Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
konvention   af 17. marts 1992 om grænseoverskridende
virkninger af industrielle uheld

 

I henhold til ministerresolution af 10. marts 2001 har Danmark den 28. marts 2001 godkendt en i Helsingfors den 17. marts 1992 vedtaget konvention om grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld. Konventionen har været offentliggjort på engelsk og fransk i EF-Tidende nr. L 326 af 3. december 1998.

Konventionens danske ordlyd er som følger:


Oversættelse

KONVENTION OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER AF INDUSTRIELLE UHELD

PRÆAMBEL

Parterne i denne konvention

som er opmærksomme på , at det er særligt vigtigt at beskytte mennesker og miljø mod virkninger af industrielle uheld, af hensyn til både nuværende og kommende generationer,

som anerkender betydningen og nødvendigheden af at forebygge alvorlige negative virkninger af industrielle uheld på mennesker og miljø og af at fremme foranstaltninger, der stimulerer en rationel, økonomisk og effektiv anvendelse af forebyggelses-, beredskabs- og indsatsforanstaltninger, der muliggør en miljømæssigt forsvarlig og bæredygtig økonomisk udvikling,

som tager i betragtning , at virkningerne af industrielle uheld kan være grænseoverskridende, og derfor nødvendiggør samarbejde mellem stater,

som bekræfter , at der er behov for at fremme et aktivt internationalt samarbejde mellem de pågældende lande, før, under eller efter et uheld, for at styrke passende politikker og forstærke og koordinere indsatsen på alle passende planer for at fremme forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for de grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld,

som erindrer sig betydningen af og behovet for bilaterale og multilaterale arrangementer til forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for virkningerne af industrielle uheld,

som er bevidste om den rolle, De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (ECE) spiller i denne sammenhæng, og som bl.a. erindrer sig ECE’s Code of Conduct on Accidental Pollution of Transboundary Inland Waters (adfærdskodeks for forurening af grænseoverskridende indre farvande som følge af uheld) og Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (konvention om vurdering af virkningerne på miljøet i forbindelse med grænseoverskridende forurening),

som er opmærksomme på de relevante bestemmelser i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE), slutdokumentet fra Wien-mødet mellem repræsentanterne for CSCE’s deltagerlande og resultatet af Sofia-mødet om Beskyttelse af Miljøet inden for CSCE-landene, såvel som på relevante aktiviteter og mekanismer i De Forenede Nationers Miljøbeskyttelsesprogram (UNEP), især APELL-programmet i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), særligt Code of Practice on the Prevention of Major Industrial Accidents (regler for god praksis ved forebyggelse af større industrielle uheld) og i andre relevante internationale organisationer,

som er bevidste om de relevante bestemmelser i De Forenede Nationers erklæring fra den første internationale konference om det menneskelige miljø (Conference on the Human Environment) og især Princip 21, hvorefter det enkelte land, i overensstemmelse med De Forenede Nationers Pagt og principperne i international lovgivning, har suveræn ret til at udnytte egne ressourcer i henhold til egen miljølovgivning og har ansvaret for at sikre, at aktiviteter inden for landets ansvarsområde eller kontrol ikke forårsager skade på miljøet i andre lande eller uden for grænserne for det nationale ansvarsområde,

som tager hensyn til den internationale miljølovgivnings generelle princip om at forureneren betaler,

som lægger vægt på international ret og skik, og i særdeleshed på principperne om godt naboskab, gensidighed, ikke-diskrimination og god tro,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

DEFINITIONER

I denne konvention forstås ved:

(a)   »Industrielt uheld«: En hændelse, forårsaget af en ukontrolleret udvikling i et handlingsforløb, der involverer farlige stoffer enten:

(i)   I en installation, for eksempel under fremstilling, brug, oplagring, behandling eller bortskaffelse; eller

(ii)   Under transport for så vidt som den er dækket af artikel 2, stk. 2(d);

(b)   »Farlig aktivitet«: Enhver aktivitet hvorunder et eller flere farlige stoffer er til stede eller kan være til stede i mængder op til eller over tærskelmængden anført i bilag I, og som kan have grænseoverskridende virkninger;

(c)   »Virkninger«: Alle direkte eller indirekte, umiddelbare eller forsinkede negative konsekvenser af et industrielt uheld på bl.a. :

(i)   Mennesker, flora og fauna;

(ii)   Jord, vand, luft og landskab;

(iii)   Samspillet mellem faktorerne i (i) og (ii);

(iv)   Materielle værdier og kulturarv, herunder historiske monumenter;

(d)   »Grænseoverskridende virkninger«: Alvorlige virkninger inden for en parts ansvarsområde af et industrielt uheld, der har fundet sted i en anden parts ansvarsområde;

(e)   »Operatør«: Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige myndigheder, som er ansvarlige for en aktivitet, f. eks. fører tilsyn med, planlægger at udføre eller udfører aktiviteter;

(f)   »Part«: En kontraherende part til denne konvention, med mindre andet fremgår af teksten;

(g)   »Oprindelsespart«: Enhver part eller parter inden for hvis ansvarsområde et industrielt uheld forekommer eller vil kunne forekomme;

(h)   »Påvirket part«: Enhver part eller parter som påvirkes eller vil kunne blive påvirket af grænseoverskridende virkninger af et industrielt uheld;

(i)   »Berørte parter«: Enhver oprindelsespart og enhver påvirket part;

(j)   »Befolkningen«: En eller flere fysiske eller juridiske personer.

Artikel 2

OMRÅDE

1. Denne konvention finder anvendelse på forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for industrielle uheld, som kan have grænseoverskridende virkninger, herunder virkninger af sådanne uheld forårsaget af naturkatastrofer, samt på internationalt samarbejde om gensidig bistand, forskning og udvikling, udveksling af information og udveksling af teknologi inden for forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for industrielle uheld.

2. Denne konvention gælder ikke:

(a)   Atomuheld eller nødsituationer som følge af strålingsfare;

(b)   Uheld ved militære anlæg;

(c)   Brud på dæmninger, med undtagelse af virkningerne af et industrielt uheld som følge af dæmningsbrud;

(d)   Uheld i forbindelse med landtransport med undtagelse af:

(i)   Beredskab over for sådanne uheld;

(ii)   Transport i områder hvor den farlige aktivitet finder sted;

(e)   Utilsigtet udslip af genetisk modificerede organismer;

(f)   Uheld forårsaget af aktiviteter på havet, herunder undersøgelse eller udnyttelse af havbunden;

(g)   Udslip af olie eller andre skadelige stoffer i havet.

Artikel 3

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Parterne skal, under hensyntagen til allerede igangværende bestræbelser på nationalt og internationalt niveau, træffe passende foranstaltninger og samarbejde inden for konventionens rammer med henblik på at beskytte mennesker og miljø mod industrielle uheld ved i størst muligt omfang at forebygge sådanne uheld, ved at begrænse uheldenes hyppighed og alvor, samt ved at mindske deres virkninger. I denne forbindelse skal der træffes foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats, herunder genopbygning.

2. Parterne skal gennem udveksling af information, konsultation og andre samarbejdsforanstaltninger og uden unødvendig forsinkelse, udvikle og gennemføre politikker og strategier til begrænsning af risici ved industrielle uheld samt forbedring af foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og indsats, herunder genopbygning. For at undgå unødigt dobbeltarbejde skal parterne i forbindelse hermed tage hensyn til de foranstaltninger, der tidligere er truffet på nationalt og internationalt plan.

3. Parterne skal sikre, at operatøren er forpligtet til at foretage alle de foranstaltninger, som er nødvendige for, at den farlige aktivitet kan gennemføres på sikker måde, og at industrielle uheld bliver forebygget.

4. Parterne skal for at implementere denne konvention træffe passende lovgivningsmæssige, administrative og økonomiske foranstaltninger til at forebygge, opretholde beredskab for og gennemføre indsats mod industrielle uheld.

5. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke begrænse parternes forpligtelse under international lovgivning med hensyn til industrielle uheld og farlige aktiviteter.

Artikel 4

IDENTIFIKATION, KONSULTATION OG RÅDGIVNING

1. Oprindelsesparten skal for at kunne træffe foranstaltninger til forebyggelse og beredskab tage passende skridt til at identificere farlige aktiviteter inden for sit ansvarsområde og sikre, at påvirkede parter bliver underrettet om enhver planlagt eller igangværende aktivitet.

2. De berørte parter skal på foranledning af enhver sådan part indgå i drøftelser om identificering af farlige aktiviteter, som med rette vil kunne få grænseoverskridende virkninger. Hvis de pågældende parter ikke er enige om, hvorvidt en aktivitet er en sådan farlig aktivitet, kan enhver sådan part, med mindre de pågældende parter aftaler en anden løsning af spørgsmålet, forelægge sagen for en undersøgelseskommission i henhold til bestemmelserne i bilag II.

3. Parterne skal, med hensyn til en planlagt eller igangværende farlig aktivitet, anvende de i bilag II foreskrevne fremgangsmåder.

