Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 19. august 2002 mellem de stater,
som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af
en europæisk rumorganisation og
Den Europæiske Rumorganisation til beskyttelse og
udveksling af klassificerede oplysninger

 

__________

I henhold til ministerresolution af 5. april 2005 har Danmark den 27. april 2005 godkendt en i Paris den 19. august 2002 udfærdiget aftale mellem de stater, som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation og Den Europæiske Rumorganisation til beskyttelse og udveksling af klassificerede oplysninger.

Aftalen har følgende ordlyd:


Oversættelse

AFTALE MELLEM DE STATER,
SOM ER DELTAGERE I
KONVENTIONEN VEDRØRENDE
OPRETTELSEN AF EN EURO-
PÆISK RUMORGANISATION OG
DEN EUROPÆISKE RUMORGANI-
SATION TIL BESKYTTELSE OG
UDVEKSLING AF KLASSI-
FICEREDE OPLYSNINGER

De stater, som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation (ESA) og Den Europæiske Rumorganisation, i det følgende benævnt »parterne«, er:

– UNDER HENSYN TIL konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation (i det følgende benævnt ”ESA-konventionen”) som trådte i kraft den 30. oktober 1980, i særdeleshed denne konventions artikel III og artikel XI.5.m,

– under hensyn TIL kapitel V i reglerne vedrørende oplysninger, data og immaterielle rettigheder ESA/C/DLV/Rules 5 (Final), som blev vedtaget af rådet den 19. december 2001,

– i erkendelse af at de aktiviteter, som har til formål at skabe samarbejde mellem medlemsstaterne inden for rumforskning og rumteknologi samt disses anvendelse i rummet, kan nødvendiggøre udveksling af klassificerede oplysninger og hermed forbundet materiale blandt Parterne,

– med henvisning til behovet for at sikre et fyldestgørende niveau af beskyttelse af klassificerede oplysninger inden for organisationen og dens medlemsstater samt det deraf følgende behov for at oprette et fyldestgørende juridisk instrument, således som det er fastlagt i ESA-rådets resolution vedrørende nedsættelse af en arbejdsgruppe for informationssikkerhed, som blev vedtaget af rådet under ESA/C/CLI/Res.8 (final),

blevet enige om følgende:

Artikel 1

I nærværende aftale betyder klassificerede oplysninger alle oplysninger og dokumenter samt alt materiale uanset i hvilken form, hvis uautoriserede videregivelse kan skade en eller flere af parternes interesser, og som er blevet kendetegnet som klassificerede ved en sikkerhedskvalificering.

Artikel 2

Parterne forpligter sig til:

1. At beskytte og sikre følgende i henhold til aftalte sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder:

(a) klassificerede oplysninger, som er markeret som sådanne, der hidrører fra ESA, eller som en medlemsstat har udleveret til ESA,

(b) klassificerede oplysninger, som er markeret som sådanne, tilhørende en hvilken som helst medlemsstat, hvor oplysningerne er udleveret til en anden medlemsstat til støtte for et ESA-program eller -projekt eller en ESA-kontrakt,

2. At opretholde sikkerhedskvalificeringen for oplysninger som defineret ovenfor under (1) og sikre sådanne oplysninger i overensstemmelse hermed,

3. Udelukkende at anvende de ovenfor under (1) definerede klassificerede oplysninger til de formål, som er fastsat i ESA-konventionen samt de beslutninger og resolutioner, der følger af denne konvention.

4. Ikke at videregive oplysninger af den ovenfor under (1) definerede type til stater, som ikke er ESA-medlemsstater, eller organer under disses kompetenceområde eller til nogen anden international organisation uden at have opnået forudgående skriftligt samtykke fra den, fra hvem oplysningerne hidrører.

Artikel 3

Parterne forpligter sig til at implementere ESA’s sikkerhedsstandarder for at sikre en ensartet grad af beskyttelse af klassificerede oplysninger.

Artikel 4

1. De stater, som er deltagere i konventionen, skal sikre, at alle personer af deres respektive nationalitet, som i forbindelse med udførelsen af deres officielle pligter, har behov for adgang til, eller hvis pligter eller funktion kan berettige dem til adgang til klassificerede oplysninger, som er omfattet af eller udveksles i henhold til nærværende aftale, har opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse, før de gives adgang til sådanne oplysninger og sådant materiale.

2. Parterne skal sikre, at adgang til klassificerede oplysninger, som udveksles i henhold til nærværende aftale, udelukkende tillades personer, som har behov for det for at kunne udføre deres pligter eller opgaver.

3. Der skal fastsættes procedurer for sikkerhedsgodkendelse med henblik på at fastlægge, hvorvidt en person kan gives adgang til klassificerede oplysninger, idet der tages hensyn til en sådan persons loyalitet og pålidelighed.

