Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 18. juli 2003 med
Serbien og Montenegro om succession i traktater
indgået med Jugoslavien

 

Der er den 18. juli 2003 i København indgået en aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Serbien og Montenegros Ministerråd vedrørende succession i traktater indgået mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien.

Aftalen har følgende ordlyd:


Oversættelse

AFTALE
MELLEM
KONGERIGET DANMARKS
REGERING OG SERBIEN OG
MONTENEGROS MINISTERRÅD
VEDRØRENDE SUCCESSION I
TRAKTATER INDGÅET MELLEM
KONGERIGET DANMARK OG
DEN SOCIALISTISKE
FORBUNDSREPUBLIK
JUGOSLAVIEN

Kongeriget Danmarks regering og Serbien og Montenegros Ministerråd;

Som tager de konsultationer i betragtning , der har fundet sted mellem Kongeriget Danmark og Serbien og Montenegros ambassade i København vedrørende spørgsmålet om Serbien og Montenegros succession i traktater indgået mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien;

Bekræfter den forståelse, som er opnået på basis af disse konsultationer, at de bilaterale aftaler nævnt nedenfor, indgået i årene 1935-1988 mellem Kongeriget Danmark og det tidligere Kongerige Jugoslavien og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien, fortsat er gældende og derfor fortsat bør forblive i kraft mellem de to lande jævnfør bestemmelserne indeholdt i de nævnte aftaler,

har opnået enighed om følgende;

Artikel 1

Følgende aftaler skal forblive i kraft

1) Traktat af 14. december 1935 vedrørende forligsbehandling, voldgift og retlig afgørelse mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Jugoslavien, 1)

2) Overenskomst af 13. maj 1968 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om international transport ad landevej, 2)

3) Konvention af 22. juni 1977 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om social sikring, 3)

– Protokol (integreret del af konventionen) 22. juni 1977 3)

– Noteveksling 14. juli samt 22. september 1978

4) Overenskomst af 20. maj 1981 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslaviens Forsamlings føderale eksekutivråd om økonomisk, industrielt og teknisk samarbejde, 4)

5) Overenskomst af 20. februar 1985 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, 5)

6) Overenskomst af 13. december 1985 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, 6)

7) Overenskomst af 5. marts 1987 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, 7)

8) Overenskomst af 10. november 1988 med Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om konsolidering af gæld, 8)

9) Overenskomst af 28. oktober 1988 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien om gensidig overførsel af domfældte med henblik på strafafsoning, 9)

Artikel 2

For så vidt angår Traktat af 14. december 1935 vedrørende forligsbehandling, voldgift og retlig afgørelse mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Jugoslavien, skal alle referencer i nævnte traktat til Den permanente Internationale Domstol for International Ret forstås som referencer til Den faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje under FN-pagten.

Artikel 3

a) Denne aftale træder i kraft, når de to parter gensidigt har notificeret hinanden om, at de forfatningsmæssige forpligtelser for ikrafttrædelsen er efterlevet.

b) Denne aftales bestemmelser træder midlertidigt i kraft fra datoen for undertegnelsen af aftalen.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som rettelig er autoriseret hertil, underskrevet nærværende aftale.

Udfærdiget i København den attende juli 2003, i to eksemplarer på engelsk.

For Kongeriget
Danmarks regering

For Serbien og
Montenegros
Ministerråd

Dr. Per Stig Møller

Goran Svilanovic

 Engelsk tekst

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF DENMARK
AND THE COUNCIL OF
MINISTERS OF SERBIA AND
MONTENEGRO ON
THE SUCCESSION TO
THE TREATIES CONCLUDED
BETWEEN THE KINGDOM OF
DENMARK AND THE SOCIALIST
FEDERAL REPUBLIC
OF YUGOSLAVIA

The Government of the Kingdom of Denmark and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro;

Considering the consultations which have taken place between the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and the Embassy of Serbia and Montenegro in Copenhagen relating to the question of the succession of Serbia and Montenegro to treaties concluded between the Kingdom of Denmark and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Confirming the understanding reached as a result of these consultations that the bilateral agreements listed below, concluded in the years 1935-1988 between the Kingdom of Denmark and the former Kingdom of Yugoslavia and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, are considered still to be valid and should therefore remain in force between the two countries according to the provisions stipulated in the said agreements;

Have agreed as follows:

Article 1

The following agreements shall continue to be in force:

1. Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre le Royaume de Danemark et le Royaume de Yugoslavie 14 December 1935

2. Accord entre le Royaume de Danemark et la République Socialiste Fédérative de Yugoslavie sur les Transports routiers internationaux 13 May 1968

3. Convention on Social Security between the Kingdom of Denmark and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 22 June 1977

– Protocol (integrated part of the Convention) 22 June 1977

– Exchange of notes 14 July & 22 September 1978

4. Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Federal Executive Council of the Assembly of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on Economic, Industrial and Technical Cooperation 20 May 1981

5. Agreement on the Consolidation of the Debt of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (translated title) 20 February 1985

6. Agreement on the Consolidation of the Debt of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (translated title) 13 December 1985

7. Agreement on the Consolidation of the Debt of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (translated title) 5 March 1987

8. Agreement on the Consolidation of the Debt of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (translated title) 10 November 1988

9. Agreement between the Kingdom of Denmark and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the Mutual Transfer of Sentenced Persons for the Purpose of Serving their Sentences 28 October 1988

Article 2

With regard to the Treaty on Conciliation, Arbitration and Judicial Settlement, concluded between the two countries on 14 December 1935, all references in the said treaty to the Permanent Court of International Justice shall be understood to refer to the International Court of Justice under the Charter of the United Nations.

Article 3

a) This Agreement shall enter into force when the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements for the entry into force have been complied with.

b) The provisions of this Agreement shall apply provisionally from the date of the signature of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Copenhagen, this eighteenth Day of July, 2003, in duplicate in the English language.

For the
Government of
The Kingdom of
Denmark

For the Council of
Ministers of
Serbia and
Montenegro

Dr. Per Stig Møller

Goran Svilanovic

Aftalen trådte i medfør af artikel 3a og b midlertidigt i kraft den 18. juli 2003 og endeligt i kraft den 13. april 2004.

Udenrigsministeriet, den 14. oktober 2004

Per Stig Møller

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 5 af 25. februar 1938 er offentliggjort i Lovtidende C.

2) Bekendtgørelse nr. 79 af 22. juli 1968 er offentliggjort i Lovtidende C.

3) Bekendtgørelse nr. 87 af 9. juli 1979 er offentliggjort i Lovtidende C.

4) Bekendtgørelse nr. 45 af 21. april 1982 er offentliggjort i Lovtidende C.

5) Bekendtgørelse nr. 33 af 17. april 1985 er offentliggjort i Lovtidende C.

6) Bekendtgørelse nr. 9 af 4. februar 1986 er offentliggjort i Lovtidende C.

7) Bekendtgørelse nr. 33 af 14. maj 1987 er offentliggjort i Lovtidende C.

8) Bekendtgørelse nr. 6 af 3. februar 1989 er offentliggjort i Lovtidende C.

9) Bekendtgørelse nr. 79 af 4. september 1989 er offentliggjort i Lovtidende C.