4. Når en farlig aktivitet er genstand for en vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i forbindelse med grænseoverskridende forurening), og denne vurdering omfatter en evaluering af grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld forårsaget af farlige aktiviteter, som er udført i overensstemmelse med vilkårene i denne konvention, skal den endelige beslutning med henblik på at opfylde bestemmelserne i konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i forbindelse med grænseoverskridende forurening opfylde de relevante krav i denne konvention.

Artikel 5

FRIVILLIG UDVIDELSE

De berørte parter kan på enhver parts foranledning indgå i drøftelser om, hvorvidt en aktivitet, der ikke er omfattet af bilag I, skal anses som farlig aktivitet. Parterne kan efter fælles overenskomst benytte sig af et rådgivningsorgan efter eget valg eller af en undersøgelseskommission i henhold til bilag II. Hvor de pågældende parter er enige derom, skal denne konvention eller enhver del heraf anvendes i forhold til den pågældende aktivitet, som om det var en farlig aktivitet.

Artikel 6

FOREBYGGELSE

1. Parterne skal træffe passende foranstaltninger til forebyggelse af industrielle uheld, herunder foranstaltninger til at opfordre operatører til at begrænse risikoen for industrielle uheld. Sådanne foranstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til dem, der er nævnt i bilag IV.

2. Ved enhver farlig aktivitet skal oprindelsesparten pålægge operatøren at dokumentere, at den farlige aktivitet gennemføres på sikker måde, gennem fremlæggelse af dokumentation, som f.eks. grundlæggende oplysninger om processen, herunder men ikke begrænset til analyse og evaluering som nævnt i bilag V.

Artikel 7

BESLUTNINGER VEDRØRENDE BELIGGENHED

Inden for rammerne af eget retssystem skal oprindelsesparten med det formål at mindske risikoen for befolkningen og for miljøet i alle berørte lande, arbejde for at udforme politikker for valg af beliggenhed for nye farlige aktiviteter og for væsentlige ændringer af igangværende aktiviteter. Med henblik på at mindske risikoen ved industrielle aktiviteter, skal de berørte parter inden for rammerne af deres eget retssystem arbejde for at udforme politikker for væsentlige udviklinger i områder, som kan blive påvirket af industrielle uheld som følge af farlige aktiviteter. I udformningen og etableringen af sådanne politikker bør parterne tage hensyn til de forhold, der er beskrevet i bilag V, stk. 2, punkt (1) til (8) og bilag VI.

Artikel 8

BEREDSKAB

1. Parterne skal træffe passende foranstaltninger for at oprette og drive et tilstrækkeligt beredskab over for industrielle uheld. Parterne skal sikre, at der træffes beredskabsmæssige foranstaltninger for at afbøde de grænseoverskridende virkninger af sådanne uheld, idet opgaver på stedet skal varetages af operatørerne. Disse foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, de i bilag VII beskrevne foranstaltninger. Det er især vigtigt, at de berørte parter oplyser hinanden om deres respektive beredskabsplaner.

2. Oprindelsesparten skal ved farlige aktiviteter sørge for forberedelsen og gennemførelsen af on-site beredskabsplaner, herunder passende indsats og andre foranstaltninger for at forebygge og mindske grænseoverskridende virkninger. Oprindelsesparten skal til andre berørte parter videregive de forhold, den har brugt som grundlag for udarbejdelse af beredskabsplaner.

3. Hver part skal ved farlige aktiviteter sikre, at der udarbejdes og gennemføres off-site beredskabsplaner, der fastlægger, hvilke foranstaltninger der skal træffes inden for dens ansvarsområde for at forebygge og mindske grænseoverskridende virkninger. I forberedelsen af disse planer skal der tages højde for konklusioner fra analyse og evaluering, især forhold, som er beskrevet i bilag V, stk. 2, punkt (1) til (5). De berørte parter skal bestræbe sig på, at sådanne planer er kompatible. I passende tilfælde skal der udarbejdes fælles off-site beredskabsplaner for at lette indførelsen af passende indsatsforanstaltninger.

4. Beredskabsplanerne bør revideres regelmæssigt, eller når forholdene kræver det, under hensyntagen til den erfaring, som er opnået fra faktiske hændelser.

Artikel 9

OPLYSNING TIL OG DELTAGELSE AF BEFOLKNINGEN

1. Parterne skal sikre, at befolkningen i områder, som kan blive påvirket af industrielle uheld forårsaget af farlige aktiviteter, modtager fyldestgørende information. Denne information skal gives via kanaler, som parterne bedømmer som passende, og skal omfatte de i bilag VIII beskrevne elementer og skal omfatte de forhold, som er beskrevet i bilag V, stk. 2, punkt (1) til (4) og punkt (9).

2. Oprindelsesparten skal i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser, og når som helst det er muligt og hensigtsmæssigt, give befolkningen i områder, som kan blive påvirket, mulighed for at deltage i relevante procedurer med henblik på at fremkomme med sine synspunkter og bekymringer vedrørende forebyggelse og beredskab, og skal ligeledes sikre, at den påvirkede parts befolkning får de samme muligheder som oprindelsespartens befolkning.

3. I overensstemmelse med eget retssystem, og hvis det er ønskeligt, skal parterne gensidigt give enhver fysisk eller juridisk person, som er eller kan blive påvirket negativt af grænseoverskridende virkninger af et industrielt uheld i en parts territorium, adgang til og behandling i relevante administrative og juridiske procedurer, herunder mulighed for at anlægge sag og klage over en beslutning, der påvirker personens rettigheder, svarende til de muligheder, som gives til personer inden for deres ansvarsområde.

Artikel 10

SYSTEMER FOR UNDERRETNING OM INDUSTRIELLE UHELD

1. Parterne skal med henblik på at få og videregive underretning om industrielle uheld med de oplysninger, der er nødvendige for at afbøde grænseoverskridende virkninger, sikre, at der på passende niveauer indføres og drives kompatible og effektive underretningssystemer.

2. I tilfælde af eller umiddelbar fare for et industrielt uheld, som kan eller vil kunne forårsage grænseoverskridende virkninger, skal oprindelsesparten sikre, at påvirkede parter straks underrettes om uheldet ved hjælp af underretningssystemerne. Underretningen skal omfatte de i bilag IX angivne forhold.

3. I tilfælde af et industrielt uheld eller fare herfor, skal de berørte parter sikre, at beredskabsplaner udarbejdet i henhold til artikel 8 aktiveres så hurtigt som muligt og i et under forholdene passende omfang.

Artikel 11

INDSATS

1. I tilfælde af et industrielt uheld eller umiddelbar fare herfor skal parterne sikre, at der snarest muligt iværksættes tilstrækkelig indsats med anvendelse af de mest effektive redskaber, for at kontrollere og mindske virkningerne.

2. I tilfælde af eller umiddelbar fare for et industrielt uheld, som kan eller vil kunne forårsage grænseoverskridende virkninger, skal de berørte parter sikre, at virkningerne vurderes - hvor hensigtsmæssigt i fællesskab, med henblik på at kunne træffe passende foranstaltninger. De berørte parter skal bestræbe sig på at koordinere deres indsats.

Artikel 12

GENSIDIG ASSISTANCE

1. Hvis en part har brug for assistance i tilfælde af et industrielt uheld, kan den anmode om assistance fra andre parter, idet den oplyser omfanget og arten af den ønskede assistance. En part, som modtager en anmodning om assistance, skal øjeblikkeligt beslutte og informere den anmodende part, hvorvidt den er i stand til at yde den ønskede assistance og oplyse omfanget og vilkårene for den assistance, som kan ydes.

2. De berørte parter skal samarbejde for at den assistance, som er aftalt ifølge denne artikels stk. 1, kan ydes øjeblikkeligt, herunder om nødvendigt udførelsen af handlinger, der kan mindske konsekvenserne og virkningerne af industrielle uheld samt generel assistance. Hvis parterne ikke har indgået bilaterale og multilaterale aftaler om deres systemer for gensidig assistance, skal assistance ydes i overensstemmelse med bilag X, med mindre parterne aftaler andet.

Artikel 13

ANSVAR OG FORPLIGTELSE

Parterne skal understøtte relevante internationale bestræbelser for at udarbejde regler, kriterier og fremgangsmåder vedrørende ansvar og forpligtelse.

Artikel 14

FORSKNING OG UDVIKLING

Parterne skal i fornødent omfang iværksætte og samarbejde om gennemførelse af forskning i og udvikling af metoder og teknologier til forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for industrielle uheld. Parterne skal med henblik herpå anspore og aktivt fremme videnskabeligt og teknologisk samarbejde, herunder forskning i mindre farlige processer, der skal begrænse faren for uheld og forebygge og begrænse konsekvenserne af industrielle uheld.

Artikel 15

UDVEKSLING AF INFORMATION

Parterne skal på multilateralt og bilateralt plan udveksle umiddelbart tilgængelig information, herunder de i bilag XI beskrevne forhold.

Artikel 16

UDVEKSLING AF TEKNOLOGI

1. Parterne skal i overensstemmelse med deres love, bestemmelser og praksis fremme udvekslingen af teknologi til forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for virkninger af industrielle uheld, især gennem fremme af;

(a)   Udveksling af tilgængelig teknologi på forskellige økonomiske grundlag;

(b)   Direkte industrielle kontakter og samarbejder;

(c)   Udveksling af information og erfaring;

(d)   Ydelse af teknisk assistance.

