Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks tilstødende zone

 

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 589 af 24. juni 2005 om tilstødende zone fastsættes:

§ 1. Den tilstødende zone omfatter havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 24 sømil fra de til enhver tid gældende basislinjer. For så vidt angår basislinjernes forløb henvises til Bekendtgørelse nr. 680 af 18. juli 2003 om ændring af bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium.

§ 2. Afgrænsningen af den tilstødende zone i forhold til fremmede stater, hvis kyster ligger over for det danske riges kyster i en afstand, der er mindre end 48 sømil, eller som grænser op til Danmark, er sammenfaldende med afgrænsningen af Danmarks eksklusive økonomiske zone, jf. Bekendtgørelse nr. 613 af 19. juni 2002 om ændring af bekendtgørelse om Danmarks eksklusive økonomiske zone.

§ 3. Den tilstødende zones ydre grænse indtegnes af Kort- og Matrikelstyrelsen på offentligt tilgængelige søkort.

§ 4. De i § 3 omhandlede søkort skal deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2005.

Udenrigsministeriet, den 29. juni 2005

Per Stig Møller