respektivt SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA eller SAS Sverige AB. I sådant tilfælde vil de kompetente danske, norske eller svenske myndigheder samt det respektive moderselskab acceptere fuldt ansvar i medfør af overenskomsten for sådanne luftfartøjer, besætning samt udstyr.

Udfærdiget i Havana, Cuba, den 21. februar 2001 i fire eksemplarer på engelsk, spansk, dansk, norsk og svensk. I tilfælde af fortolkningsforskelle lægges den engelske tekst til grund.

 

For Kongeriget Danmarks Regering

Peter Branner

 

For Republikken Cubas Regering

Argimiro Ojeda Vives

 

For Kongeriget Norges Regering

Bjørnar S. Utheim

 

For Kongeriget Sveriges Regering

Eivor Halkjaer

 

 

Aftalen trådte i kraft den 18. februar 2002, jf. artikel 20.

Udenrigsministeriet, den 28. november 2002

Per Stig Møller