2. I forbindelse med fremme af de aktiviteter, som er specificeret i denne artikels stk. 1, punkt (a) til (d), skal parterne skabe gunstige vilkår ved at fremme kontakter og samarbejde mellem relevante organisationer og enkeltpersoner, i den private så vel som den offentlige sektor, som kan tilbyde teknologiske, designmæssige og ingeniørmæssige ydelser, udstyr og finansiering.

Artikel 17

KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG KONTAKTPUNKTER

1. Hver part skal udpege eller nedsætte en eller flere kompetente myndigheder til varetagelse af denne konventions formål.

2. Hver part skal, uden præjudice for andre arrangementer på bilateralt eller multilateralt plan, udpege eller oprette eet kontaktpunkt for anmeldelse af industrielle uheld i henhold til artikel 10, og eet kontaktpunkt for gensidig assistance i henhold til artikel 12. De to kontaktpunkter kunne formålstjenligt være ét og samme.

3. Hver part skal gennem sekretariatet nævnt i artikel 20, og inden for tre måneder fra konventionens ikrafttrædelsesdato for vedkommende part, oplyse de øvrige parter om, hvilket organ eller organer, den har udpeget som kontaktpunkt(er) og kompetente myndighed(er).

4. Hver part skal inden for en måned efter beslutningen gennem sekretariatet oplyse de øvrige parter om enhver ændring vedrørende udpegelse(r) i henhold til denne artikels stk. 3.

5. Hver part skal sikre, at kontaktpunkt og underretningssystem for industrielle uheld i henhold til artikel 10 til enhver tid er operationelt.

6. Hver part skal sikre, at kontaktpunkt og myndigheder med ansvar for at give og modtage anmodninger om og acceptere tilbud om assistance i henhold til artikel 12, til enhver tid er operationelle.

Artikel 18

PARTERNES KONFERENCE

1. Repræsentanter for parterne skal konstituere konferencen for denne konventions parter og afholde dens møder regelmæssigt. Parternes første møde skal afholdes senest et år efter denne konventions ikrafttræden. Derefter afholdes der ordinære møder mellem parterne mindst én gang årligt eller efter skriftlig anmodning fra en af parterne under forudsætning af, at mindst en tredjedel af parterne senest seks måneder efter at være blevet underrettet om anmodningen af sekretariatet, støtter denne.

2. Parternes konference skal:

(a)   Gennemgå gennemførelsen af konvention;

(b)   Udføre rådgivende funktioner for at styrke parternes evne til at forebygge, forberede og gennemføre indsatsen mod grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld og for at fremme ydelsen af teknisk assistance og rådgivning på anmodning af parter, der står over for industrielle uheld;

(c)   Hvor det er passende, nedsætte arbejdsgrupper og andre relevante mekanismer, som kan undersøge forhold i forbindelse med gennemførelse og udvikling af denne konvention, og til dette formål gennemføre relevante undersøgelser og anden dokumentation, samt komme med anbefalinger til overvejelse i parternes konference;

(d)   Opfylde andre funktioner som vil kunne være relevante i forhold til bestemmelserne i denne konvention;

(e)   På dens første møde, overveje og med konsensus vedtage forretningsregler for møderne.

3. Parternes konference skal, når den finder det hensigtsmæssigt for udførelsen af sine funktioner, også samarbejde med andre relevante internationale organisationer.

4. Parternes konference skal ved dens første møde udarbejde et arbejdsprogram, der især lægger vægt på de punkter, der er anført i bilag XII. Parternes konference skal også fastlægge arbejdsmetoder, herunder brug af nationale centre, samarbejde med relevante internationale organisationer og etablering af et system til at fremme gennemførelsen af denne konvention, især den gensidige assistance i tilfælde af et industrielt uheld. Arbejdsmetoderne skal bygge på eksisterende relevante aktiviteter inden for relevante internationale organisationer. Som en del af arbejdsprogrammet skal parternes konference undersøge eksisterende nationale, regionale og internationale centre og andre instanser og programmer for koordinering af information og indsats vedrørende forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for industrielle uheld, med det formål at beslutte hvilke yderligere internationale institutioner eller centre, der kan være nødvendige for at udføre opgaverne i bilag XII.

5. Parternes konference skal på sit første møde påbegynde overvejelser om, hvorledes der kan skabes bedre vilkår for udveksling af teknologi til forebyggelse af, samt beredskab og indsats over for virkningerne af industrielle uheld.

6. Partskonferencen skal vedtage retningslinier og kriterier til at fremme identifikationen af farlige aktiviteter ifølge denne konvention.

Artikel 19

STEMMERET

1. Med undtagelse af bestemmelserne i stk. 2 skal hver part i denne konvention have én stemme.

2. Regionale organisationer for økonomisk integration, som er defineret i artikel 17, udøver i sager under deres kompetence deres stemmeret med et antal stemmer svarende til det antal af medlemsstater i organisationen, som også er parter i denne konvention. Sådanne organisationer må ikke udøve deres stemmeret, hvis deres medlemsstater udøver deres, og omvendt.

Artikel 20

SEKRETARIAT

Sekretariatet for Den Økonomiske Kommission for Europa varetager følgende sekretariatsfunktioner:

(a)   Indkaldelse til og forberedelse af møder mellem parterne;

(b)   Fremsendelse til parterne af rapporter og anden information, der modtages i medfør af bestemmelserne i denne konvention;

(c)   Andre funktioner efter parternes beslutning.

Artikel 21

BILÆGGELSE AF TVISTER

1. Hvis der opstår en tvist imellem to eller flere parter om fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, skal de søge en løsning gennem forhandling eller enhver anden metode til bilæggelse af tvister, som kan accepteres af tvistens parter.

2. Ved undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af denne konvention, eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter, kan en part skriftligt erklære over for depositaren, at den ved en tvist, der ikke kan bilægges i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, vil acceptere den ene eller begge nedenstående metoder til bilæggelse af tvister som obligatorisk over for enhver part, der accepterer samme forpligtelse:

(a)   indbringelse af tvisten for Den Internationale Domstol;

(b)   voldgift i overensstemmelse med bilag XIII.

3. Hvis tvistens parter har accepteret begge de i denne artikels stk. 2 nævnte bilæggelsesmetoder, kan tvisten blot indbringes for Den Internationale Domstol, medmindre parterne aftaler andet.

Artikel 22

BEGRÆNSNINGER FOR TILVEJEBRINGELSE AF OPLYSNINGER

1. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke påvirke parternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til national lovgivning eller administrative bestemmelser eller til accepteret retspraksis og gældende internationale regler til beskyttelse af oplysninger om personlige data, industrielle eller kommercielle hemmeligheder, herunder intellektuel ejendom eller national sikkerhed.

2. Hvis en part alligevel beslutter at udlevere sådanne beskyttede oplysninger til en anden part, skal modtagerparten respektere fortroligheden i de modtagne oplysninger og de forhold under hvilke de er givet, og må kun anvende oplysningerne til det angivne formål.

Artikel 23

GENNEMFØRELSE

Parterne skal regelmæssigt foretage indberetning om gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 24

BILATERALE OG MULTILATERALE AFTALER

1. Med henblik på at gennemføre deres forpligtelser under denne konvention kan parterne fortsætte eksisterende eller indgå nye bilaterale eller multilaterale aftaler eller andre arrangementer.

2. Bestemmelserne i denne konvention skal ikke påvirke parternes ret til gennem bilaterale eller multilaterale aftaler, hvor det er passende, at træffe foranstaltninger, der er mere restriktive end foranstaltninger i medfør af denne konvention.

Artikel 25

BILAGSSTATUS

Bilagene til denne konvention er en integreret del af konventionen.

Artikel 26

ÆNDRINGER TIL KONVENTIONEN

1. Enhver part kan foreslå ændringer til denne konvention.

2. Teksten til ændringsforslag til denne konvention skal indberettes skriftligt for Sekretariatet for Den europæiske økonomiske Kommission, som skal videresende det til alle parter. Parternes konference skal drøfte ændringsforslagene på dens årlige møde, forudsat at Sekretariatet har videresendt ændringsforslagene til parterne mindst halvfems dage forinden.

3. For ændringer til denne konvention, udover de i bilag I beskrevne, for hvilke procedurerne er beskrevet i denne artikels stk. 4, gælder at:

(a)   Ændringer skal vedtages med konsensus mellem de tilstedeværende parter på mødet og skal af depositaren indberettes for alle parter med henblik på ratifikation, accept eller godkendelse;

(b)   Instrumenter til ratificering, accept eller godkendelse af ændringer skal indgives til depositaren. Ændringer vedtaget i henhold til denne artikel skal træde i kraft for parterne, som har accepteret dem, på den 90. dag efter depositaren har modtaget det 16. ratifikations-, accept-, eller godkendelsesinstrument;

(c)   Derefter skal ændringer træde i kraft for andre parter på den 90. dag, efter at vedkommende part har deponeret sine instrumenter til ratifikation, accept eller godkendelse af ændringerne.

