Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af tredje protokol af
6. marts 1959 til den almindelige overenskomst om
rettigheder og immuniteter for
Det Europæiske Råd (nu: Europarådet)

 

__________

Danmark har i henhold til kgl. resolution af 15. september 1989 tiltrådt den tredje protokol af 6. marts 1959 til den almindelige overenskomst om rettigheder og immuniteter for det Europæiske Råd (nu: Europarådet), jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 13. september 1949 Lovtidende C:

Protokollen har følgende ordlyd:


Oversættelse

TREDJE PROTOKOL TIL DEN ALMINDELIGE OVERENSKOMST OM DET EUROPÆISKE RÅDS RETTIGHEDER OG IMMUNITETER

Undertegnede regeringer, som er medlemmer af Det europæiske Råd, signatarer i den almindelige overenskomst om Det europæiske Råds rettigheder og immuniteter eller deltagere i den nævnte overenskomst og samtidig medlemmer af Det europæiske Råds Bosættelsesfond for Nationale Flygtninge og Overbefolkning,

som tager hensyn til bestemmelserne i artikel 1 og 9.g i ovennævnte fonds vedtægter;

som tager hensyn til artikel 40 i Det europæiske Råds statut;

som ønsker at fastlægge de juridiske rammer for Bosættelsesfondens ejendele, aktiver og virksomhed samt retsstillingen for fondens organer og embedsmænd;

som tager i betragtning, at det er nødvendigt at fremme realiseringen af fondens vedtægtsregulerede formål ved at foretage de størst mulige nedsættelser i direkte og indirekte skatter og afgifter, der påvirker fondens virksomhed og i sidste ende betales af modtagerne af de af fonden ydede lån; og

som i relation til Bosættelsesfonden ønsker at udvide bestemmelserne i den almindelige overenskomst om Det europæiske Råds rettigheder og immuniteter,

er blevet enige om følgende:

Afsnit I

Vedtægter, retsstilling og handleevne

Artikel 1

Vedtægterne for Det europæiske Råds Bosættelsesfond, som er godkendt af Ministerudvalget ved resolution nr. (56)9 eller med senere ændringer foretaget af Ministerudvalget eller bestyrelsen inden for de i førnævnte vedtægters artikel 9.h fastlagte rammer, er en fast bestanddel af nærværende protokol.

Det europæiske Råds Bosættelsesfond er en juridisk person og har kompetence til navnlig:

i at indgå aftaler;

ii at erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom;

iii at indlede retsforfølgning; og

iv at udføre enhver virksomhed, der er forbundet med fondens vedtægtsregulerede formål.

Bosættelsesfondens virksomhed, dispositioner og aftaler reguleres af nærværende protokol, af fondens vedtægter og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af ovennævnte vedtægter. Endvidere kan en national lov finde anvendelse under særlige forhold, såfremt fonden erklærer sig udtrykkeligt indforstået dermed og en sådan lov hverken fraviger nærværende protokol eller ovennævnte vedtægter.

Afsnit II

Domstole, ejendele, aktiver, virksomhed

Artikel 2

Retssager kan anlægges mod fonden ved en kompetent domstol i en af fondens medlemsstater eller i en stat, på hvis territorium fonden har indgået låneaftale eller stillet lånegaranti.

Dog gælder følgende:

i Ingen sag kan anlægges ved sådanne domstole af et medlem eller af personer, der optræder på et medlems vegne eller hvis fordringer hidrører fra et medlem, og kan ej heller anlægges af fonden mod et medlem eller føromtalte personer;

ii Uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af en låne- eller garantiaftale indgået mellem fonden og et medlem eller en anden af det pågældende medlem godkendt låntager, skal afgøres ved voldgift i henhold til den i ovennævnte aftale fastlagte fremgangsmåde. Uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af en af fonden underskrevet låne- eller garantiaftale, skal afgøres ved en voldgiftsprocedure i henhold til lånebestemmelserne, som er udfærdiget i medfør af fondsvedtægternes artikel 10, stk. 1, pkt. d.

Artikel 3

Fondens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod alle former for beslaglæggelse, arrest eller udlæg, indtil der mod fonden er afsagt endelig dom, som ikke længere kan anfægtes ved hjælp af almindelige retsmidler.

Tvangsfuldbyrdelse af domme ved udlæg, hvor sådanne domme er afsagt som følge af voldgift i henhold til artikel 2, stk. 3, skal på fondsmedlemmernes territorium ske gennem de retskanaler, der er foreskrevet i hver af sådanne medlemsstater, og efter at være tiltrådt i overensstemmelse med den gængse udlægsprocedure i den stat, på hvis territorium dommen skal fuldbyrdes; med henblik på en sådan tiltrædelse er der ikke påkrævet anden kontrol end en verifikation af, at dommen er autentisk, at den følger de i fondens lånebestemmelser indeholdte regler om kompetence og procedure, og at den ikke er i strid med en endelig dom afsagt i det pågældende land. Hver signatarstat skal ved deponeringen af sit ratifikationsinstrument underrette de øvrige signatarstater gennem Det europæiske Råds generalsekretær om, hvilken myndighed der i henhold til statens love er kompetent til at udføre denne formalitet.

Artikel 4

Fondens ejendele og aktiver, uanset hvor de måtte forefindes, eller i hvis besiddelse de måtte være, skal nyde beskyttelse mod ransagning, rekvisition, konfiskation, ekspropriation eller enhver anden form for beslaglæggelse af administrativ eller lovgivningsmæssig art.

Bygningerne og lokalerne, der anvendes til fondens virksomhed, herunder fondens arkiv, er ukrænkelige.

Artikel 5

I det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af fondens vedtægtsregulerede formål, kan fonden:

a besidde valuta af enhver art og føre konti i enhver møntsort;

b frit overføre midler gennem bankkanaler fra ét land til et andet eller inden for et og samme land samt omveksle en hvilken som helst valuta, som fonden besidder, til en anden valuta.

Under udøvelsen af sine rettigheder i henhold til nærværende artikel skal fonden tage behørigt hensyn til alle udtalelser, som ethvert medlems regering måtte fremsætte over for fonden.

Artikel 6

Fondens ejendele og aktiver er fritaget for alle restriktioner og regulerings-, kontrol- og moratorieforanstaltninger af enhver art.

Artikel 7

Bosættelsesfonden og dens aktiver, indtægter og øvrige ejendele er fritaget for alle direkte skatter.

Bosættelsesfonden er fritaget for alle skatter på fondsmedlemmernes territorium, for så vidt angår transaktioner og løbende dispositioner vedrørende låneaftaler, som fonden har indgået med henblik på at anvende låneprovenuet, i overensstemmelse med fondens formål, til at imødegå flygtninges og overskudsbefolkningers behov, eller vedrørende lån, som er ydet eller garanteret af fonden i henhold til fondens vedtægtsbestemmelser.

Fonden nyder ikke fritagelse for skatter, gebyrer eller afgifter, som kun udgør vederlag for ydelser fra offentlige forsyningsvirksomheder.

Medlemsstaternes regeringer skal i videst mulige omfang træffe passende foranstaltninger med henblik på:

a skattefritagelse for renteindtægter af obligationer eller lån, som fonden har hhv. udstedt eller ydet.

b eftergivelse eller tilbagebetaling af forbrugsafgifter og skatter, der udgør en del af den pris, der skal betales for løsøre og fast ejendom, eller af betalingen for leverede tjenesteydelser, når fonden til officielt brug foretager betydelige indkøb eller køber tjenesteydelser, hvor den samlede pris omfatter sådanne forbrugsafgifter og skatter.

