Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
om
Danmarks godkendelse af international fælles konvention
af 5. september 1997 om sikker håndtering af brugt brændsel
og radioaktivt affald

 

Den 5. september 1997 vedtoges i Wien på en IAEA-konference en international fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

Konventionen har til formål at nå og bevare et højt sikkerhedsniveau i hele verden inden for håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Dette skal ske gennem at styrke nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde samt i alle faser af håndteringen af brugt brændsel og radioaktivt affald at etablere og bevare effektive forsvarsmekanismer imod mulige farer, således at enkeltpersoner, samfundet og miljøet beskyttes mod ioniserende strålings skadelige virkninger.

Konventionen skal bidrage til at sikre at befolkningens helbred og sikkerhed samt miljøet beskyttes så godt som praktisk muligt i fremtiden, også i lande, som eventuelt har begrænset eller utilstrækkelig lovgivning på området.

Danmark deponerede sin godkendelsesskrivelse hos depositaren, IAEA’s generalsekretær den 3. september 1999. Samtidig deponeredes en territorialerklæring, hvorefter konventionen indtil videre ikke finder anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Konventionen trådte i medfør af artikel 40, stk. 1, i kraft den 18. juni 2001 efter at være blevet ratificeret, accepteret eller godkendt af 25 lande.

Konventionen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 51E af 26. februar 2002, side 260 ff., og kan ses på adressen:

http://europa.eu.int/eur-lex

Oplysninger om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos De Forenede Nationer på adressen:

http://untreaty.un.org

Udenrigsministeriet, den 10. december 2004

Per Stig Møller