4. For ændringer til bilag I:

(a)   Parterne skal bestræbe sig mest muligt på at nå til enighed ved konsensus. Hvis alle bestræbelser mod konsensus er udtømt, og enighed ikke opnået, vedtages ændringerne som en sidste mulighed med et stemmeflertal på ni tiendedele af de parter, der er til stede og afgiver stemme ved mødet. Hvis ændringerne vedtages af parternes konference, skal ændringerne videreformidles til parterne og anbefales til godkendelse;

(b)   Ved udgangen af 12 måneder efter at Sekretariatet for Den europæiske økonomiske Kommission for Europa har videreformidlet ændringer til bilag I, skal disse træde i kraft for de parter i konventionen, som ikke har indgivet en meddelelse i medfør af bestemmelserne i denne artikels stk. 4 (c), forudsat at mindst 16 parter ikke har fremsendt en sådan meddelelse;

(c)   Enhver part, som ikke kan godkende en ændring til konventionens bilag I, skal indgive skriftlig meddelelse herom til Sekretariatet for Den europæiske økonomiske Kommission for Europa inden for 12 måneder efter datoen for meddelelsen om vedtagelse. Sekretariatet skal uden tøven underrette alle parter om modtagelsen af enhver sådan meddelelse. En part kan til enhver tid erstatte dens tidligere meddelelse med en godkendelse af ændringsforslaget til bilag I, som derefter skal træde i kraft for vedkommende part.

(d)   I denne paragraf betyder »parter, der er til stede og afgiver stemme ved mødet«, parter der er til stede, og som afgiver en bekræftende eller negativ stemme.

Artikel 27

UNDERTEGNELSE

Denne konvention skal være åben for undertegnelse i Helsingfors fra den 17. til den 18. marts 1992, begge datoer inklusive, og derefter ved De Forenede Nationers hovedsæde i New York indtil den 18. september 1992, for de stater der er medlemmer af Den europæiske økonomiske Kommission for Europa, såvel som for stater med rådførende status i Den europæiske økonomiske Kommission i henhold til stk. 8 i Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 36 (IV) af 28. marts 1947, og for regionale organisationer for økonomisk integration bestående af suveræne stater, der er medlemmer af Den Økonomiske Kommission for Europa, og som til denne har overdraget kompetence på områder, der er omfattet af denne konvention, herunder kompetence til at indgå traktater på disse områder.

Artikel 28

DEPOSITAR

Generalsekretæren for De Forenede Nationer skal fungere som depositar for denne konvention.

Artikel 29

RATIFIKATION, ACCEPT, GODKENDELSE OG TILTRÆDELSE

1. Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes af de stater og regionale organisationer for økonomisk integration, der har undertegnet den.

2. Denne konvention er åben for tiltrædelse for de i artikel 27 omhandlede stater og organisationer.

3. Enhver organisation omhandlet i artikel 27, som bliver part til denne konvention, uden at nogen af dens medlemsstater er part, skal være bundet af alle de forpligtelser, der følger af konventionen. Hvis en eller flere af en sådan organisations medlemmer er part i konventionen, skal organisationen og dens medlemsstater fastlægge deres respektive ansvarsområder for så vidt angår opfyldelsen af deres forpligtelser i medfør af konventionen. I sådanne tilfælde skal organisationen og dens medlemsstater ikke være berettiget til at udøve deres rettigheder i henhold til konventionen på samme tid.

4. I deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument skal de regionale organisationer for økonomisk integration omhandlet i artikel 27 angive omfanget af deres kompetence med hensyn til forhold, som er omfattet af denne konvention. Disse organisationer skal også oplyse depositaren om enhver betydelig ændring i omfanget af deres kompetence.

Artikel 30

IKRAFTTRÆDELSE

1. Denne konvention skal træde i kraft på den 90. dag efter datoen for deponering af det 16. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

2. Med henblik på stk. 1 i denne artikel, skal ethvert sådant instrument deponeret af en organisation nævnt i artikel 27 ikke tælle med som ekstra ud over de allerede af medlemslandene for en sådan organisation deponerede instrumenter.

3. For ethvert land eller enhver organisation nævnt i artikel 27, som ratificerer, accepterer eller godkender denne konvention eller tiltræder den efter deponering af det 16. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, skal konventionen træde i kraft på den 90. dag efter den dag vedkommende land eller organisation deponerede dets ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 31

OPSIGELSE

1. Enhver part kan til enhver tid efter tre år fra datoen for konventionens ikrafttrædelse for vedkommende part trække sig ud af konventionen ved indgivelse af skriftlig meddelelse til depositaren. Enhver sådan opsigelse vil have virkning 90 dage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen hos depositaren.

2. Enhver sådan opsigelse skal ikke påvirke anvendelsen af artikel 4 ved en aktivitet, for hvilken der er foretaget underretning i henhold til artikel 4, stk. 1, eller en anmodning om drøftelse er fremsat i henhold til artikel 4, stk. 2.

Artikel 32

AUTENTISKE TEKSTER

Originaleksemplaret af denne konvention, hvor den engelske, franske, og russiske tekst har samme gyldighed, skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der har behørig fuldmagt dertil, underskrevet denne konvention.

Indgået i Helsingfors, denne syttende dag i marts ettusindenihundrede og tooghalvfems.


Bilag I

FARLIGE STOFFER I FORBINDELSE MED
DEFINITION AF FARLIGE AKTIVITETER

De nedenfor angivne mængder angår hver enkelt aktivitet eller gruppe af aktiviteter. Hvor et mængdeinterval gives i del I er tærskelmængden den maksimale mængde, der gives for hvert interval. Fem år efter denne konventions ikrafttrædelse skal den laveste mængde i hvert interval udgøre tærskelmængden, med mindre der er sket ændringer.

For stoffer eller materialer i del II, som også falder ind under en af kategorierne i del I, gælder den i del II fastlagte tærskelmængde.

I forbindelse med identificeringen af farlige aktiviteter skal parterne tage højde for muligheden for en forværring af de involverede farer, samt for mængderne af de farlige stoffer og deres indbyrdes nærhed, hvad enten de hører under en eller flere operatører.

DEL I. Kategorier af stoffer og materialer, der ikke udtrykkeligt er anført i del II.

Kategori

Tærskelmængde
(Ton)

1.   Letantændelige gasser 1 a) inklusiv LPG

200

2.   Yderst letantændelige væsker 1 b)

50.000

3.   Meget giftige 1 c)

20

4.   Giftige 1 d)

500-200

5.   Oxiderende 1 e)

500-200

6.   Eksplosive 1 f)

200-50

7.   Letantændelige væsker 1 g) (håndtering under særlige forhold med tryk og temperatur)

200

8.   Farlige for miljøet 1 h)

200

DEL II. Nævnte stoffer

Stoffer

Tærskelmængde
(Ton)

1.   Ammoniak

500

2.   a) Ammoniumnitrat 2 /
b) Ammoniumnitrat (gødningsstoffer) 3 /

2.500

10.000

3.   Akrylonitril

200

4.   Klor

25

5.   Ethylenoxid

50

6.   Hydrogencyanid

20

7.   Hydrogenfluorid

50

8.   Hydrogensulfid

50

9.   Svovldioxid

250

10.   Svovltrioxid

75

11.   Blyalkyler

50

12.   Fosgener

0,75

13.   Metylisocyanat

0,15

NOTER

1.   Indikative kriterier. I mangel af andre passende kriterier, kan parter anvende de følgende kriterier i klassificeringen af stoffer eller materialer til anvendelse i henhold til del I i dette bilag.

(a)   LETANTÆDELIGE GASSER: Stoffer som i gastilstand ved normalt tryk og blandet med luft bliver antændelige, og hvis kogepunkt ved normalt tryk er 20 o C eller mindre;

(b) YDERST LETANTÆNDELIGE VÆSKER: Stoffer som har et flammepunkt lavere end 21 o C og et kogepunkt ved normalt tryk over 20 o C.

(c)   MEGET GIFTIG: Stoffer med egenskaber, svarende til de i tabel 1 eller tabel 2 nedenfor nævnte, og som på grund af deres fysiske og kemiske egenskaber kan skabe risiko for industrielle uheld.

 

Tabel 1

LD 50 (oral) (1)

LD 50 (dermal) (2)

LC 50 (3)

mg/kg kropsvægt

mg/kg kropsvægt

mg/l (inhalering)

LD 50 < 25

LD 50 < 50

LC 50 < 0.5

(1) LD 50 oralt i rotter

(2) LD 50 dermalt i rotter eller kaniner

(3) LC 50 ved inhalering (fire timer) hos rotter.

Tabel 2

Diskriminerende dosis

mg/kg kropsvægt < 5

Hvor stoffets akutte orale toksicitet hos dyr af stoffet er blevet bestemt ved hjælp af fast-dosis-procedure.

(d) GIFTIG: Stoffer med egenskaber, svarende til de tabel 3 eller 4 nævnte, og som har fysiske eller kemiske egenskaber, der kan skabe risiko for industrielle uheld.

Tabel 3

LD 50 (oral) (1)

LD 50 (dermal) (2)

LC 50 (3)

mg/kg vægtfylde

mg/kg vægtfylde

mg/l (inhalering)

25 < LD 50 < 200

50 < LD 50 < 400

0.5 < LC 50 < 2

(1) LD 50 oralt I rotter

(2) LD 50 dermalt i rotter og kaniner

(3) LC 50 ved inhalering (fire timer) i rotter.