Der skal ikke svares skat eller afgift af et værdipapir eller en obligation, som fonden har udstedt eller garanteret (eller af udbytte eller renter deraf), uanset hvem der måtte være indehaver deraf:

a som medfører en hårdere beskatning af et sådant værdipapir eller en sådan obligation udelukkende på grund af, at værdipapiret eller obligationen er udstedt eller garanteret af fonden; eller

b hvis det eneste juridiske grundlag for beskatningen er det sted eller den valuta, hvor eller hvori værdipapiret eller obligationen er udstedt, garanteret, gjort betalbar eller betalt, eller beliggenheden af et af fonden benyttet kontor eller forretningssted.

Artikel 8

Fonden er fritaget for alle toldafgifter samt ind- og udførselsforbud og –restriktioner, for så vidt angår varer, der er bestemt til fondens officielle brug, medmindre sådanne forbud og restriktioner er indført af hensyn til den offentlige orden ( ordre public ) eller befolkningens sikkerhed eller sundhed. Varer, der er indført frit i henhold til denne bestemmelse, må under ingen omstændigheder afsættes i det land, hvor de er indført, medmindre dette sker på betingelser, der er godkendt af vedkommende lands regering.

Afsnit III

Organer

Artikel 9

De i fondsvedtægternes artikel 8 nævnte organer har på hver medlemsstats territorium, ved afsendelse og modtagelse af officielle meddelelser, ret til en behandling, der er mindst lige så gunstig som den behandling, den pågældende medlemsstat indrømmer enhver anden regerings diplomatiske repræsentation. Fondens organers officielle brevveksling og andre officielle meddelelser må ikke censureres.

Artikel 10

Medlemmer af bestyrelsen, det administrative råd og revisorudvalget nyder retsimmunitet med hensyn til alle handlinger, herunder mundtlige og skriftlige udtalelser, de måtte foretage i embeds medfør og inden for rammerne af deres beføjelser. De skal fortsat nyde retsimmunitet, efter at deres funktionsperiode er ophørt. Endvidere skal de nyde samme immuniteter med hensyn til indrejserestriktioner og anmeldelseskrav for udlændinge samt samme valuta- og rejsefordele, som medlemsstater indrømmer repræsentanter af tilsvarende rang fra andre af medlemsstaternes regeringer. Beløb, de får udbetalt til dækning af de udgifter, de nødvendigvis pådrager sig ved udøvelsen af deres hverv, er fritaget for beskatning.

Artikel 11

Rettighederne og immuniteterne indrømmes de i artikel 10 nævnte enkeltpersoner, ikke til deres personlige fordel, men for at sikre, at udøvelsen af deres hverv sker i fuld uafhængighed. En medlemsstat har således ikke blot ret, men også pligt til at give afkald på sine repræsentanters immunitet i alle tilfælde, hvor immuniteten efter medlemsstatens opfattelse ville forhindre retfærdigheden i at ske fyldest, og hvor immuniteten kan frafaldes uden præjudice for formålet med dens tildeling.

Artikel 12

a Bestemmelserne i artikel 10 og 11 kan ikke påberåbes af en repræsentant over for myndighederne i den stat, for hvilken den pågældende er eller har været repræsentant.

b Artikel 10, 11 og 12.a finder ens anvendelse på stedfortræderrepræsentanter, rådgivere, tekniske eksperter og sekretærer ved delegationer.

Afsnit IV

Embedsmænd

Artikel 13

Fondens direktør og embedsmænd skal nyde de rettigheder og immuniteter, som er anført i artikel 18 i den almindelige overenskomst om Det europæiske Råds rettigheder og immuniteter.

Direktøren afgør, på hvilke kategorier af embedsmænd bestemmelserne i ovenstående artikel finder anvendelse.

De meddelelser, der er omtalt i artikel 17 i den almindelige overenskomst om Det europæiske Råds rettigheder og immuniteter, skal gives af Rådets generalsekretær, for så vidt angår direktøren samt de i foranstående stykke nævnte embedsmænd.

Generalsekretæren har, efter at have rådført sig med direktøren, ret og pligt til at give afkald på en embedsmands immunitet, såfremt immuniteten efter hans opfattelse ville forhindre retfærdigheden i at ske fyldest og kan frafaldes uden præjudice for fondens tilfredsstillende virksomhed. I tilfælde af at det drejer sig om direktøren, har fondens bestyrelse ret til at give afkald på immuniteten.

Afsnit V

Overenskomstens anvendelse

Artikel 14

Regeringerne i fondens medlemsstater forpligter sig til at søge at opnå den forfatningsmæssige bemyndigelse, der er nødvendig, for at de pågældende stater er i stand til at opfylde deres forpligtelser over for Bosættelsesfonden. De forpligter sig ligeledes til at søge at opnå en sådan bemyndigelse i god tid, således at de er i stand til at opfylde alle forpligtelser, de måtte have påtaget sig som låntager eller garant i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i Bosættelsesfondens vedtægter.

Artikel 15

Fonden kan med enhver medlemsstat afslutte særlige overenskomster om den nærmere anvendelse af bestemmelserne i nærværende protokol, hvorved de nævnte bestemmelser udvides eller bestemmelserne i artikel 13 ovenfor fraviges. Fonden kan ligeledes afslutte overenskomster med enhver stat, som ikke er medlem af fonden, hvorved anvendelsen af bestemmelserne i nærværende protokol tillempes for den pågældende stats vedkommende.

Afsnit VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 16

Nærværende protokol skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos Det europæiske Råds generalsekretær. Protokollen træder i kraft, når tre signatarstater, der repræsenterer mindst en tredjedel af fondens kapital, har deponeret deres ratifikationsinstrumenter. For andre medlemmer af fonden skal protokollen træde i kraft den dag, hvor disses respektive ratifikationsinstrumenter deponeres.

For ikke at forsinke fondens tilfredsstillende virksomhed er signatarstaterne dog enige om i overensstemmelse med foranstående stykke at anvende protokollen midlertidigt fra den 1. september 1958 eller senest fra datoen for dens undertegnelse, i det omfang dette er foreneligt med staternes forfatningsregler.

Artikel 17

Enhver regering, som bliver medlem af Bosættelsesfonden efter undertegnelsen af nærværende protokol, kan tiltræde denne ved at deponere et tiltrædelsesinstrument hos Det europæiske Råds generalsekretær. En sådan tiltrædelse får virkning ved deponeringen, såfremt denne finder sted, efter at protokollen er trådt i kraft, og på datoen for protokollens ikrafttrædelse, hvis tiltrædelsen sker inden den nævnte dato.

Enhver regering, som har deponeret sit tiltrædelsesinstrument inden protokollens ikrafttrædelse, skal med det samme anvende protokollen midlertidigt, i det omfang dette er foreneligt med medlemsstatens forfatningsregler.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, der er behørigt bemyndigede dertil, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Strasbourg den 6. marts 1959 på engelsk og fransk, begge tekster af lige gyldighed, i ét eksemplar, som vedblivende skal være deponeret i Det europæiske Råds arkiv. Generalsekretæren skal fremsende bekræftede genparter til hver af signatarstaterne eller de tiltrædende stater.