4. De enkelte stater, som er deltagere i konventionen, skal på anmodning samarbejde med de andre stater, som er deltagere i konventionen, omkring udførelsen af deres respektive procedurer for sikkerhedsgodkendelse.

Artikel 5

Generaldirektøren for ESA skal sikre, at nærværende aftales relevante bestemmelser anvendes i hovedsædet, i organisationens anlæg samt i organisationens andre faciliteter.

Artikel 6

1. Parterne skal undersøge alle forhold, hvor det er erkendt, eller hvor der er mistanke om, at der er sket krænkelse eller tab af udleverede eller frembragte klassificerede oplysninger i henhold til nærværende aftale.

2. De enkelte parter skal om nødvendigt hurtigt og grundigt informere de andre om alle enkeltheder i den enkelte sag og om eventuelle resultater af undersøgelsen samt om eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet for at forhindre gentagelse af en sådan videregivelse.

Artikel 7

I tilfælde hvor en repræsentant for en medlemsstat eller generaldirektøren for ESA eller en medarbejder eller en ekspert hos ESA måtte være involveret i en retssag vedrørende uautoriseret videregivelse af klassificerede oplysninger, skal den pågældende medlemsstat, rådet og generaldirektøren hver især være forpligtet til at give afkald på deres immunitet i henhold til artikel XIV.2 og XXI.1 og 2 samt XXIV i ESA-konventionens bilag 1.

Artikel 8

Nærværende aftale forhindrer på ingen måde Parterne i at indgå andre aftaler vedrørende udvekslingen af klassificerede oplysninger, som hidrører fra dem, og som ikke har nogen indflydelse på nærværende aftales anvendelsesområde.

Artikel 9

1. De enkelte parter kan fremkomme med forslag til ændringer af nærværende aftale.

2. Eventuelle ændringer af nærværende aftale skal træde i kraft tredive dage efter den franske regering har modtaget meddelelse om alle parters accept. Den franske regering skal underrette alle parter om datoen for ikrafttrædelsen af sådanne eventuelle ændringer.

Artikel 10

1. Nærværende aftale skal være åben for undertegnelse af parter, som deltager i ESA-konventionen og er med forbehold af ratifikation, accept eller godkendelse. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne skal deponeres hos den franske regering.

2. Nærværende aftale skal træde i kraft tredive dage, efter at to undertegnende stater har deponeret deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter. Den skal træde i kraft for alle andre undertegnende stater tredive dage efter den enkelte stat har deponeret sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.

Artikel 11

1. Tiltrædelse af nærværende aftale af enhver ny stat, som er deltager i ESA-konventionen, skal ske i overensstemmelse med konventionens artikel XXII. Aftalen træder, for så vidt angår den enkelte tiltrædende stat, i kraft tredive dage efter datoen for deponering af den pågældende stats tiltrædelsesinstrument.

2. Tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos den franske regering.

Artikel 12

1. Nærværende aftale kan opsiges af medlemsstaterne ved skriftlig meddelelse til deponeringsstedet, som skal informere alle de andre parter om en sådan meddelelse. En sådan opsigelse skal træde i kraft et år efter deponeringsstedets modtagelse af meddelelsen.

2. En stat, som er deltager i konventionen, og som opsiger nærværende aftale skal fortsat være bundet af sine forpligtelser til at beskytte og sikre klassificerede oplysninger, som vedkommende stat har opnået adgang til på grundlag af nærværende aftale. Det samme gælder for en stat, som deltager i nærværende aftale, og som opsiger ESA-konventionen i henhold til konventionens artikel XXIV eller i tilfælde af opløsning af Den Europæiske Rumorganisation i henhold til konventionens artikel XXV.

Artikel 13

Den franske regering skal underrette ESA og alle undertegnende og tiltrædende stater om deponeringen af de enkelte ratifikations-, accept-, godkendelses-, tiltrædelses- eller opsigelsesinstrumenter.

Til bekræftelse heraf har de nedennævnte dertil af deres respektive regeringer behørigt befuldmægtigede undertegnet nærværende aftale.

Udfærdiget i Paris den 19. august 2002 i et enkelt originaleksemplar på det engelske og det franske sprog, idet begge disse tekster er lige autentiske, som skal deponeres hos den franske regering. Denne regering skal fremsende behørigt bekræftede kopier heraf til hver af de undertegnende stater.

