Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af Nice-traktaten
af 26. februar 2001

 

Efter at de kontraherende parter til Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter med tilhørende protokoller og erklæringer har deponeret deres ratifikationsinstrumenter hos Den Italienske Republiks Regering, er traktaten i henhold til dens artikel 12, stk. 2, trådt i kraft den 1. februar 2003.

Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter med tilhørende protokoller og erklæringer er optrykt som bilag til lov nr. 499 af 7. juni 2001, Lovtidende A.

 

Udenrigsministeriet, den 19. februar 2004

Per Stig Møller

Redaktionel note
  • Der henvises til bekendtgørelse nr. 54 af 17. september 2010, Lovtidende C:
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133310