Vedtægter for Det europæiske Råds
Bosættelsesfond

Artikel 1

Fondens oprettelse

Det europæiske Råds Bosættelsesfond (herefter kaldet ”fonden”) oprettes hermed.

Fonden skal være tilknyttet Det europæiske Råd og administreres med Det europæiske Råd som højeste myndighed.

Artikel 2

Formål

Fondens formål er at hjælpe med at løse de problemer, som europæiske lande har eller kan få som følge af tilstedeværelsen af overskydende befolkningselementer, herunder blandt andet nationale flygtninge, ved at yde eller stille garanti for lån til finansiering af:

a integrationsprogrammer, som er godkendt af et medlem af fonden i henhold til artikel 6 i nærværende vedtægter og har til formål at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for sådanne personer;

b genbosættelsesprogrammer, som er godkendt af et medlem af fonden med henblik på at rejse lån til eller betale udgifter for personer, der opholder sig i Europa og søger genbosættelse i et europæisk eller ikke-europæisk land, og som forpligter sig til at tilbagebetale sådanne lån eller udgifter, for så vidt de er finansieret af fonden.

Artikel 3

Medlemskab

Regeringerne i Det europæiske Råds medlemsstater kan optages som medlemmer af fonden i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, pkt. a.i. Andre regeringer, som fonden tilbyder medlemskab, kan optages som medlemmer af fonden på særlige vilkår, som fonden måtte fastsætte i hvert enkelt tilfælde, i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, pkt. a.ii.

Artikel 4

Medlemmernes pligter

Stk. 1 - Kapitalandele

Fonden udsteder kapitalandele, der udbydes til tegning blandt fondens medlemmer. Kapitalandelene udstedes i en fælles valuta, der fungerer som en fælles enhed. Medlemmer skal betale de tegnede kapitalandele i deres nationale valuta til den officielle kurs, der er gældende på tegningstidspunktet.

Stk. 2 – Tegning af kapitalandele

a Hvert medlem skal tegne et bestemt antal kapitalandele.

i Antallet af kapitalandele, som hver medlemsstat af Det europæiske Råd får tilbudt at tegne, fastsættes i henhold til oversigten, der fremgår af bilaget til nærværende vedtægter. Hvert medlem af fonden vælger, hvor mange kapitalandele det ønsker at tegne, idet medlemmet dog i første omgang forpligter sig til at tegne mindst en fjerdedel af de kapitalandele, medlemmet får tilbudt.

ii Antallet af kapitalandele, der tildeles andre medlemmer, fastsættes efter aftale med fondens bestyrelse i overensstemmelse med nærværende vedtægters artikel 9, pkt. e.

b Hvert medlem skal straks efter at være blevet optaget i fonden indbetale mindst 25 % (skriver femogtyve procent) af tegningsprisen for de kapitalandele, medlemmet har tegnet; og restbeløbet skal betales i overensstemmelse med artikel 9, pkt. c.

Stk. 3 – Opretholdelse af tegningsværdien

Hvis der sker et fald i den nominelle værdi af en medlemsstats valuta, eller hvis kursværdien af en sådan valuta falder i betydeligt omfang, skal medlemmet inden for en rimelig tidsfrist til fonden indbetale et yderligere beløb i sin egen valuta, der er stort nok til at opretholde værdien pr. tegningstidspunktet af de af medlemmet tegnede kapitalandele i fonden.

Stk. 4 - Ansvarsbegrænsning

Intet medlem hæfter for fondens forpligtelser over for tredjemand.

Artikel 5

Bidrag og låntagning

Fonden har ret til at modtage bidrag, såfremt anvendelsen deraf ikke strider imod fondens formål. Fonden må ligeledes optage lån.

Fonden er bemyndiget til at modtage bidrag til bestemte formål, som ligger inden for fondens erklærede mål.

Artikel 6

Almindelige bestemmelser om lån og garantier

Stk. 1 - Låneformer

Fonden må yde lån i en af følgende former:

i lån til regeringerne i fondens medlemsstater;

ii lån, der er garanteret af regeringen i en af fondens medlemsstater, og som er ydet til en af det pågældende medlem godkendt juridisk person;

iii lån, der er garanteret af regeringen i en af fondens medlemsstater, og som er ydet til migranter ved medlemmets mellemkomst eller gennem en af det pågældende medlem godkendt juridisk person.

iv Lån til enhver juridisk person, som er godkendt af regeringen i en af fondens medlemsstater, når det administrative råd finder det godtgjort, at det ansøgte lån er omfattet af passende garantier og opfylder de i stk. 3 nedenfor anførte krav med hensyn til de lån, der er nævnt i pkt. i, ii og iii i nærværende stykke 1) .

Stk. 2 – Garantier

Fonden kan stille garanti for transaktioner, der følger af realiseringen af de i artikel 2 anførte mål, idet de nærmere garantibetingelser fastsættes fra sag til sag.

Stk. 3 – Låntagers eller garantens forpligtelser

a De forpligtelser, som regeringerne i fondens medlemsstater påtager sig i forbindelse med lån ydet i henhold til nærværende artikels stk. 1, pkt. i, og garantier stillet af medlemsstaterne i henhold til nærværende artikels stk. 1, pkt. ii og iii, skal i hvert enkelt tilfælde være et uforbeholdent løfte om:

i at tilbagebetale et nærmere angivet beløb i en nærmere angivet valuta inden for en nærmere angivet periode og

ii at betale renter og om nødvendigt kommission af det nærmere angivne beløb med en nærmere angivet procentsats, med nærmere angivne mellemrum og fra en nærmere angivet dato.

b Ved afgørelsen af, i hvilke valutaer forpligtelserne for regeringerne i fondens medlemsstater skal angives, uanset om disse er låntagere eller garanter, skal fonden søge at opretholde en balance i beløb og valutaer mellem sine aktiver, herunder blandt andet disse forpligtelser, og de tegningspriser, der betales af fondens medlemmer, blandt andet betalinger i medfør af artikel 4, stk. 3.

Stk. 4 – Subrogation

I de garanterede låneaftaler i henhold til nærværende artikels stk. 1, pkt. ii og iii, skal det fastsættes, at garanten ved dennes opfyldelse af sine garantiforpligtelser over for fonden skal indtræde i fondens tilsvarende rettigheder over for hovedlåntageren eller hovedlåntagerne.

Stk. 5 – Støtteerklæringer fra medlemmer

Til støtte for ansøgninger om lån, der skal ydes i forbindelse med genbosættelses- eller integrationsprogrammer, skal fonden modtage en erklæring fra et medlem om, at:

i medlemmet godkender programmet;

ii medlemmet er overbevist om, at programmet vil føre til en vellykket genbosættelse eller integration af personer, der opholder sig på medlemsstatens europæiske territorium;

iii medlemmet er overbevist om, at de af fonden rejste midler ikke kan tilvejebringes på rimelige vilkår fra nogen anden kilde.

Stk. 6 – Yderligere oplysninger

Det administrative råd, som er omtalt i nærværende vedtægters artikel 10, skal bestemme, hvilke oplysninger og løfter en låntager er forpligtet til at give til støtte for sin ansøgning.