 Engelsk tekst

AGREEMENT BETWEEN
THE STATES PARTIES TO
THE CONVENTION FOR
THE ESTABLISHMENT OF A
EUROPEAN SPACE AGENCY AND
THE EUROPEAN SPACE AGENCY
FOR THE PROTECTION AND
THE EXCHANGE OF CLASSIFIED
INFORMATION

The States Parties to the Convention for the establishment of a European Space Agency (ESA) and the European Space Agency, hereinafter referred to as ”the Parties”;

– CONSIDERING the Convention for the establishment of a European Space Agency (hereinafter referred to as ”the ESA Convention”) entered into force on 30 October 1980 and in particular Article III and Article XI.5.m. of this Convention;

– CONSIDERING Chapter V of the rules on Information, Data and Intellectual Property ESA/C/DLV/Rules 5 (Final) adopted by the Council on 19 December 2001 ;

– RECOGNISING that the activities aimed at achieving co-operation among the Member States in space research and technology and their space applications might require the exchange of classified information and related material among the Parties;

– NOTING the necessity to ensure an appropriate level of protection of classified information within the Agency and its Member States and the need therefore to set up an appropriate legal instrument, as stated in ESA Council’s Resolution on the creation of a Working Group on the Security of Information adopted by the Council under ESA/C/CLI/Res.8 (final);

have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement, classified information means any information, document or material in whatever form whose unauthorised disclosure could damage the interests of one or more of the Parties and which has been so designated by security classification.

Article 2

The Parties shall:

1. Protect and safeguard according to agreed security principles and minimum standards:

(a) classified information, marked as such, which is originated by ESA or which is submitted to ESA by a Member State ;

(b) classified information, marked as such, of any Member State, submitted to another Member State in support of an ESA programme, project or contract;

2. Maintain the security classification of information as defined under (1) above and safeguard it accordingly;

3. Use classified information as defined under (1) above only for purposes laid down in the ESA Convention and the decisions and resolutions pertaining to that Convention;

4. Not disclose such information as defined under (1) above to non-ESA Member States or bodies under their jurisdiction or to any other international organisation without the prior written consent of the originator.

Article 3

The Parties shall implement ESA security standards to ensure a common degree of protection for classified information.

Article 4

1. The States Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties require access, or whose duties or function may afford access to classified information provided for or exchanged under this Agreement are appropriately cleared before they are granted access to such information and material.

2. The Parties shall ensure that access to classified information exchanged under the present agreement shall be authorised only for persons having a need to know for carrying out their duties or missions.

3. Security clearance procedures shall be designed to establish whether an individual can, taking into account his loyalty and trustworthiness, be granted access to classified information.

4. Upon request, each of the States Parties shall co-operate with the other States Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

Article 5

The Director General of ESA shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied in the headquarters, in the establishments and in the other facilities of the Agency.

Article 6

1. The Parties shall investigate all cases where it is acknowledged or suspected that classified information provided or generated under this Agreement has been compromised or lost.

2. Each Party shall inform quickly and thoroughly the others, where necessary, of any details related to the case and of the eventual results of the investigation as well as of any corrective measures taken to prevent the repetition of any such disclosure.

Article 7

In cases where a representative of a Member State or the Director General of ESA or a staff member or an expert of ESA is involved in a legal pursuit regarding the unauthorised disclosure of classified information, the Member State, the Council and the Director General respectively shall, in compliance with Articles XIV.2 and XXI.1 and 2 and XXIV of Annex 1 of the ESA Convention, have the duty to waive the immunity.

Article 8

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.

Article 9

1. Each Party may recommend amendments to this Agreement.

2. Any amendment to the present Agreement shall enter into force thirty days after the Government of France has received notification of acceptance from all Parties. The Government of France shall notify all Parties of the date of entry into force of any such amendment.

Article 10

1. This Agreement shall be open for signature by the Parties to the ESA Convention and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of France.

2. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each of other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 11

1. The accession to this Agreement by any new State Party to the ESA Convention shall be in accordance with Article XXII of the Convention. The Agreement shall enter into force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

2. Instruments of accession shall be deposited with the Government of France.

Article 12

1. This Agreement may be denounced by written notice by any State Party given to the depository, which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after the receipt of notification by the depository.

2. A State Party denouncing this Agreement shall remain to be bound by its obligation to protect and safeguard classified information to which it has gained access on the basis of this Agreement. The same applies to a State Party to the present Agreement denouncing the ESA Convention in accordance with its Article XXIV or in the case of dissolution of the European Space Agency in accordance with Article XXV of the Convention.

Article 13

The Government of France shall notify ESA and all signatory and acceding States of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval, accession or denunciation.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Paris, this 19th day of August 2002, in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited with the Government of France and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the signatories.

Danmark underskrev aftalen den 18. december 2003 og godkendelsesinstrumentet deponeredes hos Frankrigs regering den 27. april 2005.

I medfør af Artikel 10, stk. 2, trådte aftalen i kraft den 20. juni 2003. For Danmarks vedkommende trådte aftalen i kraft den 27. maj 2005. Aftalen omfatter indtil videre ikke Færøerne.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos Frankrigs udenrigsministerium på adressen: http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte/

 

Udenrigsministeriet, den 16. juni 2005

Per Stig Møller