Tabel 4

Diskriminerende dosis

mg/kg vægtfylde = 5

Hvor stoffets umiddelbare orale toksicitet i dyr er bestemt ved hjælp af fast-dosis-procedure.

(e) OXIDERENDE: Stoffer som giver anledning til voldsomt exoterme reaktioner, når de kommer i kontakt med andre stoffer, især antændelige stoffer.

(f) EKSPLOSIVE STOFFER: Stoffer som kan eksplodere under indvirkning af flammer, eller som er mere følsomme overfor stød eller friktion end dinitrobenzen.

(g) LETANDTÆNDELGE VÆSKER: Stoffer som har et flammepunkt under 55 o C, og som vedbliver at være væsker under tryk, hvor bestemte forarbejdningsforhold, som højt tryk og høje temperaturer, kan skabe risiko for industrielle uheld.

(h) MILJØFARLIGE: Stoffer som viser værdier, svarende til tabel 5, for akut toksicitet overfor vandmiljøet.

Tabel 5

LC 50 (1)

EC 50 (2)

IC 50 (3)

mg/l

mg/l

mg/l

LC 50 < 10

EC 50 < 10

IC 50 < 10

(1) LC 50 fisk (96 timer)

(2) EC 50 daphnier (48 timer)

(3) IC 50 alger (72 timer)

Hvor stoffet ikke er umiddelbart nedbrydeligt eller log Pow > 3,0 (med mindre den eksperimentelt bestemte BCF < 100).

(i)   LD – dødelig dosis

(j)   LC- dødelig koncentration

(k)   EC – effektiv koncentration

(l)   IC – begrænsende koncentration

(m) Pow – fordelingskoefficient oktanol/vand

(n)   BCF – biokoncentrationsfaktor

2. Dette gælder ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvor nitrogenindholdet stammende fra ammoniumnitratet er > 28 % (vægt) og vandige opløsninger af ammoniumnitrat, hvor koncentrationen af ammoniumnitrat er > 90 % (vægt).

3. Dette gælder for rene ammoniumnitrat gødninger og for blandingsgødninger, hvor nitrogenindholdet stammende fra ammoniumnitratet er > 28 % (vægt) (en blandingsgødning indeholder ammoniumnitrat sammen med fosfat og/eller potaske).

4. Blandinger og materialer indeholdende disse stoffer skal behandles på samme måde som de rene stoffer, med mindre de ikke længere udviser de samme egenskaber og ikke længere kan have grænseoverskridende virkninger.

 


Bilag II

UNDERSØGELSESKOMMISSIONSPROCEDURE
I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 OG 5

1. Den anmodende part eller parter skal underrette sekretariatet, når den/de forelægger spørgsmål for en undersøgelseskommission, oprettet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag. Underrettelsen skal angive emnet for undersøgelsen. Sekretariatet skal straks informere alle parter i konventionen om forelæggelsen.

2. Undersøgelseskommissionen skal bestå af tre medlemmer. Både den anmodende og den anden part i undersøgelsesproceduren skal udpege en videnskabelig eller teknisk ekspert, og de to udpegede eksperter skal efter fælles enighed udpege en tredje ekspert, som skal være formand for undersøgelseskommissionen. Sidstnævnte må ikke have samme nationalitet som en af de involverede parter i undersøgelsesproceduren, må ikke være bosat i en af de involverede parters territorium, og må ikke være ansat af en af de involverede parter eller i anden funktion være indblandet i sagen.

3. Hvis formanden for undersøgelseskommissionen ikke er blevet udpeget indenfor to måneder efter udnævnelse af den anden ekspert, skal Sekretariatet for Den Europæiske Økonomiske Kommission, på anmodning af en af de involverede parter, udpege formanden indenfor yderligere to måneder.

4. Hvis en af parterne i undersøgelsesproceduren ikke udpeger en ekspert indenfor en måned efter underretningen fra sekretariatet, kan den anden part underrette sekretariatet herom, som herefter skal udpege en formand for undersøgelseskommissionen indenfor yderligere to måneder. Efter udpegelsen skal formanden for undersøgelseskommissionen udbede sig, at den part, som ikke har udpeget en ekspert, gør dette indenfor en måned. Hvis vedkommende part undlader at gøre dette indenfor denne periode, skal formanden indberette dette til sekretariatet, som herefter skal udpege en ekspert indenfor yderligere to måneder.

5. Undersøgelseskommissionen skal vedtage egne procedureregler.

6. Undersøgelseskommissionen kan tage alle nødvendige tiltag i udførelsen af sin funktion.

7. Parterne i undersøgelsesproceduren skal hjælpe undersøgelseskommissionen i dens arbejde, og de skal især, ved hjælp af alle de midler, de har til rådighed:

(a)   Forsyne undersøgelseskommissionen med alle relevante dokumenter, faciliteter og oplysninger.

(b)   Om nødvendigt, bistå undersøgelseskommissionen med at indkalde og modtage udsagn fra vidner eller eksperter.

8. Parterne og eksperterne skal holde enhver oplysning, de modtager under arbejdet i undersøgelseskommissionen, fortrolig.

9. Hvis en af parterne i undersøgelsesproceduren ikke møder frem for undersøgelseskommissionen eller undlader at fremlægge sin sag, kan den anden part bede undersøgelseskommissionen fortsætte og færdiggøre sit arbejde. En parts fravær eller undladelse af at fremlægge sin sag skal ikke være en hindring for fortsættelsen og færdiggørelsen af undersøgelseskommissionens arbejde.

10. Med mindre undersøgelseskommissionen beslutter noget andet på baggrund af særlige forhold, skal undersøgelseskommissionens udgifter, herunder medlemmernes godtgørelse, afholdes ligeligt af parterne i undersøgelsesproceduren. Undersøgelseskommissionen skal føre regnskab over udgifter og udarbejde en afsluttende redegørelse til parterne.

11. Enhver part, som har konkrete interesser i emnet for undersøgelsesprocedurens, og som kan blive berørt af en holdning i sagen, kan med undersøgelseskommissions samtykke deltage i sagen.

12. Undersøgelseskommissionens beslutninger vedrørende procedure skal træffes ved flertalsafstemning mellem medlemmerne. Undersøgelseskommissionens endelige holdning skal afspejle hovedparten af medlemmernes opfattelse og inkludere afvigende opfattelser.

13. Undersøgelseskommissionen skal fremlægge sin endelige holdning indenfor to måneder efter den er blevet nedsat, med mindre den finder det nødvendigt at overskride denne tidsramme i en periode, som ikke bør overskride to måneder.

14. Undersøgelseskommissionens endelige holdning skal være funderet i anerkendte videnskabelige principper. Undersøgelseskommissionen skal underrette sin endelige holdning til parterne i undersøgelsesproceduren og til sekretariatet.


Bilag III

PROCEDURER I HENHOLD TIL ARTIKEL 4

1. Oprindelsesparten kan anmode om konsultation med en anden part i overensstemmelse med dette bilags stk. 2 til 5 for at bestemme, hvorvidt vedkommende er en påvirket part.

2. Ved en planlagt eller eksisterende farlig aktivitet, og for at sikre fyldestgørende og effektive konsultationer, skal oprindelsesparten sørge for på de nødvendige niveauer at underrette enhver part, den mener kan være en påvirket part, så tidligt som muligt og ikke senere end den informerer sin egen befolkning om den planlagte eller eksisterende aktivitet. For eksisterende farlige aktiviteter skal der indgives underretning ikke senere end to år efter, at konventionen er trådt i kraft for vedkommende oprindelsespart.

3. Underretningen skal bl.a. indeholde:

(a)   Oplysning om den farlige aktivitet, herunder alle tilgængelige oplysninger eller rapporter, såsom oplysninger fremskaffet i overensstemmelse med artikel 6, om de mulige grænseoverskridende virkninger i tilfælde af et industrielt uheld;

(b)   Angivelse af en rimelig tidsramme indenfor hvilken en indsats under stk. 4 i dette bilag er påkrævet, idet aktivitetens art tages i betragtning;

og kan omfatte den i stk. 6 i dette bilag nævnte oplysning.

4. De underrettede parter skal svare oprindelsesparten indenfor en tidsramme fastlagt i underretningen, bekræfte for modtagelse af underretningen og angive, hvorvidt de har til hensigt at anmode om konsultation med vedkommende.

5. Hvis en underrettet part angiver, at den ikke har til hensigt at anmode om konsultation, eller hvis den underrettede part ikke reagerer indenfor den tidsramme, som er angivet i underretningen, skal bestemmelserne i de efterfølgende stykker i dette bilag ikke finde anvendelse. I sådanne situationer har en oprindelsespart ret til at beslutte, om der skal foretages en vurdering og analyse på baggrund af dens nationale love og retspraksis, uden præjudice.

6. Ved modtagelsen af svar fra en underrettet part med angivelse af vedkommendes ønske om anmodning om konsultation, skal oprindelsesparten, hvis den ikke allerede har gjort det, give underrettede part:

(a)   Relevante oplysninger med hensyn til tidsplan for en analyse, samt en angivelse af en tidsplan for afgivelse af kommentarer;

(b)   Relevante oplysninger om den farlige aktivitet og grænseoverskridende virkninger i tilfælde af et industrielt uheld;

(c)   Mulighed for at være med til at evaluere oplysninger eller eventuelle rapporter om mulige grænseoverskridende virkninger.