Artikel 7

Investeringer

Stk. 1 – Midlertidige investeringer

Indtil fonden kan gøre brug af en stats indskudte midler, har fonden ret til at investere i skatkammerbeviser eller andre værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af den pågældende stat.

Ved investeringsbeslutninger skal det administrative råd modtage sagkyndig rådgivning.

Stk. 2 – Akkumulering og investering af overskud

Fondens overskud, der opstår som følge af overskydende aconto-indbetalinger af rente og kommission, må akkumuleres og investeres helt eller delvis, således som det administrative råd måtte bestemme.

Artikel 8

Fondens organisation, administration og tilsyn

Fondens organisations-, administrations- og tilsynsopgaver er fordelt mellem følgende:

– bestyrelsen,

– det administrative råd,

– direktøren,

– revisorudvalget,

som beskrevet i de efterfølgende bestemmelser.

Artikel 9

Bestyrelsen

Stk. 1 – Medlemmernes beslutningskompetence

Bestyrelsen, som repræsenterer fondens medlemmer, har enekompetence til:

a at bestemme, i hvilken fælles valuta (fælles enhed) og i hvilken nominel værdi kapitalandelene skal udstedes;

b at bestemme, på hvilke vilkår fonden skal tage imod bidrag eller optage lån, samt hvilke rettigheder der skal gives, herunder blandt andet rettigheder vedrørende fondens aktiver, til fondens bidragsydere eller långivere;

c at fastsætte, på hvilke datoer den ikke-indbetalte del af de tegnede kapitalandele skal indkaldes til betaling i overensstemmelse med fondens krav til at udføre sine erklærede mål;

d at bestemme den politik, der skal ligge til grund for fondens virksomhed;

e at give andre regeringer end medlemsstaternes regeringer i Det europæiske Råd tilladelse til at blive optaget som medlem af fonden, fastlægge betingelserne for deres optagelse og bestemme, hvor mange kapitalandele der skal tegnes af sådanne regeringer;

f at ansætte direktøren, tilbagekalde direktørens ansættelse og modtage dennes fratrædelsesbegæring;

g at anbefale, at medlemmerne tager internationale skridt eller foretager andre lovindgreb med henblik på blandt andet at definere særlige foranstaltninger vedrørende aktiver eller ejendele, som er i fondens besiddelse på medlemmernes eller tredjestaters territorium, og medlemmernes forpligtelser, der er et resultat af fondens særlige virksomhed;

h at ændre nærværende vedtægter, dog uden at foretage ændringer i vedtægternes erklærede mål;

i at fortolke nærværende vedtægter;

j at bringe fondens virksomhed til permanent ophør og fordele fondens aktiver;

k at udarbejde en forretningsorden og udpege en formand for bestyrelsen;

l at udpege de tre revisorer, der udgør revisorudvalget.

Stk. 2 – Afstemningsregler

a Beslutninger, som skal træffes af fondens medlemmer, træffes enten ved mundtlig afstemning på møder eller ved skriftlig afstemning mellem møderne.

b Hvert medlem af fonden har én stemme for hver kapitalandel, medlemmet har tegnet.

Artikel 10

Det administrative råd

Stk. 1 – Det administrative råds beslutningskompetence

Det administrative råd har alle nødvendige beføjelser til at administrere fonden. Rådet skal blandt andet træffe beslutninger med henblik på:

a at afgøre til hver en tid, hvor stor en del af fondens eventuelle overskud der skal akkumuleres og investeres i henhold til bestemmelserne i artikel 7, stk. 2;

b at godkende fondens driftsbudget ud fra et princip om, at driftsomkostningerne ikke må overstige aconto-indbetalinger af rente og kommission;

c at give direktøren konkrete eller overordnede instrukser;

d at fastlægge fondens forretningsorden og navnlig de vilkår, hvorpå der skal ydes eller stilles garanti for lån;

e hvert år at fremsende fondens beretning til den særlige repræsentant, således at beretningen kan fremlægges for Ministerudvalget.

Stk. 2 – Det administrative råds sammensætning

a Det administrative råd består af en formand, der udpeges af bestyrelsen, sammen med én repræsentant for hvert medlem af fonden. Hver repræsentant i det administrative råd har et stemmeantal svarende til antallet af de kapitalandele, der er tegnet af det repræsenterede medlem.

b Det administrative råd kan invitere repræsentanter fra relevante internationale og mellemstatslige organisationer til at deltage i sine møder uden stemmeret.

Stk. 3 – Funktionsperioden for det administrative råds medlemmer

Medlemmerne af det administrative råd sidder i rådet, indtil deres udnævnelse bliver kaldt tilbage af det medlem af fonden, der har udnævnt medlemmet af rådet. Medlemmer, der træder tilbage fra rådet, kan altid genudnævnes eller genvælges.

Stk. 4 – Det administrative råds beslutningsprocedure

a Det administrative råd indkaldes af rådets formand. Rådet skal afholde møder, når der opstår behov derfor, og mindst én gang i kvartalet.

b Det administrative råds beslutninger træffes med et flertal af de tilstedeværende medlemmers afgivne stemmer. Rådet er beslutningsdygtigt, når to tredjedele af dets medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, betragtes rådets drøftelser som ugyldige.

Stk. 5 – Det administrative råds udvalg

Det administrative råd kan til hver en tid nedsætte udvalg, hvis medlemmer udpeges blandt rådets egne medlemmer, og kan give sådanne udvalg nærmere angivne beføjelser i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 6 – Honorering af det administrative råds medlemmer

Medlemmerne af det administrative råd udøver deres hverv uden at modtage honorar fra fonden. Dog skal fonden godtgøre alle rimelige udgifter, medlemmerne måtte afholde i udøvelsen af deres hverv som medlemmer af det administrative råd.

Artikel 11

Stk. 1 – Direktørens opgaver

Direktøren er ansvarlig for den løbende administration af fonden under det administrative råds vejledning og tilsyn.

Han repræsenterer fonden i hele dens virksomhed. Han må ikke påtage sig økonomiske forpligtelser, jfr. betingelserne i vedtægternes artikel 5 og 6, uden det administrative råds udtrykkelige tilladelse.

Han må afholde administrationsomkostninger inden for de budgetrammer, han får tildelt.

Han skal tage alle nødvendige skridt til at holde disse omkostninger på et absolut minimum. Han skal i særdeleshed gøre brug af de tjenesteydelser, han måtte blive tilbudt af Det europæiske Råd; ved behandlingen af økonomiske anliggender skal han indgå i samarbejde med medlemmernes centralbanker og Den internationale Betalingsbank, og ved løsningen af problemer med genbosættelse og integration af overskudsbefolkning skal han samarbejde med offentlige institutioner og enkeltpersoner med erfaring på området.

Han skal opbevare fondens ejendele og aktiver og skal føre regnskab i fornødent omfang.

Stk. 2 – Beretninger til det administrative råd

Direktøren skal regelmæssigt aflægge beretning til det administrative råd om fondens aktuelle forhold og om forslag til dens virksomhed og skal udlevere alle oplysninger, rådet måtte ønske at modtage.

Direktøren skal udarbejde en fuldstændig årsberetning om alle gennemførte aktiviteter i årets løb.

Denne beretning skal ledsages af fondens balance og resultatopgørelse, som begge skal være forsynet med revisionspåtegning.

