Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
FN-protokol af 15. november 2000 om forebyggelse,
bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig
handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede
Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse
af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

 

______________

I henhold til kgl. resolution af 16. september 2003, og efter at Folketinget med vedtagelse af lov nr. 380 af 6. juni 2002 havde meddelt sit samtykke dertil, har Danmark ratificeret en i Palermo den 15. november 2000 undertegnet FN-protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 19. februar 2004, Lovtidende C.

Protokollens ordlyd er som følger (den arabiske, kinesiske, franske, russiske og spanske tekst udelades):


Oversættelse

PROTOKOL OM FOREBYGGELSE,
BEKÆMPELSE OG
RETSFORFØLGNING AF
MENNESKEHANDEL, SÆRLIG HANDEL
MED KVINDER OG BØRN, TIL
SUPPLERING AF DE FORENEDE
NATIONERS KONVENTION OM
BEKÆMPELSE AF
GRÆNSEOVERSKRIDENDE
ORGANISERET KRIMINALITET

Præambel

Parterne i denne protokol,

som erklærer , at en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn, kræver en omfattende international indsats i oprindelseslandene, transitlandene og bestemmelseslandene, herunder foranstaltninger til at forebygge menneskehandel, straffe menneskehandlere og beskytte ofrene for menneskehandel, bl.a. ved at værne om deres internationalt anerkendte menneskerettigheder,

som tager i betragtning , at til trods for alle de internationale regler og konkrete foranstaltninger, der findes til bekæmpelse af udnyttelse af mennesker, navnlig kvinder og børn, findes der intet universelt instrument, der tilgodeser alle aspekter ved menneskehandel,

som er bekymrede over , at i mangel af et sådant instrument vil de særligt udsatte personer ikke nyde en tilstrækkelig beskyttelse,

som erindrer om Generalforsamlingens resolution 53/111 af 9. december 1998, hvor Generalforsamlingen vedtog at nedsætte et åbent mellemstatslig ad hoc-udvalg, der skulle udarbejde en udtømmende international konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og drøfte udarbejdelse af bl.a. et internationalt instrument om bekæmpelse af handel med kvinder og børn,

som er overbevist om , at det til forebyggelse og bekæmpelse af denne kriminalitet er nyttigt at supplere De Forenede Nationers konvention til bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet med et internationalt instrument om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, navnlig handel med kvinder og børn,

er blevet enige om følgende:

I. Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Forholdet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

1. Denne protokol supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Den skal fortolkes sammen med konventionen.

2. Konventionens bestemmelser finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på denne protokol, medmindre andet fastsættes heri.

3. Handlinger, der er strafbare i henhold til denne protokols artikel 5, skal betragtes som strafbare kriminelle handlinger i overensstemmelse med konventionen.

Artikel 2

Formål

Formålet med denne protokol er at:

(a) forebygge og bekæmpe menneskehandel med særlig vægt på handel med kvinder og børn;

(b) beskytte og hjælpe ofrene for menneskehandel under fuld respekt for deres menneskerettigheder;

(c) fremme samarbejdet mellem parterne om virkeliggørelsen af disse mål.

Artikel 3

Terminologi

Ved anvendelsen af denne protokol gælder, at

(a) ved "menneskehandel" forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer;

(b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler;

(c) at rekruttere, transportere, overføre, skjule eller modtage et barn med udnyttelse af det for øje skal betragtes som "menneskehandel", selv om der ikke er gjort brug af nogen af de i litra a) nævnte midler;

(d) ved "barn" forstås enhver person under 18 år.

Artikel 4

Anvendelsesområde

Medmindre andet er fastsat heri, finder denne protokol anvendelse på forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af de handlinger, der i overensstemmelse med artikel 5 er strafbare, når de er af grænseoverskridende karakter og en organiseret kriminel gruppe er involveret heri, samt på beskyttelse af ofre for sådanne kriminelle handlinger.

Artikel 5

Kriminalisering

1. Hver part skal vedtage de love og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at fastsætte, at de i artikel 3 omhandlede handlinger er strafbare, når de begås forsætligt.

2. Hver part skal tillige vedtage de love og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at fastsætte, at følgende handlinger er strafbare:

(a) forsøg på at begå de i stk. 1 omhandlede handlinger, i det omfang, hvor det er foreneligt med de grundlæggende principper i dens nationale ret;

(b) deltagelse i en kriminel handling omfattet af stk. 1;

(c) tilrettelæggelse eller anstiftelse af en kriminel handling omfattet af stk. 1.