7. En påvirket part skal, på anmodning af oprindelsesparten, forsyne denne med umiddelbart tilgængelige oplysninger vedrørende det område under den påvirkede parts jurisdiktion, der kan påregnes at blive påvirket, hvor en sådan oplysning er nødvendig for udarbejdelsen af vurdering, analyse og foranstaltninger. Oplysninger skal gives øjeblikkeligt og, hvor hensigtsmæssigt, gennem en fælles instans hvor en sådan forefindes.

8. Oprindelsesparten skal selv, hvor det er hensigtsmæssigt, eller gennem en fælles instans, hvor en sådan eksisterer, forsyne den påvirkede part med analyse- og vurderingsdokumentation som beskrevet i bilag V, stk. 1 og 2.

9. De berørte parter skal informere befolkningen i områder, som med rette vil kunne blive påvirket af en farlig aktivitet, og sørge for at udlevere analyse- og vurderingsdokumentationen til befolkningen og til myndigheder i de relevante områder. Parterne skal sikre dem mulighed for at kommentere eller gøre indsigelser imod den farlige aktivitet og skal sørge for, at deres synspunkter forelægges pågældende myndigheder hos oprindelsesparten, enten direkte til denne myndighed eller, hvor det er passende, gennem oprindelsesparten, og indenfor en rimelig tidsramme.

10. Oprindelsesparten skal efter færdiggørelse af analyse- og vurderingsdokumentationen, og uden unødig forsinkelse, konsultere den påvirkede part med hensyn til, bl.a. de grænseoverskridende virkninger af den farlige aktivitet i tilfælde af et industrielt uheld, samt foranstaltninger til at reducere eller eliminere disse virkninger. En konsultation kan angå:

(a)   Alternativer til den farlige aktivitet, herunder »ingen handling« og eventuelle foranstaltninger til at begrænse grænseoverskridende virkninger for oprindelsespartens regning;

(b)   Andre former for mulig, gensidig assistance til reducering af enhver grænseoverskridende virkning;

(c)   Andre passende forhold.

De berørte parter skal ved påbegyndelsen af sådanne konsultationer være enige om en rimelig tidsramme for konsultationernes forløb. Enhver konsultation kan finde sted i en relevant fælles instans, hvor en sådan forefindes.

11. De berørte parter skal tage skyldigt hensyn til analyse og vurdering, såvel som de modtagne kommentarer i henhold til stk. 9 i dette bilag, og til udfald af de i stk. 10 i dette bilag angivne konsultationer.

12. Oprindelsesparten skal underrette de påvirkede parter om enhver beslutning med hensyn til aktiviteten, samt de bevæggrunde og overvejelser på hvilke den er baseret.

13. Hvis en part får adgang til yderligere relevante oplysninger om grænseoverskridende virkninger af en farlig aktivitet, som ikke var tilgængelige, da konsultationer angående denne aktivitet blev afholdt, skal vedkommende øjeblikkeligt informere den anden part eller de andre berørte parter herom. Hvis en af parterne ønsker det, skal konsultationerne genoptages.

 


Bilag IV

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 6

Følgende foranstaltninger kan, afhængig af national lovgivning og praksis, udføres af parter, myndigheder, operatører eller gennem fælles bestræbelser:

1.   Fastsættelse af generelle eller specifikke sikkerhedsmål;

2.   Indførelse af lovbestemmelser eller retningslinier angående sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsstandarder;

3.   Identificering af de farlige aktiviteter, som kræver specielt forebyggende foranstaltninger, og som kan omfatte licens- eller autorisationssystemer;

4.   Vurdering af risikoanalyser eller undersøgelser af sikkerheden i forbindelse med farlige aktiviteter samt en handlingsplan til gennemførelse af nødvendige foranstaltninger;

5.   Tilvejebringelse til de relevante myndigheder af nødvendige oplysninger for at vurdere risikoen;

6.   Anvendelse af den mest egnede teknologi til at forebygge industrielle uheld og beskytte mennesker og miljø;

7.   Varetagelse, for at forebygge industrielle uheld, af passende uddannelse og træning af alle personer, som er beskæftiget med farlige aktiviteter on-site, både under normale og særlige omstændigheder;

8.   Oprettelse af interne ledelsesstrukturer og praksis til at gennemføre og vedligeholde sikkerhedsregler effektivt;

9.   Overvågning og revision af farlige aktiviteter og gennemførelse af inspektioner.

 


Bilag V

ANALYSE OG EVALUERINGER

1. Analyse og evalueringer af farlige aktiviteter bør udføres i et omfang og med en grundighed, som varierer afhængig af formålet med hvilket de er udført.

2. Den følgende tabel viser, for de relaterede artikler, forhold som bør overvejes i forbindelse med analyse og evaluering af de nævnte formål:

Formål med analyse

Forhold at være opmærksom på:

Nødplanlægning
under artikel 8

(1)   Mængder og egenskaber ved farlige stoffer på stedet;

 

(2)   Korte, beskrivende scenarier over et repræsentativt udvalg af industrielle uheld, som kan forårsages af den farlige aktivitet, inklusiv en angivelse af sandsynligheden for hver;

 

(3)   For hvert scenario:

 

(a)   Den omtrentlige mængde ved et udslip;

 

(b)   Omfang og alvorsgrad af de resulterede konsekvenser både for mennesker og for ikke-menneskeligt miljø, under gunstige og ikke-gunstige forhold, inklusiv omfanget af de resulterede farlige zoner;

 

(c)   Tidsrammen indenfor hvilken det industrielle uheld kan udvikle sig fra den indledende hændelse;

 

(d)   Enhver handling som kunne betyde en formindskelse af sandsynligheden for en eskalering.

 

(4)   Størrelse og fordeling af befolkningen i nærheden, inklusiv enhver større koncentration af mennesker, som potentielt opholder sig i den farlige zone;

 

(5)   Alder, mobilitet og modtagelighed i denne befolkning.

Beslutningstagning
on-site under artikel 7

I tillæg til punkt (1) til (5) herover:

 

(6)   Alvorsgraden af den udøvede skade mod mennesker og miljø, afhængig af arten af og omstændigheder ved udslippet;

 

(7)   Den afstand indenfor hvilken den farlige aktivitet vil kunne være til skade for mennesker og miljø i tilfælde af et industrielt uheld;

 

(8)   Samme oplysninger, ikke blot for den aktuelle situation, men også for planlagte eller forudseelige udviklinger.

Oplysning til befolkningen
under artikel 9

I tillæg til punkt (1) til (4) herover:

 

(9)   De mennesker som kan blive påvirket af et industrielt uheld.

Forebyggende foranstaltninger
under artikel 6

I tillæg til punkt (4) til (9) herover, kræves der mere detaljerede versioner af beskrivelser og vurderinger nævnt under punkt (1) til (3) i forbindelse med forebyggende foranstaltninger.

 

Følgende forhold bør, i tillæg til disse beskrivelser og vurderinger, tages i betragtning:

 

(10)   Forhold og mængder i hvilke de farlige materialer behandles;

 

(11)   En liste over mulige scenarier for forskellige typer industrielle uheld med alvorlige virkninger, herunder eksempler, der dækker det fulde omfang af uheldets størrelse og de mulige påvirkninger fra andre nærliggende aktiviteter;

 

(12)   For hvert scenario udarbejdes en beskrivelse af de hændelser som vil kunne indlede et industrielt uheld, og forhold som vil kunne forværre det;

 

(13)   En vurdering, mindst i generelle vendinger, som angiver sandsynligheden for at hvert af forholdene kan opstå, og som tager forholdene i (14) i betragtning;

 

(14)   En beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, både hvad angår udstyr og fremgangsmåder, til at mindske sandsynligheden for, at forholdene opstår;

 

(15)   En vurdering af de virkninger som afvigelser fra normale driftsforhold vil kunne have, og de deraf følgende foranstaltninger til sikker nedlukning af den farlige aktivitet eller enhver del heraf i en nødsituation, og af behovet for uddannelse og træning af personale for at sikre at potentielt alvorlige afvigelser opdages på et tidligt stadie, og at passende foranstaltninger tages;

 

(16)   En vurdering af i hvilket omfang ændringer, reparationsarbejde og vedligeholdelse på den farlige aktivitet vil kunne bringe kontroltiltagene i fare og deraf følgende foranstaltninger til at sikre, at kontrollen opretholdes.