Stk. 3 – Direktørens ansættelse og løn

Direktøren ansættes for en periode på 3 år og kan genansættes ved ansættelsesperiodens udløb. Størrelsen af direktørens løn fastsættes af det administrative råd.

Artikel 12

Revisorudvalget

Revisorudvalget skal hvert år gennemgå fondens regnskab og påse, at resultatopgørelsen og balancen er i orden.

Det skal i revisionspåtegningen være anført, hvorvidt balancen og resultatopgørelsen stemmer overens med bogholderiet, og hvorvidt de giver et retvisende billede af fondens økonomi ved hver regnskabsperiodes udløb.

Artikel 13

Hovedkontor

Fonden skal have hjemsted i Strasbourg, Frankrig. Hovedkontoret for fondens drift bestemmes af det administrative råd.

Artikel 14

Ophør og afvikling af fondens virksomhed

Stk. 1 – Ophør af fondens virksomhed

Såfremt bestyrelsen beslutter at bringe fondens virksomhed til ophør, skal fonden straks standse alle sine aktiviteter bortset fra dem, der vedrører afviklingen af fondens forpligtelser samt den behørige realisering og bevarelse af fondens aktiver.

Stk. 2 – Udmeldelse af fonden

Ethvert medlem kan melde sig ud af fonden med seks måneders forudgående varsel til udgangen af indeværende regnskabsår. Udmeldelsesbetingelserne fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3 – Fondens afvikling

Efter at alle fondens forpligtelser er opfyldt eller indfriet, herunder blandt andet opfyldelse af rettigheder i forbindelse med en fordeling, som fonden tidligere måtte have givet i forbindelse med modtagelse af bidrag i henhold til artikel 5, kan fondens medlemmer vedtage en plan om at fordele aktierne på grundlag af følgende principper:

a Medlemmer af fonden, mod hvem fonden har et uopfyldt krav, har først ret til at deltage i fordelingen i henhold til planen, når de har fået bragt disse forhold i orden.

b Inden for rammerne af fondens nettoaktiver skal hvert medlem af fonden som udlodningsandel modtage det beløb, medlemmet har indbetalt i henhold til artikel 4, i samme valuta eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, modværdien heraf pr. fordelingstidspunktet i andre valutaer. Hvis omfanget af fondens nettoaktiver ikke er stort nok til at tilbagebetale hele beløbet som sådanne udlodningsandele, fordeles det eventuelle underskud mellem alle fondens medlemmer efter samme fordelingsnøgle.

c Hvis fondens nettoaktiver overstiger det samlede beløb af sådanne udlodningsandele, skal det overskydende beløb fordeles mellem alle fondens medlemmer i forhold til antallet af deres respektive kapitalandele.

d I det omfang disse udlodningsandele udbetales til fondens medlemmer i andre medlemmers valutaer, er sidstnævnte medlemmer forpligtede til at tage nødvendige skridt til at sikre, i overensstemmelse med den i deres valutabestemmelser fastlagte fremgangsmåde, at transaktioner i de således udbetalte beløb kan gennemføres.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser

Stk. 1 – Stiftende møde

Så snart nærværende vedtægter er vedtaget ved Ministerudvalgets resolution på grundlag af en deloverenskomst, skal Det europæiske Råds generalsekretær i samråd med den særlige repræsentant indkalde til det første bestyrelsesmøde, hvor der skal træffes alle nødvendige eller ønskelige foranstaltninger til at organisere fonden i henhold til nærværende vedtægter.

Stk. 2 – Meddelelse om fondsvirksomhedens begyndelse

Direktøren skal meddele fondens medlemmer, hvornår fonden er klar til at begynde sin virksomhed.

Stk. 3 – Medlemskab

a Ethvert medlem af Det europæiske Råd, som ikke er medlem af fonden, kan blive medlem af fonden ved at sende en erklæring herom til Ministerudvalget. I denne erklæring skal den nye medlemsstats regering tilkendegive, at den accepterer nærværende vedtægter og tegner det antal kapitalandele, som er aftalt med bestyrelsen, i overensstemmelse med vedtægternes artikel 4.

b Enhver regering, som ikke er medlem af Det europæiske Råd, og som i henhold til artikel 9, stk. 1, pkt. e, har fået tilladelse til at blive optaget som medlem af fonden, kan gøre dette ved hos Rådets generalsekretær at deponere et instrument, hvoraf det fremgår, at regeringen accepterer nærværende vedtægter, at den tegner det med bestyrelsen aftalte antal kapitalandele, at den i henhold til nærværende vedtægters artikel 4 har taget alle nødvendige skridt til at sikre, at den er i stand til at opfylde alle forpligtelser, der måtte opstå som følge af nærværende vedtægter, og at den har opfyldt alle af bestyrelsen fastsatte optagelsesbetingelser.

c Det europæiske Råds generalsekretær skal underrette direktøren og alle medlemmer af fonden om modtagelsen af en tiltrædelseserklæring fra et nyt medlem eller om deponeringen af et tiltrædelsesinstrument i henhold til foranstående bestemmelser.

Stk. 4 – Fortolkning af nærværende vedtægter

Enhver beslutning, som det administrative råd måtte træffe om fortolkningen af nærværende vedtægter, kan af et medlem begæres henvist til bestyrelsen; bestyrelsens afgørelse er endelig. Indtil bestyrelsen har afgjort spørgsmålet, kan fonden, i det omgang den finder det påkrævet, disponere på grundlag af den af det administrative råd trufne beslutning.

Stk. 5 – Bekræftet genpart

Det europæiske Råds generalsekretær skal fremsende en bekræftet genpart af nærværende vedtægter til hvert medlem af Rådet samt til hver ikke-medlemsstats regering, der er optaget som medlem af fonden.Engelsk tekst

THIRD PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, signatories of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe or Parties to the said Agreement and, at the same time, members of the Council of Europe Resettlement Fund for National Refugees and Over‑population,

Having regard to the provisions of Articles 1 and 9.g of the articles of Agreement of the aforesaid Fund;

Having regard to Article 40 of the Statute of the Council of Europe;

Desirous of defining the legal regime of the property, assets and operations of the Resettlement Fund, and the legal status of its organs and officials;

Considering that it is necessary to facilitate the realisation of the statutory purposes of the Fund by the most generous possible reduction in direct or indirect taxation affecting the operations of the Fund and borne ultimately by the beneficiaries of loans granted by the Fund;

Desirous of supplementing, in respect of the Resettlement Fund, the provisions of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe,

Have agreed as follows :

Part I

Articles of Agreement, personality, capacity

Article 1

The articles of Agreement of the Council of Europe Resettlement Fund, as approved by the Committee of Ministers in Resolution (56) 9, or as amended by the aforesaid Committee, or by the Governing Body acting within the limits laid down in Article 9.h of the said articles of Agreement, shall be an integral part of the present Protocol.

The Council of Europe Resettlement Fund shall possess juridical personality and, in particular, the capacity:

i to contract;

ii to acquire and dispose of immovable and movable property;

iii to institute legal proceedings;

iv to carry out any transaction related to its statutory purposes.

The operations, acts and contracts of the Resettlement Fund shall be governed by this Protocol, by the articles of Agreement of the Fund and by regulations issued in pursuance of the said articles of Agreement. In addition, a national law may be applied in a particular case, provided that the Fund expressly agrees thereto and that such law does not derogate from this Protocol nor from the said articles of Agreement.