II. Beskyttelse af ofre for menneskehandel

Artikel 6

Bistand til og beskyttelse af ofre for menneskehandel

1. I passende tilfælde og i det omfang, det er muligt efter national ret, skal hver part sikre ofre for menneskehandel beskyttelse af deres privatliv og identitet, herunder bl.a. ved at gøre straffesager om menneskehandel fortrolige.

2. Hver part skal drage omsorg for, at dens nationale retlige eller administrative system indeholder ordninger, der i passende tilfælde kan sikre ofre for menneskehandel:

(a) oplysning om relevante retslige og administrative procedurer;

(b) bistand til at sikre, at deres synspunkter kan fremføres og tages med i betragtning på de relevante stadier i retsforfølgningen af gerningsmændene under fuld overholdelse af kontradiktionsretten.

3. Hver part skal overveje at træffe foranstaltninger til at sikre fysisk, mental og social restituering af ofre for menneskehandel, herunder bl.a., når det skønnes hensigtsmæssigt, i samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og dele af det civile samfund, i særdeleshed med henblik på at tilvejebringe:

(a) en passende bolig;

(b) rådgivning og information, særligt med hensyn til deres juridiske rettigheder, på et sprog, som ofre for menneskehandel kan forstå;

(c) lægelig, psykologisk og materiel bistand;

(d) mulighed for beskæftigelse og uddannelse.

4. Hver part skal ved anvendelsen af disse bestemmelser tage hensyn til det pågældende offers alder, køn og særlige behov, navnlig børns særlige behov, herunder for en passende bolig, uddannelse og omsorg.

5. Hver part skal bestræbe sig på at værne om ofres fysiske sikkerhed, så længe de befinder sig på dens område.

6. Hver part skal sikre, at dens nationale retssystem åbner mulighed for, at ofre for menneskehandel kan opnå erstatning for skade, der er lidt.

Artikel 7

Ofres status i modtagerlande

1. Ud over de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger skal hver part overveje at vedtage love eller andre egnede foranstaltninger, der giver ofre for menneskehandel mulighed for i passende tilfælde midlertidigt eller varigt at forblive på dens område.

2. Ved gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal hver part tage behørigt hensyn til humanitære og personlige forhold.

Artikel 8

Repatriering af ofre for menneskehandel

1. Den part, i hvis land et offer for menneskehandel er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse ved indrejsen til modtagerlandet, skal under behørig hensyntagen til den pågældendes sikkerhed lette og acceptere hans eller hendes tilbagesendelse uden ugrundet eller urimelig ophold.

2. Når en part tilbagesender et offer for menneskehandel til et land, hvori vedkommende er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse ved indrejsen til modtagerlandet, skal denne tilbagesendelse ske under behørig hensyntagen til denne persons sikkerhed og til enhver retsforfølgning i anledning af, at vedkommende er offer for menneskehandel, og den skal så vidt muligt ske frivilligt.

3. Efter anmodning fra et modtagerland skal en part uden ugrundet eller urimeligt ophold bekræfte, om en person, der er offer for menneskehandel, er statsborger i dens land eller havde permanent opholdstilladelse på dens territorium på tidspunktet for indrejsen til modtagerlandet.

4. For at lette tilbagesendelse af et offer for menneskehandel, som ikke er i besiddelse af de fornødne dokumenter, skal den part, i hvis land den pågældende er statsborger eller havde permanent opholdstilladelse på tidspunktet for indrejse til modtagerlandet, efter anmodning fra modtagerlandet udstede de rejsedokumenter eller andre tilladelser, der kræves for den pågældendes tilbagerejse til det pågældende land.

5. Denne artikel berører ikke de rettigheder, ofre for menneskehandel måtte være blevet tillagt i henhold til modtagerlandets lovgivning.

6. Denne artikel berører ikke gældende bilaterale eller multilaterale aftaler, der helt eller delvis omhandler tilbagesendelse af ofre for menneskehandel.

III. Forebyggelse, samarbejde og andre foranstaltninger

Artikel 9

Forebyggelse af menneskehandel

1. Parterne skal iværksætte sammenhængende politikker, programmer og andre foranstaltninger til at

(a) forebygge og bekæmpe menneskehandel;

(b) beskytte ofre for menneskehandel, navnlig kvinder og børn, fra at blive ofre på ny.

