Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 11. oktober 2001 med Bulgarien
om arbejdstilladelse til pårørende til diplomater

 

Ved noteveksling af 27. juni 2001 og 11. oktober 2001 er der mellem Danmark og Bulgarien indgået en aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til diplomater m.v.

Notevekslingen har følgende ordlyd:


UDENRIGSMINISTERIET
I REPUBLIKKEN BULGARIEN

 

Nr. KO-104-02-22

 

 

Verbalnote

Udenrigsministeriet i Republikken Bulgarien sender sin ærbødige hilsen til Kongeriget Danmarks Ambassade i Sofia og har den ære at forelægge et udkast til en aftale mellem Republikken Bulgariens regering og Kongeriget Danmarks regering vedrørende lønnet beskæftigelse af personer, der er pårørende til diplomatiske, konsulære eller teknisk-administrative medlemmer af   personalet ved diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationers permanente repræsentationer:

1. Republikken Bulgariens regering og Kongeriget Danmarks regering har aftalt på gensidigt grundlag, at personer, som er pårørende til diplomatiske, konsulære eller teknisk-administrative medarbejdere fra hver af de kontraherende stater, som er ansat til at udføre officielle funktioner som medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisations permanente repræsentation i den anden stat, kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten under forudsætning af, at nationale interesser respekteres.

Aftalen indebærer ingen yderligere rettigheder ud over dem, der måtte opstå direkte af deres retlige arbejdsforhold.

2. I nærværende aftale betragtes følgende som en ”pårørende”:

a)   ansøgers ægtefælle eller samlever(ske) (permanent samliv over en længere periode);

b)   ugifte, uforsørgede børn under 21 år, eller under 25 år, såfremt de er i gang med en fuldtidsuddannelse ved en videregående uddannelsesinstitution;

c)   ugifte, uforsørgede børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

3. For at en arbejdstilladelse kan udstedes i overensstemmelse med modtagerstatens lovgivning, indgiver den diplomatiske eller konsulære repræsentation eller den permanente repræsentation for en international organisation fra udsenderstaten en officiel ansøgning vedrørende den konkrete sag til det diplomatiske protokolkontor ved modtagerstatens udenrigsministerium. Når det er godtgjort, at den pågældende er omfattet af de i aftalen forudsete grupper, informerer det diplomatiske protokolkontor øjeblikkeligt og officielt udsenderstatens respektive repræsentation om, at den pårørende har tilladelse til lønnet beskæftigelse under iagttagelse af national ret.

4. Såfremt den pårørende ønsker at få en stilling eller udføre en arbejdsaktivitet, der kræver specielle kvalifikationer, skal han eller hun opfylde den betingelse, der er forudset i de normative love, som regulerer sådanne stillinger eller aktiviteter i modtagerstaten.

5. En pårørende, som tager lønnet beskæftigelse ifølge denne aftale, og som nyder personlig ukrænkelighed og immunitet i modtagerstatens jurisdiktion, som forudset i Wienerkonventionens artikel 31 om diplomatiske forbindelser eller i en anden international aftale, som modtagerstaten har underskrevet, nyder ikke civil og administrativ immunitet vedrørende alle krav, som er forbundet med hans eller hendes aktivitet og vedrørende modtagerstatens civile og administrative jurisdiktion. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet ved underskrivelsen af denne aftale.

6. Såfremt en pårørende nyder strafferetlig jurisdiktionsimmunitet i modtagerstaten ifølge Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller ifølge en anden international aftale, som modtagerstaten har underskrevet, og han eller hun anklages for at have begået en strafbar handling vedrørende hans eller hendes lønnede beskæftigelsesaktivitet ifølge denne aftale, skal udsenderstaten nøje vurdere enhver skriftlig anmodning om at give afkald på sådan immunitet.

7. En pårørende, som er beskæftiget i lønnet arbejde ifølge denne aftale, betaler indkomstskat og de respektive sociale bidrag vedrørende ethvert vederlag, som modtages for udført arbejde i modtagerstaten.

8. Tilladelsen til lønnet beskæftigelse, som gives til en pårørende, bortfalder, når den diplomatiske eller konsulære medarbejder, kontorfunktionær eller teknisk-administrative medarbejder, som den pågældende er pårørende til, afslutter sin funktion over for den regering, hvortil han eller hun er akkrediteret.

9. Vederlag, som pårørende, der er beskæftiget i lønnet arbejde, har modtaget i modtagerstaten, overføres til udlandet på grundlag af gensidighed under hensyntagen   til bestemmelserne i Konventionen mellem Republikken Bulgarien og Kongeriget Danmark med henblik på undgåelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med beskatning af indkomst og formue, underskrevet den 2.december 1988 i København.

10. Denne aftale er indgået for en ikke fastsat tidsperiode og forbliver gældende indtil 6 måneder efter den dato, hvor en af de kontraherende stater ad diplomatisk vej og i skriftlig form informerer den anden kontraherende stat om, at den ønsker at ophæve aftalen.

11. Såfremt ovenstående bestemmelser kan tiltrædes af Kongeriget Danmarks regering, foreslår Republikken Bulgariens Udenrigsministerium, at denne note og ambassadens svarnote, som giver udtryk for Kongeriget Danmarks regerings samtykke, udgør en aftale mellem de to regeringer med tiltrædelseskraft fra datoen for modtagelsen af den bekræftende svarnote.

Republikken Bulgariens Udenrigsministerium benytter denne anledning til at forsikre Kongeriget Danmarks Ambassade i Republikken Bulgarien om sin mest udmærkede højagtelse.

 

Sofia, den 27. juni 2001

 

 

Den Kongelige Danske Ambassade i

Republikken Bulgarien


DEN KONGELIGE DANSKE AMBASSADE
SOFIA

Verbalnote

Den Kongelig Danske Ambassade sender sin ærbødige hilsen til Republikken Bulgariens Udenrigsministerium og har den ære at bekræfte modtagelsen af Note nr. KO-104-02-22   af den 27. juni 2001 vedrørende en aftale mellem Republikken Bulgariens regering og Kongeriget Danmarks regering om beskæftigelse af pårørende til medlemmer af en diplomatisk repræsentation, en konsulær repræsentation eller en international organisations repræsentation.

På vegne af Kongeriget Danmarks regering bekræftes det hermed, at de i omtalte note fastlagte forslag kan tiltrædes, og at noten sammen med dette svar udgør en aftale mellem de to regeringer med virkning fra dags dato.

Den Kongelige Danske Ambassade benytter denne anledning til at forsikre Republikken Bulgariens Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

 

Sofia, den 11. oktober 2001

 

 

 

Udenrigsministeriet i

Republikken Bulgarien

Konsularkontoret

Sofia

 

 

Aftalen trådte i kraft på datoen for den danske svarnote, den 11. oktober 2001.

Udenrigsministeriet, den 12. juni 2003

Per Stig Møller