Part II

Courts, property, assets, operations

Article 2

Any competent court of a member of the Fund or of a State in whose territory the Fund has contracted or guaranteed a loan may hear suits in which the Fund is a defendant.

Nevertheless:

i No action shall be brought in such courts, either against the Fund by a member or persons acting for or deriving claims from a member, or by the Fund against a member or the persons aforesaid;

ii Differences arising out of any loan or guarantee contract concluded by the Fund with a member or with any other borrower approved by that member shall be settled by arbitration in accordance with procedure laid down in the said contract. Differences arising out of any loan or guarantee contract signed by the Fund shall be settled by arbitration procedure under arrangements specified in the Loan Regulations drawn up in pursuance of Article 10, Section 1.d, of the articles of Agreement of the Fund.

Article 3

The property and assets of the Fund, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery against the Fund of an enforceable judgment which can no longer be disputed by common remedies at law.

Enforcement of awards by execution, where such awards result from arbitration in accordance with the third paragraph of Article 2 shall, in the territory of members of the Fund, take place through the legal channels prescribed in each such member State and after endorsement with the executory formula customary in the State in whose territory the award is to be executed; for the purpose of such endorsement, no check shall be required other than verification that the award is authentic, that it conforms to the rules concerning competence and procedure set forth in the Loan Regulations of the Fund and that it does not conflict with a final judgment passed in the country concerned. Each signatory shall, on deposit of its instrument of ratification, notify the other signatories through the Secretary General of the Council of Europe what authority is competent under its laws to discharge this formality.

Article 4

The property and assets of the Fund, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of distraint by executive or legislative action.

The buildings and premises used for the operations of the Fund, and also its archives, shall be inviolable.

Article 5

To the extent necessary to the achievement of its statutory purposes the Fund may :

a hold currency of any kind and operate accounts in any currency;

b freely transfer its funds through banking channels from one country to another or within any country and convert any currency held by it into any other currency.

In exercising its rights under this article, the Fund shall pay due regard to any representations made to it by the government of any member.

Article 6

The property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 7

The Resettlement Fund and its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes.

The Resettlement Fund shall be exempt from all taxes in the territory of members of the Fund in respect of transactions and operations relating to loans contracted by the Fund with a view to applying their proceeds, in accordance with its purpose, to the needs of refugees and surplus population or relating to loans granted or guaranteed by the Fund in accordance with its statutory provisions.

The Fund shall not be granted exemption from any rates, taxes or dues which are merely charges for public utility services.

Member governments shall, whenever possible, make appropriate arrangements for:

a exemption from taxes on income derived from interest on bonds issued or loans contracted by the Fund;

b the remission or return of excise duties and taxes which form part of the price to be paid for movable or immovable property or of the payment for services rendered, when the Fund, for official purposes, is making substantial purchases or procuring services the total cost of which includes such excise duties and taxes.

No tax of any kind shall be levied on any security or bond issued or guaranteed by the Fund (or any dividend or interest thereon) by whomsoever held:

a which discriminates against such security or bond solely because it is issued or guaranteed by the Fund; or

b if the sole legal basis for such tax is the place or currency in which the security or bond is issued, guaranteed, made payable or paid, or the location of the headquarters or of any office or place of business maintained by the Fund.

Article 8

The Fund shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles required for its official use, unless such prohibition or restrictions have been imposed for reasons of ordre public , safety or health. Articles imported under exemption will not be disposed of in any way in the country into which they are imported, except under conditions approved by the government of that country.

Part III

Organs

Article 9

The organs referred to in Article 8 of the articles of Agreement of the Fund shall enjoy in the territory of each member State, for their official communications, treatment at least as favourable as that accorded by that member to diplomatic missions of any other government. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the organs of the Fund.

Article 10

Members of the Governing Body, the Administrative Council and the Auditing Board shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity and within the limit of their authority. They shall continue to enjoy such immunity after their terms of office have expired. In addition, they shall be accorded the same immunities from immigration restrictions and alien registration requirements and the same exchange and travel facilities as are accorded by members to representatives of other governments of the Fund having comparable rank. Sums paid to them in respect of expenses necessarily incurred in the discharge of their duties shall be exempt from taxation.

Article 11

The privileges and immunities are accorded to the individuals mentioned in Article 10 not for their own personal benefit, but in order to safeguard the independent exercise of their functions. Consequently, a member not only has the right, but is in duty bound, to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the member, immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which it is accorded.

Article 12

a The provisions of Articles 10 and 11 may not be invoked by a representative against the authorities of the State of which he is or has been the representative.

b Articles 10, 11 and 12.a shall apply equally to deputy representatives, advisers, technical experts and secretaries of delegations.

Part IV

Officials

Article 13

The Governor and officials of the Fund shall be accorded the privileges and immunities specified in Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe.

The Governor will specify the categories of officials to which the provisions of the aforesaid article shall apply.

The communications specified in Article 17 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shall be made by the Secretary General of the Council in respect of the Governor and also of the officials referred to in the preceding paragraph.

The Secretary General, after consulting the Governor, shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where he considers that immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the satisfactory operation of the Fund. In the case of the Governor, the Governing Body of the Fund shall have the right to waive immunity.

Part V

Application of the Agreement

Article 14

The governments of member States of the Fund undertake to seek such constitutional authority as may be necessary to fulfil the statutory obligations assumed by those States vis‑à‑vis the Resettlement Fund. They undertake likewise to seek such authority in good time in order to be able to fulfil any undertakings into which they may have entered as borrower or guarantor, in accordance with Article 6, Section 3, of the articles of Agreement of the Resettlement Fund.

Article 15

The Fund may conclude with any member State special agreements on the detailed application of the provisions of the present Protocol, supplementing the said provisions or derogating from those of Article 13 above. It may likewise conclude agreements with any State which is not a member of the Fund, modifying the application of the provisions of the present Protocol so far as that State is concerned.

Part VI

Final clauses

Article 16

The present Protocol shall be ratified and the instruments of ratification deposited with the Secretary General of the Council of Europe. It shall enter into force as soon as three signatories representing at least one‑third of the Fund's holdings have deposited their instruments of ratification. For the other members of the Fund it shall enter into force on the date when their respective instruments of ratification are deposited.

Nevertheless, pending the entry into force of this Protocol in accordance with the foregoing paragraph, the signatories agree, in order not to delay the satisfactory operation of the Fund, to apply the Protocol provisionally from 1 September 1958, or, at latest, from the date of signature, to the extent compatible with their constitutional rules.

Article 17

Any government which becomes a member of the Resettlement Fund after the signature of the present Protocol may accede thereto by depositing an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Such accession shall become effective on the date of deposit if this takes place after the Protocol has entered into force, and upon the date of such entry into force if the accession takes place prior to that date.

Any government which has deposited an instrument of accession before the entry into force of the Protocol shall immediately apply the latter provisionally, to the extent compatible with its constitutional rules.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Done at Strasbourg, this 6th day of March 1959, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories or States acceding.


Articles of Agreement of the Council of
Europe Resettlement Fund

Article 1

Establishment of the Fund

A Council of Europe Resettlement Fund (hereinafter called “the Fund”) shall be established.

The Fund shall be attached to the Council of Europe and administered under its supreme authority.