2. Parterne skal bestræbe sig på at iværksætte foranstaltninger såsom forskning, information og kampagner i massemedier samt sociale og økonomiske initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel.

3. De politikker, programmer og andre foranstaltninger, der iværksættes i overensstemmelse med denne artikel, skal, når det er hensigtsmæssigt, gennemføres i samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og andre dele af det civile samfund.

4. Parterne skal træffe eller intensivere foranstaltninger, herunder bl.a. gennem bilateralt eller multilateralt samarbejde, med henblik på at afhjælpe de faktorer, der gør navnlig kvinder og børn særligt udsatte for menneskehandel, såsom fattigdom, underudvikling og mangel på lige muligheder.

5. Parterne skal bl.a. gennem bilateralt og multilateralt samarbejde vedtage eller styrke lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, herunder uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle foranstaltninger, med henblik på at modvirke den efterspørgsel, der er årsagen til alle former for udnyttelse af andre mennesker, navnlig kvinder og børn, der fører til menneskehandel.

Artikel 10

Informationsudveksling og uddannelse

1. Parternes retshåndhævende myndigheder, immigrationsmyndigheder og andre relevante myndigheder skal i det fornødne omfang samarbejde med hinanden ved i overensstemmelse med deres nationale ret at udveksle oplysninger, der gør det muligt for dem at afgøre:

(a) om personer, der passerer eller forsøger at passere en international grænse med rejsedokumenter tilhørende andre personer eller uden rejsedokumenter, er menneskehandlere eller ofre for menneskehandel;

(b) hvilke typer rejsedokument der er benyttet af personer, der har passeret eller forsøgt at passere en international grænse med menneskehandel for øje;

(c) hvilke midler og metoder organiserede kriminelle grupper benytter til menneskehandel, herunder til rekruttering og transport af ofre, ruter og forbindelser mellem enkeltpersoner og grupper involveret i menneskehandel, og mulige metoder til afsløring af disse.

2. Parterne skal tilvejebringe eller styrke uddannelse af retshåndhævende myndigheders og immigrationsmyndigheders personale og andet relevant personale i forebyggelse af menneskehandel. Uddannelsen bør koncentreres om metoder til forebyggelse af menneskehandel, retsforfølgning af menneskehandlere og beskyttelse af ofrenes rettigheder, herunder beskyttelse af ofrene mod menneskehandlerne. Uddannelsen bør tillige tilgodese aspekter i forbindelse med menneskerettigheder og særlige problemer for kvinder og børn og fremme samarbejde med ikke-statslige organisationer, andre relevante organisationer og andre dele af det civile samfund.

3. En part, der modtager oplysninger, skal efterkomme enhver anmodning fra den meddelende part om begrænsninger i brugen af de pågældende oplysninger.

Artikel 11

Foranstaltninger ved grænserne

1. Uden at det berører internationale forpligtelser med hensyn til personers fri bevægelighed, skal parterne i videst mulige omfang skærpe den grænsekontrol, der måtte være nødvendig for at forebygge og afsløre menneskehandel.

2. Hver part skal vedtage lovgivningsmæssige eller andre egnede foranstaltninger til i videst mulige omfang at forhindre, at transportvirksomheders transportmidler benyttes til begåelse af kriminelle handlinger omfattet af denne protokols artikel 5.

3. I passende omfang og uden at gældende internationale konventioner berøres heraf, bør sådanne foranstaltninger omfatte krav om, at trafikselskaber, herunder enhver transportvirksomhed og ejeren eller operatøren af ethvert transportmiddel, har pligt til at kontrollere, at alle passagerer er i besiddelse af de rejsedokumenter, der kræves for indrejse til bestemmelseslandet.

4. Hver part skal i overensstemmelse med national ret træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at fastsætte sanktioner for overtrædelse af den i stk. 3 omhandlede forpligtelse.

5. Hver part skal overveje at træffe foranstaltninger, der i overensstemmelse med dens nationale ret åbner mulighed for at nægte personer involveret i kriminelle handlinger omfattet af denne protokol indrejse i dens land eller inddrage en sådan persons visum.

6. Uden at det berører konventionens artikel 27, skal parterne overveje at styrke samarbejdet mellem grænsemyndigheder, bl.a. ved at etablere og opretholde direkte kommunikationskanaler.