Bilag VI

BESLUTNINGER VEDRØRENDE BELIGGENHED
I HENHOLD TIL ARTIKEL 7

Det følgende illustrerer de forhold, som bør overvejes i henhold til artikel 7:

1.   Resultaterne af risikoanalyse og vurdering, herunder vurdering i henhold til bilag V af de fysiske egenskaber ved det område, hvor den farlige aktivitet planlægges;

2.   Udfald af konsultationer og offentlig deltagelse;

3.   Analyse af øget eller faldende risiko forårsaget af en udvikling i den påvirkede parts territorium i forhold til en eksisterende farlig aktivitet i oprindelsespartens territorium;

4.   Vurdering af miljørisiko, herunder grænseoverskridende virkninger;

5.   Vurdering af den nye farlige aktivitet som vil kunne udgøre en risikokilde;

6.   Ved placering af nye, og ved væsentlige ændringer vedrørende eksisterende, farlige aktiviteter, skal man sørge for, at der er en sikker afstand til eksisterende befolkningscentre, såvel som oprettelse af et sikkerhedsområde omkring de farlige aktiviteter. I disse områder bør enhver udvikling, som kan øge antallet af mennesker, som er udsat for risiko, eller på anden vis øge graden af risikoen, undersøges nøje.


Bilag VII

BEREDSKABSFORANSTALNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 8

1.   Alle beredskabsplaner både on- og off-site bør koordineres for at sørge for en omfattende og effektiv indsats overfor industrielle uheld.

2.   Beredskabsplanerne bør omfatte de nødvendige foranstaltninger til lokalisering af nødsituationer og til hindring eller begrænsning af grænseoverskridende virkninger. De bør også omfatte foranstaltninger til at advare befolkningen og, hvor det er passende, foranstaltninger til evakuering, samt andre beskyttelses- og redningsforanstaltninger og lægehjælp.

3.   Beredskabsplaner bør give personalet på stedet, og mennesker, der kan blive påvirket off-site samt redningsstyrker, detaljer om tekniske og organisatoriske fremgangsmåder, der er hensigtsmæssige som indsats i tilfælde af et industrielt uheld med grænseoverskridende virkninger, og fremgangsmåder til at hindre og begrænse virkninger på mennesker og miljø, både on- og off-site.

4.   Eksempler på forhold, som on-site beredskabsplaner kan omfatte:

(a)   Organisatoriske roller og ansvarsområder on-site i nødsituationer;

(b)   En beskrivelse af aktiviteter, som bør iværksættes i tilfælde af et industrielt uheld eller umiddelbar fare herfor, med henblik på at kontrollere forhold og begivenheder, eller detaljer om hvor en sådan beskrivelse kan findes;

(c)   Beskrivelse af tilgængeligt udstyr og ressourcer;

(d)   Foranstaltninger til i tilfælde af industrielle uheld tidligt at varsle de offentlige myndigheder, som er ansvarlige for off-site beredskab, herunder oplysninger, som bør inkluderes i en første varsling, og foranstaltninger til tilvejebringelse af detaljerede oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige;

(e)   Foranstaltninger til uddannelse og træning af personale i de opgaver, de forventes at udføre.

5.   Eksempler på forhold, som off-site beredskabsplaner kan omfatte:

(a)   Organisatoriske roller og ansvarsområder off-site i en nødsituation, herunder hvordan integration med on-site planer opnås;

(b)   Metoder og fremgangsmåder som beredskabs- og lægepersonale skal følge;

(c)   Metoder til hurtig afgrænsning af det påvirkede område;

(d)   Foranstaltninger til at sikre øjeblikkelig underretning om et industrielt uheld af påvirkede eller mulige påvirkede parter, og for at sikre at kontakten efterfølgende vedligeholdes;

(e)   Identificering af nødvendige ressourcer til gennemførelse af planen og foranstaltninger til koordinering;

(f)   Foranstaltninger til at skaffe befolkningen oplysning, herunder, hvor det er passende, ordninger til at understrege og gentage oplysninger til befolkningen i henhold til artikel 9;

(g)   Foranstaltninger til uddannelse, træning og øvelser.

6.   Beredskabsplaner kan omfatte foranstaltninger til: Behandling, indsamling, oprydning, lagring, fjernelse og sikker bortskaffelse af farlige stoffer og inficeret materiale, samt genopbygning.


Bilag VIII

OPLYSNINGER TIL BEFOLKNINGEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 9

1.   Virksomhedens navn, adressen på den farlige aktivitets beliggenhed og oplysningsgiverens stilling;

2.   En enkel forklaring på den farlige aktivitet, herunder risici;

3.   Almindelige navne eller fællesbetegnelsen eller den generelle fareklassifikation på stoffer og materialer, som er en del af den farlige aktivitet med indikation af de vigtigste, farlige egenskaber;

4.   Almene oplysninger på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering, hvis en sådan er tilgængelig og relevant;

5.   Almene oplysninger vedrørende hvilken type industrielt uheld, den farlige aktivitet vil kunne forårsage, herunder dens potentielle virkninger på befolkning og miljø;

6.   Dækkende oplysninger om hvorledes den påvirkede befolkning vil blive advaret og holdt informeret i tilfælde af et industrielt uheld;

7.   Dækkende oplysninger vedrørende forholdsregler, som den påvirkede befolkning bør tage og om den adfærd, de bør udvise i tilfælde af et industrielt uheld;

8.   Dækkende oplysninger vedrørende foranstaltninger i forbindelse med den farlige aktivitet, herunder kontakt til beredskabsenheder for at håndtere industrielle uheld, begrænse alvorsgraden og virkningerne af uheldet;

9.   Almene oplysninger vedrørende off-site beredskabsplaner til håndtering af off-site virkninger, herunder grænseoverskridende virkninger af et industrielt uheld;

10.   Almene oplysninger vedrørende særlige krav og forhold, som den farlige aktivitet er underlagt i henhold til relevant national lovgivning og/eller administrative bestemmelser, herunder licens- eller autoriseringssystemer;

11.   Detaljer om hvor yderligere oplysninger kan indhentes.


Bilag IX

SYSTEMER FOR UNDERRETNING OM INDUSTRIELLE UHELD
I HENHOLD TIL ARTIKEL 10

1.   Underretningssystemer for industrielle uheld skal sikre den hurtigst mulige overførsel af data og prognoser ifølge fastlagte regler og skal anvende kompatible dataoverførsels- og databehandlingssystemer til nødvarsling og indsats, og til foranstaltninger der begrænser konsekvenserne af grænseoverskridende virkninger, idet der tages hensyn til forskellige behov på forskellige niveauer.

2.   Det industrielle underretningssystem skal omfatte følgende:

(a)   Typen og omfanget af det industrielle uheld, de involverede farlige stoffer (hvis man er bekendt med disse) og alvorsgraden af de mulige virkninger;

(b)   Tidspunkt for hændelsen og præcis lokalisering af uheldet;

(c)   Andre tilgængelige oplysninger nødvendige for en effektiv indsats overfor det industrielle uheld.

3.   Underretningen om et industrielt uheld skal med passende intervaller, eller når det er nødvendigt, suppleres af yderligere relevante oplysninger vedrørende situationens udvikling med hensyn til grænseoverskridende virkninger.

4.   Der skal foretages regelmæssige tests og gennemgang af underretningssystemet, herunder regelmæssig uddannelse og træning af det involverede personale. Hvor det er passende skal tests, gennemgange og uddannelse udføres i fællesskab.


Bilag X

GENSIDIG ASSISTANCE I HENHOLD TIL ARTIKEL 12

1.   Den anmodende part er ansvarlig for den overordnede ledelse, kontrol, koordinering og tilsyn med assistancen. Personale involveret i assistancen skal handle i overensstemmelse med den anmodende parts love på området. De relevante myndigheder hos den anmodende part skal samarbejde med de af den assisterende part under artikel 17 udpegede myndigheder, som er ansvarlige for det umiddelbare opsyn med personale og udstyr stillet til rådighed af den assisterende part.

2.   Så langt evnerne rækker, skal den anmodende part stille lokale faciliteter og service til rådighed, som sikrer en forsvarlig og effektiv forvaltning af assistancen, samt sørge for beskyttelse af personale, udstyr og materialer bragt ind i territoriet af, eller på vegne af, den assisterende part til formålet.

3.   Med mindre de berørte parter enes om noget andet, skal assistancen tilvejebringes for den anmodende parts regning. Den assisterende part kan til enhver tid helt eller delvist afvise tilbagebetaling.

4.   Den anmodende part skal efter bedste evne give de privileger, immuniteter eller faciliteter til den assisterende part, som er nødvendige for en hurtig udførelse af assistancefunktionerne. Den anmodende part skal ikke afkræves at indføre disse bestemmelser for egne borgere eller andre med fast bopæl i landet, eller at give dem de privilegier og immuniteter, der er nævnt ovenfor.

5.   På anmodning af den anmodende eller assisterende part skal en part bestræbe sig på at bistå i transporten af personale, udstyr og ejendom involveret i assistancen til og fra den anmodende part gennem sit territorium.

6.   Den anmodende part skal sikre adgangen til, opholdet i og afgangen fra dens territorium for personale samt udstyr og ejendom involveret i assistancen.

7.   Med hensyn til handlinger, som er et direkte resultat af den givne assistance, skal den anmodende part holde den assisterende part eller personer, der handler på dens vegne, skadesløs og erstatningsfri, og erstatte dem for dødsfald eller kvæstelser samt tab af eller skade på udstyr eller anden ejendom involveret i assistancen, som har fundet sted på den anmodende parts territorium under udførelse af den anmodede assistance. Den anmodende part skal være ansvarlig for at behandle krav fra tredje part mod den assisterende part eller mod personer, der handler på dens vegne.