Article 2

Purpose

The purpose of the Fund is to help in solving the problems with which European countries are or may be faced as a result of the presence of surplus elements of population, including national refugees, by providing or guaranteeing loans to finance:

a absorption programmes approved by a member of the Fund in accordance with Article 6 of the present articles of Agreement, designed to create new opportunities of employment for such persons;

b resettlement programmes approved by a member of the Fund providing for loans to or expenditure for the benefit of persons residing in Europe who seek resettlement in a European or extra‑European country and who shall undertake to repay the amount of such loans or expenditure insofar as they are financed by the Fund.

Article 3

Membership

Member governments of the Council of Europe may become members of the Fund in accordance with the provisions of Article 4, Section 2.a.i. Other governments admitted to membership by the Fund may become members of the Fund upon such special conditions as the Fund may prescribe in each case, in accordance with the provisions of Article 4, Section 2.a.ii.

Article 4

Obligations of members

Section 1 – Participating certificates

The Fund shall issue for subscription by its members participating certificates, expressed in terms of a single currency by way of common denominator. Members shall pay their subscriptions in their national currency, at the official rate of exchange in effect at the time of subscription.

Section 2 – Subscriptions

a Each member shall subscribe a certain number of participating certificates:

i The number of participating certificates placed at the disposal of each member State of the Council of Europe is fixed in accordance with the table appended to the present articles of Agreement. Each member of the Fund shall subscribe as many participating certificates as it wishes, but shall not initially take up less than one- quarter of such certificates placed at its disposal.

ii The number of participating certificates to be allocated to other members shall be fixed by agreement with the Governing Body of the Fund in accordance with Article 9, paragraph e, of the present articles of Agreement.

b Each member shall pay in at least twenty‑five per cent (25%) of the subscription price of the participating certificates subscribed by it promptly upon becoming a member; and the balance shall be paid in accordance with Article 9, paragraph c.

Section 3 – Maintenance of value of subscriptions

Whenever the par value of a member State's currency is reduced or the foreign exchange value of such currency has depreciated to a significant extent, the member shall pay to the Fund within a reasonable time an additional amount of its own currency sufficient to maintain the value, as of the time of subscription, of the subscription by the member of participating certificates of the Fund.

Section 4 – Limitation of liability

No member shall be liable to third parties for any obligation of the Fund.

Article 5

Contributions and borrowing operations

For uses not inconsistent with its purpose, the Fund may accept contributions. It may also borrow funds.

The Fund is empowered to receive contributions offered for specific purposes which come within its stated aims.

Article 6

General provisions relating to loans and guarantees

Section 1 – Forms of loans

Loans made by the Fund shall be in one of the following forms:

i loans to member governments of the Fund;

ii loans guaranteed by a member government of the Fund granted to any legal person approved by that member;

iii loans guaranteed by a member government of the Fund and granted to migrants through the intermediary of the member or of any legal person approved by that member.

iv Loans granted to any legal person approved by a member government of the Fund, when the Administrative Council is satisfied that the loan requested is covered by adequate guarantees and fulfils the requirements laid down in Section 3 below with regard to the loans mentioned in paragraphs i, ii and iii of the present section 1) .

Section 2 – Guarantees

The Fund may grant its guarantee for transactions arising from the realisation of the aims set out in Article 2, conditions to be determined for each particular case.

Section 3 – Obligations of borrower or guarantor

a The obligations of member governments of the Fund under loans granted pursuant to Section 1.i of this article and the guarantees of member governments of the Fund under Section 1.ii and 1.iii of this article must in each case be an unconditional promise:

i to repay, within a specified period, a specified sum expressed in a specified currency, and

ii to pay interest and, where necessary, a commission in respect of the specified sum, at a specified rate, at specified intervals and beginning on a specified date.

b In determining the currencies in which obligations of member governments of the Fund, whether borrowers or guarantors, shall be expressed, the Fund shall seek to maintain a balance in amounts and currencies between its assets, including such obligations, and the subscription prices paid by its members, including any payments pursuant to Article 4, Section 3.

Section 4 – Subrogation

In the loan contracts guaranteed in accordance with Section 1.ii and 1.iii of this article, it shall be laid down that the guarantor, upon satisfying its obligation to the Fund under the guarantee, shall be subrogated to the corresponding claims of the Fund against the principal borrower or borrowers.

Section 5 – Supporting statements by members

In support of applications for loans to be granted in connection with resettlement or absorption programmes, the Fund shall receive a statement by a member that:

i it approves the programme;

ii it believes that the programme will result in the successful resettlement or absorption of persons resident in the European territory of the member;

iii it believes that the funds to be supplied by the Fund are not available upon reasonable terms from any other source.

Section 6 – Supporting information

The Administrative Council referred to in Article 10 of these Regulations shall determine what information and pledges a borrower shall be required to furnish in support of its application.

Article 7

Investments

Section 1 – Temporary investments

Pending its first use of the funds subscribed by a State, the Fund may invest in Treasury Bills or other securities issued and guaranteed by that State.

In making investments the Administrative Council shall take expert advice.

Section 2 – Accumulation and investment of surplus

The Fund's surplus resulting from an excess of receipts on account of interest and commissions, or any part thereof, may be accumulated and invested in a manner to be determined by the Administrative Council.

Article 8

Organisation, administration and supervision of the Fund

The organisation, administration and supervision of the Fund shall be divided between the following:

– the Governing Body,

– the Administrative Council,

– the Governor,

– the Auditing Board,

as provided in the succeeding articles.

Article 9

Governing body

Section 1 – Decisions reserved to members

The Governing Body, representing the members of the Fund, shall have sole authority:

a to determine the single currency (by way of common denominator) and the nominal value of the participating certificates;

b to determine the terms upon which the Fund will accept contributions or borrow funds and the rights to be granted, including their rights in respect of the Fund's assets, to contributors or lenders to the Fund;

c to fix the dates on which calls are to be made upon the unpaid balance of participating certificates subscribed, according to the requirements of the Fund for carrying out its stated aims;

d to determine the operating policies of the Fund;

e to authorise governments other than member governments of the Council of Europe to join the Fund, to lay down conditions for their admission and to determine the number of participating certificates to be subscribed by such governments;

f to appoint the Governor, revoke his appointment and accept his resignation;

g to recommend the international or other legislative measures to be adopted by members, in order to define such matters as the special arrangements governing assets or property held by the Fund in their territory or in the territory of third States and the obligations of members arising from special operations of the Fund;

h to amend these articles, without, however, making any change in their stated aims;

i to interpret these articles of Agreement;

j to suspend permanently the operations of the Fund and to distribute its assets;

k to draw up Rules of Procedure and to designate its Chairman;

l to nominate the three auditors who shall constitute the Auditing Board.

Section 2 – Voting

a The decisions reserved to members of the Fund shall be taken by votes cast either orally at meetings or in writing between meetings.

b Each member of the Fund shall have one vote for each participating certificate held by it.

Article 10

Administrative Council

Section 1 – Decisions reserved to the Administrative Council

The Administrative Council shall have all the necessary powers to administer the Fund. It shall take decisions for such purposes as the following:

a to determine from time to time what portion of the Fund's surplus, if any, shall be accumulated and invested under the provisions of Article 7, Section 2;

b to approve the operating budget of the Fund on the principle that operating expenses may not exceed receipts on account of interest and commissions;

c to give to the Governor specific or general directives;

d to establish Rules of Procedure for the Fund and, in particular, the terms on which loans shall be granted or guaranteed;

e to transmit each year to the Special Representative, for submission to the Committee of Ministers, the report of the Governor of the Fund.