Artikel 12

Dokumenters sikkerhed og kontrol af dokumenter

Hver part skal inden for rammerne af sine muligheder træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at:

(a) sikre, at rejse- eller identitetsdokumenter udstedt af den er af en sådan kvalitet, at de ikke let kan misbruges og ikke uden vanskeligheder kan forfalskes eller ændres, kopieres eller udstedes ulovligt;

(b) sikre integritet og sikkerhed omkring rejse- eller identitetsdokumenter udstedt af den eller på dens vegne og forebygge ulovlig fremstilling, udstedelse og brug af dem.

Artikel 13

Dokumenters legitimitet og gyldighed

På en anden parts begæring skal enhver part i overensstemmelse med national ret inden for et rimeligt tidsrum bekræfte legitimitet og gyldighed af rejse- eller identitetsdokumenter udstedt eller angiveligt udstedt i dens navn, som mistænkes for at blive brugt til menneskehandel.

IV. Afsluttende bestemmelser

Artikel 14

Beskyttelsesklausul

1. Intet i denne protokol anfægter de rettigheder, forpligtelser og beføjelser, stater og enkeltpersoner har i henhold til international ret, herunder humanitær folkeret og international menneskerettighedsret og i særdeleshed, hvor det er relevant, konventionen af 1951 og protokollen af 1967 om flygtninges status og det deri indeholdte "non-refoulement"-princip.

2. Bestemmelserne i denne protokol skal fortolkes og anvendes på en sådan måde, at der ikke udøves nogen diskrimination mod en person af den grund, at vedkommende er offer for menneskehandel. Bestemmelserne skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper om ikke-diskrimination.

Artikel 15

Bilæggelse af tvister

l. Parterne bestræber sig på at bilægge tvister angående fortolkningen eller anvendelsen af denne protokol gennem forhandling.

2. Enhver tvist mellem to eller flere parter angående fortolkningen eller anvendelsen af denne protokol, der ikke inden for et rimeligt tidsrum kan bilægges gennem forhandling, skal efter anmodning fra en af de berørte parter underkastes voldgift. Har de pågældende parter ikke seks måneder efter datoen for anmodningen om voldgift kunnet nå til enighed om denne voldgifts tilrettelæggelse, kan enhver af disse parter indbringe tvisten for Den Internationale Domstol efter en begæring indgivet i overensstemmelse med denne domstols vedtægter.

3. Hver part kan ved undertegnelsen, ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af denne protokol afgive erklæring om, at den ikke anser sig for bundet af stk. 2. De andre parter er ikke bundet af stk. 2 i forholdet til en part, der har taget dette forbehold.

4. Enhver part, der har taget forbehold efter stk. 3, kan til enhver tid tilbagekalde dette forbehold ved at give De Forenede Nationers generalsekretær meddelelse herom.

Artikel 16

Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse

1. Denne protokol er åben for undertegnelse af enhver stat fra den 12. til den 15. december 2000 i Palermo, Italien, og derefter i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York indtil den 12. december 2002.

2. Denne protokol er også åben for undertegnelse af regionale organisationer for økonomisk integration, forudsat at mindst en medlemsstat af en sådan organisation har undertegnet denne protokol i overensstemmelse med stk. 1.

3. Denne protokol skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. En regional organisation for økonomisk integration kan deponere sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument, hvis mindst en af dens medlemsstater har gjort det samme. I dette ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument skal organisationen afgive erklæring om udstrækningen af sin kompetence med hensyn til de spørgsmål, denne protokol omhandler. Den pågældende organisation skal tillige meddele depositaren enhver relevant ændring i omfanget af dens kompetence.

4. Denne protokol er åben for tiltrædelse af enhver stat eller regional organisation for økonomisk integration, hvoraf mindst en medlemsstat har tiltrådt denne protokol. Tiltrædelsesinstrumenter deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær. Ved sin tiltrædelse skal en regional organisation for økonomisk integration afgive erklæring om udstrækningen af sin kompetence med hensyn til de spørgsmål, denne protokol omhandler. Den pågældende organisation skal tillige meddele depositaren enhver relevant ændring i omfanget af dens kompetence.

Artikel 17

Ikrafttrædelse

1. Denne protokol træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag, efter at det fyrretyvende ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument er deponeret, men kan dog ikke træde i kraft, før konventionen er trådt i kraft. Ved anvendelsen af dette stykke gælder, at ethvert instrument deponeret af en regional organisation for økonomisk integration ikke medregnes som et deponeret instrument ud over instrumenter deponeret af dens medlemsstater.

