Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 9. april 2003 om ændringer i og Sveriges tilslutning til aftale af 16. marts 2001 mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

 

Der er den 9. april 2003 i Helsingfors indgået en aftale om ændring i og Sveriges tilslutning til aftalen af 16. marts 2001 mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 14. juni 2001, Lovtidende C:

Aftalens ordlyd er som følger:


Aftale
om ændringer i og Sveriges tilslutning til aftalen mellem Danmark, Island og Norge
om samarbejde i konkurrencesager

-   Danmark, Island, Norge og Sverige,

-   som tilstræber en yderligere styrkelse og formalisering af samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne med henblik på en mere effektiv håndhævelse af landenes nationale konkurrencelovgivning,

-   som i medfør af deres nationale konkurrencelovgivning kan videregive oplysninger til andre landes konkurrencemyndigheder, som er underlagt konkurrencemyndighedens tavshedspligt, hvis videregivelsen er nødvendig for at fremme håndhævelsen af disse landes konkurrencelovgivning, og videregivelsen sker med henblik på at opfylde landenes bilaterale eller multilaterale forpligtelser,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Tilslutning

Sverige tilslutter sig ved denne aftales ikrafttræden aftalen mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager, undertegnet i København den 16. marts 2001, nedenfor kaldet »samarbejdsaftalen«, i overensstemmelse med dennes artikel VI.

Den svenske sprogversion af samarbejdsaftalen, bilag 1 1) , skal have samme gyldighed som de danske, islandske och norske sprogversioner.

Artikel 2

Ændring af Aftale mellem Danmark, Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

I samarbejdsaftalen skal der foretages følgende ændringer.

a)   I titlen skal »og Norge« erstattes med », Norge og Sverige«.

b)   I indledningen første linie, skal »og Norge« erstattes med », Norge og Sverige«.

c)   I indledningen første punkt, skal »og norske« erstattes med », norske og svenske«.

d)   I indledningen første punkt skal »tre« erstattes med »fire«.

e)   I indledningen andet punkt, skal »og Norges« erstattes med », Norges og Sveriges«.

f)   I artikel I a første afsnit skal efter punkt iii tilføjes »iv) for Sveriges vedkommende konkurrenslagen (1993:20) med senere ændringer.«.

g)   I artikel I a andet afsnit skal efter punkt iii tilføjes »iv) for Sveriges vedkommende: Konkurrensverket.«.

h)   I artikel I c skal »og »virksomhedsovertagelser«« erstattes med «,»virksomhedsovertagelser« og »virksomhedskoncentrationer««.

i)   I artikel I c skal efter punkt iii tilføjes »iv) for Sveriges vedkommende: 34 § konkurrenslagen (1993:20)«.

j)   I artikel II punkt 1 skal »og den norske« erstattes med », den norske og den svenske«.

k)   I artikel II punkterne 1 a og 1 b skal », to eller alle tre« erstattes med »eller flere«.

l)   I artikel II punkt 1 c skal »eller virksomhedsovertagelse« erstattes med », en virksomhedsovertagelse eller en virksomhedskoncentration« og »eller Norge eller i to eller alle tre lande« erstattes med », Norge eller Sverige eller i flere af landene«.

m)   I artikel II punkt 2 skal »eller virksomhedsovertagelse« erstattes med », virksomhedsovertagelse eller virksomhedskoncentrationer«.

n)   I artikel II skal efter punkt 2 c tilføjes »d) for så vidt angår Sverige: til Konkurrensverket«.

o)   I artikel II punkt 3 skal »og den norske« erstattes med », den norske og den svenske«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft tredive dage efter den dag, hvor parterne har meddelt hinanden, at de interne krav for ikrafttræden er blevet opfyldt.

Udfærdiget i Helsingfors den 9. april 2003 i et eksemplar på dansk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

For Danmark:

Finn Lauritzen
direktør

For Island:

Georg Ólafsson
generaldirektør

For Norge:

Knut Eggum Johansen
konkurransedirektør

For Sverige:

Claes Norgren
generaldirektør

Aftalen trådte i medfør af artikel 3 i kraft den 15. februar 2004.

Udenrigsministeriet, den 19. februar 2004

Per Stig Møller

Officielle noter

1) Bilag 1 er ikke optrykt her.