Section 2 – Composition of the Administrative Council

a The Administrative Council shall consist of a Chairman appointed by the Governing Body, together with one representative of each member of the Fund. Each representative on the Administrative Council shall have a number of votes equal to the number of participating certificates held by the member he represents.

b The Administrative Council may invite representatives of the international and inter-governmental organisations concerned to participate without vote in its proceedings.

Section 3 – Term of members of the Administrative Council

Appointments of members of the Administrative Council shall continue until revoked by the member of the Fund which has appointed him. Retiring members of the Council are always eligible for re‑appointment or re‑election.

Section 4 – Method of decision by the Administrative Council

a The Administrative Council shall be convened by its Chairman. It shall meet whenever the necessity arises and at least once each quarter.

b The decisions of the Administrative Council shall be taken by a majority of the votes cast by members present. Two‑thirds of its members shall constitute a quorum, failing which the deliberations of the Council shall be invalid.

Section 5 – Committees of the Administrative Council

The Administrative Council may from time to time appoint committees from among its members and delegate to such committees powers to be specified in each particular case.

Section 6 – Compensation of members of the Administrative Council

Members of the Administrative Council shall serve without compensation from the Fund, but their reasonable expenses incurred in performing their functions as members of the Administrative Council shall be reimbursed by the Fund.

Article 11

Section 1 – Functions of the Governor

The Governor shall conduct the current administration of the Fund under the instructions and supervision of the Administrative Council.

He shall represent the Fund in all its transactions. He shall not contract any financial obligations, in accordance with the terms of Articles 5 and 6 of the articles of Agreement, without the express authorisation of the Administrative Council.

He shall incur administrative expenses within the limits of the budgetary credits allocated to him.

He shall take all necessary steps to keep these expenses at a strict minimum. In particular, he shall avail himself of such services as may be offered by the Council of Europe; in dealing with financial matters he shall enlist the co‑operation of the central banks of the members and the Bank for International Settlements, and, in dealing with problems incidental to resettlement and absorption of surplus population, that of agencies and individuals experienced in the field.

He shall hold the property and assets of the Fund and shall keep adequate accounts.

Section 2 – Reports to the Administrative Council

The Governor shall submit to the Administrative Council regular reports on the position of the Fund and on proposed operations and shall supply it with any information it may request.

The Governor shall draw up a full annual report on all operations effected throughout the year.

This report shall be accompanied by the balance‑sheet of the Fund and the operational accounts, together with the auditors' report on these documents.

Section 3 – Appointment and salary of the Governor

The Governor shall be appointed for a period of 3 years and may be re‑elected on the expiry of his term of office. The amount of his salary shall be fixed by the Administrative Council.

Article 12

Auditing Board

The Auditing Board shall annually inspect the Fund's accounts and verify that the operational accounts and balance‑sheet are in order.

The auditors' report shall state whether the balance‑sheet and operational accounts are in agreement with the books and whether they give a true and fair picture of the state of the Fund's affairs as at the end of each financial period.

Article 13

Headquarters

The principal office of the Fund shall be at Strasbourg, France. The headquarters of the operational services shall be decided by the Administrative Council.

Article 14

Suspension of operations and liquidation of the Fund

Section 1 – Suspension of operations

Should the Governing Body decide upon the suspension of operations the Fund shall forthwith cease all activities except those incidental to the settlement of its obligations and the orderly realisation, conservation and preservation of its assets.

Section 2 – Withdrawal of members

Any member may withdraw from the Fund on giving notice of six months prior to the end of the current financial year. The conditions for this shall be laid down by the Governing Body.

Section 3 – Liquidation of the Fund

After all liabilities of the Fund, including satisfaction of rights upon distribution which may previously have been granted by the Fund upon accepting contributions under Article 5, have been discharged or provided for, the members of the Fund may adopt a plan for the distribution of assets which shall be based on the following principles.

a No member of the Fund against which the Fund has an unsatisfied claim shall be eligible to participate in the distribution under the plan until it has regularised its position.

b If the Fund's net assets permit, each member of the Fund shall receive as a distributive share the amount it paid under Article 4 in the same currency or, if that should not be possible, the equivalent as of the time of distribution in other currencies. Should the extent of the Fund's net assets not permit the full return of such distributed shares, any possible deficit shall be shared by all members of the Fund in the same proportion.

c Any excess of the Fund's net assets over the aggregate total of such distributed shares shall be allotted to all members of the Fund in proportion to the number of participating certificates held by each.

d To the extent that these distributed shares are paid to any members of the Fund in the currencies of other members of the Fund, the latter shall take the necessary steps to ensure, in accordance with the procedure provided for under their exchange regulations, transactions involving the amounts thus distributed.

Article 15

Final clauses

Section 1 – Organisational meeting

As soon as the present articles of Agreement have been adopted by virtue of a resolution of the Committee of Ministers on the basis of a Partial Agreement, the Secretary General of the Council of Europe shall, in agreement with the Special Representative, call the first meeting of the Governing Body, which shall take all necessary or desirable steps to organise the Fund in conformity with the present articles of Agreement.

Section 2 – Notification of the beginning of operation

The Governor shall notify members of the Fund of the date on which the Fund will be ready to begin its operations.

Section 3 – Membership

a Any member of the Council of Europe who is not a member of the Fund may join the Fund by addressing a declaration to this effect to the Committee of Ministers. In this declaration the new member government shall signify its acceptance of the present articles of Agreement and subscribe the number of participating certificates determined in agreement with the Governing Body, in accordance with Article 4 of the present articles of Agreement.

b Any government which is not a member of the Council of Europe and which, pursuant to Section 1, paragraph e, of Article 9, has been allowed to join the Fund, may do so by depositing with the Secretary General of the Council an instrument to the effect that it accepts the present articles of Agreement, that it subscribes the number of participating certificates determined in agreement with the Governing Body, that in accordance with Article 4 of the present articles of Agreement it has taken all necessary steps to ensure that it can fulfil all the obligations arising from the present articles of Agreement and that it has fulfilled all the conditions for admission laid down by the Governing Body.

c The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Governor and all the members of the Fund of the reception of any declaration of accession by a new member or of the depositing of any instrument of accession made in application of the preceding paragraphs.

Section 4 – Interpretation of the present articles of Agreement

Any decision of the Administrative Council involving the interpretation of the present articles of Agreement may be referred to the Governing Body at the request of any member; the decision of the Governing Body shall be final. Until such time as the Governing Body has made a ruling, the Fund may, to the extent it deems it necessary, act on the basis of the decision of the Administrative Council.

Section 5 – Certified copy

The Secretary General of the Council of Europe shall communicate a certified copy of the present articles of Agreement to every member of the Council and to every non‑member government which has joined the Fund.

Protokollen trådte i medfør af artikel 16 i kraft den 15. marts 1963, og for Danmarks vedkommende den 5. oktober 1989.

Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos Europarådet på adressen:
http://conventions.coe.int .


1) Resolution 11 (1957) of the Governing Body.

Udenrigsministeriet, den 28. april 2005

Per Stig Møller

Officielle noter

1) Bestyrelsens resolution nr. 11 (1957).