2. For enhver stat eller regional organisation for økonomisk integration, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne protokol efter deponering af det fyrretyvende instrument, træder denne protokol i kraft på den tredivte dag efter datoen for denne stats eller organisations deponering af sit instrument eller på den dag, hvor denne protokol træder i kraft jf. stk. 1, såfremt dette sker senere.

Artikel 18

Ændringer

1. Efter udløb af fem år efter denne protokols ikrafttrædelse kan en part foreslå en ændring og forelægge den for De Forenede Nationers generalsekretær, som derefter videresender den foreslåede ændring til de øvrige parter og til konferencen mellem parterne, således at de kan overveje og træffe afgørelse om forslaget. Parterne i denne protokol skal på konferencen bestræbe sig på at opnå enighed om enhver ændring. Er det til trods for enhver bestræbelse ikke lykkedes at nå til enighed, kan ændringsforslaget i sidste instans vedtages med to tredjedels flertal af de parter i denne protokol, der er til stede og stemmer på konferencen.

2. Regionale organisationer for økonomisk integration udøver i spørgsmål, der falder ind under deres kompetence, deres stemmeret i henhold til denne artikel med et antal stemmer svarende til antallet af medlemsstater, der er parter i protokollen. Sådanne organisationer kan ikke udøve deres stemmeret, hvis deres medlemsstater udøver deres, og omvendt.

3. Et ændringsforslag vedtaget i overensstemmelse med stk. 1 skal ratificeres, accepteres eller godkendes af parterne.

4. Et ændringsforslag vedtaget i overensstemmelse med stk. 1 træder i kraft for en part halvfems dage efter den dato, hvor ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet hertil er deponeret hos De Forende Nationers generalsekretær.

5. Et ændringsforslag, der er trådt i kraft, er bindende for de parter, der har tilkendegivet deres samtykke i at være bundet af det. Andre parter er fortsat bundet af bestemmelserne i denne protokol og ethvert tidligere ændringsforslag, som de har ratificeret, accepteret eller godkendt.

Artikel 19

Opsigelse

1. En part kan opsige denne protokol ved skriftlig opsigelse stilet til De Forenede Nationers generalsekretær. En sådan opsigelse træder i kraft et år efter datoen for generalsekretærens modtagelse af opsigelsen.

2. En regional organisation for økonomisk integration ophører med at være part i denne protokol, når alle dens medlemsstater har opsagt den.

Artikel 20

Depositar og sprog

1. Som depositar for denne konvention udpeges De Forenede Nationers generalsekretær.

2. Originalen til denne konvention, hvis arabiske, kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har nedenstående, der er behørigt bemyndigede hertil af deres respektive regeringer, undertegnet denne protokol.


Engelsk tekst

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS
AND PUNISH TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN, SUPPLEMENTING THE
UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,

Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons,

Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1

Relation with the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

(a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;

(b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and

(c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5

Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II. Protection of victims of trafficking in persons

Article 6

Assistance to and protection of victims of
trafficking in persons

1. In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

(a) Information on relevant court and administrative proceedings;

(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3. Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a) Appropriate housing;

(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c) Medical, psychological and material assistance; and

(d) Employment, educational and training opportunities.

4. Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5. Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6. Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7

Status of victims of trafficking in persons
in receiving States

1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8

Repatriation of victims of trafficking in persons

1. The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2. When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3. At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4. In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5. This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6. This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 9

Prevention of trafficking in persons

1. States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

(a) To prevent and combat trafficking in persons; and

(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.

2. States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3. Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

4. States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5. States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10

Information exchange and training

1. Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the  recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2. States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

3. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11

Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.

2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.

3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.

4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.

5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.

6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and

(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV. Final provisions

Article 14

Saving clause

1. Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.

2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 15

Settlement of disputes

l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

Signature, ratification, acceptance,
approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18

Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19

Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 20

Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

 

Protokollen trådte i medfør af art. 17, stk. 1 i kraft den 25. december 2003.

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos De Forenede Nationers generalsekretær den 30. september 2003, og protokollen er i medfør af art. 17, stk. 2 trådt i kraft for Danmark den 25. december 2003.

Danmark har i forbindelse med ratifikationen afgivet en erklæring, hvorefter protokollen indtil videre ikke finder anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos De Forenede Nationer på adressen: http://untreaty.un.org/.

 

Udenrigsministeriet, den 29. april 2004

Per Stig Møller