8.   De berørte parter skal arbejde tæt sammen med henblik på at lette afgørelsen af eventuelle retssager og krav i forbindelse med udførelsen af assistancen.

9.   Enhver part kan anmode om assistance i form af lægebehandling eller midlertidig flytning af personer involveret i et uheld indenfor en anden parts territorium.

10.   Den påvirkede eller anmodende part kan til enhver tid efter passende konsultation og ved at underrette herom, anmode om ophør af assistance, som er modtaget eller givet i henhold til denne konvention. Når sådan en anmodning er fremsat, skal de berørte parter rådføre sig med hinanden med henblik på hensigtsmæssigt ophør af assistancen.


Bilag XI

UDVEKSLING AF INFORMATION I HENHOLD TIL ARTIKEL 15

Information skal omfatte følgende forhold, der også kan gøres til genstand for multilateralt eller bilateralt samarbejde:

(a)   Lovmæssige og administrative foranstaltninger, mål og prioriteringer for forebyggelse, beredskab, videnskabelige aktiviteter og tekniske tiltag for at mindske risikoen for industrielle uheld ved farlige aktiviteter, inklusiv en begrænsning af de grænseoverskridende virkninger;

(b)   Foranstaltninger og beredskabsplaner som angår andre parter, på passende plan;

(c)   Programmer til overvågning, planlægning, forskning og udvikling, inklusiv iværksættelse og opsyn med disse;

(d)   Foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beredskab og indsats overfor industrielle uheld;

(e)   Erfaring fra industrielle uheld og samarbejde i indsatsen overfor industrielle uheld med grænseoverskridende virkninger;

(f)   Udvikling og anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier til forbedret miljøbeskyttelse og -sikkerhed;

(g)   Beredskab og indsats;

(h)   De anvendte metoder til vurdering af risici, inklusiv kriterier for overvågning og vurdering af grænseoverskridende virkninger.


Bilag XII

  GENSIDIG ASSISTANCE I HENHOLD TIL ARTIKEL 18, STK. 4

1.   Indsamling og formidling af oplysninger og data

(a)   Oprettelse og drift af et underretningssystem for industrielle uheld, som kan oplyse om industrielle uheld og om eksperter, således at eksperter kan bistå så hurtigt som muligt;

(b)   Oprettelse og drift af en databank til modtagelse, bearbejdning og formidling af nødvendige oplysninger om industrielle uheld, inklusiv deres virkning og om indførte foranstaltninger og effekten;

(c)   Udarbejdelse og vedligeholdelse af en liste over farlige stoffer med oplysninger om deres relevante egenskaber og håndtering i tilfælde af et industrielt uheld;

(d)   Oprettelse og vedligeholdelse af et register over eksperter, der kan rådgive og levere anden form for assistance i forbindelse med forebyggelse, beredskab og indsats, herunder rehabilitering;

(e)   Udarbejdelse af en liste over farlige aktiviteter;

(f)   Udarbejdelse og vedligeholdelse af en liste over farlige stoffer i henhold til bestemmelserne i bilag I, del I.

2.   Forskning, uddannelse og metoder

(a)   Udvikling og tilvejebringelse af modeller baseret på erfaring fra industrielle uheld og scenarier for forebyggelse, beredskab og indsats;

(b)   Fremme af uddannelse og træning, organisering af internationale symposier, samt fremme af forsknings- og udviklingssamarbejde.

3.   Teknisk assistance

(a)   Opfyldelse af rådgivende funktioner med henblik på at styrke anvendelsen af forebyggelse, beredskab og indsats;

(b)   Efter anmodning fra en part, udføre inspektion af farlige aktiviteter og assistere med organisering af nationale tilsyn i henhold til denne konvention.

4.   Assistance i tilfælde af en nødsituation

  Efter anmodning fra en part, assistere ved bl.a. at udsende eksperter til et industrielt uheld for at rådgive og yde andre former for assistance.


Bilag XIII

VOLDGIFT

1.   Den fordringshavende part eller parter skal underrette Sekretariatet for Den Europæiske Økonomiske Kommission om, at parterne er enedes om at lade en voldgift afgøre tvisten i henhold til artikel 21, stk. 2, i denne konvention. Underretningen skal angive emnet for voldgiften og skal specifikt indeholde de artikler i konventionen, hvis fortolkning eller anvendelse er årsag til tvisten. Sekretariatet skal videresende den modtagne underretning til alle konventionens parter.

2.   Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer. Den fordringshavende part eller parter og den anden part eller parter i tvisten skal hver udpege en voldgiftsmand, som herefter i enighed skal udpege den tredje voldgiftsmand, der skal fungere som formand for voldgiftsretten. Sidstnævnte må ikke have samme nationalitet som en af tvistens parter, må ikke være bosat i parternes territorium, må ikke være ansat af en af parterne eller i anden funktion have haft med sagen at gøre.

3.   Hvis formanden for voldgiftsretten ikke er blevet udpeget indenfor to måneder efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand, skal sekretariatet på anmodning af den ene eller anden part i tvisten udpege en formand inden yderligere to måneder.

4.   Hvis en af parterne i tvisten ikke udpeger en voldgiftsmand indenfor to måneder efter modtagelse af anmodningen, kan den anden part underrette sekretariatet herom, som herefter skal udpege en formand for voldgiftsretten inden yderligere to måneder. Efter udpegelsen skal formanden for voldgiftsretten udbede sig, at parten, som ikke har udpeget en voldgiftsmand, udpeger en sådan inden to måneder. Hvis dette ikke sker, skal formanden underrette sekretariatet, som herefter skal foretage udpegelsen, inden yderligere to måneder.

5.   Voldgiftsretten skal aflægge beretning om sin kendelse i overensstemmelse med international lov og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention.

6.   Enhver voldgiftsret konstitueret i henhold til denne konventions bestemmelser skal udarbejde egne procedureregler.

7.   Voldgiftsrettens beslutninger skal, både med hensyn til procedure og indhold, træffes ved flertalsafstemning mellem medlemmerne.

8.   Retten kan tage enhver foranstaltning, der er nødvendig for at etablere kendsgerningerne.

9.   Parterne i tvisten skal bistå voldgiftsretten og skal, ved brug af alle tilgængelige midler, særligt:

(a)   Forsyne retten med alle relevante dokumenter, faciliteter og oplysninger;

(b)   Om nødvendigt, bistå retten med at indkalde og modtage udsagn fra vidner eller eksperter.

10.   Parterne i tvisten og voldgiftsmændene skal holde enhver oplysning, de modtager i forbindelse med voldgiftsretten, fortrolig.

11.   Voldgiftsretten kan på anmodning af parterne anbefale midlertidige beskyttelsesforanstaltninger.

12.   Hvis en af parterne i tvisten ikke møder frem for voldgiftsretten eller undlader at forsvare sin sag, kan den anden part bede retten fortsætte og komme med sin endelige afgørelse. En parts fravær eller undladelse af at forsvare sin sag skal ikke være en hindring for proceduren.

13.   Voldgiftsretten kan høre og afgøre modkrav, som er en direkte konsekvens af tvistens indhold.

14.   Med mindre voldgiftsretten beslutter noget andet på baggrund af særlige forhold, skal voldgiftsrettens udgifter, herunder medlemmernes godtgørelse, afholdes ligeligt af tvistens parter. Voldgiftsretten skal føre regnskab over udgifter og udarbejde en afsluttende redegørelse til tvistens parter.

15.   Enhver part i denne konvention, som har juridiske interesser i emnet for tvisten, og som kan blive berørt af en kendelse i sagen, kan med voldgiftsrettens samtykke deltage i sagen.

16.   Voldgiftsretten skal aflægge beretning om sin kendelse indenfor fem måneder efter nedsættelsesdatoen, med mindre den finder det nødvendigt at udvide tidsrammen i en periode, som ikke bør overskride fem måneder.

17.   Voldgiftsrettens kendelse skal ledsages af en begrundende redegørelse. Den skal være endelig og bindende for alle parter i tvisten. Kendelsen vil af voldgiftsretten blive sendt til parterne i tvisten og til sekretariatet. Sekretariatet vil videresende modtagne oplysninger til alle parter i konventionen.

18.   Enhver tvist, som kan opstå mellem parterne, hvad angår fortolkning eller udførelse af kendelsen, kan af begge parter lægges frem for voldgiftsretten, som afsagde kendelsen, eller, hvis denne ikke længere er til rådighed, for en anden voldgiftsret oprettet til formålet på samme måde som den første.

Danmark undertegnede konventionen den 18. marts 1992, og godkendelsesinstrumentet blev deponeret den 28. marts 2001 hos De Forenede Nationers generalsekretær. I forbindelse med deponeringen blev der afgivet territorial erklæring om, at konventionen indtil videre ikke finder anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Konventionen trådte i medfør af artikel 30, stk. 1, i kraft den 19. april 2000 for de lande, der inden da havde tiltrådt den.

Konventionen trådte i medfør ar artikel 30, stk. 3, i kraft for Danmark den 26. juni 2001.

Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. vil kunne findes på FN’s hjemmeside under adressen: http://untreaty.un.org .

Udenrigsministeriet, den 29. april 2004

Per Stig Møller